štvrtok 24. apríla 2014, Juraj

Aktuálne informácie > Vzory zmlúv a právnych podaní
Odvolanie proti rozsudku krajského súdu vo veci povolenia na trvalý pobyt Vzory zmlúv a právnych podaníZákon o  pobyte cudzincov upravuje udelenie trvalého pobytu, ktorý sa rozdeľuje na tri základné druhy, a to trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas a pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom EÚ. Taxatívne sa uvádzajú dôvody zamietnutia žiadosti a dôvody zániku trvalého pobytu, pričom v prípade zániku zrušením trvalého pobytu sa ustanovujú prípady, keď napriek splneniu podmienok nedôjde k jeho zrušeniu.

Viac | 16. apríla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Uplatnenie práva na výmenu veci (§ 622 ods. 2 a § 625 zákona č. 40/1964 Zb.) Vzory zmlúv a právnych podaníPrávo na výmenu veci uplatňuje kupujúci na základe zmluvy o predaji u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Viac | 2. apríla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely Vzory zmlúv a právnych podaníPrávny poriadok SR umožňuje, aby zamestnávateľ poskytol zamestnancovi motorové vozidlo, tak na služobné účely, ako aj na súkromné účely. Podmienky, za ktorých zamestnávateľ umožní používanie motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, môžu vychádzať z interného dokumentu zamestnávateľa a rovnako môžu byť určené v samostatnej zmluve.

Viac | 25. marca 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Popretie pohľadávky správcom konkurznej podstaty Vzory zmlúv a právnych podaníKaždú prihlásenú pohľadávku správca porovná s účtovnou a inou dokumentáciou úpadcu, zoznamom záväzkov, prihliadne na vyjadrenia úpadcu a iných osôb a vykoná aj vlastnú kontrolu. Ak pri skúmaní zistí, že pohľadávka je sporná, je povinný ju v spornom rozsahu poprieť.

Viac | 19. decembra 2013 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov Vzory zmlúv a právnych podaníZodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom písomne poverená vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov a ktorá v rámci svojej činnosti dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.

Viac | 23. septembra 2013 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Vyhlásenie verejnej súťaže podľa § 847 Občianskeho zákonníka

Vzory zmlúv a právnych podaníPrávna úprava verejnej súťaže je zakotvená v § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Občiansky zákonník pojem verejná súťaž nedefinuje, ale z gramatického výkladu tohto pojmu vyplýva, že musí ísť o možnosť pre vopred neobmedzený okruh subjektov podľa vopred určených pravidiel zúčastniť sa a dosiahnuť požadovaný výsledok.


Viac | 20. júna 2013 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Zmluva o obstaraní zájazdu (§ 741a a nasl. OZ) Zmluva o obstarávaní zájazduZmluvou o obstaraní zájazdu sa obstarávateľ (cestovná kancelária) zaväzuje, že objednávateľovi obstará vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd), a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.

Viac | 3. júna 2013 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Reklamácia zájazdu

Reklamácia zájazduCestovná kancelária je povinná splniť si povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu alebo zo zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení riadne a včas. V opačnom prípade objednávateľ je povinný uplatniť svoje právo písomne v cestovnej kancelárii v lehote troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká.


Viac | 31. mája 2013 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Návrh na náhradu škody za problémovú dovolenku Návrh na náhradu škody za problémovú dovolenkuPodľa § 741i ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že cestovná kancelária zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu.

Viac | 27. mája 2013 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Zmluva o združení fyzických osôb Zmluva o združení fyzických osôbZmluvu o združení podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvárajú osoby na dosiahnutie dojednaného cieľa, pričom Občiansky zákonník nevymedzuje účel, pre ktorý sa jednotlivé osoby môžu združovať. Zmluva o združení si nevyžaduje písomnú formu.

Viac | 29. apríla 2013 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 Stránka 1/11 (110)