piatok 19. decembra 2014, Judita

Aktuálne informácie > Vzory zmlúv a právnych podaní
Oznámenie o preradení zamestnanca na inú prácu (§ 55 ods. 2 Zákonníka práce)

Vzory zmlúv a právnych podaníPreradenie na inú prácu spočíva vo vykonávaní práce iného druhu alebo na inom mieste zamestnancom, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve. Preradenie na inú prácu je jednostranným právnym úkonom zamestnávateľa, ktorým dochádza k zmene pracovných podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve a musí mať výnimočnú povahu. Dôvody preradenia zamestnanca na inú prácu sú taxatívne uvedené v § 55 ods. 2 ZP a nemožno ich rozširovať.


Viac | 15. októbra 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu Vzory zmlúv a právnych podaníSpotrebiteľ môže tovar reklamovať e-mailom na adrese prevádzkovateľa alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra.

Viac | 21. júla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Zmluva o mlčanlivosti (§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.) Vzory zmlúv a právnych podaníPre dostatočnú určitosť záväzku zachovávať mlčanlivosť je potrebné vymedziť predovšetkým rozsah povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to uvedením údajov, skutočností alebo dokumentov, o ktorých majú zmluvné strany zachovávať mlčanlivosť.

Viac | 20. júna 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Zmluva o krátkodobom nájme bytu Vzory zmlúv a právnych podaníOsobitný zákon o krátkodobom nájme bytu upravuje práva a povinnosti prenajímateľov a nájomcov a súvisiace právne vzťahy za predpokladu, že nájomný pomer spadá do pôsobnosti zákona, a teda ide o krátkodobý nájom.

Viac | 11. júna 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Odvolanie proti rozsudku krajského súdu vo veci povolenia na trvalý pobyt Vzory zmlúv a právnych podaníZákon o  pobyte cudzincov upravuje udelenie trvalého pobytu, ktorý sa rozdeľuje na tri základné druhy, a to trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas a pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom EÚ. Taxatívne sa uvádzajú dôvody zamietnutia žiadosti a dôvody zániku trvalého pobytu, pričom v prípade zániku zrušením trvalého pobytu sa ustanovujú prípady, keď napriek splneniu podmienok nedôjde k jeho zrušeniu.

Viac | 16. apríla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Uplatnenie práva na výmenu veci (§ 622 ods. 2 a § 625 zákona č. 40/1964 Zb.) Vzory zmlúv a právnych podaníPrávo na výmenu veci uplatňuje kupujúci na základe zmluvy o predaji u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Viac | 2. apríla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely Vzory zmlúv a právnych podaníPrávny poriadok SR umožňuje, aby zamestnávateľ poskytol zamestnancovi motorové vozidlo, tak na služobné účely, ako aj na súkromné účely. Podmienky, za ktorých zamestnávateľ umožní používanie motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, môžu vychádzať z interného dokumentu zamestnávateľa a rovnako môžu byť určené v samostatnej zmluve.

Viac | 25. marca 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Popretie pohľadávky správcom konkurznej podstaty Vzory zmlúv a právnych podaníKaždú prihlásenú pohľadávku správca porovná s účtovnou a inou dokumentáciou úpadcu, zoznamom záväzkov, prihliadne na vyjadrenia úpadcu a iných osôb a vykoná aj vlastnú kontrolu. Ak pri skúmaní zistí, že pohľadávka je sporná, je povinný ju v spornom rozsahu poprieť.

Viac | 19. decembra 2013 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov Vzory zmlúv a právnych podaníZodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom písomne poverená vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov a ktorá v rámci svojej činnosti dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.

Viac | 23. septembra 2013 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Vyhlásenie verejnej súťaže podľa § 847 Občianskeho zákonníka

Vzory zmlúv a právnych podaníPrávna úprava verejnej súťaže je zakotvená v § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Občiansky zákonník pojem verejná súťaž nedefinuje, ale z gramatického výkladu tohto pojmu vyplýva, že musí ísť o možnosť pre vopred neobmedzený okruh subjektov podľa vopred určených pravidiel zúčastniť sa a dosiahnuť požadovaný výsledok.


Viac | 20. júna 2013 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 Stránka 1/12 (114)