nedeľa 1. februára 2015, Tatiana

Aktuálne informácie > Vzory zmlúv a právnych podaní
Žiadosť o nápravu (§ 136 zákona č. 25/2006 Z. z.) Vzory zmlúv a právnych podaníDoručenie žiadosti o nápravu je obligatórnou podmienkou pre podanie námietok podľa § 138 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o verejnom obstarávaní. Účelom inštitútu žiadosti o nápravu je dosiahnutie nápravy vo vzťahu uchádzač – verejný obstarávateľ.

Viac | 23. januára 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Žiadosť o zaradenie do vonkajšieho výberového konania Vzory zmlúv a právnych podaníVonkajšie výberové konanie vyhlasuje služobný úrad v tlači alebo v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri týždne pred jeho uskutočnením.

Viac | 9. januára 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Rámcová dohoda

Vzory zmlúv a právnych podaníRámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky (okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody, ak zmluvnou stranou je verejný obstarávateľ na úseku obrany alebo verejného poriadku a bezpečnosti).


Viac | 23. decembra 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Oznámenie o preradení zamestnanca na inú prácu (§ 55 ods. 2 Zákonníka práce)

Vzory zmlúv a právnych podaníPreradenie na inú prácu spočíva vo vykonávaní práce iného druhu alebo na inom mieste zamestnancom, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve. Preradenie na inú prácu je jednostranným právnym úkonom zamestnávateľa, ktorým dochádza k zmene pracovných podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve a musí mať výnimočnú povahu. Dôvody preradenia zamestnanca na inú prácu sú taxatívne uvedené v § 55 ods. 2 ZP a nemožno ich rozširovať.


Viac | 15. októbra 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu Vzory zmlúv a právnych podaníSpotrebiteľ môže tovar reklamovať e-mailom na adrese prevádzkovateľa alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra.

Viac | 21. júla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Zmluva o mlčanlivosti (§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.) Vzory zmlúv a právnych podaníPre dostatočnú určitosť záväzku zachovávať mlčanlivosť je potrebné vymedziť predovšetkým rozsah povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to uvedením údajov, skutočností alebo dokumentov, o ktorých majú zmluvné strany zachovávať mlčanlivosť.

Viac | 20. júna 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Zmluva o krátkodobom nájme bytu Vzory zmlúv a právnych podaníOsobitný zákon o krátkodobom nájme bytu upravuje práva a povinnosti prenajímateľov a nájomcov a súvisiace právne vzťahy za predpokladu, že nájomný pomer spadá do pôsobnosti zákona, a teda ide o krátkodobý nájom.

Viac | 11. júna 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Odvolanie proti rozsudku krajského súdu vo veci povolenia na trvalý pobyt Vzory zmlúv a právnych podaníZákon o  pobyte cudzincov upravuje udelenie trvalého pobytu, ktorý sa rozdeľuje na tri základné druhy, a to trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas a pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom EÚ. Taxatívne sa uvádzajú dôvody zamietnutia žiadosti a dôvody zániku trvalého pobytu, pričom v prípade zániku zrušením trvalého pobytu sa ustanovujú prípady, keď napriek splneniu podmienok nedôjde k jeho zrušeniu.

Viac | 16. apríla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Uplatnenie práva na výmenu veci (§ 622 ods. 2 a § 625 zákona č. 40/1964 Zb.) Vzory zmlúv a právnych podaníPrávo na výmenu veci uplatňuje kupujúci na základe zmluvy o predaji u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Viac | 2. apríla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely Vzory zmlúv a právnych podaníPrávny poriadok SR umožňuje, aby zamestnávateľ poskytol zamestnancovi motorové vozidlo, tak na služobné účely, ako aj na súkromné účely. Podmienky, za ktorých zamestnávateľ umožní používanie motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, môžu vychádzať z interného dokumentu zamestnávateľa a rovnako môžu byť určené v samostatnej zmluve.

Viac | 25. marca 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 Stránka 1/12 (117)