štvrtok 27. augusta 2015, Silvia

Aktuálne informácie > Vzory zmlúv a právnych podaní
Ohlásenie reklamnej stavby (pre reklamné stavby, ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2) Vzory zmlúv a právnych podaníPri reklamných stavbách, ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť do 3 m2, stačí ohlásenie stavebnému úradu, takto ohlásenú reklamnú stavbu môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu

Viac | 24. augusta 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Vzory zmlúv a právnych podaníPoskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Viac | 7. augusta 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Návrh na vydanie rozkazu na plnenie Vzory zmlúv a právnych podaníRozkaz na plnenie predstavuje formu rozhodnutia súdu v skrátenom konaní.

Viac | 30. júla 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav alebo udržiavacích prác na stavbe Vzory zmlúv a právnych podaníStavebník je povinný uskutočňovanie stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a vybraných telekomunikačných stavieb uvedených v § 55 ods. 2 stavebného zákona vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

Viac | 22. júla 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Návrh na registráciu verejnej zbierky Vzory zmlúv a právnych podaníJedným zo zdrojov financovania špecificky daných právnických osôb (najmä neziskového sektora) je verejná zbierka.

Viac | 8. júla 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Žiadosť zodpovednej osoby o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby Vzory zmlúv a právnych podaníJedným zo spôsobov zániku poverenia zodpovednej osoby je, ak zodpovedná osoba sama písomnou žiadosťou žiada prevádzkovateľa osobných údajov v informačnom systéme o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Viac | 23. júna 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Žaloba na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom

Vzory zmlúv a právnych podaníNávrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom možno podať až po vyčerpaní odvolania voči rozhodnutiu o priestupku ako riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.


Viac | 25. mája 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Návrh páchateľa na výkon rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác Vzory zmlúv a právnych podaníUstanovenie § 88a ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení umožňuje páchateľovi priestupku podať návrh na výkon rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác, za predpokladu, že sú splnené nasledovné kritériá:
– ide o rozhodnutie o uložení pokuty, ktoré prevyšuje sumu 60 eur,
– táto pokuta nebola uložená v blokovom konaní

Viac | 15. mája 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Návrh obvineného na podmienečné zastavenie trestného stíhania Vzory zmlúv a právnych podaníPodmienečné zastavenie trestného stíhania je jedným zo spôsobov, ktorým môže skončiť trestná vec v prípravnom konaní. Podmienky, za ktorých možno k nemu pristúpiť, ustanovuje Trestný poriadok v § 216.

Viac | 14. apríla 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Výpoveď krátkodobého nájmu bytu Vzory zmlúv a právnych podaníVýpoveď krátkodobého nájmu bytu je jeden zo spôsobov zániku tohto nájomného vzťahu. Zákon o krátkodobom nájme bytu umožňuje vypovedať krátkodobý nájom bytu prenajímateľovi, ako aj nájomcovi.

Viac | 19. februára 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 Stránka 1/13 (127)