piatok 18. apríla 2014, Valér

Vzory zmlúv a právnych podaní

Videosprievodca - vyhľadávajte pohodlnejšie

O produkte

Produkt Vzory zmlúv a právnych podaní je tvorený vzormi zo všetkých oblastí práva predstavujúcimi určitý návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby. Určené sú podnikateľom, začínajúcim právnikom, ale aj laickej verejnosti. Pridanou hodnotou ku konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov SR. Samotný vzor sa nachádza v prílohe, ktorú si môže používateľ otvoriť v ľubovoľnom textovom editore, pozmeniť, uložiť a vytlačiť.

Aktuality

 

Odvolanie proti rozsudku krajského súdu vo veci povolenia na trvalý pobyt Vzory zmlúv a právnych podaníZákon o  pobyte cudzincov upravuje udelenie trvalého pobytu, ktorý sa rozdeľuje na tri základné druhy, a to trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas a pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom EÚ. Taxatívne sa uvádzajú dôvody zamietnutia žiadosti a dôvody zániku trvalého pobytu, pričom v prípade zániku zrušením trvalého pobytu sa ustanovujú prípady, keď napriek splneniu podmienok nedôjde k jeho zrušeniu.

viac | 16. apríla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Uplatnenie práva na výmenu veci (§ 622 ods. 2 a § 625 zákona č. 40/1964 Zb.) Vzory zmlúv a právnych podaníPrávo na výmenu veci uplatňuje kupujúci na základe zmluvy o predaji u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

viac | 2. apríla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely Vzory zmlúv a právnych podaníPrávny poriadok SR umožňuje, aby zamestnávateľ poskytol zamestnancovi motorové vozidlo, tak na služobné účely, ako aj na súkromné účely. Podmienky, za ktorých zamestnávateľ umožní používanie motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, môžu vychádzať z interného dokumentu zamestnávateľa a rovnako môžu byť určené v samostatnej zmluve.

viac | 25. marca 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Popretie pohľadávky správcom konkurznej podstaty Vzory zmlúv a právnych podaníKaždú prihlásenú pohľadávku správca porovná s účtovnou a inou dokumentáciou úpadcu, zoznamom záväzkov, prihliadne na vyjadrenia úpadcu a iných osôb a vykoná aj vlastnú kontrolu. Ak pri skúmaní zistí, že pohľadávka je sporná, je povinný ju v spornom rozsahu poprieť.

viac | 19. decembra 2013 | Vzory zmlúv a právnych podaní