pondelok 6. júla 2015, Patrícia/Patrik

Vzory zmlúv a právnych podaní

O produkte

Produkt Vzory zmlúv a právnych podaní je tvorený vzormi zo všetkých oblastí práva predstavujúcimi určitý návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby. Určené sú podnikateľom, začínajúcim právnikom, ale aj laickej verejnosti. Pridanou hodnotou ku konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov SR. Samotný vzor sa nachádza v prílohe, ktorú si môže používateľ otvoriť v ľubovoľnom textovom editore, pozmeniť, uložiť a vytlačiť.

Aktuality

 

Žiadosť zodpovednej osoby o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby Vzory zmlúv a právnych podaníJedným zo spôsobov zániku poverenia zodpovednej osoby je, ak zodpovedná osoba sama písomnou žiadosťou žiada prevádzkovateľa osobných údajov v informačnom systéme o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby.

viac | 23. júna 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Žaloba na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom

Vzory zmlúv a právnych podaníNávrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom možno podať až po vyčerpaní odvolania voči rozhodnutiu o priestupku ako riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.


viac | 25. mája 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Návrh páchateľa na výkon rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác Vzory zmlúv a právnych podaníUstanovenie § 88a ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení umožňuje páchateľovi priestupku podať návrh na výkon rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác, za predpokladu, že sú splnené nasledovné kritériá:
– ide o rozhodnutie o uložení pokuty, ktoré prevyšuje sumu 60 eur,
– táto pokuta nebola uložená v blokovom konaní

viac | 15. mája 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Návrh obvineného na podmienečné zastavenie trestného stíhania Vzory zmlúv a právnych podaníPodmienečné zastavenie trestného stíhania je jedným zo spôsobov, ktorým môže skončiť trestná vec v prípravnom konaní. Podmienky, za ktorých možno k nemu pristúpiť, ustanovuje Trestný poriadok v § 216.

viac | 14. apríla 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní