nedeľa 30. augusta 2015, Ružena

Vzory zmlúv a právnych podaní

O produkte

Produkt Vzory zmlúv a právnych podaní je tvorený vzormi zo všetkých oblastí práva predstavujúcimi určitý návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby. Určené sú podnikateľom, začínajúcim právnikom, ale aj laickej verejnosti. Pridanou hodnotou ku konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov SR. Samotný vzor sa nachádza v prílohe, ktorú si môže používateľ otvoriť v ľubovoľnom textovom editore, pozmeniť, uložiť a vytlačiť.

Aktuality

 

Ohlásenie reklamnej stavby (pre reklamné stavby, ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2) Vzory zmlúv a právnych podaníPri reklamných stavbách, ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť do 3 m2, stačí ohlásenie stavebnému úradu, takto ohlásenú reklamnú stavbu môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu

viac | 24. augusta 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Vzory zmlúv a právnych podaníPoskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

viac | 7. augusta 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Návrh na vydanie rozkazu na plnenie Vzory zmlúv a právnych podaníRozkaz na plnenie predstavuje formu rozhodnutia súdu v skrátenom konaní.

viac | 30. júla 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav alebo udržiavacích prác na stavbe Vzory zmlúv a právnych podaníStavebník je povinný uskutočňovanie stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a vybraných telekomunikačných stavieb uvedených v § 55 ods. 2 stavebného zákona vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

viac | 22. júla 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní