utorok 25. novembra 2014, Katarína

Aktuálne informácie > Tlačivá a formuláre
Oslobodenie od súdnych poplatkov (PO)

Tlačivá a formuláreNa návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.


Viac | 25. augusta 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Oznámenie informačného systému osobných údajov Tlačivá a formulárePrevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje informačný systém osobných údajov na ktorý sa nevzťahuje výnimka z oznamovacej povinnosti podľa § 34 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je povinný oznámiť tento informačný systém Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pred začatím spracúvania osobných údajov.

Viac | 9. júna 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO v roku 2014 Tlačivá a formuláreDaňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2013 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. marca 2014. FO aj PO si lehotu na podanie daňového priznania môžu predĺžiť, a to o 3 mesiace a v prípade, ak mali aj príjmy zo zahraničia, až o 6 mesiacov. Každý, kto si chce lehotu predĺžiť, je povinný to oznámiť daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2014.

Viac | 13. februára 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti Tlačivá a formuláreRočné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca 2014.

Viac | 28. januára 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty Tlačivá a formuláreKontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov  každý platiteľ dane za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Viac | 23. januára 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2013 Tlačivá a formulárePriznanie k dani predkladá daňovník miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý vykonáva správu dane. Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie. Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote je daň splatná.

Viac | 10. januára 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ: A) Tlačivá a formuláreDaňové priznanie sa podáva správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak cit. zákon neustanovuje inak.

Viac | 10. januára 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Tlačivá a formuláreDaňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.


Viac | 2. januára 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ: B) Tlačivá a formulárePodľa § 32 zákona sa podáva priznanie, ak ročné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období presiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona za ustanovených podmienok, v lehote podľa § 49 zákona do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak.

Viac | 2. januára 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov Tlačivá a formuláreZamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie zamestnancovi iba vtedy, ak zamestnanec predloží spolu s požadovanými dokladmi do 15. 2. 2013 písomnú žiadosť na tlačive: „Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov. Ročné zúčtovanie nemožno vykonať zamestnancovi, ktorý má povinnosť podania daňového priznania.

Viac | 6. februára 2013 | Tlačivá a formuláre

 Stránka 1/10 (91)