utorok 28. júla 2015, Krištof

Aktuálne informácie > Tlačivá a formuláre
Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia Tlačivá a formuláreDaň je povinný odviesť platiteľ dane (je ním FO, ale aj PO), ktorým je príjemca nepeňažného plnenia (je to poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník), ktorý ho od držiteľa prijal. Daň je povinný odviesť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté, pričom v tejto lehote je platiteľ dane povinný aj predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane.

Viac | 21. apríla 2015 | Tlačivá a formuláre

 

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO v roku 2015 Tlačivá a formuláreDaňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2014 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. marca 2015. Fyzické aj právnické osoby si lehotu na podanie daňového priznania môžu predĺžiť, a to o 3 mesiace a v prípade, ak mali aj príjmy zo zahraničia, až o 6 mesiacov.

Viac | 31. marca 2015 | Tlačivá a formuláre

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty... (2015) Tlačivá a formuláreDaňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Viac | 26. januára 2015 | Tlačivá a formuláre

 

Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 Tlačivá a formuláre

– Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A
– Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B
– Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby


Viac | 17. decembra 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Účtovná závierka za účtovné obdobie roku 2014 (editovateľné tlačivá) Tlačivá a formuláre

– Účtovná závierka pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
– Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
– Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky


  Viac | 5. decembra 2014 | Tlačivá a formuláre

   

  Oslobodenie od súdnych poplatkov (PO)

  Tlačivá a formuláreNa návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.


  Viac | 25. augusta 2014 | Tlačivá a formuláre

   

  Oznámenie informačného systému osobných údajov Tlačivá a formulárePrevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje informačný systém osobných údajov na ktorý sa nevzťahuje výnimka z oznamovacej povinnosti podľa § 34 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je povinný oznámiť tento informačný systém Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pred začatím spracúvania osobných údajov.

  Viac | 9. júna 2014 | Tlačivá a formuláre

   

  Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO v roku 2014 Tlačivá a formuláreDaňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2013 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. marca 2014. FO aj PO si lehotu na podanie daňového priznania môžu predĺžiť, a to o 3 mesiace a v prípade, ak mali aj príjmy zo zahraničia, až o 6 mesiacov. Každý, kto si chce lehotu predĺžiť, je povinný to oznámiť daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2014.

  Viac | 13. februára 2014 | Tlačivá a formuláre

   

  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti Tlačivá a formuláreRočné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca 2014.

  Viac | 28. januára 2014 | Tlačivá a formuláre

   

  Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty Tlačivá a formuláreKontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov  každý platiteľ dane za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

  Viac | 23. januára 2014 | Tlačivá a formuláre

   Stránka 1/10 (96)