sobota 1. augusta 2015, Božidara

Stavebné právo

Skladba oblasti Stavebné právo má za úlohu informovať, usmerniť a pomôcť širokému okruhu pracovníkov štátnej správy, pracovníkom obcí a stavebných úradov, ako aj všetkým projektantom, stavebným podnikateľom a všetkým stavebníkom orientovať sa v širokej spleti stavebných predpisov, nariadení a pokynov.

Oblasť je zostavená v spolupráci s pracovníkmi Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a obsahuje právne predpisy, ktorých znalosť vytvára predpoklady na zabezpečenie trvalého súladu prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt na území vo vzťahu k stavebnej činnosti.

Stavebný zákon, jeho vykonávacie predpisy a predpisy upravujúce technické podmienky výstavby podľa jednotlivých druhov stavieb predstavujú ucelený súbor predpisov, ktorých uplatňovaním dôjde k celkovej optimalizácii procesov územného plánovania, navrhovania, povoľovania a realizácie stavieb, ako aj k ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia.

Oblasť Stavebné právo je priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové súvisiace predpisy, komentáre, odborné články a vzory písomností a zmlúv týkajúce sa stavebníctva.

Legislatívne aktuality