piatok 18. apríla 2014, Valér

Aktuálne informácie > Rozhodnutia súdov
Aktuálne z diania na súdoch: Rozsudky Súdneho dvora EÚ sp. zn. C 639/11 a C-61/12 k registrácii vozidiel s riadením na pravej strane Rozhodnutia súdovPokiaľ ide o osobné motorové vozidlá predtým prihlásené do evidencie v inom členskom štáte, ktorých miesto riadenia sa nachádza na pravej strane, každý členský štát musí umožniť registráciu dovezených vozidiel s inostranným riadením.

Viac | 24. marca 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 257/2009 k nedodržaniu zásady „právo patrí bdelým, pozorným a starostlivým“

Rozhodnutia súdovPokiaľ odporca oznámenie zaslal poštou bez toho, aby mal dôkaz o splnení tejto povinnosti a bez zachovania rovnopisu oznámenia poisťovateľovi, zostala jeho argumentácia len v rovine ničím nepreukázaných tvrdení. Nepostupoval v súlade so zásadou, že právo patrí bdelým (pozorným, obozretným, opatrným, starostlivým), teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu svojich práv, svoje povinnosti plnia s dostatočnou starostlivosťou a sú predvídaví aj čo do možnosti vzniku problémov s preukazovaním splnenia ich právnych povinností.


Viac | 14. marca 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Aktuálne z diania na súdoch: Rozsudok Súdneho dvora EÚ sp. zn. C 470/12 z 27. februára 2014

Rozhodnutia súdov Súdny dvor: Právo Európskej únie nevyžaduje vedľajšie účastníctvo združenia na ochranu spotrebiteľov na podporu spotrebiteľa v exekučnom konaní.


Viac | 5. marca 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 7 Sžso 25/2011, R 93/2013 k premlčaniu poistného podľa zákona o zdravotnom poistení Rozhodnutia súdov§ 32 ods. 1 z.č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení ustanovuje, že desaťročná premlčacia lehota sa vzťahuje na všetky pohľadávky na poistnom (aj poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty), ktoré bol platiteľ povinný zaplatiť do 1. januára 2005. Uplynutie tejto lehoty nezávisí na skutočnosti, či povinný splnil oznamovaciu povinnosť.

Viac | 28. februára 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Aktuálne z diania na súdoch: Rozsudok Súdneho dvora EÚ sp. zn. C-31/13 P k chránenému zemepisnému označeniu Tokaj

Rozhodnutia súdovSúdny dvor rozsudkom zo dňa 13. februára 2014 zamietol snahu Maďarska na zrušenie zápisu slovenského názvu vína "Vinohradnícka oblasť Tokaj" do elektronického registra chránených označení pôvodu.


Viac | 18. februára 2014 | Rozhodnutia súdov

 

K intervenčným právomociam zvereným Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy za výnimočných okolností

Rozhodnutia súdovSúdny dvor EÚ: Právomoc Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy intervenovať v naliehavej situácii na finančných trhoch členských štátov, aby sa upravil alebo zakázal predaj nakrátko, je zlučiteľný s právom Európskej únie.


Viac | 27. januára 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok ESD sp. zn. C-486/12 k ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov Royhodnutia súdovČlánok 12 písm. a) smernice 95/46 treba vykladať v tom zmysle, že na zabezpečenie toho, aby poplatky vyberané za výkon práva prístupu k osobným údajom neboli príliš vysoké v zmysle tohto ustanovenia, nemôže ich výška prevýšiť náklady za oznámenie týchto údajov. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby vykonal potrebné overenia s prihliadnutím na okolnosti vo veci samej.

Viac | 31. decembra 2013 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 2346/2011 k platnosti závetu podpísaného pred svedkami a posúdeniu rozvedeného manžela ako blízkej osoby. Rozhodnutia súdovJe nevyhnutné, aby ten, kto bol povolaný ako svedok a kto má z tohto dôvodu allografný závet podpísať, nemal žiadne pochybnosti - bez ohľadu na skutočný obsah listiny a prípadne vlastné poznatky a názory o obsahu listiny alebo na to, či bol zoznámený s obsahom závetu - o tom, že zostaviteľ v listine uviedol poslednú vôľu (teda, že ide o závet), a aby svedok z prejavu zostaviteľa nepochybne vedel, že zostaviteľ v závete skutočne vyjadruje svoju poslednú vôľu.

Viac | 12. novembra 2013 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Súdneho dvora EÚ, sp. zn. C 22/12, zo dňa 24. 10. 2013 k náhrade nemajetkovej ujmy a krytiu povinným poistením motorového vozidla Rozhodnutia súdovNáhrada  nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel rodinný príslušník obete dopravnej nehody tejto ujmy, musí byť krytá povinným poistením motorového vozidla.

Viac | 5. novembra 2013 | Rozhodnutia súdov

 

Súdny dvor EÚ: Uvádzanie odtlačkov prstov v cestovných dokladoch je v súlade s právom Európskej únie

Rozhodnutia súdovRozsudok Súdneho dvora EÚ, sp. zn. C 291/12 k otázke, či je nariadenie č. 2252/2004 platné v rozsahu, v akom ukladá žiadateľovi o cestovný pas, odovzdať svoje odtlačky prstov a stanovuje ich ukladanie do cestovného pasu, najmä vzhľadom na Chartu základných práv Európskej únie.


Viac | 22. októbra 2013 | Rozhodnutia súdov

 Stránka 1/21 (203)