streda 23. júla 2014, Oľga

Aktuálne informácie > Rozhodnutia súdov
Uznesenie NS SR sp. zn. 2 Tdo 40/2013, R 89/2014 zo Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR č. 6/2014 Rozhodnutia súdovRozhodovanie súdu o zahladení odsúdenia je podmienené žiadosťou odsúdeného, osôb, ktoré by mohli v prospech odsúdeného podať odvolanie alebo návrhom záujmového združenia občanov (§ 469 Tr. por.). Tým, je jednoznačne dané, že súd nerozhoduje z úradnej povinnosti (ex officio). Ak odsúdený túto možnosť nevyužije, jeho odsúdenie je v registri trestov naďalej vykazované so všetkými s tým spojenými právnymi (i morálnymi) dôsledkami.

Viac | 9. júla 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok NS SR zo dňa 12. 3. 2014 k podanie žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií a zneužitiu práva Rozhodnutia súdovZneužitie práva v oblasti práva na informácie je v zásade individuálnou situáciou, kedy v rámci správnej úvahy a v rámci úvahy súdu existuje dostatočný počet indícií, že cieľom žiadosti o informácie nie je reálny záujem získať informáciu.

Viac | 3. júla 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok NS SR zo dňa 16. 4. 2014 k právu na rešpektovanie súkromného života v súvislosti s nezaočkovaním dieťaťa Rozhodnutia súdovPrávo na rešpektovanie súkromného života (článok 8 ods. 1 Dohovoru ) nemožno považovať za absolútne. Povinné očkovanie potom ako nedobrovoľná lekárska starostlivosť rovnako činí zásah do práva na rešpektovanie súkromného života. Takýto zásah preto neznamená automaticky porušenie práva, ak je vykonaný v súlade so zákonom, ak sleduje legitímny cieľ ochrany zdravia a je nevyhnutný v demokratickej spoločnosti.

Viac | 4. júna 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Rozhodnutie ESD, ktorým je zrušená smernica o zjednodušení cezhraničnej výmeny informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky

Rozhodnutia súdovRozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-43/12. Právnym základom smernice boli pravidlá politiky dopravy, pričom Európska komisia navrhovala, aby právny základom boli pravidlá policajnej spolupráce. Súdny dvor EÚ sa s argumentami Európskej komisie stotožnil.


Viac | 13. mája 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Uznesenie NS SR sp. zn. 3 Cdo 122/2011, k platnosti rozhodcovskej zmluvy a rozhodcovskému rozsudku ako exekučnému titulu Rozhodnutia súdovPokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný riešiť otázku, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej zmluvy.

Viac | 6. mája 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. Sžr 150/2012, R 79/2014 k ochrane spotrebiteľa pri úverových zmluvách uzavretých nebankovými spoločnosťami Rozhodnutia súdovAk je splnomocniteľovi – úverovému dlžníkovi odňatá možnosť určiť a vybrať si osobu splnomocnenca a osoba splnomocnenca viackrát vystupuje v úverových obchodoch spoločnosti, ktorá poskytla úver, táto skutočnosť sama osebe musí nutne vyvolávať pochybnosti u konajúceho katastrálneho orgánu o tom, či výkon práv a povinností splnomocnenca pri uzavretí záložnej zmluvy je skutočne v medziach riadneho zastupovania záujmov úverového dlžníka.

Viac | 23. apríla 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Aktuálne z diania na súdoch: Rozsudky Súdneho dvora EÚ sp. zn. C 639/11 a C-61/12 k registrácii vozidiel s riadením na pravej strane Rozhodnutia súdovPokiaľ ide o osobné motorové vozidlá predtým prihlásené do evidencie v inom členskom štáte, ktorých miesto riadenia sa nachádza na pravej strane, každý členský štát musí umožniť registráciu dovezených vozidiel s inostranným riadením.

Viac | 24. marca 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 257/2009 k nedodržaniu zásady „právo patrí bdelým, pozorným a starostlivým“

Rozhodnutia súdovPokiaľ odporca oznámenie zaslal poštou bez toho, aby mal dôkaz o splnení tejto povinnosti a bez zachovania rovnopisu oznámenia poisťovateľovi, zostala jeho argumentácia len v rovine ničím nepreukázaných tvrdení. Nepostupoval v súlade so zásadou, že právo patrí bdelým (pozorným, obozretným, opatrným, starostlivým), teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu svojich práv, svoje povinnosti plnia s dostatočnou starostlivosťou a sú predvídaví aj čo do možnosti vzniku problémov s preukazovaním splnenia ich právnych povinností.


Viac | 14. marca 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Aktuálne z diania na súdoch: Rozsudok Súdneho dvora EÚ sp. zn. C 470/12 z 27. februára 2014

Rozhodnutia súdov Súdny dvor: Právo Európskej únie nevyžaduje vedľajšie účastníctvo združenia na ochranu spotrebiteľov na podporu spotrebiteľa v exekučnom konaní.


Viac | 5. marca 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 7 Sžso 25/2011, R 93/2013 k premlčaniu poistného podľa zákona o zdravotnom poistení Rozhodnutia súdov§ 32 ods. 1 z.č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení ustanovuje, že desaťročná premlčacia lehota sa vzťahuje na všetky pohľadávky na poistnom (aj poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty), ktoré bol platiteľ povinný zaplatiť do 1. januára 2005. Uplynutie tejto lehoty nezávisí na skutočnosti, či povinný splnil oznamovaciu povinnosť.

Viac | 28. februára 2014 | Rozhodnutia súdov

 Stránka 1/21 (209)