streda 27. mája 2015, Iveta

Aktuálne informácie > Rozhodnutia súdov
Výška bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku vlastníkom budovy, ku ktorej nie je umožnený prístup Ústavný súd ČRPodľa názoru Ústavného súdu ČR, pokiaľ je obmedzený obsah vlastníckeho práva, keď sťažovateľka nemôže užívať budovy vo svojom vlastníctve, musí byť nevyhnutne obmedzená aj výška prípadného bezdôvodného obohatenia, o ktoré sa ako užívateľka cudzích pozemkov obohacuje (analogicky by nájomca určite platil nižšie nájomné za užívanie bytu, ak by jeho nájomné právo nezahŕňalo napr. využívanie vody a tepla).

Viac | 18. mája 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok ESD k uznávaniu platnosti vodičského preukazu vydaného iným členským štátom

Rozhodnutia súdov Súdny dvor rozhodol, že právo Európskej únie nebráni tomu, aby členský štát, na území ktorého sa držiteľ vodičského preukazu vydaného iným členským štátom dočasne zdržiava, odmietol uznať platnosť tohto vodičského preukazu v nadväznosti na protiprávne správanie jeho držiteľa.


Viac | 4. mája 2015 | Rozhodnutia súdov

 

K dobrovoľnému vydaniu dôkazov podozrivým bez náležitého poučenia a k účelu bezpečnostnej prehliadky Krajský súdKrajský súd v Trenčíne rozhodoval o skutkovej situácii, pri ktorej všetko nasvedčovalo tomu, že podozrivý vydal v súvislosti s bežnou kontrolou vozidla príslušníkom Policajného zboru skladačku s pervitínom a náčinie pre užívanie drogy. Krajský súd získaný materiál nepovažoval za zákonne získaný dôkaz, pretože príslušníci Policajného zboru podozrivého náležitým spôsobom nepoučili o tom, že nie je povinný obviňovať sám seba.

Viac | 20. apríla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Účinky vyhlásenia konkurzu vo vzťahu ku skončenému daňovému konaniu a k postaveniu správkyne konkurznej podstaty Rozhodnutia súdovVzhľadom k tomu, že daňové konanie, ktorého predmetom bolo určenie preskúmavanej daňovej povinnosti, bolo právoplatne skončené, vo vzťahu k ďalšiemu prieskumu zákonnosti právoplatného administratívneho rozhodnutia žalovaného nastupujú účinky vyhlásenia konkurzu podľa § 47 ZKR, a nie účinky vyhlásenia konkurzu a povolenia reštrukturalizácie podľa § 95a zákona o správe daní.

Viac | 10. apríla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

K odstúpeniu predávajúceho od kúpnej zmluvy po postúpení pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny

Judikát Nejvyšší soud ČRNajvyšší súd ČR sa v rozhodnutí  sp. zn. 29 Cdo 2483/2012 venuje právnym súvislostiam postúpenia pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny a práva postupcu odstúpiť od kúpnej zmluvy pre omeškanie kupujúceho s jej zaplatením.


Viac | 26. marca 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR k definícii závislých zmlúv a k jej aplikácii pri tzv.spätnom lízingu

Judikát Nejvyšší soud ČRO závislé zmluvy v zmysle § 275 ods. 2 ObchZ nejde v prípade, keď ide len o určitú „ekonomickú spätosť“ zmlúv. Za zmluvy závislé je možné považovať tie, u ktorých sa závislosť týka len ich vzniku a zániku. Zmluvy sú závislé v prípade, že vznik jednej z nich, pokiaľ by nevznikla aj druhá zmluva, nemá hospodársky zmysel a súčasne zánik jednej zo zmlúv bez splnenia musí vyvolať aj zánik ďalšej zmluvy alebo zmlúv, pretože ich izolované splnenie by nemalo hospodársky význam.


Viac | 13. marca 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR k zodpovednosti lyžiarov za spôsobenú ujmu na zdraví

Judikát Nejvyšší soud ČRLyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a spôsob jazdy svojim schopnostiam a skúsenostiam, terénnym, snehovým a klimatickým podmienkam, výhľadovým pomerom, hustote premávky, teda celkovej situácii na trati, aby mal možnosť včas a v dostatočnej vzdialenosti reagovať napríklad aj na neočakávanú prekážku. Pokiaľ tieto pravidlá nedodrží, potom nemožno mať za to, že sa správal v súlade s požiadavkami zakotvenými v ustanovení § 415 OZ v rámci tzv. všeobecnej prevenčnej povinnosti.


Viac | 5. marca 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok ESD sp. zn. C 212/13 k prevádzkovaniu kamerového systému na dome Rozhodnutia súdovPrevádzkovanie kamerového systému umiestneného fyzickou osobou na jej rodinnom dome na účely ochrany majetku, zdravia a života majiteľov domu, ktorý umožňuje obrazový záznam osôb ukladaný do nahrávacieho zariadenia, na ktorom sa záznam priebežne nahráva na harddisk, pričom tento systém sníma tiež verejné priestranstvo, nepredstavuje spracovanie údajov na výkon výlučne osobných alebo domácich činností v zmysle článku 3 smernice 95/46/EHS.

Viac | 23. februára 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok NS ČR k vzniku práva veriteľa na odstúpenie od zmluvy pre omeškanie dlžníka Rozhodnutia súdovPodľa § 517 ods. 1 OZ, ak dlžník nesplní dlh ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ však veriteľ namiesto poskytnutej primeranej lehoty informuje dlžníka, že o požadované plnenie už nemá záujem a dlžníkovi vráti to, čo mu dlžník plnil na úhradu kúpnej ceny, potom nie sú splnené podmienky na odstúpenie veriteľa od zmluvy, lebo veriteľ odmietol dlžníkovi poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie dlhu.

Viac | 3. februára 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Stanovisko Najvyššieho súdu SR k škode spôsobenej na čelnom skle vozidla kameňom Rozhodnutia súdovAj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.

Viac | 22. januára 2015 | Rozhodnutia súdov

 Stránka 1/23 (228)