piatok 3. júla 2015, Miloslav

Aktuálne informácie > Rozhodnutia súdov
K pasívnej legitimácii účastníkov konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Rozhodnutia súdovKrajský súd v Nitre poukazuje na rozdielne podmienky pre stanovenie okruhu pasívne legitimovaných účastníkov konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a pre stanovenie tohto okruhu účastníkov konania v konaní o neplatnosť zmluvy o prevode vlastníckeho práva.


Viac | 22. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR k vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením nehnuteľnosti

Judikát Nejvyšší soud ČRReálne delenie veci je spôsobom rozdelenia spoluvlastníctva, pri ktorom sú spravidla najviac šetrené práva spoluvlastníkov a má v zásade prednosť pred ostatnými spôsobmi vyporiadania. Na druhej strane je tiež treba rešpektovať oprávnený záujem toho, kto nechce vynakladať na delenie veci neprimerane vysoké náklady. Ak však náklady na rozdelenie vecí budú primerané jej hodnote, potom majú obe strany povinnosť ich vynaložiť.


Viac | 16. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Uznesenie Najvyššieho súdu SR k účastníkom konania pri zmene zapísaných údajov v obchodnom registri Rozhodnutia súdovUskutočnenie zmeny zápisov v obchodnom registri je vážnym zásahom do oprávnených záujmov dotknutých osôb. Nemožnosť podať odvolanie proti vykonaným zmenám je znemožnením obrany týchto osôb voči rozhodnutiu súdu na základe neúplných podkladov predložených navrhovateľom na konanie o zhode zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom, príp. voči nezákonnému postupu súdu, a teda odňatím možnosti dotknutých osôb konať pred súdom.

Viac | 9. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok NS SR, R 21/2015 k prijímaniu úplatku v súvislosti s výkonom funkcie vyšetrovateľa a k povinnosti zachovávať mlčanlivosť obhajcu

Najvyšší súd SRTrestný čin prijímania úplatku podľa § 329 TZ, spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo prijatí sľubu úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ktorá vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 TZ.


Viac | 29. mája 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Výška bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku vlastníkom budovy, ku ktorej nie je umožnený prístup Ústavný súd ČRPodľa názoru Ústavného súdu ČR, pokiaľ je obmedzený obsah vlastníckeho práva, keď sťažovateľka nemôže užívať budovy vo svojom vlastníctve, musí byť nevyhnutne obmedzená aj výška prípadného bezdôvodného obohatenia, o ktoré sa ako užívateľka cudzích pozemkov obohacuje (analogicky by nájomca určite platil nižšie nájomné za užívanie bytu, ak by jeho nájomné právo nezahŕňalo napr. využívanie vody a tepla).

Viac | 18. mája 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok ESD k uznávaniu platnosti vodičského preukazu vydaného iným členským štátom

Rozhodnutia súdov Súdny dvor rozhodol, že právo Európskej únie nebráni tomu, aby členský štát, na území ktorého sa držiteľ vodičského preukazu vydaného iným členským štátom dočasne zdržiava, odmietol uznať platnosť tohto vodičského preukazu v nadväznosti na protiprávne správanie jeho držiteľa.


Viac | 4. mája 2015 | Rozhodnutia súdov

 

K dobrovoľnému vydaniu dôkazov podozrivým bez náležitého poučenia a k účelu bezpečnostnej prehliadky Krajský súdKrajský súd v Trenčíne rozhodoval o skutkovej situácii, pri ktorej všetko nasvedčovalo tomu, že podozrivý vydal v súvislosti s bežnou kontrolou vozidla príslušníkom Policajného zboru skladačku s pervitínom a náčinie pre užívanie drogy. Krajský súd získaný materiál nepovažoval za zákonne získaný dôkaz, pretože príslušníci Policajného zboru podozrivého náležitým spôsobom nepoučili o tom, že nie je povinný obviňovať sám seba.

Viac | 20. apríla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Účinky vyhlásenia konkurzu vo vzťahu ku skončenému daňovému konaniu a k postaveniu správkyne konkurznej podstaty Rozhodnutia súdovVzhľadom k tomu, že daňové konanie, ktorého predmetom bolo určenie preskúmavanej daňovej povinnosti, bolo právoplatne skončené, vo vzťahu k ďalšiemu prieskumu zákonnosti právoplatného administratívneho rozhodnutia žalovaného nastupujú účinky vyhlásenia konkurzu podľa § 47 ZKR, a nie účinky vyhlásenia konkurzu a povolenia reštrukturalizácie podľa § 95a zákona o správe daní.

Viac | 10. apríla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

K odstúpeniu predávajúceho od kúpnej zmluvy po postúpení pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny

Judikát Nejvyšší soud ČRNajvyšší súd ČR sa v rozhodnutí  sp. zn. 29 Cdo 2483/2012 venuje právnym súvislostiam postúpenia pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny a práva postupcu odstúpiť od kúpnej zmluvy pre omeškanie kupujúceho s jej zaplatením.


Viac | 26. marca 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR k definícii závislých zmlúv a k jej aplikácii pri tzv.spätnom lízingu

Judikát Nejvyšší soud ČRO závislé zmluvy v zmysle § 275 ods. 2 ObchZ nejde v prípade, keď ide len o určitú „ekonomickú spätosť“ zmlúv. Za zmluvy závislé je možné považovať tie, u ktorých sa závislosť týka len ich vzniku a zániku. Zmluvy sú závislé v prípade, že vznik jednej z nich, pokiaľ by nevznikla aj druhá zmluva, nemá hospodársky zmysel a súčasne zánik jednej zo zmlúv bez splnenia musí vyvolať aj zánik ďalšej zmluvy alebo zmlúv, pretože ich izolované splnenie by nemalo hospodársky význam.


Viac | 13. marca 2015 | Rozhodnutia súdov

 Stránka 1/24 (232)