piatok 28. augusta 2015, Augustín

Aktuálne informácie > Rozhodnutia súdov
Rozsudok NS ČR k zodpovednosti nájomcu za škodu aj po skončení nájmu a k lehote na jej uplatnenie

Judikát Nejvyšší soud ČRAj v dobe medzi skončením nájmu a odovzdaním veci má povinnosť vec užívať spôsobom dojednaným alebo primeraným povahe a určeniu veci a zodpovedá aj za to, že tak budú činiť aj osoby, ktoré od neho odvodzujú svoj prístup k veci. Náhrady je možné domáhať sa len do 6 mesiacov od vrátenia veci, inak nárok zanikne.


Viac | 28. augusta 2015 | Rozhodnutia súdov

 

K škode na zdraví spôsobenej pri futbalovom zápase a porušeniu prevenčnej povinnosti

Judikát Nejvyšší soud ČRNie každé porušenie pravidiel hry je bez ďalšieho porušením prevenčnej povinnosti v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka. Odvolací súd správne podotkol, že pri neprimeraných požiadavkách na opatrnosť hráčov by futbal prestal byť atraktívnou hrou, pretože hráči by v obave zo súdnych sporov prestali súperiť, a tým by tento šport úplne stratil zmysel.


Viac | 21. augusta 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Ku spôsobu predĺženia lehoty na platenie vistazmenky

Judikát Nejvyšší soud ČRNajvyšší súd ČR rozhodol, že zmenka s doložkou „na videnie, najneskôr však do...“ je platnou doložkou v zmysle § 34 ods. 1 zmenkového zákona, podľa ktorého môže vystaviteľ lehotu na predloženie vistazmenky na platenie skrátiť alebo určiť lehotu dlhšiu. Takto formulovaná doložka teda podľa Najvyššieho súdu ČR nesmeruje k modifikácii zročnosti zmenky, ale ku zmene lehoty na predloženie vistazmenky na zaplatenie.


Viac | 12. augusta 2015 | Rozhodnutia súdov

 

K zodpovednosti právnickej osoby za konanie fyzickej osoby proti dobrým mravom Judikát Nejvyšší soud ČRPrávnická osoba je povinná ctiť dobré mravy a spôsob uplatnenia práva z jej strany nesmie byť v rozpore s tým, čo je vnímané ako základné pravidlo slušnosti v rozumnom usporiadaní medziľudských vzťahov.

Viac | 28. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne k trestnoprávnym aspektom neoprávneného užívania SIM karty Krajský súdPodstata protiprávneho konania obžalovaného totiž spočívala v tom, že po „získaní“ cudzej SIM karty, ktorá sama osebe nemá prakticky žiadnu hodnotu, neoprávnene zasiahol do tohto miniatúrneho technického zariadenia tým spôsobom, že proti vôli jej zmluvného užívateľa túto kartu vo svojom telefónnom prístroji „oživil“ (zadaním príslušného správneho kódu).

Viac | 23. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Od kúpnej zmluvy na automobil možno odstúpiť aj pre opakované vady klimatizácie

Judikát Nejvyšší soud ČRPodľa názoru Najvyššieho súdu ČR je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť aj vtedy, keď sa v automobile opakovane vyskytne porucha na klimatizácii, pokiaľ bola klimatizácia v kúpnej zmluve vymienená ako súčasť kupovaného automobilu. Poruchu klimatizácie je v takom prípade potrebné považovať za vadu brániacu riadnemu užívaniu vozidla, a to aj napriek tomu, že nemá vplyv na základnú funkciu vozidla.


Viac | 14. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Bittó a ďalší proti SR zo 7. júla 2015 Bittó a ďalší proti SR ​Rozsudok ESĽP zo 7. júla 2015, týkajúci sa spravodlivého zadosťučinenia v prípade regulovaného nájomného.

Viac | 9. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

K pasívnej legitimácii účastníkov konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Rozhodnutia súdovKrajský súd v Nitre poukazuje na rozdielne podmienky pre stanovenie okruhu pasívne legitimovaných účastníkov konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a pre stanovenie tohto okruhu účastníkov konania v konaní o neplatnosť zmluvy o prevode vlastníckeho práva.


Viac | 22. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR k vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením nehnuteľnosti

Judikát Nejvyšší soud ČRReálne delenie veci je spôsobom rozdelenia spoluvlastníctva, pri ktorom sú spravidla najviac šetrené práva spoluvlastníkov a má v zásade prednosť pred ostatnými spôsobmi vyporiadania. Na druhej strane je tiež treba rešpektovať oprávnený záujem toho, kto nechce vynakladať na delenie veci neprimerane vysoké náklady. Ak však náklady na rozdelenie vecí budú primerané jej hodnote, potom majú obe strany povinnosť ich vynaložiť.


Viac | 16. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Uznesenie Najvyššieho súdu SR k účastníkom konania pri zmene zapísaných údajov v obchodnom registri Rozhodnutia súdovUskutočnenie zmeny zápisov v obchodnom registri je vážnym zásahom do oprávnených záujmov dotknutých osôb. Nemožnosť podať odvolanie proti vykonaným zmenám je znemožnením obrany týchto osôb voči rozhodnutiu súdu na základe neúplných podkladov predložených navrhovateľom na konanie o zhode zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom, príp. voči nezákonnému postupu súdu, a teda odňatím možnosti dotknutých osôb konať pred súdom.

Viac | 9. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 Stránka 1/24 (239)