utorok 28. júla 2015, Krištof

Aktuálne informácie > Rozhodnutia súdov
K zodpovednosti právnickej osoby za konanie fyzickej osoby proti dobrým mravom Judikát Nejvyšší soud ČRPrávnická osoba je povinná ctiť dobré mravy a spôsob uplatnenia práva z jej strany nesmie byť v rozpore s tým, čo je vnímané ako základné pravidlo slušnosti v rozumnom usporiadaní medziľudských vzťahov.

Viac | 28. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne k trestnoprávnym aspektom neoprávneného užívania SIM karty Krajský súdPodstata protiprávneho konania obžalovaného totiž spočívala v tom, že po „získaní“ cudzej SIM karty, ktorá sama osebe nemá prakticky žiadnu hodnotu, neoprávnene zasiahol do tohto miniatúrneho technického zariadenia tým spôsobom, že proti vôli jej zmluvného užívateľa túto kartu vo svojom telefónnom prístroji „oživil“ (zadaním príslušného správneho kódu).

Viac | 23. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Od kúpnej zmluvy na automobil možno odstúpiť aj pre opakované vady klimatizácie

Judikát Nejvyšší soud ČRPodľa názoru Najvyššieho súdu ČR je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť aj vtedy, keď sa v automobile opakovane vyskytne porucha na klimatizácii, pokiaľ bola klimatizácia v kúpnej zmluve vymienená ako súčasť kupovaného automobilu. Poruchu klimatizácie je v takom prípade potrebné považovať za vadu brániacu riadnemu užívaniu vozidla, a to aj napriek tomu, že nemá vplyv na základnú funkciu vozidla.


Viac | 14. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Bittó a ďalší proti SR zo 7. júla 2015 Bittó a ďalší proti SR ​Rozsudok ESĽP zo 7. júla 2015, týkajúci sa spravodlivého zadosťučinenia v prípade regulovaného nájomného.

Viac | 9. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

K pasívnej legitimácii účastníkov konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Rozhodnutia súdovKrajský súd v Nitre poukazuje na rozdielne podmienky pre stanovenie okruhu pasívne legitimovaných účastníkov konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a pre stanovenie tohto okruhu účastníkov konania v konaní o neplatnosť zmluvy o prevode vlastníckeho práva.


Viac | 22. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR k vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením nehnuteľnosti

Judikát Nejvyšší soud ČRReálne delenie veci je spôsobom rozdelenia spoluvlastníctva, pri ktorom sú spravidla najviac šetrené práva spoluvlastníkov a má v zásade prednosť pred ostatnými spôsobmi vyporiadania. Na druhej strane je tiež treba rešpektovať oprávnený záujem toho, kto nechce vynakladať na delenie veci neprimerane vysoké náklady. Ak však náklady na rozdelenie vecí budú primerané jej hodnote, potom majú obe strany povinnosť ich vynaložiť.


Viac | 16. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Uznesenie Najvyššieho súdu SR k účastníkom konania pri zmene zapísaných údajov v obchodnom registri Rozhodnutia súdovUskutočnenie zmeny zápisov v obchodnom registri je vážnym zásahom do oprávnených záujmov dotknutých osôb. Nemožnosť podať odvolanie proti vykonaným zmenám je znemožnením obrany týchto osôb voči rozhodnutiu súdu na základe neúplných podkladov predložených navrhovateľom na konanie o zhode zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom, príp. voči nezákonnému postupu súdu, a teda odňatím možnosti dotknutých osôb konať pred súdom.

Viac | 9. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok NS SR, R 21/2015 k prijímaniu úplatku v súvislosti s výkonom funkcie vyšetrovateľa a k povinnosti zachovávať mlčanlivosť obhajcu

Najvyšší súd SRTrestný čin prijímania úplatku podľa § 329 TZ, spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo prijatí sľubu úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ktorá vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 TZ.


Viac | 29. mája 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Výška bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku vlastníkom budovy, ku ktorej nie je umožnený prístup Ústavný súd ČRPodľa názoru Ústavného súdu ČR, pokiaľ je obmedzený obsah vlastníckeho práva, keď sťažovateľka nemôže užívať budovy vo svojom vlastníctve, musí byť nevyhnutne obmedzená aj výška prípadného bezdôvodného obohatenia, o ktoré sa ako užívateľka cudzích pozemkov obohacuje (analogicky by nájomca určite platil nižšie nájomné za užívanie bytu, ak by jeho nájomné právo nezahŕňalo napr. využívanie vody a tepla).

Viac | 18. mája 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok ESD k uznávaniu platnosti vodičského preukazu vydaného iným členským štátom

Rozhodnutia súdov Súdny dvor rozhodol, že právo Európskej únie nebráni tomu, aby členský štát, na území ktorého sa držiteľ vodičského preukazu vydaného iným členským štátom dočasne zdržiava, odmietol uznať platnosť tohto vodičského preukazu v nadväznosti na protiprávne správanie jeho držiteľa.


Viac | 4. mája 2015 | Rozhodnutia súdov

 Stránka 1/24 (236)