sobota 19. apríla 2014, Jela

Informácie

 

Rozhodnutia súdov – Judikáty

 
Fulltext
    

Právne oblasti a inštitúty Vyčistiť vybrané oblasti / inštitúty
judikáty môžete vybrať podľa zaradenia do 6 oblastí/inštitútov kliknutím na "Právne oblasti a inštitúty"

Súvisiace predpisy
R číslo     Spisová značka    
Vydal
Zdroj
Štát
Typ   

Dátum
za posledný týždeň2 týždnemesiacrok
 dňa 
 v období Vyčistiť dátumy
Zoradiť podľa                 
Vyčistiť formulár
 

 

Počty rozhodnutí v EPI
Všetkých /
nových
 
 
Všetkých /
nových


Európsky súdny dvor
2084 /
 
Európsky súd pre ľudské práva - Veľká komora
335 /

Európsky súd pre ľudské práva
1259 /
 
Ústavný súd SR

Najvyšší súd SR
 
Všeobecné súdy
226 /

Najvyšší súd ČR
 
Ústavný súd ČR

Najvyšší správny súd ČR


K obsahu produktu

...viac ako 217 000 rozhodnutí!
Jednu skupinu tvoria rozhodnutia, ktoré majú príznačný názov, vybranú právnu vetu, priraďujú sa k právnym oblastiam a inštitútom (predmetom rozhodnutia) a sú previazané na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i samotných súdnych rozhodnutí. Tieto autorsky spracované rozhodnutia sú vyberané výhradne z uznávaných odborných zdrojov alebo odporúčané spolupracujúcimi odborníkmi. Druhú skupinu tvoria pôvodné, neupravované texty rozhodnutí publikované na stránkach súdov. Vyhľadávať je možné vo všetkých rozhodnutiach alebo len v niektorej z uvedených skupín.

Novinky v produkte:

  • doplnenie ďalších pôvodných textov rozhodnutí súdov v počte 1220 v marci 2014
  • doplnenie ďalších pôvodných textov rozhodnutí súdov v počte 1112 v januári 2014
  • doplnenie ďalších pôvodných textov rozhodnutí súdov v počte 373 v decembri 2013
  • doplnenie ďalších pôvodných textov rozhodnutí súdov v počte 906 v októbri 2013
  • doplnenie ďalších pôvodných textov rozhodnutí súdov v počte 15 419 v septembri 2013
  • doplnenie ďalších pôvodných textov rozhodnutí súdov v počte 7509 v decembri 2012
  • do produktu pribudlo 27 435 nových rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu ČR (pôvodné texty)
  • do produktu pribudlo viac ako tridsaťštyritisíc nových rozhodnutí  Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR a viac ako 44 000 rozhodnutí Ústavného súdu ČR (pôvodné texty)
  • do produktu pribudlo 69 865 nových rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR (pôvodné texty)
  • s fulltextovým vyhľadávaním, s vyhľadávaním podľa súvisiacich predpisov a právnych oblastí

Informácia o rozhodnutiach európskych súdov v databáze

Z rozhodnutí Európskeho súdneho dvora sú obsiahnuté v databáze predovšetkým rozhodnutia, ktoré boli vydané v troch konaniach. Ide o konanie o nesplnení povinnosti, konanie o neplatnosť a prejudiciálne konanie. Viac informácií o konaniach. V databáze sa nachádza aj 120 rozsudkov a iných rozhodnutí Súdneho dvora ES, vydaných od roku 1954 až do pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii. Tieto rozsudky boli pre budovanie práva Európskej únie ako samostatného právneho poriadku prelomové a tvoria základ zásad Európskeho práva.

 

Aktuálne z diania na súdoch: Rozsudky Súdneho dvora EÚ sp. zn. C 639/11 a C-61/12 k registrácii vozidiel s riadením na pravej strane Rozhodnutia súdovPokiaľ ide o osobné motorové vozidlá predtým prihlásené do evidencie v inom členskom štáte, ktorých miesto riadenia sa nachádza na pravej strane, každý členský štát musí umožniť registráciu dovezených vozidiel s inostranným riadením.

viac | 24. marca 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 257/2009 k nedodržaniu zásady „právo patrí bdelým, pozorným a starostlivým“

Rozhodnutia súdovPokiaľ odporca oznámenie zaslal poštou bez toho, aby mal dôkaz o splnení tejto povinnosti a bez zachovania rovnopisu oznámenia poisťovateľovi, zostala jeho argumentácia len v rovine ničím nepreukázaných tvrdení. Nepostupoval v súlade so zásadou, že právo patrí bdelým (pozorným, obozretným, opatrným, starostlivým), teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu svojich práv, svoje povinnosti plnia s dostatočnou starostlivosťou a sú predvídaví aj čo do možnosti vzniku problémov s preukazovaním splnenia ich právnych povinností.


viac | 14. marca 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Aktuálne z diania na súdoch: Rozsudok Súdneho dvora EÚ sp. zn. C 470/12 z 27. februára 2014

Rozhodnutia súdov Súdny dvor: Právo Európskej únie nevyžaduje vedľajšie účastníctvo združenia na ochranu spotrebiteľov na podporu spotrebiteľa v exekučnom konaní.


viac | 5. marca 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 7 Sžso 25/2011, R 93/2013 k premlčaniu poistného podľa zákona o zdravotnom poistení Rozhodnutia súdov§ 32 ods. 1 z.č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení ustanovuje, že desaťročná premlčacia lehota sa vzťahuje na všetky pohľadávky na poistnom (aj poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty), ktoré bol platiteľ povinný zaplatiť do 1. januára 2005. Uplynutie tejto lehoty nezávisí na skutočnosti, či povinný splnil oznamovaciu povinnosť.

viac | 28. februára 2014 | Rozhodnutia súdov