sobota 1. augusta 2015, Božidara

Informácie

 

Rozhodnutia súdov – Judikáty

 
Fulltext
    

Právne oblasti a inštitúty Vyčistiť vybrané oblasti / inštitúty
judikáty môžete vybrať podľa zaradenia do 6 oblastí/inštitútov kliknutím na "Právne oblasti a inštitúty"

Súvisiace predpisy
R číslo     Spisová značka    
Vydal
Zdroj
Štát
Typ   

Dátum
za posledný týždeň2 týždnemesiacrok
 dňa 
 v období Vyčistiť dátumy
Zoradiť podľa                 
Vyčistiť formulár
 

 

Počty rozhodnutí v EPI
Všetkých /
nových
 
 
Všetkých /
nových


Európsky súdny dvor
2343 /
 
Európsky súd pre ľudské práva - Veľká komora
355 /

Európsky súd pre ľudské práva
1369 /
 
Ústavný súd SR

Najvyšší súd SR
 
Všeobecné súdy
249 /

Najvyšší súd ČR
 
Ústavný súd ČR

Najvyšší správny súd ČR


K obsahu produktu

...viac ako 227 000 rozhodnutí!
Jednu skupinu tvoria rozhodnutia, ktoré majú príznačný názov, vybranú právnu vetu, priraďujú sa k právnym oblastiam a inštitútom (predmetom rozhodnutia) a sú previazané na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i samotných súdnych rozhodnutí. Tieto autorsky spracované rozhodnutia sú vyberané výhradne z uznávaných odborných zdrojov alebo odporúčané spolupracujúcimi odborníkmi. Druhú skupinu tvoria pôvodné, neupravované texty rozhodnutí publikované na stránkach súdov. Vyhľadávať je možné vo všetkých rozhodnutiach alebo len v niektorej z uvedených skupín.

Novinky v produkte:

  • doplnenie ďalších pôvodných textov rozhodnutí súdov: 3500 v júli 2014 a 800 v septembri 2014 a 1276 v novembri 2014  a 2234 v marci 2015
  • doplnenie ďalších pôvodných textov rozhodnutí súdov v počte 1220 v marci 2014 a 2333 rozhodnutí v máji 2014
  • s fulltextovým vyhľadávaním, s vyhľadávaním podľa súvisiacich predpisov a právnych oblastí

Informácia o rozhodnutiach európskych súdov v databáze

Z rozhodnutí Európskeho súdneho dvora sú obsiahnuté v databáze predovšetkým rozhodnutia, ktoré boli vydané v troch konaniach. Ide o konanie o nesplnení povinnosti, konanie o neplatnosť a prejudiciálne konanie. Viac informácií o konaniach. V databáze sa nachádza aj 120 rozsudkov a iných rozhodnutí Súdneho dvora ES, vydaných od roku 1954 až do pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii. Tieto rozsudky boli pre budovanie práva Európskej únie ako samostatného právneho poriadku prelomové a tvoria základ zásad Európskeho práva.

 

K zodpovednosti právnickej osoby za konanie fyzickej osoby proti dobrým mravom Judikát Nejvyšší soud ČRPrávnická osoba je povinná ctiť dobré mravy a spôsob uplatnenia práva z jej strany nesmie byť v rozpore s tým, čo je vnímané ako základné pravidlo slušnosti v rozumnom usporiadaní medziľudských vzťahov.

viac | 28. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne k trestnoprávnym aspektom neoprávneného užívania SIM karty Krajský súdPodstata protiprávneho konania obžalovaného totiž spočívala v tom, že po „získaní“ cudzej SIM karty, ktorá sama osebe nemá prakticky žiadnu hodnotu, neoprávnene zasiahol do tohto miniatúrneho technického zariadenia tým spôsobom, že proti vôli jej zmluvného užívateľa túto kartu vo svojom telefónnom prístroji „oživil“ (zadaním príslušného správneho kódu).

viac | 23. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Od kúpnej zmluvy na automobil možno odstúpiť aj pre opakované vady klimatizácie

Judikát Nejvyšší soud ČRPodľa názoru Najvyššieho súdu ČR je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť aj vtedy, keď sa v automobile opakovane vyskytne porucha na klimatizácii, pokiaľ bola klimatizácia v kúpnej zmluve vymienená ako súčasť kupovaného automobilu. Poruchu klimatizácie je v takom prípade potrebné považovať za vadu brániacu riadnemu užívaniu vozidla, a to aj napriek tomu, že nemá vplyv na základnú funkciu vozidla.


viac | 14. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Bittó a ďalší proti SR zo 7. júla 2015 Bittó a ďalší proti SR ​Rozsudok ESĽP zo 7. júla 2015, týkajúci sa spravodlivého zadosťučinenia v prípade regulovaného nájomného.

viac | 9. júla 2015 | Rozhodnutia súdov