utorok 30. júna 2015, Melánia

Informácie

 

Rozhodnutia súdov – Judikáty

 
Fulltext
    

Právne oblasti a inštitúty Vyčistiť vybrané oblasti / inštitúty
judikáty môžete vybrať podľa zaradenia do 6 oblastí/inštitútov kliknutím na "Právne oblasti a inštitúty"

Súvisiace predpisy
R číslo     Spisová značka    
Vydal
Zdroj
Štát
Typ   

Dátum
za posledný týždeň2 týždnemesiacrok
 dňa 
 v období Vyčistiť dátumy
Zoradiť podľa                 
Vyčistiť formulár
 

 

Počty rozhodnutí v EPI
Všetkých /
nových
 
 
Všetkých /
nových


Európsky súdny dvor
2329 /
 
Európsky súd pre ľudské práva - Veľká komora
355 /

Európsky súd pre ľudské práva
1369 /
 
Ústavný súd SR

Najvyšší súd SR
 
Všeobecné súdy
248 /

Najvyšší súd ČR
 
Ústavný súd ČR

Najvyšší správny súd ČR


K obsahu produktu

...viac ako 227 000 rozhodnutí!
Jednu skupinu tvoria rozhodnutia, ktoré majú príznačný názov, vybranú právnu vetu, priraďujú sa k právnym oblastiam a inštitútom (predmetom rozhodnutia) a sú previazané na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i samotných súdnych rozhodnutí. Tieto autorsky spracované rozhodnutia sú vyberané výhradne z uznávaných odborných zdrojov alebo odporúčané spolupracujúcimi odborníkmi. Druhú skupinu tvoria pôvodné, neupravované texty rozhodnutí publikované na stránkach súdov. Vyhľadávať je možné vo všetkých rozhodnutiach alebo len v niektorej z uvedených skupín.

Novinky v produkte:

  • doplnenie ďalších pôvodných textov rozhodnutí súdov: 3500 v júli 2014 a 800 v septembri 2014 a 1276 v novembri 2014  a 2234 v marci 2015
  • doplnenie ďalších pôvodných textov rozhodnutí súdov v počte 1220 v marci 2014 a 2333 rozhodnutí v máji 2014
  • s fulltextovým vyhľadávaním, s vyhľadávaním podľa súvisiacich predpisov a právnych oblastí

Informácia o rozhodnutiach európskych súdov v databáze

Z rozhodnutí Európskeho súdneho dvora sú obsiahnuté v databáze predovšetkým rozhodnutia, ktoré boli vydané v troch konaniach. Ide o konanie o nesplnení povinnosti, konanie o neplatnosť a prejudiciálne konanie. Viac informácií o konaniach. V databáze sa nachádza aj 120 rozsudkov a iných rozhodnutí Súdneho dvora ES, vydaných od roku 1954 až do pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii. Tieto rozsudky boli pre budovanie práva Európskej únie ako samostatného právneho poriadku prelomové a tvoria základ zásad Európskeho práva.

 

K pasívnej legitimácii účastníkov konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Rozhodnutia súdovKrajský súd v Nitre poukazuje na rozdielne podmienky pre stanovenie okruhu pasívne legitimovaných účastníkov konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a pre stanovenie tohto okruhu účastníkov konania v konaní o neplatnosť zmluvy o prevode vlastníckeho práva.


viac | 22. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR k vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením nehnuteľnosti

Judikát Nejvyšší soud ČRReálne delenie veci je spôsobom rozdelenia spoluvlastníctva, pri ktorom sú spravidla najviac šetrené práva spoluvlastníkov a má v zásade prednosť pred ostatnými spôsobmi vyporiadania. Na druhej strane je tiež treba rešpektovať oprávnený záujem toho, kto nechce vynakladať na delenie veci neprimerane vysoké náklady. Ak však náklady na rozdelenie vecí budú primerané jej hodnote, potom majú obe strany povinnosť ich vynaložiť.


viac | 16. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Uznesenie Najvyššieho súdu SR k účastníkom konania pri zmene zapísaných údajov v obchodnom registri Rozhodnutia súdovUskutočnenie zmeny zápisov v obchodnom registri je vážnym zásahom do oprávnených záujmov dotknutých osôb. Nemožnosť podať odvolanie proti vykonaným zmenám je znemožnením obrany týchto osôb voči rozhodnutiu súdu na základe neúplných podkladov predložených navrhovateľom na konanie o zhode zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom, príp. voči nezákonnému postupu súdu, a teda odňatím možnosti dotknutých osôb konať pred súdom.

viac | 9. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Rozsudok NS SR, R 21/2015 k prijímaniu úplatku v súvislosti s výkonom funkcie vyšetrovateľa a k povinnosti zachovávať mlčanlivosť obhajcu

Najvyšší súd SRTrestný čin prijímania úplatku podľa § 329 TZ, spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo prijatí sľubu úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ktorá vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 TZ.


viac | 29. mája 2015 | Rozhodnutia súdov