piatok 31. júla 2015, Ignác

Registrácia do systému

Registrácia

V prípade, že ste registrovaný na portáli www.vssr.sk, www.danovecentrum.sk, www.eurokodex.sk alebo www.pp.sk, môžete na prihlásenie na www.epi.sk použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov. Tu sa môžete Prihlásiť.
 

Právnická osoba:

Firma
* Názov firmy:    
* IČO:     
IČ DPH:    
Právna forma:  
Počet zamestnancov:  
OKEČ:  

Osobné informácie (kontaktná osoba)
* Meno:    
* Priezvisko:    
Telefón:    
Mobil:    
* E-mail:      na zadaný e-mail bude zaslané aktivačné heslo
WWW adresa:  
Pozícia vo firme:  
Oddelenie vo firme:  


Adresy
Adresa Korešpondenčná adresa
* Ulica, č.p.:    
* Mesto:    
* PSČ:     
* Štát:  
Vyplňujte IBA vtedy, ak sa líši od primárnej adresy vľavo. Táto adresa slúži pre korešpondenciu, prípadne pre doručovanie zásielok.


Prihlasovacie informácie
* Užívateľské meno:      minimálne 5 znakov, povolené sú len písmená bez diakritiky a čísla

Ak sa registrujete na základe odporučenia Vášho známeho, zadajte jeho registračný kód alebo jeho používateľské meno na portáli EPI
Registračný kód:  

 
Všeobecné podmienky používania www.epi.sk

Podmienky používania

WEBOVÝ PORTÁL “EPI“  SPOLOČNOSTI S-EPI spol. s r. o. PODMIENKY POUŽÍVANIA A PRÁVNE OBMEDZENIA

 1. Používanie webovej lokality www.epi.sk

Spoločnosť S-EPI spol. s r. o. („S-EPI“) umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z  webovej lokality www.epi.sk (ďalej „Lokalita“) iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa zachovajú neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, vykonávať, rozširovať alebo inak používať materiály z tejto lokality na verejné alebo komerčné účely. Používanie materiálov na ďalších webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody na akýkoľvek účel je zakázané. Materiály na tejto Lokalite sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov z tejto Lokality môže byť porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov. V prípade porušenia podmienok je spoločnosť S-EPI oprávnená zrušiť oprávnenie na používanie Lokality a vyžadovať u používateľa okamžité zničenie všetkých prevzatých a vytlačených materiálov z Lokality.

 1. Právna zodpovednosť

Povinnosti spoločnosti S-EPI ohľadom vlastných produktov a služieb sa riadia výlučne podmienkami, s ktorými sa dodávajú, a nič na tejto Lokalite sa nemôže vysvetľovať v rozpore s príslušnými podmienkami. Spoločnosť S-EPI ručí za presnosť a úplnosť materiálov, softvéru a služieb na Lokalite. Spoločnosť S-EPI môže kedykoľvek meniť materiály a služby na Lokalite alebo produkty a popísané ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť S-EPI sa zaväzuje materiály a služby na Lokalite pravidelne aktualizovať.

 1. Obmedzenie právnej zodpovednosti

Spoločnosť S-EPI, jej dodávatelia a ani ďalšie tretie strany uvádzané na tejto Lokalite v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne škody (vrátane, ale nielen výhradne, škôd vyplývajúcich zo straty ziskov, stratených údajov alebo prerušenia obchodovania) vyplývajúce z používania, nemožnosti používania alebo z výsledkov používania tejto Lokality, akýchkoľvek webových lokalít prepojených s touto Lokalitou alebo materiálov, informácií alebo služieb ktorejkoľvek z týchto lokalít, či už v dôsledku konania podľa zmluvy, nelegálneho používania alebo akejkoľvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, ak bola spoločnosť S-EPI upozornená na možnosť takýchto škôd.

 1. Používanie príspevkov

Spoločnosť S-EPI a ňou poverené entity môžu kopírovať, zverejňovať, distribuovať, začleňovať a inými spôsobmi používať príspevky a všetky údaje, obrázky, zvuky, text a ďalšie obsiahnuté položky na Lokalite na akékoľvek komerčné i nekomerčné účely. Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na Lokalitu alebo z Lokality akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne, pornografické alebo iné materiály, ktoré porušujú platné zákony.

 1. Komunikačné fóra

Spoločnosť S-EPI si vyhradzuje právo odstraňovať správy obsahujúce materiál, ktorý je podľa spoločnosti S-EPI urážajúci, hanlivý, obscénny alebo inak neprijateľný.

 1. Prepojenia na webové lokality tretej strany

Prepojenia na webové lokality tretej strany, ktoré sa nachádzajú na tejto Lokalite, sa poskytujú pre väčšie pohodlie používateľov. Prechodom na tieto prepojenia používateľ odchádza z tejto Lokality. Spoločnosť S-EPI nemá prehľad o všetkých lokalitách tretej strany a nekontroluje ani nezodpovedá za žiadnu z týchto lokalít ani za ich obsah. Spoločnosť S-EPI teda neschvaľuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia ohľadom týchto lokalít alebo akýchkoľvek informácií, softvéru alebo iných produktov, materiálov či výsledkov ich používania.

 1. Prepojenie s touto Lokalitou

Spoločnosť S-EPI umožňuje vytvárať prepojenia na túto Lokalitu z iných lokalít, ale iba v súlade s písomnou dohodou a platnými právnymi predpismi.

Záujemcovia o prepojenie s webovou lokalitou www.epi.sk musia dodržiavať pravidlá prepájania s webovými lokalitami spoločnosti S-EPI a všetky platné zákony.

 1. Pravidlá prepájania s webovými lokalitami spoločnosti S-EPI

Lokalita, ktorá je prepojená s webovou lokalitou www.epi.sk:

 • môže byť prepojená s obsahom www.epi.sk, ale nemôže ho kopírovať,
 • nemala by vytvárať prostredie vyhľadávača alebo okraja okolo obsahu www.epi.sk,
 • nemala by naznačovať, že spoločnosť S-EPI schvaľuje príslušnú spoločnosť alebo jej produkty,
 • nemala by nesprávne vykladať svoj vzťah so spoločnosťou S-EPI,
 • nemala by predkladať nepravdivé informácie o produktoch a službách S-EPI,
 • nemala by používať logo S-EPI a „EPI“ bez povolenia S-EPI,
 • nemala by ponúkať obsah, ktorý by sa mohol posudzovať ako nepríjemný, urážajúci alebo kontroverzný.
 1. Všeobecné

Spoločnosť S-EPI môže tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tohto oznámenia. Odporúčame vám pravidelne sledovať zmeny týchto Podmienok, keďže sú pre vás záväzné. Niektoré ustanovenia týchto Podmienok môžu byť nahradené jednoznačne určenými právnymi oznámeniami alebo podmienkami umiestnenými na príslušných stránkach Lokality.

Dátum aktualizácie podmienok: február 2009


 
 

Bezpečnostný kód
Odpíšte prosím bezpečnostný kód.