utorok 4. augusta 2015, Dominik/Dominika

Pracovné právo

Pracovné právo Vám ponúka ucelený prehľad o legislatívnych zmenách z oblasti pracovného práva s podrobne rozpracovanou problematikou zameranou na:

 • pracovný pomer a jeho predzmluvné vzťahy, vznik a zmeny pracovného pomeru, povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, skúšobnú dobu, formy skončenia pracovného pomeru
 • úpravu pracovného času zamestnancov
 • mzdu, minimálne mzdové nároky a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 • stravovanie zamestnancov komplexne
 • pracovnoprávne vzťahy založené na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  (podľa Zákonníka práce s komentárom a príkladmi)

 • odmeňovanie zamestnancov, kvalifikačné predpoklady a aktuálnu úpravu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  (podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)

 • aktuálnu úpravu odmeňovania zamestnancov na základe minimálnej mzdy
  (podľa zákona o minimálnej mzde s komentárom a príkladmi)

 • podmienky nároku a poskytovanie náhrady príjmu vyplývajúcej z dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
  (podľa zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca s komentárom a príkladmi)

 • výpočet sumy, ktorá podlieha výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy povinného - zamestnanca
  (podľa nariadenia o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia)

 • možnosti poskytovania príspevkov pre zamestnávateľov v prípade zamestnávania občanov - aktívne opatrenia na trhu práce pri sprostredkovaní zamestnania
 • porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania - výkon kontroly a postih
  (podľa zákona o službách zamestnanosti s komentárom a príkladmi a podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní)

 • podmienky účasti povinných osôb - platiteľov poistného na verejné zdravotné poistenie
 • zánik verejného zdravotného poistenia
 • upresnenie definície minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca
 • ročné zúčtovanie poistného - povinnosti poistenca pri vykonaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie s návodom na jeho vyplnenie a s príkladmi z praxe
  (podľa zákona o zdravotnom poistení s komentárom a príkladmi a podľa vyhlášky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného)

 • sociálne poistenie - účasť povinných osôb, osobný rozsah poistenia - podmienky jeho vzniku a zániku
 • nároky poistencov na jednotlivé druhy dôchodkových dávok a ich sumy
 • úprava priemerného osobného mzdového bodu
 • aktuálna dôchodková hodnota
 • prerušenie povinného poistenia zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby
 • podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok
  (podľa zákona o sociálnom poistení, zákona o starobnom dôchodkovom sporení a podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom a príkladmi z praxe)

 • definíciu inštitútu životného minima - stanovenie aktuálnej minimálnej hranice príjmov fyzickej osoby
  (podľa zákona o životnom minime s komentárom)

 • kolektívne vyjednávanie a postup pri uzatváraní kolektívnych zmlúv
  (podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní)

 • cestovné náhrady pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste
  (podľa zákona o cestovných náhradách s komentárom a príkladmi)

 • štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami
 • podmienky prijatia do štátnej služby, vznik a zmeny štátnozamestnaneckého pomeru, skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 • úpravu práv, povinností a obmedzení štátnych zamestnancov
 • úpravu služobného času a platových náležitostí štátnych zamestnancov
  (podľa zákona o štátnej službe)

 • základné povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • ochranu zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce
  (podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona o inšpekcii práce s komentárom a príkladmi)

Legislatívne aktuality