streda 29. júla 2015, Marta

Podvojné účtovníctvo

Tematická oblasť Podvojné účtovníctvo je určená pre všetkých účtovníkov vo firmách, ale i pre samostatných účtovníkov, audítorov, daňových poradcov, metodikov účtovníctva a finančných manažérov.

Vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov legislatívne upravujú predpisy:

  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
  • opatrenie MF SR č. 23054/1992-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov.

Úzku súvislosť s účtovníctvom má aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zistený výsledok hospodárenia v účtovníctve, ktorý sa následne upravuje v zmysle zákona o dani z príjmov o pripočítateľné a odpočítateľné položky, je podkladom pre zistenie základu dane z príjmov a zostavenie daňového priznania na daň z príjmov.

Tematická oblasť Podvojné účtovníctvo obsahuje:

  • základné predpisy nevyhnutné pre správne vedenie účtovnej agendy,
  • postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva spolu s rámcovou účtovou osnovou,
  • opatrenie na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve,
  • ďalšie predpisy MF SR pre vedenie podvojného účtovníctva,
  • praktické príklady účtovania vo firmách spolu s účtovnými súvzťažnosťami.

Osobitná časť je venovaná účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve, ktorej obsah tvorí komplexný príklad jej zostavenia a vyplnené tlačivá výkazov Súvaha a Výkaz ziskov a strát.

Legislatívne aktuality