sobota 20. decembra 2014, Dagmara

Odborné články

O produkte

Produkt Odborné články obsahuje aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Určené sú nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Samostatnú časť odborných článkov tvoria karentované články, ktoré ako jediné na slovenskom trhu ponúkajú plné online texty článkov z Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.

 

Aktuality

 

Dlhy bývalých manželov súvisiace s nevysporiadaným spoločným bývaním

Odborné článkyČlánok podrobne opisuje právne pomery bývalých manželov vo vzťahu k družstevným aj nedružstevným bytom od zániku manželstva až do vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva; zvlášť sa venuje aj právnym aspektom úpravy družstevného bývania.


viac | 10. decembra 2014 | Odborné články

 

Aplikačné problémy spojené s povinným zverejňovaním zmlúv

Odborné článkyPredmetom príspevku je analýza právnej úpravy povinného zverejňovania zmlúv a následné poukázanie na nedostatky vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám


viac | 21. novembra 2014 | Odborné články

 

Kontrola dodržiavania liečebného režimu zamestnanca Odborné článkyPríspevok sa zameriava na kontrolu dodržiavania liečebného režimu zamestnanca, a to so zameraním na zákonné limity, ktorými aktuálna právna úprava vymedzuje postup a kompetencie kontrolných subjektov, ktorými sú zamestnávatelia a poverení zamestnanci Sociálnej poisťovne. Účelom je poukázať na možnosť zneužívania inštitútu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancami – poistencami a na absenciu zákonných možností pri podozrení z jej účelovosti.

viac | 4. novembra 2014 | Odborné články

 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – dlhy a exekúcie Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – dlhy a exekúcieČlánok poskytuje informácie majetku manželov v prípade jeho zaťaženia dlhmi, prípady, keď je začatá exekúcia proti jednému z manželov a aké dosahy bude mať exekučné konanie na druhého manžela.

viac | 29. októbra 2014 | Odborné články