štvrtok 18. septembra 2014, Eugénia

Odborné články

O produkte

Produkt Odborné články obsahuje aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Určené sú nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Samostatnú časť odborných článkov tvoria karentované články, ktoré ako jediné na slovenskom trhu ponúkajú plné online texty článkov z Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.

 

Aktuality

 

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov Odborné článkyPrijatím novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov SR pod číslom 205/2014 Z. z. prešla na prvý pohľad pomerne zásadnou zmenou právna úprava hlasovania vlastníkov v domoch.

viac | 18. septembra 2014 | Odborné články

 

Premlčanie nároku v spotrebiteľských veciach po novele zákona o ochrane spotrebiteľa zákonom č. 102/2014 Z. z. Odborné článkyZákon č. 102/2014 Z. z. mení okrem iného aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. V súvislosti s problematikou premlčania a jeho zákonnej úpravy sa stáva sporným s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku, pretože v § 5b stanovuje povinnosť, aby orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy z úradnej moci skúmal a vyhodnocoval prekážky uplatnenia práva predávajúceho voči spotrebiteľovi.

viac | 27. augusta 2014 | Odborné články

 

Súčasnosť a budúcnosť trestnej zodpovednosti právnických osôb Odborné článkyTrestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické, ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

viac | 18. augusta 2014 | Odborné články

 

Splnenie peňažného záväzku zmenkou Odborné článkyČlánok rozoberá možnosti platby peňažného záväzku zmenkou, právnu úpravu platby zmenkou v legislatíve Slovenskej republiky a úskalia, ktoré takáto platba môže v praxi priniesť.

viac | 8. augusta 2014 | Odborné články