utorok 21. októbra 2014, Uršuľa

Odborné články

O produkte

Produkt Odborné články obsahuje aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Určené sú nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Samostatnú časť odborných článkov tvoria karentované články, ktoré ako jediné na slovenskom trhu ponúkajú plné online texty článkov z Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.

 

Aktuality

 

Odklon od zásady rovnosti podielov pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov Odborné článkyČlánok analyzuje základné princípy uplatňujúce sa pri modifikácii podielov v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a skúma okolnosti odôvodňujúce odklon od zásady parity, a to s poukazom na aktuálnu rozhodovaciu činnosť súdov.

viac | 17. októbra 2014 | Odborné články

 

Postavenie poškodeného v trestnom konaní – SR verzus EÚ Odborné článkyČlánok sa venuje porovnaniu aktuálnej právnej úpravy v oblasti poškodených v dôsledku trestných činov v Slovenskej republike a Českej republike, v nadväznosti na prijaté záväzky voči Európskej únii.

viac | 10. októbra 2014 | Odborné články

 

Náhrada škody a nájom náhradného vozidla Odborné článkyČlánok analyzuje uzatvorenie zmluvy o nájme náhradného vozidla po dopravnej nehode, či a do akej výšky sú preplatené náklady zodpovedajúce nájomnému za užívanie prenajatého automobilu. Špecifikuje nielen podmienky vzniku nároku na náhradu nájomného, ale aj skutočnosti, ktoré ovplyvňujú výšku priznanej náhrady.

viac | 25. septembra 2014 | Odborné články

 

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov Odborné článkyPrijatím novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov SR pod číslom 205/2014 Z. z. prešla na prvý pohľad pomerne zásadnou zmenou právna úprava hlasovania vlastníkov v domoch.

viac | 18. septembra 2014 | Odborné články