piatok 6. marca 2015, Radoslav/Radoslava

Odborné články

O produkte

Produkt Odborné články obsahuje aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Určené sú nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Samostatnú časť odborných článkov tvoria karentované články, ktoré ako jediné na slovenskom trhu ponúkajú plné online texty článkov z Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.

 

Aktuality

 

Zanedbanie povinnej výživy voči plnoletým deťom Odborné článkyCieľom príspevku je poukázať na problematiku zanedbania povinnej výživy voči plnoletým deťom, vychádzajúc z právneho názoru autora článku a z komparácie teórie a praxe a poskytnúť tak transparentnejší a praktickejší prehľad v širšom rozpätí, než aké garantujú relevantné právne predpisy, ako aj ponúknuť možné smerovanie de lege ferenda.

viac | 4. marca 2015 | Odborné články

 

Nové druhy ochranných známok

Odborné článkyPríspevok sa bližšie zaoberá špecifickými druhmi ochranných známok. Popri tradičných, v právnych predpisoch výslovne uvedených ochranných známkach sa zameriava aj na tie, ktorým nie je venovaná až taká pozornosť, konkrétne pohybové a polohové ochranné známky, či ochranné známky holografické.


viac | 25. februára 2015 | Odborné články

 

Desať najzásadnejších opatrení na ochranu spotrebiteľov v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Odborné článkyNová právna úprava spotrebiteľského rozhodcovského konania vyplynula aj zo súčasného neúnosného stavu mnohosti súdnych sporov a negatívnych skúseností s činnosťou rozhodcovských súdov v spotrebiteľských sporoch. Ide o vytvorenie osobitného druhu mimosúdneho riešenia sporov, blízkeho rozhodcovskému konaniu, ktoré má zvýšiť úroveň právnej ochrany spotrebiteľa.


viac | 4. februára 2015 | Odborné články

 

Aktuálne zmeny Občianskeho súdneho poriadku účinné od 1. januára a 1. marca 2015 Odborné článkyNárodná rada Slovenskej republiky prijala hneď dva zákony, ktoré novelizujú OSP s účinnosťou od 1. 1. 2015, resp.1. 3. 2015. Prvým je zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a druhým je zákon č. 353/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

viac | 30. januára 2015 | Odborné články