sobota 25. októbra 2014, Aurel

Odborné články

O produkte

Produkt Odborné články obsahuje aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Určené sú nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Samostatnú časť odborných článkov tvoria karentované články, ktoré ako jediné na slovenskom trhu ponúkajú plné online texty článkov z Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.

 

Aktuality

 

Postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu pri zmene vecných dôvodov väzby Postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu pri zmene vecných dôvodov väzbyCieľom príspevku je poukázať na postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri zmene vecných dôvodov väzby v prípadoch, v ktorých po tom, ako bol obvinený vzatý do väzby, došlo k spojeniu veci obvineného na spoločné konanie s ďalšou trestnou vecou, resp. došlo k rozšíreniu trestného stíhania aj pre ďalšie skutky obvineného.

viac | 22. októbra 2014 | Odborné články

 

Odklon od zásady rovnosti podielov pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov Odborné článkyČlánok analyzuje základné princípy uplatňujúce sa pri modifikácii podielov v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a skúma okolnosti odôvodňujúce odklon od zásady parity, a to s poukazom na aktuálnu rozhodovaciu činnosť súdov.

viac | 17. októbra 2014 | Odborné články

 

Postavenie poškodeného v trestnom konaní – SR verzus EÚ Odborné článkyČlánok sa venuje porovnaniu aktuálnej právnej úpravy v oblasti poškodených v dôsledku trestných činov v Slovenskej republike a Českej republike, v nadväznosti na prijaté záväzky voči Európskej únii.

viac | 10. októbra 2014 | Odborné články

 

Náhrada škody a nájom náhradného vozidla Odborné článkyČlánok analyzuje uzatvorenie zmluvy o nájme náhradného vozidla po dopravnej nehode, či a do akej výšky sú preplatené náklady zodpovedajúce nájomnému za užívanie prenajatého automobilu. Špecifikuje nielen podmienky vzniku nároku na náhradu nájomného, ale aj skutočnosti, ktoré ovplyvňujú výšku priznanej náhrady.

viac | 25. septembra 2014 | Odborné články