piatok 22. mája 2015, Júlia/Juliána

Odborné články

O produkte

Produkt Odborné články obsahuje aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Určené sú nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Samostatnú časť odborných článkov tvoria karentované články, ktoré ako jediné na slovenskom trhu ponúkajú plné online texty článkov z Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.

 

Aktuality

 

K právnej úprave prokúry Odborné článkyČlánok sa zaoberá vymedzením prokúry ako osobitnej formy obchodného zastúpenia, ktorú môže využiť len podnikateľ zapísaný v obchodnom registri. Komparatívnou metódou je poukázané na spôsob, akým zahraničné právne úpravy pristupujú k vymedzeniu prokúry, ako aj na nedostatky platnej právnej úpravy prokúry obsiahnutej v Obchodnom zákonníku, s cieľom formulovať určité odporúčania pre jej skvalitnenie.

viac | 22. mája 2015 | Odborné články

 

Premlčanie medzi (bývalými) manželmi a rodičmi a deťmi

Odborné článkyV praxi nie je nijakou výnimkou, keď jeden z manželov finančne podporuje zo svojho výlučného majetku druhého manžela poskytovaním rôznych (peniazmi oceniteľných) plnení. Kým manželstvo trvá, kompenzácia poskytnutých plnení sa spravidla nerieši. Keď však dôjde k rozvodu, situácia sa zmení. Článok sa zaoberá otázkou ako je to s premlčaním uvedených nárokov nielen medzi manželmi, ale aj medzi nezosobášenými pármi či medzi rodičmi a maloletými deťmi.


viac | 11. mája 2015 | Odborné články

 

O temporalite procesných noriem (malé praktikum z teórie práva) Odborné článkyČlánok je komplexnejšou štúdiou o špecifickosti časových súvislosti noriem civilného práva procesného, pričom sa osobitne zameriava na režim tzv. intertemporality, teda časovej koexistencie skoršej a novšej procesnej úpravy.

viac | 5. mája 2015 | Odborné články

 

Pozemok vo vlastníctve fyzickej osoby užívaný obcou Odborné článkyPríspevok sa zaoberá problémom, kedy obce a vyššie územné celky vlastnia viaceré stavby, ktoré sú postavené na majetkovoprávne neusporiadaných pozemkoch. Zákon č. 66/2009 Z. z., ktorý danú problematiku rieši, zaviedol 2 možnosti tohto usporiadania, a to formou zámennej zmluvy alebo zriadením vecného bremena v prospech obce.

viac | 23. apríla 2015 | Odborné články