štvrtok 18. septembra 2014, Eugénia

Aktuálne informácie
Ferratum vám vždy pomôže keď to potrebujete Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Hneváte sa sami na seba že žijete každý mesiac z ruky do huby? Aj napriek veľkým a pravidelným škrtom vo výdajoch nedokážete ustrážiť úspory a tie sa vám rozkotúľajú ihneď ako sa na ne pozriete. V čom robíte chybu? Možno máte skutočne len malý plat. Možno vás zaskočili nečakané výdavky. Stať sa totiž môže čokoľvek. Nech je to radostná udalosť ako svadba, či oslava, alebo choroba či nedajbože pohreb. Život je už raz taký. My vám však pomôžeme za akýchkoľvek okolností.

Viac | 18. septembra 2014 | Inzercia

 

Hygiena rúk LORIKA.SK V tomto blogu by som sa rád vyjadril k niektorým bodom týkajúcich sa každodennej hygieny vo všeobecnosti. Dôkladná hygiena je minimum, ktoré vieme urobiť pre svoje zdravie.

Viac | 17. septembra 2014 | Inzercia

 

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov Odborné článkyPrijatím novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov SR pod číslom 205/2014 Z. z. prešla na prvý pohľad pomerne zásadnou zmenou právna úprava hlasovania vlastníkov v domoch.

Viac | 18. septembra 2014 | Odborné články

 

Pracovný úraz pri telepráci Príklady z praxeAko je to s pracovným úrazom pri práci vykonávanej doma? Zamestnanec s použitím informačných technológií prácu (teleprácu) vykonáva doma. Telepráca nie je podmienkou zamestnávateľa, požiadal o ňu zamestnanec.

Viac | 16. septembra 2014 | Príklady z praxe

 

Komentár k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – aktualizácia

KOmentáre k zákonomAktualizovaný komentár k zmenám zavedeným zákonom č. 218/2014 Z. z. od 1. októbra 2014 a od 1. januára 2015. Zmeny sa týkajú zníženia hranice pre možnosť podávať štvrťročný súhrnný výkaz zo 100 000 € na 50 000 €, elektronických služieb a miesta dodania telekomunikačných služieb.


Viac | 12. septembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania – zmena úrokovej sadzby od 10. 09. 2014 Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškaniaVýška úrokov z omeškania pre oblasť občianskoprávnych záväzkových vzťahov je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Výška úrokov z omeškania pre záväzky, ktoré podliehajú režimu Obchodného zákonníka sa vypočíta ako súčet základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku a deviatich percentuálnych bodov.

Viac | 9. septembra 2014 | Aktuálne informácie

 

Komentár k z. č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok – aktualizácia

Komentáre k zákonomDaňový poriadok bol menený zákonmi č. 435/2013 Z. z. a č. 213/2014 Z. z. S účinnosťou od 1. 9. 2014 bol zvedený nový inštitút, tzv. záväzné stanovisko k uplatneniu daňových zákonov. Od 1. 1. 2015 sa menia podmienky zverejňovania zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a výmazu z tohto registra.


Viac | 9. septembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

„Manažér, ktorý tím iba manažuje, no nevedie, nemotivuje a neposúva vpred, by si mal začať hľadať novú prácu.“ (Mgr. Juraj Stankay, Industry Manager, Google Slovakia) Juraj Stankay je jedným z kľúčových zamestnancov slovenskej pobočky najväčšieho internetového vyhľadávača na svete, Google. Pracovať pre technologický gigant, ktorý je vždy o krok vpred pred ostatnými, pretože tvorí budúcnosť, musí byť nielen fyzicky, ale aj psychicky náročné.

Viac | 8. septembra 2014 | Inzercia

 

Daňové licencie sa blížia. Na koho sa nevzťahujú? Bude sa jednať o takzvanú minimálnu daň, z ktorej sa odpočítavajú úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci alebo pre prijímateľov stimulov a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa ustanovení o zamedzení dvojitého zdanenia. Platí ju daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

Viac | 8. septembra 2014 | Inzercia

 

Elektronické podanie účtovnej závierky Príklady z praxeAko má účtovná jednotka podať schválenú účtovnú závierku za účtovné obdobie roka 2013 na daňový úrad elektronicky?

Viac | 4. septembra 2014 | Príklady z praxe

 Stránka 1/137 (1368)