nedeľa 20. apríla 2014, Marcel

Aktuálne informácie
Odvolanie proti rozsudku krajského súdu vo veci povolenia na trvalý pobyt Vzory zmlúv a právnych podaníZákon o  pobyte cudzincov upravuje udelenie trvalého pobytu, ktorý sa rozdeľuje na tri základné druhy, a to trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas a pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom EÚ. Taxatívne sa uvádzajú dôvody zamietnutia žiadosti a dôvody zániku trvalého pobytu, pričom v prípade zániku zrušením trvalého pobytu sa ustanovujú prípady, keď napriek splneniu podmienok nedôjde k jeho zrušeniu.

Viac | 16. apríla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Splatnosť poistného zamestnávateľa Príklady z praxeZamestnávateľ má stanovený výplatný termín 13. deň v mesiaci. Do akého termínu je povinný uhradiť poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie?

Viac | 15. apríla 2014 | Príklady z praxe

 

Svetlá a odvrátená tvár stávkovania na športové výsledky Odborné článkyPríspevok upozorňuje na nevyhnutnú potrebu legislatívnej úpravy športového stávkovania a s ním súvisiacich prejavov a aspektov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Na príkladoch iných krajín a vychádzajúc z aktuálnej praxe na Slovensku sme poukazuje na úskalia súčasnej legislatívnej úpravy u nás.

Viac | 14. apríla 2014 | Odborné články

 

Zákon o ochrane osobných údajov Zbierka zákonov a konsolidované zneniaS účinnosťou od 15. apríla 2014 prináša zákon č. 84/2014  Z. z. zmeny v zákone č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac | 11. apríla 2014 | Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia

 

Mobilný telefón ako nový prostriedok páchania trestnej činnosti

Odborné článkyMobilný telefón je v súčasnosti fenomén, bez ktorého si väčšina populácie dnes nevie predstaviť svoj život. No ako môže byť mobilný telefón použitý na zvládnutie nárokov čoraz dynamickejšieho života, na pozitívne konanie – napr. privolanie pomoci, oznámenie hroziaceho nebezpečenstva..., tak môže prísť aj k zneužitiu mobilného telefónu na páchanie trestnej činnosti.


Viac | 11. apríla 2014 | Odborné články

 

Zánik a následne vznik zamestnávateľa a povinnosť absolvovania skúšky z oblasti BOZP a PO Príklady z praxeV prípade, že pôvodný zamestnávateľ zamestnancov (SZČO) zanikol, zamestnanci dostali výpovede a následne vznikla nová s. r. o., do ktorej boli títo zamestnanci  prijatí (na základe nového pracovného pomeru), je potrebné opätovne absolvovať školenie z oblasti BOZP a PO?

Viac | 9. apríla 2014 | Príklady z praxe

 

Pohľad na právo obvineného poznať obsah spisu ako súčasť zásad trestného konania

Odborné článkyPrávo poznať obsah vyšetrovacieho spisu patrí k atribútom zásady kontradiktórnosti, ktorá posilňuje a dotvára aj právo na obhajobu a zásadu rovnosti zbraní. Právo poznať obsah spisu však nie je absolútne a existujú z neho výnimky, ktorých úlohou sú napríklad zabezpečenie efektivity trestného konania či ochrana svedkov.


Viac | 7. apríla 2014 | Odborné články

 

Uplatnenie práva na výmenu veci (§ 622 ods. 2 a § 625 zákona č. 40/1964 Zb.) Vzory zmlúv a právnych podaníPrávo na výmenu veci uplatňuje kupujúci na základe zmluvy o predaji u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Viac | 2. apríla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Zmena účtovnej sústavy Príklady z praxeFyzická osoba je od 16. 1. 2014 zapísaná v obchodnom registri. Môže viesť podvojné účtovníctvo už za rok 2014 alebo až od roku 2015?

Viac | 1. apríla 2014 | Príklady z praxe

 

Medzinárodné záväzky Slovenskej republiky v oblasti chráneného oznamovania (whistleblowingu)

Odborné článkyČlánok sa venuje problematike chráneného oznamovania nekalých praktík (whistleblowingu) z pohľadu záväzkov Slovenskej republiky, vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a zmlúv. Sumarizuje základné medzinárodné právne dokumenty, k dodržiavaniu ktorých sa SR zaviazala, a analyzuje, v akej miere je SR povinná zaviesť ochranu osôb oznamujúcich nekalé praktiky.


Viac | 31. marca 2014 | Odborné články

 Stránka 1/130 (1292)