pondelok 25. mája 2015, Urban

Aktuálne informácie
Softvér Tribunal - nový štandard v elektronizácii advokátskych kancelárií V modernom svete sa už žiadny právnik nezaobíde bez počítača. Či si to pripúšťame, alebo nie, elektronizácia práce sa veľmi úzko dotýka aj práce advokátov resp. celých advokátskych kancelárií. Dnes už nie je možné vykonávať advokátsku prax bez pomoci počítačov.

Viac | 25. mája 2015 | Inzercia

 

Žaloba na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom

Vzory zmlúv a právnych podaníNávrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom možno podať až po vyčerpaní odvolania voči rozhodnutiu o priestupku ako riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.


Viac | 25. mája 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

K právnej úprave prokúry Odborné článkyČlánok sa zaoberá vymedzením prokúry ako osobitnej formy obchodného zastúpenia, ktorú môže využiť len podnikateľ zapísaný v obchodnom registri. Komparatívnou metódou je poukázané na spôsob, akým zahraničné právne úpravy pristupujú k vymedzeniu prokúry, ako aj na nedostatky platnej právnej úpravy prokúry obsiahnutej v Obchodnom zákonníku, s cieľom formulovať určité odporúčania pre jej skvalitnenie.

Viac | 22. mája 2015 | Odborné články

 

Vykonávanie závislej práce na základe živnostenského oprávnenia

Príklady z praxeMôže zamestnávateľ prikázať zamestnankyniam v pracovnom pomere, aby si založili živnosť a pracovali na živnosť v pracovnej pozícii ako upratovačky?


Viac | 20. mája 2015 | Príklady z praxe

 

Ušetrite čas pri platení zdravotného poistenia Faktúry, dane, odvody... Vecí, ktoré musí podnikateľ či firma, ak sa chce vyhnúť problémom,  ustriehnuť každý mesiac, nie je málo. Jednou z povinností je aj poslať včas a v správnej výške poistné do zdravotnej poisťovne. Urobiť sa to dá aj pohodlne a rýchlo.

Viac | 19. mája 2015 | Inzercia

 

Výška bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku vlastníkom budovy, ku ktorej nie je umožnený prístup Ústavný súd ČRPodľa názoru Ústavného súdu ČR, pokiaľ je obmedzený obsah vlastníckeho práva, keď sťažovateľka nemôže užívať budovy vo svojom vlastníctve, musí byť nevyhnutne obmedzená aj výška prípadného bezdôvodného obohatenia, o ktoré sa ako užívateľka cudzích pozemkov obohacuje (analogicky by nájomca určite platil nižšie nájomné za užívanie bytu, ak by jeho nájomné právo nezahŕňalo napr. využívanie vody a tepla).

Viac | 18. mája 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Návrh páchateľa na výkon rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác Vzory zmlúv a právnych podaníUstanovenie § 88a ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení umožňuje páchateľovi priestupku podať návrh na výkon rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác, za predpokladu, že sú splnené nasledovné kritériá:
– ide o rozhodnutie o uložení pokuty, ktoré prevyšuje sumu 60 eur,
– táto pokuta nebola uložená v blokovom konaní

Viac | 15. mája 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Nepeňažný príjem lekárov Príklady z praxeMôžu si lekári z peňažných aj z nepeňažných príjmov uplatniť výdavky v paušálnej výške?

Viac | 12. mája 2015 | Príklady z praxe

 

Premlčanie medzi (bývalými) manželmi a rodičmi a deťmi

Odborné článkyV praxi nie je nijakou výnimkou, keď jeden z manželov finančne podporuje zo svojho výlučného majetku druhého manžela poskytovaním rôznych (peniazmi oceniteľných) plnení. Kým manželstvo trvá, kompenzácia poskytnutých plnení sa spravidla nerieši. Keď však dôjde k rozvodu, situácia sa zmení. Článok sa zaoberá otázkou ako je to s premlčaním uvedených nárokov nielen medzi manželmi, ale aj medzi nezosobášenými pármi či medzi rodičmi a maloletými deťmi.


Viac | 11. mája 2015 | Odborné články

 

O temporalite procesných noriem (malé praktikum z teórie práva) Odborné článkyČlánok je komplexnejšou štúdiou o špecifickosti časových súvislosti noriem civilného práva procesného, pričom sa osobitne zameriava na režim tzv. intertemporality, teda časovej koexistencie skoršej a novšej procesnej úpravy.

Viac | 5. mája 2015 | Odborné články

 Stránka 1/151 (1507)