nedeľa 30. augusta 2015, Ružena

Aktuálne informácie
Aký je postup založenia s. r. o. v roku 2015? Postup na založenie spoločnosti záleží od platnej legislatívy. To, čo platilo v roku 2013, neplatí v tomto roku. V roku 2013 ste nemuseli splácať základné imanie na bankový účet, stačilo vám vyhlásenie správcu vkladu o tom, že základné imanie ste splatili v hotovosti. Ako musíte postupovať teraz?

Viac | 19. augusta 2015 | Inzercia

 

Rozsudok NS ČR k zodpovednosti nájomcu za škodu aj po skončení nájmu a k lehote na jej uplatnenie

Judikát Nejvyšší soud ČRAj v dobe medzi skončením nájmu a odovzdaním veci má povinnosť vec užívať spôsobom dojednaným alebo primeraným povahe a určeniu veci a zodpovedá aj za to, že tak budú činiť aj osoby, ktoré od neho odvodzujú svoj prístup k veci. Náhrady je možné domáhať sa len do 6 mesiacov od vrátenia veci, inak nárok zanikne.


Viac | 28. augusta 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Iná zárobková činnosť štatutára Príklady z praxeČo sa považuje za „inú zárobkovú činnosť“ v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.? Je takouto činnosťou aj výkon funkcie hlavného kontrolóra, do ktorej bol zvolený na 6-ročné obdobie?

Viac | 26. augusta 2015 | Príklady z praxe

 

Ohlásenie reklamnej stavby (pre reklamné stavby, ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2) Vzory zmlúv a právnych podaníPri reklamných stavbách, ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť do 3 m2, stačí ohlásenie stavebnému úradu, takto ohlásenú reklamnú stavbu môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu

Viac | 24. augusta 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

K škode na zdraví spôsobenej pri futbalovom zápase a porušeniu prevenčnej povinnosti

Judikát Nejvyšší soud ČRNie každé porušenie pravidiel hry je bez ďalšieho porušením prevenčnej povinnosti v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka. Odvolací súd správne podotkol, že pri neprimeraných požiadavkách na opatrnosť hráčov by futbal prestal byť atraktívnou hrou, pretože hráči by v obave zo súdnych sporov prestali súperiť, a tým by tento šport úplne stratil zmysel.


Viac | 21. augusta 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Metodický výklad pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy pre programové obdobie 2014 - 2020 Finančný spravodajcaVýklad pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové obdobie 2014 - 2020

Viac | 19. augusta 2015 | Finančný spravodajca

 

Bezúročná pôžička od konateľa

Príklady z praxe Konateľ v s. r. o. (jednoosobová) vložil peniaze do firmy, aby firma mohla kúpiť automobil. Môže si tento vklad ošetriť zmluvou o bezúročnej pôžičke, či aj napriek tomu bude musieť zdaniť úrok? Alebo je lepšie spraviť zmluvu nie o pôžičke, ale o vklade konateľa? Konateľ nie je zamestnancom firmy.


Viac | 18. augusta 2015 | Príklady z praxe

 

Zásahy do súkromia cestou internetu – v judikatúre európskych súdov

Odborné článkyAutor poukazuje na niektoré špecifiká, ktoré so sebou internet voči základným ľudským právam a slobodám priniesol. Rozoberá konkrétne rozhodnutia ESĽP a SDEÚ, ktoré súvisia s danou problematikou a uvádza niekoľko štandardov posudzovania konfliktov medzi realizáciou slobody prejavu a práva na súkromie vo virtuálnom svete.


Viac | 17. augusta 2015 | Odborné články

 

Ku spôsobu predĺženia lehoty na platenie vistazmenky

Judikát Nejvyšší soud ČRNajvyšší súd ČR rozhodol, že zmenka s doložkou „na videnie, najneskôr však do...“ je platnou doložkou v zmysle § 34 ods. 1 zmenkového zákona, podľa ktorého môže vystaviteľ lehotu na predloženie vistazmenky na platenie skrátiť alebo určiť lehotu dlhšiu. Takto formulovaná doložka teda podľa Najvyššieho súdu ČR nesmeruje k modifikácii zročnosti zmenky, ale ku zmene lehoty na predloženie vistazmenky na zaplatenie.


Viac | 12. augusta 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Nárok na odstupné

Príklady z praxeZamestnanec chce skončiť pracovný pomer zo zdravotných dôvodov. Bude mať nárok na odstupné?


Viac | 11. augusta 2015 | Príklady z praxe

 Stránka 1/156 (1553)