streda 23. júla 2014, Oľga

Aktuálne informácie
Odpis pohľadávky v priebehu roka Príklady z praxeJe možné odpísať pohľadávku v podvojnom účtovníctve aj v priebehu roka alebo len k 31. 12. 20..?

Viac | 22. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu Vzory zmlúv a právnych podaníSpotrebiteľ môže tovar reklamovať e-mailom na adrese prevádzkovateľa alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra.

Viac | 21. júla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Použitie vozidla na súkromné a služobné účely Príklady z praxePodľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov je nepeňažným príjmom zamestnanca používanie služobného automobilu pre súkromné účely. Automobil obstaral zamestnávateľ v júli 2013 a zamestnancovi odovzdal do používania na súkromné účely v júni 2014. Vstupnú cenu určí zamestnávateľ v roku 2014 ako v druhom roku – teda zníženú o 12,5 %, keďže do "užívania" bolo zaradené v roku 2013?

Viac | 16. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Nový komentár k z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Komentáre k zákonomZákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich v spotrebiteľských vzťahoch založených na základe tzv. zmluvy  na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a spotrebiteľské vzťahy súvisiace s organizovaním tzv. predajných akcií a na ne nadväzujúcim predajom tovaru a poskytovaním služieb.

Viac | 15. júla 2014 | Komentáre k zákonom

 

Náklady na zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca, daň, poistné Príklady z praxeZamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom dohodu podľa § 155 Zákonníka práce na zvýšenie jeho kvalifikácie, zároveň uhradil zamestnancovi okrem náhrady príjmu v sume jeho priemerného zárobku za účasť na zvyšovaní kvalifikácie aj ostatné náklady spojené s jeho štúdiom. Vstupuje táto čiastka do vymeriavacích základov pre odvod poistného na zdravotné poistenie, odvod poistného na sociálne poistenie a daňového základu zamestnanca?

Viac | 11. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Uznesenie NS SR sp. zn. 2 Tdo 40/2013, R 89/2014 zo Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR č. 6/2014 Rozhodnutia súdovRozhodovanie súdu o zahladení odsúdenia je podmienené žiadosťou odsúdeného, osôb, ktoré by mohli v prospech odsúdeného podať odvolanie alebo návrhom záujmového združenia občanov (§ 469 Tr. por.). Tým, je jednoznačne dané, že súd nerozhoduje z úradnej povinnosti (ex officio). Ak odsúdený túto možnosť nevyužije, jeho odsúdenie je v registri trestov naďalej vykazované so všetkými s tým spojenými právnymi (i morálnymi) dôsledkami.

Viac | 9. júla 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Darovanie zisku fyzickej osobe Príklady z praxeMôže spoločnosť s ručením obmedzeným časť nerozdeleného zisku po zdanení darovať fyzickej osobe, ktorá nie je spoločníkom ani konateľom, ani zamestnancom spoločnosti?

Viac | 7. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Rozsudok NS SR zo dňa 12. 3. 2014 k podanie žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií a zneužitiu práva Rozhodnutia súdovZneužitie práva v oblasti práva na informácie je v zásade individuálnou situáciou, kedy v rámci správnej úvahy a v rámci úvahy súdu existuje dostatočný počet indícií, že cieľom žiadosti o informácie nie je reálny záujem získať informáciu.

Viac | 3. júla 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Povinnosť advokátov doručovať podania správcovi dane výhradne elektronicky Odborné článkyPríspevok poukazuje na zmeny v právnom inštitúte doručovania v podmienkach správy daní. S účinnosťou od 1. januára 2014 došlo k elektronizácii právneho inštitútu doručovania v podmienkach správy daní. Advokátom nebude umožnené naďalej predkladať správcovi dane podania uskutočnené v mene klientov v materiálnej podobe.

Viac | 1. júla 2014 | Odborné články

 

Komentár k zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa – aktualizácia

Komentáre k zákonomDoplnila sa nová definícia predmetu právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa, a to „produkt“. Menia a dopĺňajú sa ustanovenia ohľadom nekalých obchodných praktík. Zavádza sa detailnejšia úprava informačných povinností pred uzavretím zmluvy.


Viac | 27. júna 2014 | Komentáre k zákonom

 Stránka 1/135 (1343)