nedeľa 26. apríla 2015, Jaroslava

Aktuálne informácie
Možnosť poukázať podiel zaplatenej dane pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania Príklady z praxeSpoločnosť oznámi daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 31. 5. 2015. Stratí tým možnosť poukázať 1,5 % podiel zo zaplatenej dane? 

Viac | 24. apríla 2015 | Príklady z praxe

 

Pozemok vo vlastníctve fyzickej osoby užívaný obcou Odborné článkyPríspevok sa zaoberá problémom, kedy obce a vyššie územné celky vlastnia viaceré stavby, ktoré sú postavené na majetkovoprávne neusporiadaných pozemkoch. Zákon č. 66/2009 Z. z., ktorý danú problematiku rieši, zaviedol 2 možnosti tohto usporiadania, a to formou zámennej zmluvy alebo zriadením vecného bremena v prospech obce.

Viac | 23. apríla 2015 | Odborné články

 

Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia Tlačivá a formuláreDaň je povinný odviesť platiteľ dane (je ním FO, ale aj PO), ktorým je príjemca nepeňažného plnenia (je to poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník), ktorý ho od držiteľa prijal. Daň je povinný odviesť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté, pričom v tejto lehote je platiteľ dane povinný aj predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane.

Viac | 21. apríla 2015 | Tlačivá a formuláre

 

K dobrovoľnému vydaniu dôkazov podozrivým bez náležitého poučenia a k účelu bezpečnostnej prehliadky Krajský súdKrajský súd v Trenčíne rozhodoval o skutkovej situácii, pri ktorej všetko nasvedčovalo tomu, že podozrivý vydal v súvislosti s bežnou kontrolou vozidla príslušníkom Policajného zboru skladačku s pervitínom a náčinie pre užívanie drogy. Krajský súd získaný materiál nepovažoval za zákonne získaný dôkaz, pretože príslušníci Policajného zboru podozrivého náležitým spôsobom nepoučili o tom, že nie je povinný obviňovať sám seba.

Viac | 20. apríla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Zmeny v Občianskom súdnom poriadku od 1. mája 2015 Zbierka zákonov SRZákon č. 73/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 5. 2015 dopĺňa do zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok ustanovenia  o konaní o niektorých otázkach ochranných opatrení a rozširuje možnosti súdu ukladať predbežné opatrenia.

Viac | 17. apríla 2015 | Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia

 

Kúpa podniku a daňová licencia Príklady z praxeV septembri 2014 bola kúpená už existujúca firma (s. r. o.). Má nový majiteľ zaplatiť daňovú licenciu v pomernej časti alebo za celý rok, resp. sa nemusí za rok 2014 platiť vôbec?

Viac | 16. apríla 2015 | Príklady z praxe

 

Návrh obvineného na podmienečné zastavenie trestného stíhania Vzory zmlúv a právnych podaníPodmienečné zastavenie trestného stíhania je jedným zo spôsobov, ktorým môže skončiť trestná vec v prípravnom konaní. Podmienky, za ktorých možno k nemu pristúpiť, ustanovuje Trestný poriadok v § 216.

Viac | 14. apríla 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Dovolanie v návrhoch dvoch civilných procesných kódexov Odborné článkyV príspevku sú špecifikované niektoré z najzásadnejších zmien v dovolacom konaní, ktoré sú navrhované v Civilnom sporovom poriadku resp. v Civilnom mimosporovom poriadku.

Viac | 13. apríla 2015 | Odborné články

 

Účinky vyhlásenia konkurzu vo vzťahu ku skončenému daňovému konaniu a k postaveniu správkyne konkurznej podstaty Rozhodnutia súdovVzhľadom k tomu, že daňové konanie, ktorého predmetom bolo určenie preskúmavanej daňovej povinnosti, bolo právoplatne skončené, vo vzťahu k ďalšiemu prieskumu zákonnosti právoplatného administratívneho rozhodnutia žalovaného nastupujú účinky vyhlásenia konkurzu podľa § 47 ZKR, a nie účinky vyhlásenia konkurzu a povolenia reštrukturalizácie podľa § 95a zákona o správe daní.

Viac | 10. apríla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Zdaňovanie obecných príjmov z inzercie Príklady z praxeAké povinnosti plynú obci v prípade, ak má záujem získať príjmy z inzercie od právnických alebo fyzických osôb uverejnených v obecnom periodiku?

Viac | 8. apríla 2015 | Príklady z praxe

 Stránka 1/150 (1494)