utorok 28. júla 2015, Krištof

Aktuálne informácie
Aké sú výhody založenia s.r.o. oproti živnosti? Nie je človek, ktorý by si pred začiatkom podnikania nepoložil otázku: Čo je pre mňa najvýhodnejšia forma podnikania? Tí menší podnikatelia sa dopracujú k odpovedi „spoločnosť s ručením obmedzeným alebo živnosť“. Ako je na tom s.r.o. oproti živnosti? Aké sú jej výhody a nevýhody?

Viac | 22. júla 2015 | Inzercia

 

K zodpovednosti právnickej osoby za konanie fyzickej osoby proti dobrým mravom Judikát Nejvyšší soud ČRPrávnická osoba je povinná ctiť dobré mravy a spôsob uplatnenia práva z jej strany nesmie byť v rozpore s tým, čo je vnímané ako základné pravidlo slušnosti v rozumnom usporiadaní medziľudských vzťahov.

Viac | 28. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Register adries ako informačný systém verejnej správy Register adries ako informačný systém verejnej správyÚčelom novej právnej úpravy zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries je zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy, ktorý má zaznamenávať referenčné údaje – adresy a adresné body bytových a nebytových budov, ktoré budú získavané z evidencií orgánov verejnej správy. Ide o jeden z mnohých nástrojov informatizácie verejnej správy, ktoré slúžia na vybudovanie e-Governmentu na Slovensku.

Viac | 27. júla 2015 | Odborné články

 

Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne k trestnoprávnym aspektom neoprávneného užívania SIM karty Krajský súdPodstata protiprávneho konania obžalovaného totiž spočívala v tom, že po „získaní“ cudzej SIM karty, ktorá sama osebe nemá prakticky žiadnu hodnotu, neoprávnene zasiahol do tohto miniatúrneho technického zariadenia tým spôsobom, že proti vôli jej zmluvného užívateľa túto kartu vo svojom telefónnom prístroji „oživil“ (zadaním príslušného správneho kódu).

Viac | 23. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav alebo udržiavacích prác na stavbe Vzory zmlúv a právnych podaníStavebník je povinný uskutočňovanie stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a vybraných telekomunikačných stavieb uvedených v § 55 ods. 2 stavebného zákona vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

Viac | 22. júla 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok) Dôvodové správyCieľom novej právnej úpravy konania v správnom súdnictve je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia čo najviac sa priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov účastníkov konania za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.

Viac | 21. júla 2015 | Dôvodové správy

 

Civilný sporový poriadok č. 160/2015 Z. z. už v Zbierke zákonov SR Zbierka zákonov SRNové kódexy civilného práva procesného, ktoré nahradia s účinnosťou od 1. júla 2016 zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, sú zverejnené v Zbierke zákonov SR pod číslami 160/2015 Z. z., 161/2015 Z. z. a 162/2015 Z. z.

Viac | 20. júla 2015 | Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia

 

Od kúpnej zmluvy na automobil možno odstúpiť aj pre opakované vady klimatizácie

Judikát Nejvyšší soud ČRPodľa názoru Najvyššieho súdu ČR je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť aj vtedy, keď sa v automobile opakovane vyskytne porucha na klimatizácii, pokiaľ bola klimatizácia v kúpnej zmluve vymienená ako súčasť kupovaného automobilu. Poruchu klimatizácie je v takom prípade potrebné považovať za vadu brániacu riadnemu užívaniu vozidla, a to aj napriek tomu, že nemá vplyv na základnú funkciu vozidla.


Viac | 14. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Dar prijatý neziskovou organizáciou Príklady z praxeAko sa účtuje v neziskovej organizácii prijatý dar a aký je dopad na základ dane z príjmov?

Viac | 14. júla 2015 | Príklady z praxe

 

Končíte s podnikaním? Predajte firmu a ušetrite stovky eur Vedeli ste, že za posledných 12 mesiacov vstúpilo do likvidácie viac spoločností ako za posledné štyri roky? Likvidácia spoločnosti trvá minimálne 6 mesiacov a oslobodzuje spiace firmy od platenia daňovej licencie. Vzhľadom na množstvo začatých likvidácií v roku 2014 môžeme očakávať historicky najvyšší počet úspešne zrušených spoločností práve v roku 2015.

Viac | 13. júla 2015 | Inzercia

 Stránka 1/154 (1537)