streda 30. júla 2014, Libuša

Aktuálne informácie
Slovenské a České s.r.o. na predaj Máte v pláne expandovať do Českej republiky alebo ste sa rozhodli podnikať na Slovensku? Kúpa hotovej s.r.o. môže byť pre vás najvhodnejšou možnosťou ako začať aktívne s podnikaním.

Viac | 28. júla 2014 | Inzercia

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi spoločnosti Príklady z praxeObchodná spoločnosť platí za členov predstavenstva a dozornej rady poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi spoločnosti. Je tento výdavok pre obchodnú spoločnosť uznaný za daňový výdavok? Ako je to s prihlasovaním na zdravotné poistenie a sociálne poistenie?

Viac | 30. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Rozsudok NS SR sp. zn. 1MObdoV/2/2009, R 114/2014 zo Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR č. 7/2014 Rozhodnutia súdovDôkazné bremeno, že určitá obchodná zvyklosť existuje, aký je jej obsah a že sa zachováva, postihuje stranu, ktorá sa tejto zvyklosti dovoláva. Faktúra je platobný účtovný doklad, ktorému nemožno pripisovať účinky dvojstranného právneho úkonu. Jej záväznosť je daná obsahom dohody strán. Od samotnej skutočnosti, že predávajúci cenu tovaru fakturoval a na faktúre uvádza jednostranne lehoty splatnosti kúpnej ceny, nemožno odvodzovať zvyklosť alebo prax, ktorú strany medzi sebou zaviedli a teda ani úmysel strán.

Viac | 25. júla 2014 | Rozhodnutia súdov

 

S Ferratum bankou je život krajší Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Určite máte skvelú náladu, keď je krásne slnečno. Naplnení energiou nepotrebujete už žiadny stimul na to, aby vám bolo veselo. Lúče slnka spália všetok stres a pochmúrne myšlienky. Čo však robiť ak sa zamračí. Starosti sa vracajú a vy si musíte nájsť iný spôsob pre zlepšenie nálady. Pokiaľ vás ťažia len peniaze, vieme vám pomôcť raz dva. Kto sme? Ferratum – váš finančný partner, ktorý urobí z každého dňa oslavu života a nového začiatku.

Viac | 24. júla 2014 | Inzercia

 

Odpis pohľadávky v priebehu roka Príklady z praxeJe možné odpísať pohľadávku v podvojnom účtovníctve aj v priebehu roka alebo len k 31. 12. 20..?

Viac | 22. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu Vzory zmlúv a právnych podaníSpotrebiteľ môže tovar reklamovať e-mailom na adrese prevádzkovateľa alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra.

Viac | 21. júla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Použitie vozidla na súkromné a služobné účely Príklady z praxePodľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov je nepeňažným príjmom zamestnanca používanie služobného automobilu pre súkromné účely. Automobil obstaral zamestnávateľ v júli 2013 a zamestnancovi odovzdal do používania na súkromné účely v júni 2014. Vstupnú cenu určí zamestnávateľ v roku 2014 ako v druhom roku – teda zníženú o 12,5 %, keďže do "užívania" bolo zaradené v roku 2013?

Viac | 16. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Nový komentár k z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Komentáre k zákonomZákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich v spotrebiteľských vzťahoch založených na základe tzv. zmluvy  na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a spotrebiteľské vzťahy súvisiace s organizovaním tzv. predajných akcií a na ne nadväzujúcim predajom tovaru a poskytovaním služieb.

Viac | 15. júla 2014 | Komentáre k zákonom

 

Náklady na zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca, daň, poistné Príklady z praxeZamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom dohodu podľa § 155 Zákonníka práce na zvýšenie jeho kvalifikácie, zároveň uhradil zamestnancovi okrem náhrady príjmu v sume jeho priemerného zárobku za účasť na zvyšovaní kvalifikácie aj ostatné náklady spojené s jeho štúdiom. Vstupuje táto čiastka do vymeriavacích základov pre odvod poistného na zdravotné poistenie, odvod poistného na sociálne poistenie a daňového základu zamestnanca?

Viac | 11. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Uznesenie NS SR sp. zn. 2 Tdo 40/2013, R 89/2014 zo Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR č. 6/2014 Rozhodnutia súdovRozhodovanie súdu o zahladení odsúdenia je podmienené žiadosťou odsúdeného, osôb, ktoré by mohli v prospech odsúdeného podať odvolanie alebo návrhom záujmového združenia občanov (§ 469 Tr. por.). Tým, je jednoznačne dané, že súd nerozhoduje z úradnej povinnosti (ex officio). Ak odsúdený túto možnosť nevyužije, jeho odsúdenie je v registri trestov naďalej vykazované so všetkými s tým spojenými právnymi (i morálnymi) dôsledkami.

Viac | 9. júla 2014 | Rozhodnutia súdov

 Stránka 1/135 (1347)