nedeľa 2. augusta 2015, Gustáv

Občianske právo

Občianske právo Vám ponúka ucelený prehľad o legislatívnych zmenách z oblasti občianskeho práva s podrobne rozpracovanou problematikou zameranou na:

 • úpravu občianskoprávnych vzťahov a ich ochranu - právne skutočnosti
 • vecné práva - právo vlastnícke, právo k cudzím veciam a spoluvlastníctvo
 • právnu úpravu zodpovednosti za škodu a za bezdôvodné obohatenie
 • podmienky nároku na dedenie - prejednanie a potvrdenie dedičstva, vyporiadanie dedičov
 • uzatváranie zmlúv podľa občianskeho zákonníka - kúpna a zámenná zmluva, nájomná zmluva, zmluva o pôžičke, príkazná zmluva, zmluva o obstaraní veci a iné
  (podľa Občianskeho zákonníka s komentárom a judikatúrou)

 • nájom a podnájom nebytových priestorov
 • ochranu spotrebiteľa pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb - podomový a zásielkový predaj
 • vadný výrobok - zodpovednosť za škodu
 • povinné zmluvné poistenie - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • ochranu osobných údajov - ochrana práv dotknutých osôb
 • pobyt cudzincov na území SR - vymedzenie podmienok vstupu a vycestovania cudzincov z územia SR
 • vyhotovovanie a používanie elektronického podpisu
 • kataster nehnuteľností - ochranu práv k nehnuteľnostiam
  (podľa súvisiacich predpisov k Občianskemu zákonníku)

 • vznik, uzatvorenie, zánik a rozvod manželstva
 • právnu úpravu rodičovských práv a povinností
 • náhradnú starostlivosť o dieťa, poručníctvo a opatrovníctvo
 • úpravu rozsahu výživného a druhy vyživovacích povinností
 • určenie rodičovstva - materstva a zapretie otcovstva
  (podľa zákona o rodine s komentárom a judikatúrou)

 • matrika a jej vedenie
 • právnu úpravu mena a priezviska
 • podmienky nároku na príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, na rodičovský príspevok a na prídavok na dieťa
 • konanie vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • právne vzťahy pri poskytovaní náhradného výživného pre dieťa
  (podľa súvisiacich predpisov k zákonu o rodine)

 • postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní - prejednávanie a rozhodovanie sporov a iných právnych vecí
 • činnosť súdu pred začatím konania - pokus o zmier
 • konanie súdu v prvom stupni - priebeh, dokazovanie, trovy konania a rozhodnutie
 • opravné prostriedky - odvolanie, obnova konania a dovolanie
 • preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy - správne súdnictvo
 • predpoklady výkonu rozhodnutia - zrážky zo mzdy a prikázané pohľadávky
  (podľa Občianskeho súdneho poriadku s komentárom a judikatúrou)

Legislatívne aktuality