pondelok 31. augusta 2015, Nora

Obchodné právo

Obchodné právo Vám ponúka ucelený prehľad o legislatívnych zmenách z oblasti obchodného práva s podrobne rozpracovanou problematikou zameranou na:

 • pojem podnikanie - postavenie podnikateľa a vzťahy súvisiace s podnikaním z hľadiska právnej úpravy
 • podnikateľ - obchodné tajomstvo a jeho ochrana
 • podmienky podnikania zahraničných osôb na Slovensku - problematika premiestnenia sídla
 • obchodný register - zapísaná osoba, účinky zápisov a zverejnenie
 • účasť na hospodárskej súťaži - podmienky vzniku nekalej súťaže - zneužívanie dominantného postavenia na trhu
 • právnu úpravu obchodných spoločností a družstva ako právnických osôb s prevádzkovaním podnikateľskej činnosti
 • obchodné záväzkové vzťahy a ich právne úkony
 • uzatváranie zmlúv podľa Obchodného zákonníka - kúpna zmluva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o sprostredkovaní a iné
 • zodpovednosť za škodu - zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve
 • záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode - zmluva o výhradnom predaji, zmluva o viazaných obchodoch
  (podľa Obchodné zákonníka s komentárom a súvisiacich predpisov a judikatúrou)

 • obchodný register - vysvetlenie pojmu, začatie konania návrhom na registráciu, registrácia, jej vykonanie a zamietnutie, odvolanie proti zamietnutiu, zverejnenie v obchodnom vestníku
 • zbierka listín všeobecne
  (podľa zákona o obchodnom registri a súvisiacich predpisov)

 • vymedzenie pojmu živnosť
 • prevádzkovanie živnosti - všeobecné a osobitné podmienky a prekážky prevádzkovania živnosti
 • prehľad rozdelenia živnosti, živnostenské oprávnenie pri prevádzkovaní živnosti
 • zánik živnostenského oprávnenia
 • vedenie živnostenského registra
 • pojem a obsah inšpekčnej knihy
  (podľa zákona o živnostenskom podnikaní s komentárom a súvisiacich predpisov)

 • podmienky začatia konkurzného konania spojené s dôsledkami vyhlásenia konkurzu
 • prerušenie a zastavenie konkurzného konania
 • okruh účastníkov konkurzného konania
 • prihlasovanie a popieranie pohľadávok
 • štádia konkurzného konania od vyhlásenia konkurzu až do jeho skončenia
 • povolenie reštrukturalizácie a konanie o oddĺžení
  (podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom)

 • súdny exekútor - pojem, výkon funkcie, jeho zastupovanie a zamestnanci exekútora
 • exekučné konanie - spôsoby vykonávania exekúcie
 • odmena súdneho exekútora - trovy exekúcie
 • exekučný spis - manipulácia s ním a jeho úschova
  (podľa zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti s komentárom)

 • uplatňovanie, regulácia a kontrola cien výrobkov, výkonov, prác a služieb
 • ochrana spotrebiteľa pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb - podomový predaj
 • vadný výrobok - zodpovednosť za škodu
  (podľa zákona o cenách, o ochrane spotrebiteľa a o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom)

 • verejné obstarávanie zákaziek - všeobecne
 • oznámenia a postupy používané vo verejnom obstarávaní
 • zadávanie zákaziek - kritéria na vyhodnotenie zákaziek
 • kontrola postupu zadávania zákaziek
  (podľa zákona o verejnom obstarávaní)

Legislatívne aktuality