Povinné a odporúčané lekárske prehliadky


Anotácia:
* vstupné a periodické lekárske prehliadky * preventívne (periodické) lekárske prehliadky * mimoriadne lekárske prehliadky * výstupné lekárske prehliadky

Popis článku

Názov: Povinné a odporúčané lekárske prehliadky
Titul: Personálny a mzdový poradca podnikateľa
Ročník: 2004
Číslo: 4-5
Strana: 127-135
Dátum právneho stavu [od]: 1. 5. 2004
Dátum právneho stavu [do]: 1. 7. 2006

Autori:

Ing. Miroslav Podhradský


Zákon č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v § 8a ods. 1 upravuje všeobecné povinnosti zamestnávateľa tak, že okrem iného je zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný dodržiavať povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napr. Zákonník práce) a ďalej je povinný: 

 • podľa písmena l
 • zaraďovať zamestnancov na práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti a  oprávnenia podľa osobitných predpisov a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia podľa osobitných predpisov, 
 • podľa písmena n
  • zabezpečiť podľa miery ohrozenia zdravia a  pre vybrané povolania pravidelné lekárske preventívne prehliadky a lekárske prehliadky ustanovené osobitnými predpismi. 

Okrem odborných predpokladov, kvalifikácie a potrebnej zručnosti zamestnanca na riadny výkon práce, je nemenej dôležitým predpokladom aj splnenie zdravotnej spôsobilosti. Zdravotný stav zamestnanca sa musí sústavne sledovať vo vzťahu k podmienkam práce a na základe zistení musí zamestnávateľ prijímať potrebné opatrenia pre úpravu týchto podmienok. Na pracoviskách, na ktorých je zvýšené nebezpečenstvo pracovných úrazov, chorôb z povolania, priemyselných otráv, ohrozenia duševného zdravia alebo iného poškodenia zdravia, môžu pracovať iba zamestnanci, ktorí sa podrobili overeniu zdravotnej spôsobilosti.  

Pri zaraďovaní zamestnanca na prácu zamestnávateľ musí rešpektovať lekársky posudok a prípadné obmedzenia z neho vyplývajúce. Osobitnú pozornosť v tomto smere treba venovať najmä zamestnávaniu mladistvých, žien, tehotných žien a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou. 

Uvedené zásady, týkajúce sa zdravotných predpokladov na prácu, treba plne rešpektovať aj pri preraďovaní zamestnancov na iné práce alebo pracoviská. 

Zdravotná spôsobilosť v súvislosti s výkonom práce sa posudzuje pri nasledovných lekárskych prehliadkach: 

1.    vstupná a periodická lekárska prehliadka, 

2.    mimoriadna lekárska prehliadka, 

3.    výstupná lekárska prehliadka. 

1.    Vstupné a periodické lekárske prehliadky 

Vstupné lekárske prehliadky 

Vstupnej lekárskej prehliadke sa podrobuje uchádzač o zamestnanie pred nástupom do práce alebo pri preradení na inú prácu. Pre zamestnávateľa nevyplýva povinnosť žiadať od uchádzača o zamestnanie vstupnú lekársku prehliadku pre všetky profesie. Pri uzatváraní pracovnoprávneho vzťahu je zamestnávateľ povinný rešpektovať výsledok lekárskeho posudku. 

Za vyššie uvedenú lekársku prehliadku si lekár účtuje poplatok (výška poplatku je rôzna), ktorý zamestnávateľ nemusí uchádzačovi o zamestnanie preplatiť, pretože medzi nimi nie je ešte pracovnoprávny vzťah a náklad nemusí byť uznaný z daňového hľadiska. 

Je vhodné, aby zamestnávateľ vyžadoval od každého uchádzača o zamestnanie, s ktorým uzavrie pracovnoprávny vzťah, posudok o zdravotnej spôsobilosti, pretože len tak môže vedieť, či zamestnanec je zo zdravotného hľadiska schopný vykonávať všetky alebo aj tie len najjednoduchšie práce (napr. zamestnanec na základe lekárskej prehliadky nemôže vykonávať práce na pracovisku sám). 

Periodické lekárske prehliadky 

Periodické lekárske prehliadky upravujú viaceré predpisy. Je samozrejmosťou povinnosť zamestnávateľa vyslať zamestnanca aj na vstupnú lekársku prehliadku pri zaradení alebo preradení na práce, kde je vyžadovaná periodická lekárska prehliadka. 

Predpisy upravujúce vstupné a periodické lekárske prehliadky (osobitné predpisy podľa § 8a ods. 1 písm. n) zákona č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov): 

1.1 Lekárske prehliadky podľa Zákonníka práce 

§ 98 ods. 3 Zákonník práce upravuje zdravotnú spôsobilosť na nočnú prácu nasledovne: 

 • zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa zamestnanec pracujúci v noci podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci 

a)    pred zaradením na nočnú prácu (vstupná lekárska prehliadka)

b)    pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok (periodická lekárska prehliadka)

c)    kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce (mimoriadna lekárska prehliadka)

d)    ak o to požiada tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov (mimoriadna lekárska prehliadka)

1.2 Lekárske prehliadky podľa vyhl. MZ SR č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 

V § 6 uvedená vyhláška upravuje pravidelné lekárske prehliadky a psychologické vyšetrenia nasledovne: 

 • vodiči motorových vozidiel, ktorí vykonávajú činnosť vedenia vozidla v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo vedenie vozidla je predmetom podnikania na základe osobitného oprávnenia (živnostenský zákon) (ďalej len „vodiči z povolania“), ako aj vodiči motorových vozidiel skupiny D, vodiči motorových vozidiel, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 7 500 kg, vodiči nákladných automobilov s prípojným vozidlom a vodiči vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami (ide o zamestnancov, ktorí majú v pracovnej zmluve alebo dohode uvedený druh práce „vodič, vodič motorového vozidla alebo vozíka, obsluha stavebného stroja atď.“) sa podrobujú vstupnej lekárskej prehliadke a psychologickému vyšetreniu pred ich pracovným zaradením (vstupná lekárska prehliadka) a  

a)    pravidelným lekárskym prehliadkam každé dva roky, po dosiahnutí veku 50 rokov každý rok (periodická lekárska prehliadka)

b)    pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov, po dosiahnutí veku 50 rokov každé dva roky (periodická lekárska prehliadka) (podľa § 70 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách sa zdravotná spôsobilosť zisťuje psychologickým vyšetrením, ak ide o vedenie motorových vozidiel, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie – autobusy, mikrobusy), 

 • ostatní vodiči sa podrobujú pravidelným lekárskym prehliadkam do dvoch mesiacov po dni, v ktorom dosiahli vek 60, 65 a 68 rokov, po dosiahnutí veku 68 rokov každé dva roky (toto ustanovenie sa vo väčšej miere vzťahuje na ostatných vodičov, zamestnávateľ je povinný ho akceptovať, ak zamestnáva vodiča staršieho ako 60 rokov, napr. zamestnanec, ktorý nemá v pracovnej zmluve uvedený druh práce „vodič, vodič motorového vozidla alebo vozíka, obsluha stavebného stroja atď.“, ale pri plnení pracovných povinností vedie motorové vozidlo tzv. „vodič – referent“). 

1.3 Lekárske prehliadky podľa vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhl. ÚBP SR č. 75/1996 Z. z. 

V § 14 ods. 1 písm. b) je zdravotná spôsobilosť upravená tak, že kuričom môže byť len zamestnanec, ktorý preukáže potvrdením príslušného lekára, že je telesne a duševne spôsobilý vykonávať prácu kuriča (vstupná lekárska prehliadka)

1.4 Lekárske prehliadky podľa vyhl. SÚBP č. 43/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami 

V § 7 je zdravotná spôsobilosť obsluhy upravená tak, že obsluhou reťazovej píly môže byť poverený len zamestnanec zdravotne spôsobilý (vstupná lekárska prehliadka)

1.5 Lekárske prehliadky podľa vyhl. SÚBP a SBÚ č. 93/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály 

V § 16 je zdravotná spôsobilosť obsluhy upravená tak, že obsluhovať zásobníky môže len duševne a telesne spôsobilý zamestnanec (vstupná lekárska prehliadka)

1.6 Lekárske prehliadky podľa Záväzného opatrenia č. 17/1970 Zb. – Smernice o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu  

Zdravotná spôsobilosť v súvislosti s výkonom práce sa posudzuje: 

a)    u pracujúcich, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, 

b)    u pracujúcich na pracoviskách, kde sú vystavení osobitne nepriaznivým vplyvom pracovného prostredia – rizikové pracoviská, 

c)    u pracujúcich, ktorí môžu ohroziť zdravie spolupracovníkov alebo obyvateľstva, 

d)    u pracujúcich, ktorí vykonávajú činnosti, pre ktoré sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť. 

1.6.1 Lekárske prehliadky u pracujúcich, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti 

Lekárske prehliadky upravuje osobitný predpis – Nariadenie vlády SR č. 47/2002 Z. z. Zamestnanec, ktorý vykonáva epidemiologicky závažné činnosti (napr. práce s potravinami, práce v predškolských zariadeniach, v úpravni vôd, pri výrobe liečiv, kozmetiky, v holičstvách a kaderníctvach atď.), preukazuje svoju zdravotnú spôsobilosť zdravotným preukazom (vstupná lekárska prehliadka).  

1.6.2 Lekárske prehliadky u pracujúcich na pracoviskách,
kde sú vystavení osobitne nepriaznivým vplyvom pracovného prostredia – rizikové pracoviská  

Rizikovými pracoviskami sú pracoviská, na ktorých je: 

 • zvýšené nebezpečenstvo pracovných úrazov, 
 • zvýšené ohrozenie duševného zdravia, 
 • zvýšené ohrozenie chorobou z povolania, priemyselnými otravami alebo inými poškodeniami zdravia. 

1.6.2.1 Pracovisko so zvýšeným nebezpečenstvom pracovných úrazov 

Pracoviská, na ktorých je zvýšené nebezpečenstvo pracovných úrazov, určuje podľa vyššie uvedenej smernice riaditeľ nemocnice s poliklinikou podľa návrhov, ktoré podávajú zamestnávatelia po prerokovaní s obvodnými lekármi a príslušnými vedúcimi odborníkmi, ako aj s odborovou organizáciou. 

Vstupné lekárske prehliadky sa vykonávajú vždy pred nástupom do práce alebo prevedením na prácu na rizikové pracoviská, a to aj vtedy, keď sa zamestnanci podrobili vstupnej lekárskej prehliadke pre iné pracovisko.  

Periodické lekárske prehliadky sa konajú raz za 3 roky. 

Toto ustanovenie zamestnávatelia v súčasnej dobe prakticky nevyužívajú – nedodržujú. Medzi uvedené práce by mali patriť všetky práce, kde v minulosti vznikol pracovný úraz (napr. profesie stolár, obrábač kovov, obsluha technického zariadenia atď.). 

1.6.2.2 Pracovisko so zvýšeným ohrozením duševného zdravia  

Pracovisko so zvýšeným ohrozením duševného zdravia určuje oblastný lekár pre starostlivosť o závody po dohode s oblastným psychiatrom. 

Vstupné lekárske prehliadky sa vykonávajú vždy pred nástupom do práce alebo prevedením na prácu na rizikové pracoviská, a to aj vtedy, keď sa zamestnanci podrobili vstupnej lekárskej prehliadke pre iné pracovisko.  

Periodické lekárske prehliadky sa konajú raz za 2 roky. 

1.6.2.3 Pracovisko so zvýšeným ohrozením chorobou z povolania, priemyselnými otravami, alebo inými poškodeniami zdravia 

Pracoviská a práce, pri ktorých je zvýšené ohrozenie chorobou z povolania, priemyselnými otravami alebo inými poškodeniami zdravia, určujú štátne zdravotné ústavy z vlastného podnetu alebo na návrh. Návrhy podávajú zamestnávatelia každoročne do 1. novembra. 

Vstupné lekárske prehliadky sa vykonávajú vždy pred nástupom do práce alebo prevedením na prácu na rizikové pracoviská, a to aj vtedy, keď sa zamestnanci podrobili vstupnej lekárskej prehliadke pre iné pracovisko.  

Periodické lekárske prehliadky sa konajú raz za 1 roky. 

Medzi uvedené práce a pracoviská patria všetky tzv. „rizikové pracoviská“, kde sa na pracovisku vyskytuje rizikový faktor – napr. hlučnosť, prašnosť, chemický faktor. Lehoty periodických prehliadok môžu byť aj kratšie, zamestnávateľ je povinný dodržiavať podmienky Rozhodnutia štátneho zdravotného ústavu o vyhlásení rizikového pracoviska. 

1.6.3    Lekárske prehliadky u pracujúcich, ktorí môžu ohroziť zdravie spolupracovníkov alebo obyvateľstva 

Vstupným a periodickým lekárskym prehliadkam a podľa potreby aj mimoriadnym prehliadkam sú povinní podrobiť sa zamestnanci, ktorí 

 • obsluhujú alebo opravujú motorové a parné žeriavy (žeriavnici), 
 • viažu žeriavové bremená (viazači), 
 • riadia výťahy s nosnosťou nad 500 kg (riadiči výťahov), 
 • obsluhujú transportné zariadenia a banské ťažobné stroje, 
 • vyrábajú výbušniny alebo pracujú s nimi (strelmajstri, technickí vedúci odstrelu), 
 • obsluhujú alebo opravujú tlakové nádoby, turbokompresory, chladiace zariadenia nad 40 000 Kcal a zariadenia vysokého napätia, 
 • pracujú s kvapalným chlórom, 
 • pracujú v školských zariadeniach a v zariadeniach sociálneho zabezpečenia. 

Periodické prehliadky týchto profesií sa vykonávajú každé 3 roky. 

1.6.4 Lekárske prehliadky u pracujúcich, ktorí vykonávajú činnosti, pre ktoré sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť 

Vstupným prehliadkam sú povinní podrobovať sa: 

 • zamestnanci v podzemných pracoviskách a v hutách, členovia banskej záchrannej služby a protiplynových zborov a požiarnici z povolania, 
 • zamestnanci pracujúci vo výške nad 10 metrov nad úrovňou terénu, 
 • zamestnanci na námorných lodiach a na plavidlách vnútrozemskej riečnej plavby, 
 • potápači z povolania, vrátane zamestnancov, ktorí nastupujú do výcvikového kurzu. 

1.7 Lekárske prehliadky podľa STN 050601 Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov – prevádzka 

Článok B.1.1 Prílohy B uvedenej STN uvádza, že zváračské práce môžu vykonávať osoby, ktoré majú platný zváračský preukaz alebo platný preukaz zváračského robotníka. Zváračský preukaz a preukaz zváračského robotníka je platný, keď obsahuje okrem iného aj: 

 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (vstupná lekárska prehliadka), pričom lekárske prehliadky sa vykonávajú najmenej raz za 5 rokov a u osôb starších ako 50 rokov najmenej raz za 3 roky (periodická lekárska prehliadka), ak zamestnávateľ neurčil podľa pracovných podmienok na príslušnom pracovisku iný interval lekárskych prehliadok (ak sa jedná o rizikové pracoviská). 

1.8 Ďalšie lekárske prehliadky vyplývajúce zo zákona č. 98/1995 Z. z. o liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

Zákon o liečebnom poriadku okrem už spomínaných určuje povinnosť vstupnej lekárskej prehliadky (§ 20

a)    u zamestnancov, ktorí sú v dispenzárnej starostlivosti (osoby s chorobami z povolania a inými poškodeniami zdravia z práce a osoby, u ktorých vplyvy pracovných rizík pôsobia aj po skončení expozície rizika, 

b)    u mladistvých zamestnancov. 

2. Preventívne (periodické) lekárske prehliadky 

U ostatných profesií nie je striktne stanovená periodicita lekárskych prehliadok. V rámci prevencie však zákon o liečebnom poriadku (v jeho Prílohe) určuje preventívne prehliadky poistencov – zamestnancov, raz za 2 roky, ak nie je stanovené inak. Tento typ prehliadok nie je povinný zabezpečovať zamestnávateľ, ale poistenec má na ne bezplatný nárok. 

3. Mimoriadne lekárske prehliadky 

Zamestnávateľom priamo nariaďuje Zákonník práce zabezpečiť mimoriadnu lekársku prehliadku pre prácu v noci. Pre ostatné profesie zamestnávateľom priamo nenariaďuje právny predpis vykonávať mimoriadne lekárske prehliadky. 

Pri ukončení dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca po chorobe alebo úraze je vhodné, aby zamestnávateľ zabezpečil lekársku prehliadku, a tým aj zistil zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na prácu, ktorú vykonával pred pracovnou neschopnosťou. 

4. Výstupné lekárske prehliadky 

Výstupná lekárska prehliadka sa v zmysle § 20 ods. 2 zákona o liečebnom poriadku vykonáva: 

 1.  pri ukončení práce na rizikovom pracovisku, 

 2.    pri ukončení pracovného pomeru 

 a) z epidemiologicky závažnej činnosti, 

 b) z rizikového pracoviska, 

 c) z činnosti, ktorou sa môže ohroziť zdravie iných, 

 d) z činnosti, kde sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť. 

Pre zamestnávateľa, z dôvodu vlastnej ochrany a prípadnej, neskôr preukázanej škody v dôsledku choroby z povolania, je veľmi dôležité, aby zistil zdravotnú spôsobilosť zamestnanca, s ktorým ukončuje pracovnoprávny vzťah. Týka sa to hlavne zamestnancov, ktorí pracovali na rizikových pracoviskách, takisto ostatných zamestnancov, ktorí prichádzali do styku s rizikovým faktorom pracoviska. Ako prax ukazuje, vo väčšine prípadov je veľmi ťažké dosiahnuť, aby sa zamestnanec podrobil výstupnej lekárskej prehliadke. 

Iný právny predpis priamo nenariaďuje vykonávať výstupné lekárske prehliadky. 

Záver 

Podľa § 8a ods. 9 zákona č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov náklady spojené so zabezpečovaním starostlivosti o bezpečnosť a  ochranu zdravia pri práci znáša zamestnávateľ; tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca. 

Medzi náklady spojené so zabezpečovaním starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci patrí aj uvoľnenie zamestnanca na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie lekárskej prehliadky s náhradou mzdy a takisto aj samotné náklady na lekársku prehliadku (v praxi sa zamestnanci a zamestnávatelia stretávajú s rôznou výškou poplatku za lekársku prehliadku).