Prepočet kurzu pre účely DPH


Otázka:
Akým kurzom a ktorým dňom uvádzať do r. 14 výšku uskutočneného zdaniteľného plnenia? Kedy je uskutočnené zdaniteľné plnenie? Keď tovar prejde hranicou Slovenskej republiky, alebo dňom vyskladnenia, vyhotovenia faktúry? Čo je daňovým dokladom? Jednoduchý colný odklad ako pri dovoze tovaru alebo vystavená faktúra?
Ide o firmu, ktorá sa zaoberá výrobou drevoobrábacích strojov a exportujeme aj do Českej republiky a Poľska. Ide o združenie fyzických osôb a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
Keďže je jej export vyšší ako 50 % odbytu, nárokuje si vrátenie nadmerného odpočtu DPH väčšinou podľa § 23 ods. 3. Od vzniku združenia mali už asi 6 krát daňovú kontrolu a pri poslednej im vytkli, že majú do daňového priznania do riadku 14 uvádzať nie štatistickú hodnotu z jednoduché colného dokladu (čo doteraz uvádzali, a bolo im pri daňových kontrolách povedané, že je to správne), ale:
- citované zo zápisnice: cena ktorá sa fakturuje zahraničnému odberateľovi, prepočítaná na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku NBS v súlade s opatrením FMF č. 65/4/1996. Ale ktorým dňom, či dňom vystavenia faktúry, alebo dňom kedy tovar prešiel colnicou to v zápisnici nie je. Pri ústnom rozhovore s pracovníčkou daňového úradu, ktorá vykonávala kontrolu, bol vyjadrený vlastný názor a potom sa už odmietla na túto tému baviť.

Popis článku

Názov: Prepočet kurzu pre účely DPH
Titul: Obchodné právo
Ročník: 2002
Dátum právneho stavu [od]: 1. 1. 1996
Dátum právneho stavu [do]: 30. 4. 2004

Autori:

Ing. Eva Markovičová


Odpoveď:

Dátum odpovedi: 7/22/2002
|

Keďže v dopyte sa uvádza, že firma podniká na základe zmluvy o združení fyzických osôb, dovoľuje sa upozorniť na uplatňovanie DPH osobitným spôsobom podľa § 46b zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Pri vývoze tovaru platiteľ nevyhotovuje daňový doklad v zmysle § 15 zákona o DPH, nakoľko zdaniteľné plnenie sa uskutočňuje v prospech osoby, ktorá nie je platiteľom. Platiteľ, ktorý predáva tovar do zahraničia, vyhotovuje len tzv. faktúru – účtovný doklad. Keďže vývoz tovaru je oslobodený od dane podľa § 37 ods. 3 zákona o DPH, musí platiteľ preukázať toto oslobodenie ďalším dokladom, a to písomným jednoduchým colným dokladom (JCD) potvrdeným colným orgánom o prepustení tovaru do režimu vývozu (§ 37 ods. 12). Deň potvrdenia písomného JCD hraničnou colnicou v uvedenom režime vývozu je deň uskutočnenia tohto vývozu a platiteľ uvedie toto zdaniteľné plnenie do daňového priznania do riadku 06 v tom zdaňovacom období, v ktorom je potvrdený vývoz tovaru v písomnom JCD. Pri určení hodnoty zdaniteľného plnenia vychádza platiteľ z fakturovanej ceny bez DPH v deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Pri predaji tovaru je zdaniteľné plnenie uskutočnené v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH dňom dodania tovaru, a to aj vtedy, ak k zmene vlastníckeho práva podľa kúpnej zmluvy dôjde až zaplatením tovaru.

Pri dovoze tovaru je daňovým dokladom v zmysle § 48 ods. 4 zákona o DPH písomné colné vyhlásenie alebo iné rozhodnutie colného orgánu o vymeraní colného dlhu, ktoré potvrdzuje dovoz tovaru. Do riadku 14 daňového priznania pri dovoze tovaru teda firma uvedie štatistickú hodnotu z písomného JCD ako cenu bez DPH a do riadku 18 zaplatenú sumu DPH, ktorú vymeral colný orgán pri dovoze tovaru.