Vyúčtovanie cudzej meny pri zahraničnej pracovnej ceste


Otázka:

Zamestnanec akciovej spoločnosti bol na pracovnej ceste vo Švajčiarsku. Platby vykonával prostredníctvom bankovej karty vystavenej na účet vedený v euro.

Ktorý kurz sa použije pri vyúčtovaní cestovného príkazu? Deň, keď ho zamestnanec predložil? Týmto kurzom sa prepočíta aj stravné a vreckové?


Popis článku

Názov: Vyúčtovanie cudzej meny pri zahraničnej pracovnej ceste
Titul: epi
Ročník: 2007
Dátum právneho stavu [od]: 1. 4. 2005
Dátum právneho stavu [do]: 31. 12. 2008

Autori:

Ing. Marián Drozd


Odpoveď:

Podľa § 36 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste preddavok v cudzej mene v rozsahu a v sume podľa predpokladaného času trvania a podmienok zahraničnej pracovnej cesty. Preddavok v cudzej mene alebo jeho časť môže zamestnávateľ po dohode so zamestnancom poskytnúť aj formou cestovného šeku, zapožičaním medzinárodnej bankovej platobnej karty zamestnávateľa alebo prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v cudzej mene. Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí preddavku na stravné v inej cudzej mene, ako je mena ustanovená opatrením ministerstva financií pre príslušnú krajinu. Výška preddavku na stravné sa určí prepočtom hodnoty stravného v slovenskej mene na dohodnutú cudziu menu podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska, platného v deň určenia sumy preddavku.

Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v cudzej mene pri zahraničnej pracovnej ceste nižší, ako sú nároky zamestnanca, poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi v cudzej mene, v ktorej mu zamestnávateľ poskytol preddavok. Po dohode so zamestnancom môže zamestnávateľ túto sumu alebo jej časť poskytnúť v inej cudzej mene alebo v slovenskej mene.

Zo znenia otázky vyplýva, že zamestnávateľ poskytol zamestnancovi platobnú kartu na účet vedený v euro. Na základe tejto skutočnosti možno vyvodiť, že zamestnanec mohol platby vykonávať cez platobnú kartu alebo si podľa potreby vybral príslušnú sumu peňazí (v euro alebo vo švajčiarskych frankoch) a úhrady vykonával v hotovosti.

Výbery alebo platby z kreditnej karty vykonané zamestnancom na pracovnej ceste bude akciová spoločnosť na základe výpisu z bankového účtu účtovať ako pohľadávku voči zamestnancovi. Pri prepočte úbytku euro na slovenskú menu použije aktuálny kurz Národnej banky Slovenska ku dňu platby alebo výberu hotovosti.

Po predložení vyúčtovania pracovnej cesty v euro alebo vo švajčiarskych frankoch (podľa dohody so zamestnancom) akciová spoločnosť zaúčtuje záväzok voči zamestnancovi, pričom pri prepočte cudzej meny na slovenskú menu použije aktuálny kurz Národnej banky Slovenska ku dňu predloženia vyúčtovania. Týmto kurzom prepočíta všetky náhrady, na ktoré vznikol zamestnancovi nárok, vrátane stravného a vreckového. Zároveň účtovná jednotka k tomu istému dňu zúčtuje (započíta) pohľadávku so záväzkom voči zamestnancovi. Prípadný rozdiel zaúčtuje ako kurzový zisk alebo kurzovú stratu.

Pri úhrade nedoplatku zamestnancovi v euro alebo vo švajčiarskych frankoch uplatní zamestnávateľ kurz Národnej banky Slovenska zo dňa, v ktorom k úhrade záväzku došlo. Pri úhrade nedoplatku v cudzej mene v hotovosti môže zamestnávateľ uplatniť postup podľa § 25 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, t. j. na prepočet úbytku cudzej meny v hotovosti použije vážený aritmetický priemer alebo tzv. metódu FIFO.