Vodiči a lekárske prehliadky


Otázka:

Ako často sa majú podrobovať vodiči pravidelným lekárskym prehliadkam? Táto lekárska prehliadka musí byť zaznamenaná v zápisníku bezpečnosti práce alebo môže byť doložená potvrdením od lekára?


Popis článku

Názov: Vodiči a lekárske prehliadky
Titul: Personálny a mzdový poradca podnikateľa
Ročník: 2006
Dátum právneho stavu [od]: 1. 7. 2006
Dátum právneho stavu [do]: 31. 1. 2009

Autori:

Ing. Anton Pekný


Odpoveď:

Lekárske prehliadky vodičov motorových vozidiel, ktorí vykonávajú činnosť vedenia vozidla v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo vedenie vozidla je predmetom podnikania na základe osobitného oprávnenia (ďalej len „vodiči z povolania"), upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1. júla 1997.

Odosielanie vodičov z povolania na pravidelné lekárske prehliadky a psychologické vyšetrenia zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba, s ktorou sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu. Právnická osoba a fyzická osoba prihliada na výsledky pravidelných lekárskych prehliadok a psychologických vyšetrení, vedie o nich a o ich výsledku záznamy s uvedením dátumu vykonanej lekárskej prehliadky a psychologického vyšetrenia a o termíne budúcej lekárskej prehliadky a psychologického vyšetrenia.

Vodiči motorových vozidiel, ktorí vykonávajú činnosť vedenia vozidla v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo vedenie vozidla je predmetom podnikania na základe osobitného oprávnenia (ďalej len „vodiči z povolania"), ako aj vodiči motorových vozidiel skupiny D, vodiči motorových vozidiel, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 7 500 kg, vodiči nákladných automobilov s prípojným vozidlom a vodiči vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami sa podrobujú vstupnej lekárskej prehliadke a psychologickému vyšetreniu

a) pred ich pracovným zaradením,
b) pravidelným lekárskym prehliadkam každé dva roky, po dosiahnutí veku 50 rokov každý rok a
c) pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov, po dosiahnutí veku 50 rokov každé dva roky.

Závery lekárskej prehliadky zaznamená lekár do zdravotnej dokumentácie žiadateľa a do tlačiva o lekárskej prehliadke vodiča, ktorého vzor je v prílohe vyhlášky. Z uvedeného vyplýva, že tlačivo so záverom lekárskej prehliadky zamestnávateľ bude mať najvhodnejšie založiť do osobného spisu zamestnanca.