Povinnosti osôb povinných platiť daň


Anotácia:

Správny postup pri evidencii na účely dane z pridanej hodnoty spolu so vzormi evidencie podľa § 70 zákona o dani z pridanej hodnoty – postup platiteľa dane pri vyhotovovaní faktúr pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku, pri dodaní tovaru do iného členského štátu, pri dodaní služby do iného členského štátu, pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a prijatí služby zo zahraničia – aktuálne otázky: náležitosti dobropisu a ťarchopisu, nútený predaj vecí platiteľa a vyhotovenie faktúry, vyhotovovanie faktúr súdnym exekútorom, prijatie platby na opakovane dodávané tovary a služby a vyhotovovanie faktúr. 


Popis článku

Názov: Povinnosti osôb povinných platiť daň
Titul: Daňový a účtovný poradca podnikateľa
Ročník: 2006
Číslo: 7
Strana: 123-136
Dátum právneho stavu [od]: 1. 1. 2006
Dátum právneho stavu [do]: 30. 3. 2009

Autori:

Ing. Anna Jurišová


1.1    Vedenie záznamov (evidencie) na účely dane 

Medzi povinnosti platiteľa dane, ktoré mu ukladá zákon o DPH, patrí vedenie záznamov (evidencie) na účely správneho určenia dane. Platiteľ dane je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období: 

 • o dodaných tovaroch a službách, 
 • o prijatých tovaroch a službách, 
 • pričom osobitne vedie záznam: 
 • o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, 
 • o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, 
 • o prijatí služieb z iného členského štátu, 
 • o dovoze tovaru. 

Na účely odpočítania je platiteľ dane povinný viesť záznamy v členení na

 • tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, 
 • tovary a služby bez možnosti odpočítania dane, 
 • tovary a služby s možnosťou pomerného odpočítania dane. 

Platiteľ dane je povinný viesť aj záznamy o platbách: 

 • prijatých pred dodaním tovarov a služieb, 
 • poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb. 

1.1.1    Vzor evidencie podľa § 70 zákona o DPH pre účely vysporiadania daňovej povinnosti 

Dodanie tovarov a služieb v tuzemsku     č. 1 

p. č. 

fa číslo 

zdaniteľný obchod (druh) 

deň vzniku daňovej povinnosti 

základ dane 

daň 

           

Nadobudnutie tovaru z iného ČŠ – § 11     č. 2 

p. č. 

fa číslo 

zdaniteľný obchod (druh) 

deň vzniku daňovej povinnosti 

kurz Sk 

základ dane 

daň 

             

Nadobudnutie tovarov a služieb podľa § 69 ods. 2 – 4     č. 3 

p. č. 

fa číslo 

zdaniteľný obchod (druh) 

deň vzniku daňovej povinnosti 

kurz Sk 

základ dane 

daň 

             

Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane – § 28 – § 41     č. 4 

p. č. 

fa číslo 

zdaniteľný obchod (druh) 

deň dodania 

suma 

poznámka 

         

bez možnosti odpočítania dane 

Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane podľa § 42 – § 48     č. 5  

p. č. 

fa číslo 

zdaniteľný obchod (druh) 

deň dodania 

suma 

poznámka 

         

s možnosťou odpočítania dane 

Dodanie tovarov a služieb s miestom dodania v inom členskom štáte     č. 6 

p. č. 

fa číslo 

zdaniteľný obchod (druh) 

deň dodania 

suma 

poznámka 

         

možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods. 6 

Evidencia podľa § 70 pre účely odpočítania dane  

Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku     č. 1  

p. č. 

faktúra číslo 

dátum prijatia faktúry 

prijaté plnenie (druh) 

základ dane 

Daň 

1. skupina plný nárok r. 14 

2. skupina nulový nárok
r. 14 

3. skupina 

odpočítateľná daň – r. 18 

(1. skupina celá, 2. skupina 0, 3. skupina po prepočte K ) 

suma
r. 14 

nárok po prepočte K 

                 

Daň zo služieb a tovarov, pri ktorých je platiteľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 – 4         č. 2 

p. č. 

faktúra číslo 

fa vyhotovená dňa 

prijaté plnenie (druh) 

deň vzniku daňovej povinnosti dane 

kurz
Sk 

základ dane 

Daň 

1. skupina plný nárok r. 15 

2. skupina nulový nárok
r. 15 

3. skupina 

odpočítateľná daň – r. 18 

(1. skupina celá, 2. skupina 0, 3. skupina po prepočte K ) 

suma
r. 15 

nárok po prepočte K 

                     

Daň z tovarov nadobudnutých v tuzemsku z iného ČŠ     č. 3 

p. č. 

faktúra číslo 

fa došla dňa 

prijaté plnenie (druh) 

deň vzniku daňovej povinnosti 

kurz
Sk 

základ dane 

Daň 

1. skupina plný nárok r. 16 

2. skupina nulový nárok
r. 16 

3. skupina 

odpočítateľná daň – r. 18 

(1. skupina celá, 2. skupina 0, 3. skupina po prepočte K ) 

suma
r. 16 

nárok po prepočte K 

                     

Daň zaplatená colnému orgánu pri dovoze tovaru     č. 4 

p. č. 

písomné colné prehlásenie 

dovezený tovar 

základ dane 

daň zaplatená dňa 

Daň 

1. skupina plný nárok r. 17 

2. skupina nulový nárok
r. 17 

3. skupina 

odpočítateľná daň – r. 18 

(1. skupina celá, 2. skupina 0, 3. skupina po prepočte K ) 

suma
r. 17 

nárok po prepočte K 

                 

1.2    Faktúry podľa zákona o DPH 

Faktúry majú v zákone o DPH významnú funkciu, pretože na jednej strane dokladujú daňovú povinnosť platiteľa, ktorý tovar alebo službu dodal, na druhej strane odberateľ faktúrou preukazuje právo na odpočítanie dane. Postup platiteľa pri vyhotovovaní faktúr je preto často diskutovanou oblasťou nového zákona. Pojem „faktúra“ podľa zákona o DPH nahrádza do 30. 4. 2004 používaný pojem „daňový doklad“. 

Zákon o DPH definuje faktúry podľa jednotlivých typov zdaniteľných obchodov:  

 • § 71 faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku, 
 • § 72 faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štátu, 
 • § 73 faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu, 
 • § 74 faktúra pri nadobudnutí tovaru alebo prijatí služby zo zahraničia. 

Okrem týchto faktúr zákon definuje aj doklad pri dovoze a vývoze tovaru, písomné colné vyhlásenie. 

1.2.1    Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku 

Povinnosť vyhotoviť faktúru má platiteľ pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku pre: 

 • iného platiteľa, 
 • zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom (podnikateľ – neplatiteľ), 
 • právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (nadácia, orgán územnej samosprávy). 

Platiteľ nie je povinný vyhotoviť faktúru s náležitosťami podľa § 71 ods. 2, ak dodáva tovar alebo službu v tuzemsku: 

 • pre fyzickú osobu občana, 
 • s oslobodením od dane podľa § 28 – § 42

Zákonom stanovená lehota na vyhotovenie faktúry je najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti a vzťahuje sa aj na prijatie platby pred dodaním tovaru alebo pred tým, ako je poskytovanie služby skončené. Postup pri vyhotovení faktúry pred vznikom daňovej povinnosti zákon osobitne neupravuje, v praxi teda neplatí zákaz vyhotoviť faktúru pred tým, ako bol tovar alebo služba dodaná.  

Osobitne je v zákone upravený postup v prípade vzniku daňovej povinnosti prijatím jednej alebo viacerých platieb a súčasne aj dodaním tovaru alebo služby, na ktoré platiteľ prijal jednu alebo viac platieb v jednom kalendárnom mesiaci. Platiteľ môže v takom prípade vyhotoviť jednu faktúru, a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti. 

 PRÍKLAD č. 1: 

Platiteľ A uzatvoril zmluvu na dodanie tovaru s platiteľom B, ktorý sa zmluvne zaviazal zaplatiť preddavok vo výške 50 % z dohodnutej ceny v lehote 10 dní pred dodaním tovaru.  

Hodnota dodávky je 1 190 000 Sk v cene s DPH. 

Preddavky: 

 • v sume 297 500 Sk prijal dodávateľ 9. 1. 2006, 
 • v sume 297 500 Sk prijal dodávateľ 16. 1. 2006. 

Tovar dodávateľ dodal 25. 1. 2006. 

Postup platiteľa A pri vyhotovení faktúry: 

 • platiteľ v mesiaci január 2006 prijal preddavky na dodanie tovaru a súčasne dodal tovar, do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti v kalendárnom mesiaci, t. j. do 9. 2. 2006, je povinný vyhotoviť faktúru s náležitosťami podľa § 71 ods. 2 a vysporiadať daň z prijatých platieb aj z dodania tovaru v celkovej sume 190 000 Sk za zdaňovacie obdobie január 2006. 

 PRÍKLAD č. 2: 

Platiteľ A uzatvoril zmluvu na dodanie tovaru s platiteľom B, ktorý sa zmluvne zaviazal zaplatiť preddavok vo výške 50 % z dohodnutej ceny v lehote 10 dní pred dodaním tovaru. 

Hodnota dodávky – 1 190 000 Sk v cene s DPH. 

Preddavok v sume 595 000 Sk prijal dodávateľ 29. 12. 2005. 

Tovar dodávateľ dodal 3. 1. 2006. 

Postup platiteľa A pri vyhotovení faktúr: 

 • do 15 dní od prijatia preddavku, t. j. do 13. 1. 2006, je povinný vyhotoviť faktúru s náležitosťami podľa § 71 ods. 2 a vysporiadať daň z prijatej platby za zdaňovacie obdobie december 2005 (95 000 Sk), 
 • do 15 dní od dodania tovaru, t. j. do 18. 1. 2006, je povinný vyhotoviť faktúru s náležitosťami podľa § 71 ods. 2 a vysporiadať daň z dodania tovaru za zdaňovacie obdobie január 2006 (95 000 Sk).  

V tomto prípade nemôže postupovať platiteľ podľa § 71 ods. 1, t. j. vyhotoviť jednu faktúru, pretože daňová povinnosť z prijatej platby a z dodania tovaru nevznikla v jednom kalendárnom mesiaci.  


Pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku sa za faktúru považuje aj: 

 • dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, a dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektrickej energie, plynu, vody, tepla, ak dohoda o platbách pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov, ak obsahujú náležitosti podľa § 71 ods. 2
 • cestovný lístok vydaný prevádzkovateľom hromadnej dopravy osôb, ktorý je platiteľom, ak cestovný lístok obsahuje jeho obchodné meno, dátum vyhotovenia a cenu vrátane dane, 
 • doklad vyhotovený ERP, ak cena tovaru alebo služby nie je viac ako 50 000 Sk, takýto doklad nemusí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 písm. b) (identifikačné údaje odberateľa) a jednotkovú cenu podľa ods. 2 písm. g)
 • od 1. 1. 2006 sa za faktúru považuje aj podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby, cenu vrátane dane a sumu dane (Národná diaľničná spoločnosť je od 1. 3. 2005 platiteľom dane a diaľničné nálepky predáva v cene s uplatnením DPH). Ak si platiteľ dane obstaral diaľničnú nálepku napr. v decembri 2005, odpočítať daň si môže až za zdaňovacie obdobie január 2006 (v súlade s § 51 ods. 2), pretože až od 1. 1. 2006 sa podkladová časť nálepky považuje podľa platného znenia zákona o DPH za faktúru. 

 POZNÁMKA: 

Doklady z ERP v mnohých prípadoch neobsahujú predpísané náležitosti podľa § 71 ods. 5, napr. základ dane a daň. Takýto doklad nespĺňa kritéria podľa § 71 ods. 5 a nie je dokladom preukazujúcim právo na odpočítanie dane podľa § 51 ods. 2. Platiteľ dane je v takom prípade povinný vyžiadať si od dodávateľa faktúru s náležitosťami podľa § 71 ods. 2

Ďalším nedostatkom týchto dokladov je, že po určitom čase vyblednú, t. j. neobsahujú zákonom predpísané náležitosti. Platiteľ dane takýmto dokladom nemá možnosť preukázať skutočnosti, ktoré by odôvodňovali jeho právo no odpočítanie dane. Aj v prípade, ak by dodávateľ na archivovanej páske zistil kópiu predmetného dokladu a na vyžiadanie ju odberateľovi predložil, skutočnosť, že predmetný tovar nakúpil týmto spôsobom, odberateľ nepreukáže. 


Zákon v § 71 ukladá platiteľovi v súvislosti s vyhotovovaním faktúr ďalšie povinnosti: 

 • ak platiteľ uvedie vyššiu sumu dane na faktúre, ako je povinný platiť podľa tohto zákona, je povinný ju zaplatiť do štátneho rozpočtu, 
 • pri postupe podľa § 65 a § 66 je platiteľ povinný uviesť na faktúre odkaz na túto úpravu, 
 • ak platiteľ dane uplatňuje postup podľa § 66 (osobitná úprava dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare), nesmie na faktúre uviesť samostatne sumu dane, 
 • faktúru s náležitosťami podľa § 71 ods. 2 je povinný vyhotoviť aj platiteľ, ktorý realizuje zásielkový predaj, 
 • pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 a pri dodaní služby podľa § 9 ods. 2 a 3 (na osobnú spotrebu, bezodplatne), je platiteľ povinný vyhotoviť doklad do pätnástich dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Tento doklad musí obsahovať primerane náležitosti podľa § 71 ods. 2 a na účely zákona sa považuje za faktúru. Údaje uvedené v tomto doklade by mali preukazovať, kedy vznikla daňová povinnosť, určiť množstvo dodaného tovaru, príp. rozsah poskytnutej služby, základ dane, sadzbu dane a výšku dane. 

 POZNÁMKA: 

V súvislosti s náležitosťami faktúr sa v praxi často diskutuje o povinnosti uvádzať na faktúrach DIČ, IČ DPH a IČO. DIČ pridelí daňovému subjektu správca dane pri registrácii podľa § 31 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní v znení neskorších predpisov. Daňové identifikačné číslo (DIČ) je uvedené na osvedčení o všeobecnej registrácii a daňový subjekt je podľa zákona o správe daní povinný ho uvádzať na všetkých daňových dokladoch a tiež v styku so správcom dane. Táto povinnosť sa od 1. 1. 2005 nevzťahuje na platiteľa DPH. S účinnosťou od 1. 1. 2005 podľa § 31 ods. 11 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní v znení neskorších predpisov platiteľ dane registrovaný podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov uvádza na faktúrach vyhotovených podľa § 71, § 72 a § 73 iba IČ DPH pridelené pri tejto registrácii. Povinnosť uvádzať na dokladoch a faktúrach IČO vyplýva z ustanovenia § 3a Obchodného zákonníka. Podľa tohto ustanovenia je každý podnikateľ povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na dokumenty podľa daňových zákonov, t. j. aj na faktúry podľa zákona o DPH. 

Prehľad faktúr a ich náležitostí podľa § 71 , pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku 

náležitosti 

faktúra 

splátkový
kalendár 

dohoda o platbách 

doklad z ERP 

cestovný lístok 

podkladová časť dialničnej nálepky 

doklad pri dodaní T a S podľa
§ 65
a § 66
 

doklad pri dodaní T alebo S na osobnú spotrebu, bezodplatne 

meno, adresa sídla platiteľa, ktorý T alebo S dodáva,
IČ DPH 

 áno 

 áno 

áno 

áno 

áno obchodnémeno 

áno obchodné meno 

áno 

áno 

meno, adresa sídla príjemcu T alebo S, jeho IČ DPH, ak má pridelené 

áno 

áno 

 áno 

 nie 

 nie 

 nie 

 áno 

 primerane* 

poradové číslo fa 

áno 

áno 

áno 

áno 

 nie 

nie 

 áno 

áno 

dátum, kedy bol T alebo S dodaná, platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia fa 

áno 

 áno 

 áno 

 áno 

 nie 

nie 

áno 

 primerane 

dátum vyhotovenia fa 

áno 

áno 

áno 

áno 

áno 

 nie 

áno 

áno 

množstvo a druh dodaného T alebo druh a rozsah služby 

áno 

áno 

áno 

áno 

 nie 

nie 

áno 

primerane 

základ dane, jednotková cena bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene 

 áno 

 áno 

 áno 

áno, 

 

okrem jednotkovej ceny 

 nie 

nie 

áno 

 primerane 

sadzba dane, údaj o oslobodení od dane 

 áno 

 áno 

 áno 

 áno 

 nie 

nie 

 áno 

primerane 

výška dane celkom 

 áno 

 áno 

 áno 

 áno 

 nie 

áno 

áno (§ 65)
nie (§ 66

 áno 

cena vrátane dane 

 nie 

nie 

nie 

nie 

áno 

áno 

áno 

nie 

odkaz na § 65 alebo § 66 

 nie 

 nie 

 nie 

 nie 

 nie 

nie 

áno 

 nie 

náležitosti 

faktúra 

splátkový
kalendár 

dohoda o platbách 

doklad z ERP 

cestovný lístok 

podkladová časť dialničnej nálepky 

doklad pri dodaní T a S podľa
§ 65
a § 66
 

doklad pri dodaní T alebo S na osobnú spotrebu, bezodplatne 

meno, adresa sídla platiteľa, ktorý T alebo S dodáva,
IČ DPH 

 áno 

 áno 

áno 

áno 

áno obchodnémeno 

áno obchodné meno 

áno 

áno 

meno, adresa sídla príjemcu T alebo S, jeho IČ DPH, ak má pridelené 

áno 

áno 

 áno 

 nie 

 nie 

 nie 

 áno 

 primerane* 

poradové číslo fa 

áno 

áno 

áno 

áno 

 nie 

nie 

 áno 

áno 

dátum, kedy bol T alebo S dodaná, platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia fa 

áno 

 áno 

 áno 

 áno 

 nie 

nie 

áno 

 primerane 

dátum vyhotovenia fa 

áno 

áno 

áno 

áno 

áno 

 nie 

áno 

áno 

množstvo a druh dodaného T alebo druh a rozsah služby 

áno 

áno 

áno 

áno 

 nie 

nie 

áno 

primerane 

základ dane, jednotková cena bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene 

 áno 

 áno 

 áno 

áno, 

 

okrem jednotkovej ceny 

 nie 

nie 

áno 

 primerane 

sadzba dane, údaj o oslobodení od dane 

 áno 

 áno 

 áno 

 áno 

 nie 

nie 

 áno 

primerane 

výška dane celkom 

 áno 

 áno 

 áno 

 áno 

 nie 

áno 

áno (§ 65)
nie (§ 66

 áno 

cena vrátane dane 

 nie 

nie 

nie 

nie 

áno 

áno 

áno 

nie 

odkaz na § 65 alebo § 66 

 nie 

 nie 

 nie 

 nie 

 nie 

nie 

áno 

 nie 

*    Zákon bližšie nešpecifikuje pojem „primerane“, podľa nášho názoru je potrebné na doklade uviesť údaje „primerane“ v tom zmysle, aby pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 alebo služby podľa § 9 ods. 2 a 3 bola správne určená daň. 

Zaokrúhľovanie 

Daň pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku sa zaokrúhľuje na desaťhaliere do 0,05 smerom nadol a od 0,05 vrátane smerom nahor. 

1.2.2    Faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štátu 

Dodanie tovaru do iného členského štátu osobe identifikovanej v tomto členskom štáte pre daň je podľa § 43 oslobodené od dane. V prípade realizácie tohto zdaniteľného obchodu je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru podľa § 72. Kópiou faktúry vyhotovenou podľa § 72 preukazuje platiteľ  (okrem ďalšieho dokladu podľa toho, kto obstará prepravu) splnenie podmienok na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu. Povinnosť vyhotoviť faktúru sa vzťahuje aj na prípady, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru. Lehota na vyhotovenie faktúry je najneskôr 15 dní od dodania tovaru (podľa § 19 ods. 8) alebo prijatia platby. 

 PRÍKLAD č. 3 : 

Tuzemský platiteľ dane uzatvoril s českým odberateľom, ktorý má v Českej republike pridelené IČ DPH, zmluvu na dodanie tovaru v celkovej hodnote 1 000 000 Sk. Zmluvne bolo dohodnuté zaplatenie preddavku vo výške 50 % do 30 dní pred dodaním tovaru. Odberateľ zaplatil preddavok: 9. 1. 2006. 

Tuzemský platiteľ prijal preddavok: 11. 1. 2006. 

Tovar do iného ČŠ platiteľ dodal: 3. 2. 2006. 

Daňová povinnosť dňom prijatia platby nevzniká, do 15 dní od prijatia platby, t. j. do 24. 1. 2006 je tuzemský platiteľ povinný vyhotoviť faktúru podľa § 72. V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie január 2006 platiteľ dane hodnotu prijatej platby neuvádza.  

Tovar bol dodaný 3. 2. 2006, do 15 dní, t. j. do 18. 2. 2006, je platiteľ dane povinný vyhotoviť faktúru podľa § 72. Hodnotu dodaného tovaru do iného členského štátu uvedie platiteľ do daňového priznania za zdaňovacie obdobie február 2006.  


V prípade premiestnenia tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby, z tuzemska do iného členského štátu a ktoré sa podľa § 8 ods. 4 považuje za dodanie tovaru, je platiteľ dane povinný vyhotoviť bezodkladne doklad o premiestnení tovaru, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa § 72 ods. 2 a na účely tohto zákona sa považuje za faktúru. 

Osobitnou kategóriou je dodanie nových dopravných prostriedkov do iného členského štátu. 

Pri dodaní nového dopravného prostriedku do iného členského štátu je povinná do 15 dní od dodania nového dopravného prostriedku vyhotoviť faktúru každá osoba. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prípady, ak je platba prijatá pred dodaním nového dopravného prostriedku. 

Táto faktúra musí primerane obsahovať náležitosti podľa § 72 ods. 2 a súčasne aj údaje o novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12, t. j. počet ubehnutých kilometrov, prípadne dátum uvedenia do prevádzky, pre účely preukázania, že v danom prípade bol dodaný nový dopravný prostriedok, ktorý podlieha osobitnému režimu podľa tohto zákona. 

Prehľad faktúr a ich náležitostí podľa § 72 

náležitosti 

faktúra pri dodaní tovaru do iného ČŠ 

faktúra pri premiestnení tovaru podľa § 8 ods. 4 

faktúra pri dodaní nového dopravného prostriedku do iného ČŠ 

meno, adresa sídla, miesta podnikania, platiteľ, ktorý T dodáva, jeho IČ DPH 

áno 

áno 

áno 

meno, adresa sídla, miesto podnikania nadobúdateľa T, jeho IČ DPH, pod ktorým T objednal 

áno 

áno 

primerane 

ČŠ, do ktorého sa T dodáva 

áno 

áno 

áno 

poradové číslo fa 

áno 

áno 

primerane 

dátum dodania tovaru, dátum prijatia platby, ak ho možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia fa 

áno 

áno 

áno 

dátum vyhotovenia fa 

áno 

áno 

áno 

množstvo a druh dodaného tovaru 

áno 

áno 

áno 

cenu tovaru, jednotková cena bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene 

áno 

áno 

áno 

odkaz na § 43, podľa ktorého platiteľ uplatňuje oslobodenie od dane 

áno 

áno 

áno 

údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12 

 nie 

 nie 

 áno 

1.2.3    Faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu 

 Faktúru podľa § 73 je povinný vyhotoviť platiteľ dane pri dodaní služby, pri ktorej vzniká daňová povinnosť platiť daň zákazníkovi v inom členskom štáte. Povinnosť vyhotoviť faktúru sa vzťahuje aj na prípady, ak je platba prijatá pred tým, ako je poskytovanie služby ukončené. Faktúru vyhotoví platiteľ najneskôr do 15 dní od dodania služby alebo prijatia platby. 

Náležitosti faktúry: 

 • meno, adresa sídla, miesta podnikania, príp. prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva službu a jeho IČ DPH, 
 • meno, adresa sídla, miesta podnikania, príp. prevádzkarne príjemcu služby a jeho IČ DPH, pod ktorým službu objednal, ak mu bolo pridelené, 
 • členský štát, do ktorého sa služba dodáva, 
 • poradové číslo faktúry, 
 • dátum, kedy bola služba dodaná alebo dátum, kedy bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 
 • dátum vyhotovenia faktúry, 
 • rozsah a druh dodanej služby, 
 • cena služby, 
 • odkaz na § 15 alebo § 16, podľa ktorého je miestom dodania služby iný členský štát. 

1.2.4    Faktúra pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a prijatí služby zo zahraničia 

V tomto prípade ide o faktúru, ktorú vyhotoví dodávateľ tovaru z iného členského štátu alebo zahraničný dodávateľ služby, príp. dodávateľ tovaru s montážou a inštaláciou. Pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu je podľa § 69 ods. 6 povinný platiť daň v tuzemsku nadobúdateľ, rovnako ako zdaniteľná osoba alebo platiteľ pri prijatí služby, príp. tovaru s montážou a inštaláciou podľa § 69 ods. 2 – 4. Na základe údajov uvedených v tejto faktúre osoba povinná platiť daň vypočíta základ dane a daň. Ak je táto osoba platiteľom dane, touto faktúrou preukazuje právo na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu. Osoba povinná platiť daň môže vo faktúre doplniť prepočet ceny bez dane na slovenské koruny, sadzbu dane, prípadne oslobodenie od dane a výšku dane v slovenských korunách. 

Daň pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa zaokrúhľuje na desaťhaliere do 0,05 smerom nadol, od 0,05 vrátane smerom nahor. 

Okrem týchto faktúr zákon o DPH definuje aj dovozné a vývozné doklady. 

Dokladom, ktorým platiteľ preukazuje podľa § 47 ods. 3 vývoz tovaru do tretích krajín, je písomné colné vyhlásenie o prepustení tovaru do colného režimu vývoz, v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia Európskych spoločenstiev. Okrem tohto dokladu je platiteľ povinný mať aj doklad o odoslaní alebo preprave tovaru. 

Dovozný doklad je písomné colné vyhlásenie, ktorým platiteľ preukazuje podľa § 51 ods. 1 písm. d) nárok na odpočítanie dane zaplatenej pri dovoze tovaru. Dovozný doklad musí byť potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca. 

Osobitné ustanovenia má zákon v § 75, aj čo sa týka postupov pri vyhotovení faktúr. 

Zákon o DPH od 1. 5. 2004 zavádza pojem súhrnná faktúra. Túto faktúru môže vyhotoviť platiteľ za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo služby. Súhrnná faktúra môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca. Súhrnnú faktúru môže platiteľ vyhotoviť najneskôr do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca. 

 PRÍKLAD č. 4 : 

Platiteľ A uzatvoril zmluvu na dodanie tovaru pre platiteľa B, pričom dodávky boli realizované v priebehu kalendárneho mesiaca dekádne: 

 • 10. 1. 2006,  
 • 20. 1. 2006, 
 • 30. 1. 2006. 

Postup platiteľa pri vyhotovení faktúry: 

 • platiteľ vyhotoví súhrnnú faktúru s náležitosťami podľa § 71 ods. 2, v lehote 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, t. j. do 15. 2. 2006. 


Platiteľ dane môže zabezpečiť vyhotovenie faktúry aj prostredníctvom inej osoby, pričom platí, že faktúra musí byť vyhotovená v mene a na účet platiteľa, ktorý tovar alebo službu dodáva. Touto osobou môže byť podľa § 75 ods. 3 aj jeho zákazník za podmienky, že medzi platiteľom a zákazníkom je uzatvorená písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr. Písomná dohoda musí obsahovať podmienky, ktoré musia byť dodržané, aby dodávateľ akceptoval faktúry vyhotovené zákazníkom. 

Bez ohľadu na to, kto faktúru vyhotovuje (platiteľ, iná osoba, zákazník) za údaje uvedené vo faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia zodpovedá vždy platiteľ dane. 

Ak je faktúra vyhotovená v cudzom jazyku, je platiteľ dane povinný na požiadanie daňového úradu zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka. 

Faktúra môže byť vyhotovená písomne alebo elektronicky, so súhlasom zákazníka. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu elektronicky vyhotovenej faktúry musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu, zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise. 

Za faktúru sa považuje aj každý doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru a výslovne a jednoznačne sa k nej vzťahuje. Povinnou náležitosťou tohto dokladu je aj poradové číslo pôvodnej faktúry. Do tejto kategórie dokladov patria predovšetkým opravné faktúry, t. j. napríklad dobropis alebo ťarchopis, ktoré platiteľ vyhotovuje pri oprave základu dane podľa § 25. Dokladom, ktorý mení a dopĺňa pôvodnú faktúru, môže byť aj súhrnná faktúra. 

Platiteľ je povinný po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, uchovávať: 

 • kópie faktúr, ktoré vyhotovil, 
 • kópie faktúr, ktoré boli vyhotovené v jeho mene zákazníkom alebo inou osobou, 
 • originály všetkých prijatých faktúr, 
 • originály faktúr podľa § 71 ods. 9 (pri dodaní tovaru alebo služby na osobnú spotrebu alebo bezodplatne) a doklad o premiestnení tovaru podľa § 72 ods. 3
 • dovozné a vývozné doklady potvrdené colným orgánom. 

Uchovávať faktúry po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, je povinná aj: 

 • zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, prijaté faktúry, 
 • každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, doklad o predaji, 
 • každá osoba, ktorá kúpi nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, doklad o kúpe. 

Osoby, ktoré sú povinné uchovávať doklady, musia súčasne zaručiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry po celú dobu úschovy. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na elektronicky vyhotovené faktúry. 

Aktuálne otázky: 

1.    Náležitosti dobropisu a ťarchopisu 

    Platiteľ dane, ktorý opravuje základ dane, je povinný vyhotoviť faktúru (dobropis alebo ťarchopis), t. j. doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru a výslovne a jednoznačne sa k nej vzťahuje. Tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry. Náležitosti jednotlivých typov faktúr upravujú § 71, § 72 a § 73 zákona o DPH. 

    Ak platiteľ dane opravuje základ dane a vyhotovuje dobropis, jeho povinnou náležitosťou (ktorú by mal obsahovať dobropis podľa § 75 ods. 7) je podľa § 71 ods. 2 písm. d) dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry. Platitelia sa v mnohých prípadoch pýtajú, či majú povinnosť uviesť tento dátum v dobropise a ak áno, či to má byť dátum totožný s dátumom uvedeným v pôvodnej faktúre alebo dátum, kedy sa základ dane opravil, kedy sa dobropis vyhotovil. 

    Podľa § 25 sa rozdiel z dôvodu opravy základu dane pri zdaniteľných plneniach realizovaných v tuzemsku uvedie v daňovom priznaní, kedy sa vyhotovila faktúra o oprave základu dane, t. j. deň dodania nemá vplyv na určenie zdaňovacieho obdobia, do ktorého sa oprava premietne.  

2.    Nútený predaj vecí platiteľa a vyhotovenie faktúry 

    Súdny exekútor v rámci výkonu exekúcie vydražil veci povinného – platiteľa dane A. Predmetom dražby boli zásoby obchodného tovaru, ktoré vydražil platiteľ dane B. 

    Platiteľ dane A – povinný, dodal v danom prípade tovar podľa § 8 ods. 2, dňom dodania mu vzniká daňová povinnosť, ktorú uvedie v daňovom priznaní, a vysporiada do rozpočtu SR. Do 15 dní odo dňa dodania je platiteľ dane povinný vyhotoviť faktúru, príp. sa môže dohodnúť s exekútorom, že faktúru pre vydražiteľa vyhotoví podľa § 75 ods. 2 v mene povinného exekútor. 

    Zákon o DPH v znení neskorších predpisov neobsahuje úpravu núteného predaja, tak ako ju upravoval § 46a zákona č. 289/1995 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

3.    Vyhotovovanie faktúr súdnym exekútorom 

    Súdny exekútor, platiteľ dane, pri vyhotovovaní faktúr za svoje služby postupuje podľa § 71 zákona o DPH, resp. § 73, ak poskytuje službu do zahraničia. Do základu dane zahrnie všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru alebo služby (§ 22 ods. 1 zákona o DPH). Špecifickým znakom služieb poskytovaných súdnym exekútorom je to, že službu poskytuje oprávnenej osobe (prijímateľ služby), ktorá má právo na odpočítanie dane, ale služba je platená inou osobou – povinným. Povinnosť vyhotoviť faktúru má súdny exekútor, platiteľ dane za tovar alebo službu dodané zdaniteľnej osobe (podnikateľský subjekt), alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napr. nadácia). Toto ustanovenie striktne neurčuje, že platiteľ dane musí vyhotoviť faktúru pre kupujúceho alebo prijímateľa služby. V súlade so zákonom o DPH môže súdny exekútor vyhotoviť faktúru pre povinnú osobu z exekúcie (platí za službu), pričom vo faktúre uvedie aj údaje o príjemcovi služby (oprávnená osoba). Oprávnený si na základe takto vyhotovenej faktúry môže uplatniť odpočítanie dane. Ak odmenu za službu uhrádza súdnemu exekútorovi oprávnený (zmluvná odmena podľa § 17 vyhlášky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov), vystavuje súdny exekútor faktúru oprávnenému. 

4.    Prijatie platby na opakovane dodávané tovary a služby a vyhotovovanie faktúr 

    Ak v kalendárnom mesiaci prijme platiteľ dane platbu na opakované dodanie tovaru alebo služby a súčasne dodá v tomto kalendárnom mesiaci tovar alebo službu, postupuje pri vyhotovovaní faktúr podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH (vyhotoví jednu faktúru). Ak je prijatá platba vo vyššej sume, ako je hodnota dodaného tovaru alebo služby, môže platiteľ dane pri vyhotovovaní faktúr postupovať dvoma spôsobmi, v závislosti od zmluvne dohodnutých podmienok: 

a)    vystaví faktúru do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorej uvedie výšku prijatej platby a hodnotu skutočne dodaného tovaru (základ dane), suma prijatej platby nad hodnotu dodávky je predmetom finančného vysporiadania
– prijatá platba 13. 4. 2006                                     5 000 Sk
– dodaná elektrická energia 30. 4. 2006             3 570 Sk
fa vystavená 5. 5. 2006:
    základ dane     DPH cena     s DPH
– dodanie elektrickej energie                                 3 000 Sk     570 Sk    3 570 Sk
– prijatá platba                                                         - 5 000 Sk
– preplatok                                                                - 1 430 Sk 

b)    platiteľ vysporiada daň z prijatej platby a následne postupuje podľa § 25 zákona o DPH – opraví základ dane
– prijatá platba 13. 4. 2006                                      5 000 Sk
– do 15 dní od prijatia platby, vyhotovil platiteľ faktúru napr. 19. 4. 2006
základ dane                                                              4 201,70 Sk
DPH                                                                               798,30 Sk
– dodaná elektrická energia 30. 4. 2006                  3 570 Sk
vyhotovenie faktúry 5. 5. 2006 z dôvodu opravy základu dane (§ 75 ods. 7))
    základ dane     DPH     cena s DPH
– dodanie elektrickej energie                                      3 000 Sk    570 Sk    3 570 Sk
– prijatá platba                                                         - 4 201,70    - 798,30    - 5 000 Sk
– rozdiel                                                                     - 1 201,70    - 228,30    - 1 430 Sk