Najvyhľadávanejšie vzory zmlúv a právnych podaní

Príkazná zmluva

zobraziť vzor Príkazná zmluva (§ 724 OZ)

Zakúpte si výhodný balík 200 EPI kreditov teraz iba za 7,30 € s DPH
 1 vzor môžete získať za 15 EPI kreditov
Zakúpte si ročný prístup k viac ako 1200 vzorom zmlúv a právnych podaní za 106,80 € s DPH

Čo získate?

  • vzory zmlúv a právnych podaní v anglickom a nemeckom jazyku
  • bezplatný archív vzorov s ukončenou platnosťou, na základe ukončeného právneho stavu
  • väčšina vzorov obsahuje komentár (doprovodný, vysvetľujúci text k vzorom)
  • vzory zmlúv a právnych podaní sú spracované do editovateľnej podoby
  • vyhľadávanie podľa oblastí práva a kľúčových slov

Príkaznou zmluvou sa príkazník zaväzuje pre príkazcu obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť. Príkazník v dôsledku tejto skutočnosti pri obstarávaní záležitostí koná v mene a na účet príkazcu.

Predmetom príkazu je len obstaranie nejakej veci alebo vykonanie nejakej činnosti bez ohľadu na výsledok.

Ak má byť zmluva odplatná, musí byť odmena dohodnutá s výnimkou, ak je zaplatenie odmeny obvyklé vzhľadom na povolanie príkazcu.

Ohľadne zániku príkaznej zmluvy Občiansky zákonník vzhľadom na rámcovosť úpravy príkaznej zmluvy odkazuje na použitie ustanovení o zániku plnomocenstva.

Typickou príkaznou zmluvou je zmluva o právnej pomoci.

Zmluva nemusí byť uzatvorená písomne.

Kľúčové slová: príkazca / príkazník / obstaranie / obstarávateľ


Súvisiace vzory v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní na EPI :