Vyvlastnenie v stavebnom konaní

Vyvlastnenie v stavebnom konaní

V zmysle ustanovenia čl. 20 ods. 4 Ústavy je možné vyvlastniť majetok pri splnení nasledovných 4 podmienok:

1. nevyhnutná miera,
2. verejný záujem,
3. zákon,
4. primeraná náhrada.

Pri splnení všetkých štyroch podmienok vyvlastnenia môžeme hovoriť o jeho ústavnosti.

Vyvlastnenie v stavebnom konaní

Vyvlastnenie a obmedzenie vlastníckeho práva v stavebnom konaní je upravené v ustanoveniach § 108 – § 116 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Predmetom vyvlastnenia v stavebnom konaní oproti ústavnoprávnej úprave sú len nehnuteľnosti (t. j. pozemky a stavby) a práva k nim potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení.

Dôvody, ciele a podmienky vyvlastnenia

Stavebný zákon v ustanovení § 108 ods. 2 taxatívne vymenúva vyvlastňovacie dôvody, pre ktoré je možné stavbu, pozemok alebo právo k nim vyvlastniť, resp. obmedziť. Bez existencie čo i len jedného vyvlastňovacieho dôvodu sa navrhovateľ nemôže úspešne domáhať vyvlastnenia.

Medzi vyvlastňovacie dôvody patrí napríklad vyvlastnenie pre:

a. verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie,
b. vytvorenie podmienok pre nevyhnutný prístup k pozemku a stavbe,
c. výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem podľa osobitných predpisov

Stavebný zákon ďalej stanovuje ciele, ktoré možno vyvlastnením dosiahnuť. Cieľom vyvlastnenia je dosiahnuť prechod, prípadne obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám alebo zriadenie, zrušenie, prípadne obmedzenie práva vecného bremena k pozemkom a stavbám.

K samotnému vyvlastneniu je však potrebné súčasné splnenie základných podmienok uvedených v ustanovení § 110 stavebného zákona. V prípade ich splnenia stavebný úrad rozhodne o tom, že vlastnícke právo k vyvlastňovaným stavbám prechádza na navrhovateľa, ktorým môže byť orgán štátnej správy, právnická alebo fyzická osoba, ktorá má predmet vyvlastnenia využiť na účel, pre ktorý sa vyvlastňuje. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, že prechodom vlastníckeho práva zanikajú všetky práva spojené s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom vyvlastnenia, pokiaľ stavebný úrad v rozhodnutí neuvedie niečo iné.

Prvou podmienkou pre vyvlastnenie je predpoklad, že cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom. Zákon teda uprednostňuje dohodu, prípadne iné spôsoby vysporiadania vlastníckych vzťahov pred samotným vyvlastnením. K vyvlastneniu môže stavebný úrad pristúpiť až vtedy, ak vlastník pozemku, ktorý ma byť vyvlastnený, odmietne dohodu o prevode pozemku alebo stavby, dohodu o zriadení vecného bremena alebo iný právny úkon, ktorý by vzniknutú situáciu mohol riešiť.

Druhou dôležitou podmienkou pre vyvlastnenie je súlad vyvlastnenia s cieľmi a zámermi územného plánovania. Súlad sa obvykle preukazuje územným rozhodnutím. Pokiaľ však ide o účel vyvlastnenia, na ktorý sa vydanie územného rozhodnutia nevyžaduje, skúma stavebný úrad súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania priamo vo vyvlastňovacom konaní.

Stavebný zákon tiež v ustanovení § 110 ods. 3 určuje, že vyvlastnenie sa môže uskutočniť len v nevyhnutnom rozsahu. Ak možno účel vyvlastnenia dosiahnuť len obmedzením práva, stavebný úrad nie je oprávnený odňať právo v plnom rozsahu. Pre prípad striktnej aplikácie ustanovenie § 110 ods. 3 obsahuje ustanovenie, podľa ktorého ak sa vyvlastnením prevádza vlastnícke právo iba k časti pozemku alebo sa obmedzuje iné právo k pozemku alebo stavbe a vlastník alebo iný oprávnený by nemohol využívať zostávajúcu časť pozemku alebo obmedzené právo k pozemku alebo stavbe, prípadne by ich mohol užívať len s neprimeranými ťažkosťami, rozšíri sa vyvlastnenie aj na zostávajúcu časť. Rozšírenie vyvlastnenia je však vždy viazané na žiadosť vlastníka alebo iného oprávneného. Oprávnenej žiadosti stavebný úrad vždy vyhovie.

Článok bol skrátený, celý článok nájdete v EPI produkte Odborné články
Vyvlastnenie v stavebnom konaní

Autor:
JUDr. Peter Vachan

Špecializované prílohy

Súvisiaca legislatíva:

Súvisiace komentáre:

Súvisiace odborné články:

Súvisiace rozhodnutia súdov:


Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní: