Dlhodobý hmotný majetok


Anotácia:

V DaÚ č. 4/2006 sme uviedli príspevok zameraný na dlhodobý nehmotný majetok, jeho oceňovanie, účtovanie a odpisovanie. V dnešnom príspevku sa budeme v prvej časti venovať oceňovaniu, účtovaniu a odpisovaniu dlhodobého hmotného majetku. V druhej časti sa venujeme účtovaniu technického zhodnotenia, vyraďovaniu, škodám a opravným položkám tak k dlhodobému hmotnému majetku, ako aj k dlhodobému nehmotnému majetku. 


Popis článku

Názov: Dlhodobý hmotný majetok
Titul: Dane a účtovníctvo
Ročník: 2006
Číslo: 6
Strana: 2-24
Dátum právneho stavu [od]: 1. 1. 2006
Dátum právneho stavu [do]: 31. 12. 2008

Autori:

Ing. Lenka Osvaldová


V DaÚ č. 4/2006 sme uviedli príspevok zameraný na dlhodobý nehmotný majetok, jeho oceňovanie, účtovanie a odpisovanie. V dnešnom príspevku sa budeme v prvej časti venovať oceňovaniu, účtovaniu a odpisovaniu dlhodobého hmotného majetku. V druhej časti sa venujeme účtovaniu technického zhodnotenia, vyraďovaniu, škodám a opravným položkám tak k dlhodobému hmotnému majetku, ako aj k dlhodobému nehmotnému majetku. 

I. časť

Dlhodobý hmotný majetok, jeho oceňovanie, účtovanie a odpisovanie 

Poznámka 

Hmotný majetok, ktorým sú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ocenenie ktorého sa rovná sume 30 000 Sk, alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. 

Hmotný majetok, ktorým sú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ocenenie ktorého sa rovná sume 30 000 Sk, alebo je nižšie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje ako zásoby. 

O hnuteľných veciach s dobou použiteľnosti najviac jeden rok sa účtuje bez ohľadu na obstarávaciu cenu ako o zásobách. 

Podľa § 13 ods. 4 postupov účtovania (opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 v znení neskorších predpisov, ďalej len postupy účtovania) sa za dlhodobý hmotný majetok považujú: 

a)    pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých  kovov, 

b)    samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 30 000 Sk v osobitnom prípade, 

c)    pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, 

d)    základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, 

e)   otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku. Súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak neustanovuje osobitný predpis (banský zákon). 

Príslušenstvo 

Na príslušnom účte dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aj príslušenstvo, napríklad prídavné alebo výmenné zariadenia, ktoré sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci, alebo sa k hlavnej veci priradí dodatočne. 

Postupy účtovania príslušenstvo nedefinujú, ale sa odvolávajú na Občiansky zákonník. Podľa § 121 ods. 1 Občianskeho zákonníka, príslušenstvom sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvalo užívali. To znamená, že príslušenstvom sú také veci, ktoré v právnom zmysle majú charakter samostatných vecí a z rozhodnutia ich vlastníka, ktorý je súčasne vlastníkom hlavnej veci, sú tieto určené na to, aby sa trvalo užívali s hlavnou vecou. Aj hlavná vec aj príslušenstvo veci sú samostatnými vecami vo vlastníctve tej istej osoby. Z porovnania ich hospodárskeho významu vyplýva, ktorá z nich je hlavnou vecou. Napr. príslušenstvom automobilu je rezervné koleso, náradie a pod. Z rozhodnutia vlastníka môže vec stratiť charakter príslušenstva napr. tým, že ju určí za príslušenstvo inej hlavnej veci alebo ju prevedie na inú osobou a pod. 

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

Podľa § 32 Postupov účtovania, v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok sa účtuje o: 

a)  dlhodobom majetku,    

b)  obstaraní dlhodobého majetku, 

c)   poskytnutých preddavkoch na dlhodobý majetok, 

a)    oprávkach k dlhodobému nehmotnému a k dlhodobému hmotnému majetku, 

b)    opravných položkách k dlhodobému majetku. 

V účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok, účtuje účtovná jednotka o takom majetku, ku ktorému má vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o majetok štátu. 

Poznámka 

V tejto účtovej triede účtovná jednotka bude účtovať aj o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o:  

a)     dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému vlastnícke právo alebo právo správy prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny alebo dohodnutej odplaty a do nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva správy, tento majetok kupujúci alebo nadobúdateľ užíva,   

b) dlhodobý nehnuteľný majetok obstaraný na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo alebo právo správy nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľnosti, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva správy účtovná jednotka nehnuteľnosť užíva,  

c) technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom alebo správcom odpisuje nájomca za podmienok ustanovených v § 24 ods. 2 zákona o dani z príjmov,  

d) technickú rekultiváciu, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa na pozemkoch vo vlastníctve alebo v správe inej osoby ako je účtovná jednotka,        

e) dlhodobý hmotný majetok pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia  záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,  

f) dlhodobý nehmotný majetok,  

g) dlhodobý hmotný majetok obstaraný finančným prenájmom. 

Oceňovanie dlhodobého hmotného majetku a zákon o účtovníctve

Dlhodobý hmotný majetok sa v súlade s § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov oceňuje: 

a)    obstarávacou cenou – hmotný majetok obstaraný kúpou, 

b)    vlastnými nákladmi  – hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, 

c)    reprodukčnou obstarávacou cenou

  • bezodplatne nadobudnutý hmotný majetok (dar), 
  • príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady, 
  • hmotný majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania, 
  • hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený, 

d)    reálnou hodnotou – podľa § 27 ods. 2 majetok nadobudnutý vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho časti. 

Obstarávacou cenou je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. 

Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. 

Ocenenie vlastnými nákladmi pri nehmotnom a hmotnom majetku sú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. 

Na účely zákona o účtovníctve, reálna hodnota§ 27 ods. 2 zákona o účtovníctve je definovaná ako: 

a)    trhová cena, je to cena, ktorá je vyhlásená na tuzemskej alebo zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu (použije sa na ocenenie verejne obchodovaných cenných papierov a derivátov), 

b)    kvalifikovaný odhad alebo posudok znalca v prípade, že trhová cena nie je k dispozícii alebo nevyjadruje správne reálnu hodnotu. Kvalifikovaný odhad je v zákone o účtovníctve definovaný a predstavuje súhrn všetkých budúcich výdavkov alebo príjmov pri použití najčastejšie sa vyskytujúcej úrokovej miery pre podobný nástroj emitenta s podobným ohodnotením, alebo úrokovej miery, ktorá menovitú hodnotu tohto nástroja znižuje o úrokovú zrážku tohto nástroja za cenu, za ktorú by sa tento nástroj predal (použije sa pre ocenenie finančných nástrojov), 

c)    ocenenie ustanovené podľa osobitného predpisu (napr. podľa § 95 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní), ak nie je možné ocenenie trhovou cenou, kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca, 

d)    prípadne iný odborný odhad (§ 27 ods. 7 zákona). 

Poznámka 

Podľa § 27 ods. 9 zákona o účtovníctve, ak nie je možné ku dňu ocenenia spoľahlivo určiť reálnu hodnotu, považuje sa za reálnu hodnotu ocenenie spôsobmi podľa § 25 zákona o účtovníctve. 

Oceňovanie dlhodobého majetku a postupy účtovania (§ 21

Dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie ocenené obstarávacou cenou, reprodukčnou obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi sa účtuje na príslušných účtoch majetku. 

Dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený, ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou, sa účtuje na príslušných účtoch majetku so súvzťažným zápisom na príslušný účet oprávok. 

Ak ide o neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácií, ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou, účtuje sa na príslušný účet majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, napr. pozemok sa zaúčtuje: 031/648 (§ 11 ods. 4 postupov účtovania).  

Ocenenie jednotlivého dlhodobého majetku sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako 30 000 Sk a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. 

Poznámka 

Náklady neprevyšujúce túto sumu sa môžu účtovať ako 

a) technické zhodnotenie 

b) služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok, 

c) náklady na hospodársku činnosť, ak ide o dlhodobý hmotný majetok. 

Ak technické zhodnotenie podľa zmluvy bude odpisovať nájomca, ocenenie majetku u prenajímateľa sa nezvýši. 

  • O trvalom znížení hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa účtuje prostredníctvom odpisov, ak nejde o škodu. 
  • O prechodnom znížení hodnoty dlhodobého majetku sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pomocou opravných položiek na účtoch účtovej skupiny 09. 

Odpisovanie dlhodobého majetku a postupy účtovania (§ 20) 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu (§ 28 zákona o účtovníctve) nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému hmotnému majetku. 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. 

Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa odpíše takým istým spôsobom ako dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje. 

Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa predovšetkým zohľadňuje: 

a)    očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia, 

b)    očakávané fyzické opotrebenie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je zmennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva, 

c)    technické a morálne zastaranie, 

d)    zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku. 

Podľa meniacich sa podmienok sa prehodnotí odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania. 

  • Pri odpisovaní zvierat základného stáda a ťažných zvierat možno postupovať tak, že odpisy sa vyjadria podielom obstarávacej ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní (čitateľ) a predpokladaného počtu rokov v chove základného stáda (menovateľ). Ťažné zvieratá, dostihové a plemenné kone sa odpisujú individuálne, ostatné zvieratá základného stáda možno odpisovať skupinovo.  
  • Ak sa odpisuje dlhodobý hmotný majetok, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve, účtovné odpisy sa vykonávajú zo spoluvlastníckeho podielu každého spoluvlastníka.  

Účtovné odpisy zaokrúhlené na celé koruny nahor sa účtujú na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu účtovej skupiny 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku. 

Odpisovanie dlhodobého majetku a zákon o účtovníctve (§ 28

Pozemky, predmety z drahých kovov a iný majetok vymedzený osobitnými predpismi (napr. zákon o múzeách a galériách, o knižniciach, autorský zákon atď.) sa neodpisujú. 

Ak ide o zmluvu o výpožičke počas doby zabezpečenia záväzku prevodom práva alebo ak sa vlastnícke právo k veciam nadobúda iným spôsobom ako prevzatím veci, o majetku účtuje a odpisuje ho účtovná jednotka, ktorá ho používa.  

Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku
(§ 33 postupov účtovania)

Dlhodobým hmotným majetkom sa stáva majetok a technické zhodnotenie uvedené do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov (stavebné, ekologické, požiarne, bezpečnostné a hygienické predpisy). 

Zníženie hodnoty stavby v období prechodného užívania stavby a v období dočasného užívania stavby sa účtuje podľa § 18 postupov účtovania (opravné položky). Po uvedení stavby do užívania sa toto zníženie hodnoty upraví v odpisovom pláne a zúčtuje sa opravná položka v prospech účtu 081 – Oprávky k stavbám.  

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého  majetku a v prospech účtu 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku. 

Bezodplatne nadobudnutý majetok  

Dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov rovnakým spôsobom ako v § 56 ods. 12 postupov účtovania (účtovanie dotácií).  

Bezodplatne nadobudnutý majetok, o ktorom sa účtuje v účtovej skupine 03 sa zaúčtuje so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. 

Dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy.  

Majetok nadobudnutý štátnym podnikom delimitáciou sa účtuje na príslušný účet majetku a v prospech účtu 411 – Základné imanie. 

Dlhodobý hmotný majetok preradený z osobného užívania do podnikania sa zaúčtuje na ťarchu účtu účtovej triedy 0 – Dlhodobý majetok a v prospech účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa. 

Na účtoch účtovej skupiny 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok sa účtujú dlhodobé preddavky a krátkodobé preddavky poskytnuté na dlhodobý majetok. 

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aj dlhodobý hmotný majetok obstaraný na účely jeho predaja, na ktorom sa bude vykonávať technické zhodnotenie, a toto technické zhodnotenie. 

Účtovanie obstarávania dlhodobého hmotného majetku (§ 35 postupov účtovania

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a jeho technické zhodnotenie sa účtuje na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku do času jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. 

Poznámka 

Podľa § 35 účtovej osnovy a postupov účtovania, súčasťou nákladov na obstarávanie dlhodobého hmotného majetku sú napr. tieto náklady: 

a) na prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, náklady na poskytnutie záruky v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do užívania,   

b) prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, a to vrátane variantných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zariadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hliník, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie, dopravné, montážne práce a clo,  

c) zabezpečovacie a konzervačné práce, alebo udržovacie a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,   

d) náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov (napr. zákon o energetike, zákon o telekomunikáciách, vodný zákon) a platby za ekologickú ujmu v súvislosti s výstavbou (zákon o životnom prostredí),   

e) úhrada nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako i úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia, 

f) skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela. Ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,      

g) náklady na vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku. 

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú a nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku: 

a)    penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, 

b)    náklady na prípravu pracovníkov pre budované prevádzky a zariadenia, 

c)    náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami, 

d)    náklady na biologickú rekultiváciu, 

e)    náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného hmotného majetku do užívania, 

f)    náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného  stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu  použitia. Udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady, 

g)    kurzové rozdiely, 

h)    úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny. 


Obsahová náplň účtov dlhodobého hmotného majetku a účtovanie na príkladoch

Účet 021 – Stavby 

Postupy účtovania pojem „stavby“ nedefinujú, odvolávajú sa na stavebný zákon (zákon č. 50/1976 Zb.), z ktorého je potrebné pri účtovaní na tomto účte vychádzať (ide napr. o budovy, haly, stavby, atď.). Pri účtovaní o bytoch a nebytových priestoroch je potrebné vychádzať zo zákona č. 182/1993 Z. z. Na účte 021 – Stavby sa účtujú stavby bez ohľadu na výšku ich obstarávacej ceny. 

Príklad:    Kúpa nehnuteľnosti (budova), ktorú kupujúci prevezme pred  nadobudnutím vlastníctva

Od 1. 1. 2003 došlo k zmene definície dňa uskutočnenia účtovného prípadu pri nehnuteľnostiach (stavby, pozemky). Pri nehnuteľnostiach obstaraných na základe zmluvy sa vlastníctvo aj naďalej nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak však nadobúdateľ bude nehnuteľnosť užívať ešte pred nadobudnutím vlastníctva povolením vkladu do katastra nehnuteľností, potom dňom uskutočnenia účtovného prípadu u nadobúdateľa je deň prevzatia nehnuteľnosti. U predávajúceho je to deň odovzdania nehnuteľnosti. 


Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

1. 

a) Faktúra dodávateľa za kúpu budovy (faktúra bola vystavená
   na základe kúpno-predajnej zmluvy) vrátane DPH u neplatiteľa 

042 

321 

 

b) Ak bude účtovná jednotka platiteľom DPH, zaúčtuje: 

   
 

1. cena budovy bez DPH 

042 

– 

 

2. DPH 

343 

– 

 

3. celková suma faktúry 

– 

321 

2. 

Zaradenie dlhodobého hmotného majetku do užívania 

021 

042 

3. 

Účtovanie mesačného odpisu z budovy 

551 

081 

Príklad:    Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (budovy) vo vlastnej réžii 

Účtovné jednotky môžu obstarať hmotný majetok aj vo vlastnej činnosti (vo vlastnej réžii). Majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vo vlastných nákladoch v súlade s § 25 zákona o účtovníctve. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady a nepriame náklady bezprostredne súvisiace s vytvorením hmotného majetku. 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

Suma v Sk 

MD 

D 

1. 

Externé náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby, napr. prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce vrátane variantných riešení 

500 000 

042 

321 

2. 

Zostatková cena stavebného objektu likvidovaného z dôvodu novej výstavby 

 50 000 

042 

081 

3. 

Náklady na demoláciu vykonanú dodávateľsky 

120 000 

042 

321 

4. 

Spotreba priameho materiálu na stavbu 

2 500 000  

501 

112 

5. 

Stavebné práce vykonané vo vlastnej réžii (mzdové náklady vrátane poistenia) 

1 550 000  

521,524 

331 

6. 

Rôzne režijné náklady súvisiace so stavbou napr. podiel el. energie 

300 000 

502 

321 

7. 

Aktivácia stavebných prác vykonaných vo vlastnej činnosti (interný doklad) do majetku 

5 020 000  

042 

624 

8. 

Prevod dokončenej stavby do užívania vo výške skutočne vynaložených nákladov 

5 020 000  

021 

042 

9. 

Mesačný odpis budovy do nákladov (5 020 000 : 30 rokov : 12) 

13 945 

551 

081 

Účtovná jednotka si účtovný odpisový plán budovy stanovila na 30 rokov, aj keď podľa zákona o dani z príjmov sa budovy odpisujú už iba 20 rokov.  

Príklad: Účtovanie nákladov na vyvolanú investíciu 

Podľa § 35 ods. 1 písm. g) postupov účtovania súčasťou nákladov spojených s obstaraním dlhodobého majetku sú aj náklady na vyvolanú investíciu. Napríklad účtovná jednotka chce stavať v meste hypermarket. Aby získala povolenie, musí v meste vybudovať park. 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

1. 

Náklady spojené s obstaraním nehnuteľnosti vrátane nákladov vynaložených na vybudovanie parku 

042 

rôzne účty 

2. 

Zaradenie nehnuteľnosti (hypermarketu) do užívania 

021 

042 

3. 

Mesačný odpis 

551 

081 

Príklad: Prechodné alebo dočasné užívanie stavby 

Podľa § 33 ods. 1 postupov účtovania, ak je možné používať stavbu, napr. výrobnú halu a je povolené dočasné užívanie stavby a až následne bude vydané kolaudačné rozhodnutie, zníženie hodnoty (opotrebenie) majetku počas dočasného užívania musí účtovná jednotka zohľadniť  prostredníctvom opravnej položky.  

Účtovné súvzťažnosti:  

Text 

MD 

D 

1. 

V roku 2006 účtovná jednotka obdrží povolenie na dočasné užívanie stavby. 
Hodnota zaúčtovaná na účte 042 je napr. vo výške 2 300 000 Sk.  Účtovná jednotka si stanoví, že výrobnú halu bude odpisovať 25 rokov, potom odpis haly v roku 2006 bude vo výške  92 000 Sk (2 300 000 : 25 rokov). Sumu vo výške  92 000  Sk zaúčtuje ako tvorbu opravnej položky nasledovne: 

559 

094 

2. 

V roku 2007 sa hodnota haly zvýši na sumu 2 600 000 Sk. Výrobná hala bude v tomto roku dokončená a bude vydané kolaudačné rozhodnutie. 

   

Preúčtovanie hodnoty z účtu 042 na účet 021 vo výške 2 600 000 Sk. 

021 

042 

3. 

Preúčtovanie vytvorenej opravnej položky na účet oprávok: 92 000 Sk. 

094 

081 

4. 

Účtovanie odpisov v roku 2007: 2 600 000 Sk - 92 000 Sk = 2 508 000 Sk : 24 rokov = 104 500 Sk. 

551 

081 

Účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

Na tomto účte sa budú účtovať samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 30 000 Sk v osobitnom prípade (napr. stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky a pod.). 

Príklad:    Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (stroja) kúpou 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

Suma v Sk 

MD 

D 

1. 

Poskytnutý preddavok na kúpu stroja 

150 000 

052 

221 

2. 

Faktúra dodávateľa za dodávku stroja 

432 000 

042 

321 

3. 

Zúčtovanie nákladov za dopravu stroja 

  8 000 

042 

321 

4. 

Zúčtovanie nákladov za montáž stroja 

 15 000 

042 

321 

5. 

Zaradenie stroja do užívania 

455 000 

022 

042 

6. 

Zúčtovanie poskytnutého preddavku
po vyúčtovaní dodávky dodávateľom 

150 000 

321 

052 

7. 

Doplatok úhrady dodávateľských faktúr
za stroj,  dopravu a montáž 

305 000 

321 

221 

8. 

Zúčtovanie odpisu stroja do nákladov (doba odpisovania bola stanovená na 4 roky, mesačný odpis je 1/48 z 455 000) 

  9 480 

551 

082 

Príklad:    Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (stroja) z úveru 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

Suma v Sk 

MD 

D 

1. 

Faktúra dodávateľa za dodávku stroja (vrátane DPH u neplatiteľa) alebo 

4 760 000 

042 

321 

Faktúra dodávateľa za dodávku HIM 

     

a) cena stroja bez DPH 

4 000 000 

042 

– 

b) DPH 19 % 

  760 000 

343 

– 

c) celková suma faktúry 

4 760 000 

– 

321 

2. 

Úroky z úveru pred uvedením stroja do užívania
(účt. jednotka nezahŕňa úroky z úveru do obstarávacej ceny) 

  150 000 

562 

461 

3. 

Zaradenie stroja do užívania u platiteľa DPH 

4 000 000 

022 

042 

4. 

Účtovanie úrokov z úveru po zaradení stroja do užívania 

  550 000 

562 

461 

5. 

Splatenie dodávateľskej faktúry z úveru 

4 760 000 

321 

461 

6. 

Splácanie úveru z bežného účtu 

  500 000 

461 

221 

7. 

Mesačný odpis stroja do nákladov (doba odpisovania  6 rokov, t. j. 1/72 zo 4 mil. Sk) 

   55 556 

551 

082 

Ak by sa účtovná jednotka rozhodla, že do doby zaradenia majetku do užívania bude úroky z úveru účtovať do obstarávacej ceny, potom účtovný predpis v bode č. 2 bude nasledovný: 042/461. Mesačný odpis by potom bol vo výške 57 639 Sk (4 150 000 Sk : 72). 

Príklad:    Obstaranie stroja na splátky

Podľa § 32 ods. 2 písm. a) postupov účtovania, dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému  vlastnícke právo na kupujúceho prejde až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, sa zaúčtuje do majetku kupujúceho, ktorý ho bude aj odpisovať. Účtovanie bude rovnaké, ako keby účtovná jednotka obstarala stroj zo svojich prostriedkov, iba účet dodávateľov sa vyporiada postupne v súlade so splátkami.  

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

Suma v Sk 

MD 

D 

1. 

Dodávateľská faktúra vystavená na základe zmluvy za kúpu stroja na splátky  

200 000 

042 

321 

2. 

Zaradenie stroja do užívania 

200 000 

022 

042 

3. 

Mesačný odpis (1/48 zo sumy 200 000 Sk) 

  4 167 

551 

082 

Ak boli splátky stanovené na 20 mesiacov, potom mesačná splátka bude vo výške 10 000 Sk, ktorá sa zaúčtuje:  321/221. Stroj obstarávaný na splátky môže účtovná jednotka sledovať na samostatnom analytickom účte k účtu 022 ako majetok, ku ktorému ešte nenadobudla vlastnícke právo. 

Príklad:    Účtovanie kúpy stroja v ocenení nižšom ako 30 000 Sk

Účtovná jednotka kúpila stroj, ktorého obstarávacia cena je menšia ako 30 000 Sk, ale doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. Účtovná jednotka má dve možnosti účtovania, zakúpený stroj zaúčtuje do dlhodobého hmotného majetku alebo o ňom bude účtovať ako o zásobe.  Táto možnosť zaúčtovania vyplýva z § 13 ods. 6 a 7 Postupov účtovania.  

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

a) 

Účtovanie kúpy stroja ako dlhodobý hmotný majetok 

   

1. Dodávateľská faktúra 

042, 343 

321 

2. Zaradenie stroja do majetku 

022 – AÚ 

042 

b) 

Účtovanie kúpy stroja ako zásoby 

   

1. pri spôsobe A účtovania zásob 

112, 343 

321 

2. výdaj zásoby do spotreby 

501 

112 

3. pri spôsobe B účtovania zásob (teda priamo do spotreby) 

501, 343 

321 

Príklad:    Účtovanie kúpy dopravného prostriedku 

Ako kúpa stroja sa bude účtovať aj kúpa dopravného prostriedku, pričom účtovná jednotka môže kúpu zaúčtovať na účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – na  samostatný analytický účet pre dopravné prostriedky alebo účtovná jednotka si v rámci účtovného rozvrhu zvolí účet napr. 023 – Dopravné prostriedky a potom kúpu auta zaúčtuje na tento účet (§ 3 postupov účtovania). V príklade uvažujeme s tým, že účtovná jednotka si pre účtovanie dopravných prostriedkov vytvorila nový syntetický účet 023 – Dopravné prostriedky a pre účtovanie oprávok k dopravným prostriedkom účet 083 – Oprávky k dopravným prostriedkom. 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

Suma v Sk 

MD 

D 

1. 

Preddavok na nákup osobného automobilu 

300 000 

052 

221 

2. 

Dodávateľská faktúra za kúpu automobilu 

650 000 

042 

321 

3. 

Zaradenie automobilu do užívania 

650 000 

023 

042 

4. 

Zúčtovanie preddavku 

300 000 

321 

052 

5. 

Doplatok dodávateľskej faktúry 

350 000 

321 

221 

6. 

Mesačné zúčtovanie odpisov automobilu 

 13 542 

551 

083 

Podľa § 28 zákona o účtovníctve účtovná jednotka vypracuje účtovný odpisový plán, podľa ktorého bude obstaraný automobil odpisovať. Účtovná jednotka stanovila, že automobil bude odpisovať 4 roky, t. j. mesačne do nákladov na účet 551 zaúčtuje 1/48 z obstarávacej ceny automobilu (650 000 : 48 mesiacov), čo činí sumu vo výške 13 542 Sk. 

Príklad:  Účtovanie hnuteľného majetku, ktorého doba použiteľnosti je kratšia ako 1  rok, hoci  jeho obstarávacia cena je vyššia ako 30 000 Sk  (napr. brúska, ktorej doba použiteľnosti je najviac pol roka)

Podľa § 17 ods. 4 postupov účtovania, o hnuteľných veciach s dobou použiteľnosti najviac jeden rok sa účtuje bez ohľadu na obstarávaciu cenu ako o zásobách. To znamená, že účtovná jednotka dodávateľskú faktúru zaúčtuje nasledovne: 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

a) pri spôsobe A účtovania zásob 

112, 343 

321 

b) výdaj zásoby do spotreby 

501 

112 

c) pri spôsobe B účtovania zásob (teda priamo do spotreby) 

501, 343 

321 

Podľa § 43 ods. 8 Postupov účtovania pri účtovaní zásob spôsobom A sa môžu nákupy materiálu účtovať priamo na účte 112 – Materiál na sklade. 

026 – Základné stádo a ťažné zvieratá 

Na tomto účte sa účtujú bez ohľadu na obstarávaciu cenu dospelé plemenné a chovné zvieratá za účelom hospodárskeho využitia. Dospelosť zvierat na účely ich zaradenia do dlhodobého hmotného majetku je stanovená zootechnickými zásadami, ako je spôsobilosť reprodukcie, napr. spôsobilosť na rozmnožovanie vlastného druhu, veková hranica. Hospodárskym úžitkom sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa, komerčné využitie. Na tomto účte sa môžu účtovať aj zvieratá základného stáda a ostatných hospodársky využívaných chovov napríklad muflónov, danielov, jeleňov, pštrosov, ak ich využiteľnosť v chove je dlhšia ako štyri roky.  

Ocenenie dospelých zvierat obstaraných z vlastného chovu preradených zo zásob do dlhodobého hmotného majetku sa zvýši napr. o náklady spojené s preradením, externé náklady na veterinárnu kontrolu, dopravu zvierat na iné miesto ustajnenia. 

Príklad:    Obstaranie zvierat základného stáda a ťažných zvierat nákupom 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

1.  

Dodávateľská faktúra za zvieratá 

   

a) cena zvierat bez DPH 

042 

– 

b) DPH 

343 

– 

c) celková suma faktúry 

– 

321 

2. 

Preprava nakúpených zvierat vlastným vozidlom (aktivácia vlastných nákladov na dopravu do obstarávacej ceny zvierat) 

042 

622 

3. 

Prevod zvierat do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene 

026 

 042 

Príklad: Obstaranie zvierat základného stáda a ťažných zvierat vlastným odchovom 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

1. 

Hmotnostné a vzrastové prírastky zvierat ocenené vo vlastných nákladoch účtované počas odchovu až do veku ich preradenia do základného stáda 

124 

614 

2. 

Preradenie zvierat do základného stáda vo vlastných nákladoch 

   

a) úbytok zvierat v zásobách 

614 

124 

b) aktivácia zvierat do dlhodobého hmotného majetku 

042 

624 

3. 

Preradenie zvierat na účet dlhodobého hmotného majetku 

026 

042 

Účet 031 – Pozemky 

Na tomto účte sa účtujú pozemky, a to poľnohospodárske pozemky, lesné pozemky a porasty a ostatné pozemky, ku ktorým má účtovná jednotka vlastnícke právo alebo právo správy majetku štátu, a to bez ohľadu na výšku ich obstarávacej ceny. 

Na účte 031 sa účtuje aj obstaranie ložísk nerastných surovín, pričom ocenenie pozemku je vrátane ceny ložiska nerastných surovín. Obstarávacia cena pozemku sa znižuje postupne formou opravnej položky o hodnotu vyťažených surovín. Po vyťažení ložiska a jeho rekultivácie sa suma zaúčtovanej opravnej položky zníži o výdavky na rekultiváciu, maximálne však do výšky zaúčtovanej opravnej položky. 

Do obstarávacej ceny pozemku sa zahrnie aj hodnota kúpeného lesa, ak sa kúpil za účelom jeho pestovania. Obstarávacia cena kúpeného pozemku vysadená stromami alebo kríkmi, ktoré nie sú pestovateľským celkom trvalých porastov, je cena vrátane výsadby. 

V prípade, ak sa pozemok obstaral spolu so stavbou, ktorá sa na pozemku nachádza, zaúčtujú sa v účtovníctve oddelene, pozemok na účet 031, stavba na účet 021. Ak cena pozemku nebola určená, možno ju stanoviť podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. 

Podľa § 28 zákona o účtovníctve, pozemky sa neodpisujú. Pri ich predaji sa na účet 541 zaúčtuje obstarávacia cena pozemku. 

Účet 032 – Umelecké diela a zbierky 

Na tomto účte sa účtujú 

a) umelecké diela, ak nie sú súčasťou stavebných objektov, 

a)    zbierky, napríklad súbor predmetov zobrazujúci historický alebo technický vývoj v podnikateľskej činnosti, hnuteľné kultúrne pamiatky. 


Príklad:    Nákup pozemkov, umeleckých diel a zbierok 


Účtovné súvzťažnosti: 

 

Text 

MD 

D 

1. 

Nákup pozemkov, umeleckých diel a zbierok (ak nie sú finančnými investíciami) 

042 

321 

2. 

Zaradenie zakúpených investícií do majetku v obstarávacej cene 

   

a) pozemku 

031 

042 

b) umeleckých diel a zbierok 

032 

042 

Obstaranie dlhodobého majetku formou finančného prenájmu 

Podľa § 30a postupov účtovania, na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie: 

a)    finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku,  

b)    dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu majetku; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,  

c)    istinou u prenajímateľa celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy; nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery, 

d)    istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.  

Účtovanie u nájomcu 

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sa účtujú na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia alebo 379 – Iné záväzky. 

Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje podľa § 20 Postupov účtovania

V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný  náklad v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 – Úroky. 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 – Úroky. 

Príklad: 

Predmetom finančného prenájmu (lízingu) je úžitkový automobil  (s nárokom na odpočítanie DPH). Dodávka predmetu lízingu, ako aj jeho zaradenie do majetku účtovnej jednotky (nájomcu) bola v 3/2005. 

Údaje z faktúry pre DPH vrátane splátkového kalendára: 

Odpisová skupina    I. 

Doba trvania lízingu    36 mesiacov 

Splácanie    kvartálne 

Splátka bez DPH (%)    4,7193 % 

Cena bez DPH    874 953,90 Sk 

DPH pri prevzatí predmetu    166 241,20 Sk 

Cena vrátane DPH    1 041 195,10 Sk 

Predajná cena bez DPH    1 000,00 Sk 

Zvýšená splátka vopred    437 476,95 Sk 

DPH k zvýšenej splátke vopred    83 120,60 Sk 

Stĺpec 3 – Základ dane    495 499,32 Sk 

Stĺpec  4 – DPH    94 144,80 Sk 

Stĺpec 5 – Lízingová splátka (3 + 4)    589 644,12 Sk 

Stĺpec 6 – Istina    437 476,95 Sk 

Stĺpec 7 – Úrok    58 022,37 Sk 

Stĺpec 8 – K úhrade (4 + 6 + 7)    589 655,00 Sk 

Splátkový kalendár  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

P. č. 

Dátum splatnosti splátky 

Základ dane 

DPH 19 % 

Lízing. splátka 

Istina 

Úrok 

K úhrade 

1. 

05. 03. 2005 

41 291,61 

7 845,40 

49 137,01 

31 981,90 

9 310,36 

49 138 

2. 

05. 06. 2005 

41 291,61 

7 845,40 

49 137,01 

32 732,82 

8 558,79 

49 138 

3. 

 05. 09. 2005 

41 291,61 

7 845,40 

49 137,01 

33 502,03 

7 789,58 

49 138 

4. 

05. 12. 2005 

41 291,61 

7 845,40 

49 137,01 

 34 289,34 

7 002,27 

49 138 

5. 

05. 03. 2006 

41 291,61 

7 845,40 

49 137,01 

35 095,48 

6 196,48 

49 138 

6. 

 05. 06. 2006 

41 291,61 

7 845,40 

49 137,01 

35 918,87 

5 371,74 

49 138 

7. 

05. 09. 2006 

41 291,61 

7 845,40 

49 137,01 

36 763,98 

4 527,63 

49 138 

8. 

05. 12. 2006 

41 291,61 

7 845,40 

49 137,01 

37 627,94 

3 663,67 

49 138 

9. 

05. 03. 2007 

41 291,61 

7 845,40 

49 137,01 

38 512,19 

2 779,42 

49 138 

10. 

10. 05. 2007 

41 291,61 

7 845,40 

49 137,01 

39 417,24 

1 874,37 

49 138 

11. 

05. 09. 2007 

41 291,61 

7 845,40 

49 137,01 

40 343,53 

948,06 

49 138 

12. 

05. 12. 2007 

41 291,61 

7 845,40 

49 137,01 

41 291,63 

0,0 

49 137 

Spolu: 

 

495 499,32 

94 144,80 

589 644,12 

437 476,95 

58 022,37 

589 655,00 

Účtovanie lízingu podľa splátok:

ROK  2005 

Por. č. 

Text 

Suma 

Účtovný predpis 

MD 

D 

1. 

Prvá zvýšená splátka 

520 598 Sk 

474 

221 

2. 

DPH k zvýšenej splátke 

 83 121 Sk 

343 

474 

3. 

Istina bez DPH 

874 954  Sk 

042 

474 

4. 

Predajná cena 

  1 000  Sk 

042 

474 

5. 

Zaradenie do dlhodobého majetku 

875 954 Sk 

022 

042 

6. 

Prvá splátka: 

     

a) istina 

31 982 Sk 

474 

– 

b) úrok 

 9 310 Sk 

562 

– 

c) DPH k istine a úroku 

 7 846 Sk 

343 

– 

d) úhrada 

49 138 Sk 

– 

221 

7. 

Druhá splátka: 

     

a) istina 

32 733 Sk 

474 

– 

b) úrok 

 8 559 Sk 

562 

– 

c) DPH k istine a úroku 

 7 846 Sk 

343 

– 

d) úhrada 

49 138 Sk 

– 

221 

8. 

Tretia splátka: 

     

a) istina 

33 502 Sk 

474 

– 

b) úrok 

 7 790 Sk 

562 

– 

c) DPH k istine a úroku 

 7 846 Sk 

343 

– 

d) úhrada 

49 138 Sk 

– 

221 

Por. č. 

Text 

Suma 

Účtovný predpis 

MD 

D 

9. 

Štvrtá splátka: 

     

a) istina 

34 290 Sk 

474 

– 

b) úrok pripadajúci na r. 2005 

 2 023 Sk 

562 

– 

c) úrok pripadajúci na r. 2006 

4 979 Sk 

381 

– 

d) DPH k istine a úroku 

 7 846 Sk 

343 

– 

e) úhrada 

49 138 Sk 

– 

221 

Výpočet úroku na rok 2005 zo štvrtej splátky:  

úrok zo štvrtej splátky dňa 5. 12. 2005 je vo výške 7 002 Sk. 

Od 5. 12. 2005 do 5. 3. 2006 je 90 dní. 

Úrok na rok 2005: 7 002 Sk : 90 dní x 26 dní = 2 023 Sk. 

Úrok na rok 2006: 7 002 Sk : 90 dní x  64 dní = 4 979 Sk. 

10. 

Mesačné odpisy: 

18 250 Sk, mesačné účtovanie: 

551 

082 

(účtovné odpisy si stanoví účtovná jednotka sama a bude účtovať mesačný odpis, napr. si stanoví, že automobil bude odpisovať mesačne 4 roky rovnomerne do nákladov:  875 954 Sk : 48 mesiacov = 18 250 Sk = mesačný odpis zaokrúhlený na celé koruny nahor. Účtovné jednotky musia odpisy účtovať mesačne). 

Ročný odpis:  18 250 x 10 mesiacov = 

182 500 Sk 

551 

082  

ROK 2006 

11. 

Zúčtovanie časového rozl. úroku z r. 2005 pripadajúceho na r. 2006:
(7002 - 2023 = 4979) 

 4 979 Sk 

562 

381 

12. 

Piata splátka: 

     

a) istina 

35 095 Sk 

474 

– 

b) úrok 

 6 197 Sk 

562 

– 

c) DPH k istine a úroku 

 7 846 Sk 

343 

– 

d) úhrada 

49 138 Sk 

– 

221 

13. 

Šiesta splátka: 

     

a) istina 

35 920 Sk 

474 

– 

b) úrok 

 5 372 Sk 

562 

– 

c) DPH k istine a úroku 

 7 846 Sk 

343 

– 

d) úhrada 

49 138 Sk 

– 

221 

14. 

Siedma splátka: 

     

a) istina 

36 764 Sk 

474 

– 

b) úrok 

 4 528 Sk 

562 

– 

c) DPH k istine a úroku 

 7 846 Sk 

343 

– 

d) úhrada 

49 138 Sk 

– 

221 

15. 

Ôsma splátka: 

     

a) istina 

37 628 Sk 

474 

– 

b) úrok pripadajúci na rok 2006 

 1 058 Sk 

562 

– 

c) úrok pripadajúci na rok 2007 

 2 606 Sk 

381 

– 

d) DPH k istine a úroku 

 7 846 Sk 

343 

– 

e) úhrada 

49 138 Sk 

– 

221 

 

Výpočet úroku na rok 2006 z ôsmej splátky:  

úrok z ôsmej splátky zo dňa 5. 12. 2006 je vo výške 3 664 Sk. 

Od 5. 12. 2006 do 5. 3. 2007 je 90 dní. 

Úrok na rok 2006:   3 664 Sk : 90 dní x 26 dní = 1 058 Sk. 

Úrok na rok 2007:   3 664 Sk : 90 dní x  64 dní = 2 606 Sk. 

16. 

Mesačné odpisy: 

     
 

Za rok 2006 to bude suma: 

18 250 Sk x 12 mesiacov 

219 000 Sk 

551 

082 

ROK 2007 

Por. č. 

Text 

Suma 

Účtovný predpis 

MD 

D 

17. 

Zúčtovanie časovo rozl. úroku z r. 2006 pripadajúceho na rok 2007 

(3 664 - 1 058 = 2 606) 

 2 606 Sk 

562 

381 

18. 

Deviata splátka: 

     

a) istina 

38 513 Sk 

474 

– 

b) úrok 

 2 779 Sk 

562 

– 

c) DPH k istine a úroku 

 7 846 Sk 

343 

– 

d) úhrada 

49 138 Sk 

– 

221 

19. 

Desiata splátka: 

     

a) istina 

39 418 Sk 

474 

– 

b) úrok 

 1 874 Sk 

562 

– 

c) DPH k istine a úroku 

 7 846 Sk 

343 

– 

d) úhrada 

49 138 Sk 

– 

221 

20. 

Jedenásta splátka: 

     

a) istina 

40 344 Sk 

474 

– 

b) úrok 

  948 Sk 

562 

– 

c) DPH k istine a úroku 

 7 846 Sk 

343 

– 

d) úhrada 

49 138 Sk 

– 

221 

21. 

Dvanásta splátka:  5. 12. 2007 

     

a) istina 

41 292 Sk 

474 

– 

b) úrok 

    0 Sk 

– 

– 

c) DPH k istine a úroku 

 7 846 Sk 

343 

– 

d) úhrada 

49 138 Sk 

– 

221 

22. 

Úhrada predajnej ceny 

 1 000  Sk 

474 

221 

23. 

Mesačné odpisy: 

     

Za rok 2007 to bude suma: 

18 250 Sk x 12 mesiacov 

219 000 Sk 

551 

082 

ROK 2008 

24. 

Mesačné odpisy: 

Za rok 2008 to bude suma: 

(18 250 x 12 mesiacov) 

219 000 Sk 

551 

082 

ROK 2009 

25. 

Zúčtovanie odpisov za 2 mesiace: 

     

za mesiac január 2009 

18 250 Sk 

551 

082 

za mesiac február: 

posledný odpis vypočítame rozdielom
OC - doterajšie odpisy: 

875 954 Sk - 857 750 Sk 

18 204 Sk 

551 

082 

Poznámka:  

Z dôvodu zaokrúhlenia pri účtoch vychádzajú rozdiely do 20 Sk, čo je potrebné potom účtovať ako halierové vyrovnania (napr. pri účte 474 sú to 4 Sk, pri účte 343 = 8 Sk, pri účte 562 = 9 Sk). 

Bezodplatné nadobudnutie dlhodobého hmotného majetku

Podľa § 33 ods. 4 postupov účtovania, dlhodobý hmotný majetok (ale aj dlhodobý nehmotný majetok) bezodplatne nadobudnutý (dar) sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu majetku súvzťažne v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období (napr. v prípade bezodplatného nadobudnutia budovy, účtovný predpis je: 021/384). Do 31. 12. 2005 sa takýto majetok účtoval v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy (napr. v prípade budovy: 021/413). Bezodplatne nadobudnutý majetok od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie, sa účtuje v prospech účtu 413 (napr. v prípade budovy: 021/413). 

Príklad:    Účtovanie bezodplatného nadobudnutia DHM (stroja) od inej účtovnej jednotky, od nepodnikateľského subjektu alebo od fyzickej osoby podnikateľa, alebo fyzickej osoby občana

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

1. 

Bezodplatne nadobudnutý DHM – stroj 

022 

384 

2. 

Odpisy dlhodobého majetku – stroja 

551 

082 

3. 

Zúčtovanie pomernej časti z účtu 384 do výnosov bežného účtovného obdobia v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov stroja do nákladov 

384 

648 

Príklad:    Účtovanie bezodplatného dlhodobého hmotného majetku (stroja) od spoločníkov, pričom nedochádza k zvýšeniu ZI 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

1. 

Bezodplatne nadobudnutý DHM stroj 

022 

413 

2. 

Odpisy dlhodobého majetku – stroja 

551 

082 

II. časť 

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku  

Podľa postupov účtovania § 13 ods. 4 písm. e) technické zhodnotenie je dlhodobým hmotným majetkom, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku. Postupy účtovania technické zhodnotenie nedefinujú, ale odvolávajú sa na § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Podľa tohto zákona technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 30 000 Sk v úhrne za zdaňovacie obdobie. 

Rekonštrukciou sa rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo zmenu technických parametrov. 

Neprehliadnite! 

Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. 

Modernizáciou sa rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok. 

Podľa § 21 ods. 3 postupov účtovania, ocenenie jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako 30 000 Sk a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Náklady neprevyšujúce uvedenú sumu, sa môžu účtovať ako: 

a)    technické zhodnotenie, 

b)    služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok, 

c)    náklady na hospodársku činnosť, ak ide o dlhodobý hmotný majetok. 

Príklad:   Účtovanie technického zhodnotenia vykonané dodávateľským spôsobom na vlastnom dlhodobom hmotnom majetku – odpisovanom 

Účtovná jednotka v roku 2005 ukončila prístavbu budovy vo výške 350 000 Sk, ktorú vykonala dodávateľským spôsobom. Obstarávacia cena budovy bola vo výške 2 mil. Sk. 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

Suma v Sk 

MD 

D 

1. 

Zúčtovanie došlej dodávateľskej faktúry za vykonané technické zhodnotenie 

350 000 

042 

321 

2. 

Úhrada došlej dodávateľskej faktúry 

350 000 

321 

221 

3. 

Zvýšenie obstarávacej ceny budovy o dokončené technické zhodnotenie 

350 000 

021 

042 

Po vykonanom technickom zhodnotení obstarávacia cena budovy bude vo výške 2 350 000 Sk. 

Príklad:  Účtovanie technického zhodnotenia vykonané dodávateľským spôsobom na vlastnom dlhodobom nehmotnom majetku – odpisovanom 

Účtovná jednotka v roku 2005 vykonala modernizáciu  softvéru  dodávateľským spôsobom vo výške 35 000 Sk. Obstarávacia cena softvéru bola vo výške 80 000 Sk.  

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

Suma v Sk 

MD 

D 

1. 

Zúčtovanie došlej dodávateľskej faktúry za vykonanú modernizáciu softéru 

35 000 

041 

321 

2. 

Úhrada došlej dodávateľskej faktúry 

35 000 

321 

221 

3. 

Zvýšenie obstarávacej ceny softéru o dokončené technické zhodnotenie 

35 000 

013 

041 

Po dokončení technického zhodnotenia sa obstarávacia cena softvéru zvýšila na 115 000 Sk. 

Príklad:    Účtovanie dokončeného technického zhodnotenia majetku vykonaného vo vlastnej činnosti 

Ak účtovná jednotka vykoná technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku vlastnou činnosťou (vo vlastnej réžii), potom dokončené technické zhodnotenie ocení vo vlastných nákladoch a o túto hodnotu zvýši obstarávaciu cenu dlhodobého nehmotného alebo dlhodobého hmotného majetku. 

Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady (materiál, mzdy pracovníkov vrátane poistného, ktorí technické zhodnotenie vykonávali atď.) a nepriame náklady bezprostredne súvisiace s vytvorením dlhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastnou činnosťou (napr. výrobná réžia). 

Dlhodobý hmotný majetok 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

Suma v Sk 

MD 

D 

1. 

Náklady vynaložené na vykonanie prístavby budovy: 

     

a) spotreba materiálu 

500 000 

501 

112 

b)  mzdy pracovníkov vrátane zákonného poistenia 

200 000 

52x 

331 

c) spotreba energie atď. 

 50 000 

502 

321 

2. 

Aktivácia vykonaného technického zhodnotenia 

750 000 

042 

624 

3. 

Zvýšenie obstarávacej ceny budovy o dokončené technické zhodnotenie 

750 000 

021 

042 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Účtovné súvzťažnosti: 

 

Text 

Suma v Sk 

MD 

D 

1. 

Náklady vynaložené na modernizáciu softvéru 

     
 

– ide najmä o mzdové náklady (rozumový potenciál
  pracovníkov) 

50 000 

521 

331 

2. 

Aktivácia vykonaného technického zhodnotenia 

50 000 

041 

623 

3. 

Zvýšenie obstarávacej ceny softvéru o dokončené technické zhodnotenie  uvedené do užívania 

50 000 

013 

041 

Príklad:    Účtovanie technického zhodnotenia dlhodobého majetku v prípade, keď jeho cena  je vo výške 30 000 Sk a menej

Účtovná jednotka sa rozhodla, že o vykonané technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného alebo dlhodobého hmotného majetku, ktorého cena v úhrne za účtovné obdobie nepresiahla 30 000 Sk, zaúčtuje do nákladov. 

Dlhodobý hmotný majetok 

 

Text 

Suma v Sk 

MD 

D 

1. 

Dodávateľská faktúra za vykonané technické zhodnotenie vykonané na budove  dodávateľským spôsobom 

25 000 

548 

321 

Dlhodobý nehmotný majetok 

 

Text 

Suma v Sk 

MD 

D 

1. 

Dodávateľská faktúra za modernizáciu softvéru 

25 000 

518 

321 

Príklad:    Účtovanie technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku, ktorého ocenenie pri jeho obstaraní bolo menej ako 30 000 Sk

Účtovná jednotka obstarala stroj, ktorého ocenenie bolo vo výške 29 000 Sk a ktorý zaradila do majetku na účet 022-AÚ. Na tomto majetku vykonala technické zhodnotenie vo výške 50 000 Sk dodávateľským spôsobom. 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

Suma v Sk 

MD 

D 

1. 

Dodávateľská faktúra za kúpu stroja 

29 000 

042 

321 

2. 

Zaradenie stroja do užívania 

29 000 

022-AÚ 

042 

3. 

Dodávateľská faktúra za vykonané technické zhodnotenie stroja 

50 000 

042 

321 

4. 

Zaradenie technického zhodnotenia stroja do užívania 

50 000 

022-AÚ 

042 

Po vykonanom technickom zhodnotení obstarávacia cena stroja bude vo výške 79 000 Sk. 

Technické zhodnotenie majetku vykonané na prenajatom majetku  

Podľa § 32 ods. 2 písm. c) postupov účtovania, v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok, bude účtovať nájomca technické zhodnotenie vykonané na prenajatom dlhodobom hmotnom majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom bude nájomca odpisovať podľa § 24 ods. 2 zákona o dani z príjmov

Podľa § 35 ods. 3 postupov účtovania, na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtujú aj náklady vynaložené na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, ktorý má účtovná jednotka v nájme alebo bude mať v nájme na základe písomnej zmluvy a toto technické zhodnotenie sa bude odpisovať. 

Poznámka 

V účtovníctve vlastníka prenajatého dlhodobého hmotného majetku sa v takomto prípade neúčtujú náklady na technické zhodnotenie a tieto náklady nezvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Táto povinnosť je ustanovená aj v § 21 ods. 4 postupov účtovania, teda ak technické zhodnotenie podľa zmluvy bude odpisovať nájomca, ocenenie prenajatého majetku u prenajímateľa o toto technické zhodnotenie sa nesmie zvýšiť. 

Podľa § 41 ods. 1 postupov účtovania, technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku a odpisované nájomcom sa odpíše v priebehu nájmu.  

Zostatková cena technického zhodnotenia pri predčasnom skončení nájmu sa účtuje takto: 

a)    v účtovníctve nájomcu do nákladov na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, 

b)    ak sa nájomca s prenajímateľom dohodnú o odplatnom prevode technického zhodnotenia, účtuje sa o takomto prevode v účtovníctve nájomcu ako o predaji dlhodobého hmotného majetku. 

Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu sa účtujú v účtovníctve nájomcu do ostatných nákladov na hospodársku činnosť. 

Technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého majetku odpisované nájomcom sa účtuje na účte, na ktorom by sa tento majetok účtoval, ak by bol nájomca jeho vlastníkom. 

Príklad:    Účtovanie vykonaného technického zhodnotenia nájomcom na prenajatom majetku (budove) 

Účtovná jednotka má prenajatý majetok na 5 rokov. Po dvoch rokoch došlo k predčasnému ukončeniu nájmu. 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

Suma v Sk 

MD 

D 

1. 

Dodávateľská faktúra za technické zhodnotenie na prenajatom dlhodobom hmotnom majetku (budove) 

     

a) vo výške 30 000 Sk  a menej 

 

548 

321 

b) nad 30 000 Sk 

 

042 

321 

– zaradenie technického zhodnotenia do majetku 

 

021 

042 

2. 

a) Technické zhodnotenie vykonané vo vlastnej
   réžii nad 30 000 Sk 

     

– materiál 

1 500 000 

501 

112 

– mzdy pracovníkov 

  250 000 

521 

331 

b) aktivácia nákladov do majetku 

1 750 000 

042 

624 

c) zaradenie tech. zh. do majetku 

1 750 000 

021 

042 

3. 

Odpisy technického zhodnotenia u nájomcu počas doby nájmu  (odpisy za dva roky) 

(1 750 000 : 5 rokov = 350 000 Sk) 

  700 000 

551 

081 

4. 

Odplatný prevod technického zhodnotenia na prenajatom majetku pri predčasnom ukončení nájmu (predaj za zostatkovú cenu) 

     

a) tržba z odplatného prevodu 

1 050 000 

311 

641 

b) zúčtovanie zostatkovej ceny do nákladov 

1 050 000 

541 

081 

c) vyradenie z majetku 

1 750 000 

081 

021 

5. 

Zostatková cena technického zhodnotenia na prenajatom majetku pri predčasnom ukončení nájmu, ak sa nájomca s prenajímateľom nedohodli na predaji 

     

a) zostatková cena technického zhodnotenia 

1 050 000 

551 

081 

b) náklady na uvedenie majetku do pôvodného stavu 

  150 000 

548 

rôzne účty 

c) vyradenie z majetku 

1 750 000 

081 

021 

Účtovanie pri vyraďovaní dlhodobého majetku (§ 36)

Dlhodobý majetok sa vyraďuje predajom, likvidáciou, vydaním alebo prevodom podľa osobitných predpisov, darovaním, vkladom dlhodobého majetku do inej obchodnej spoločnosti alebo družstva, v dôsledku škody alebo manka, preradením z podnikania do osobného užívania a delimitáciou. 

Zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti likvidovaného v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu sa zahrnie do nákladov na novú stavbu. 

Poznámka 

Pri čiastočnej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmotného majetku sa obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti majetku, pričom oprávky k vyradenej časti majetku sú vyjadrené rovnakým percentom odpisov ako oprávky k dlhodobému hmotnému majetku ako celku za predpokladu, že zostávajúca časť majetku nestratí spôsobilosť užívania. Rovnako sa postupuje pri dlhodobom nehmotnom majetku a pri vyradení časti súboru hnuteľných vecí.   

Pri vyradení majetku sa zostatková cena dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nie je plne odpísaný, účtuje najmä na ťarchu týchto účtov: 

a)    541 – pri predaji majetku 

b)    551 – pri likvidácii majetku alebo pri prevode podľa osobitných predpisov
         (napr. privatizačného zákona) 

c)    543 –  pri darovaní 

d)    367 –  pri vecnom vklade do obchodnej spoločnosti alebo družstva 

e)    549 –  pri mankách a škodách 

f)    491 –  Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa pri prevode do osobného užívania 

g)    411 –  pri delimitácií alebo pri prevode majetku štátu, ku ktorému má právo hospodárenia štátny podnik podľa osobitného predpisu (zákon 
          č. 92/1991 Zb.). 

Účtovné súvzťažnosti vyradenia dlhodobého hmotného majetku, napr. budovy: 

Text 

MD 

D 

1. 

Predaj budovy (ešte neodpísanej) 

   

a) zúčtovanie zostatkovej ceny do nákladov 

541 

081 

b) vyradenie budovy z dlhodobého majetku v obstar. cene 

081 

021 

c) faktúra za predaj 

311 

641 

2. 

Predaj budovy (už odpísanej) 

   

a) vyradenie budovy z dlhodobého majetku v obstar. cene 

081 

021 

b) faktúra za predaj 

311 

641 

3. 

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. ide o chátrajúci objekt) 

   

a) zúčtovanie zostatkovej ceny do nákladov 

551 

081 

b) vyradenie budovy z dlhodobého majetku v obstar. cene 

081 

021 

4. 

Likvidácia budovy z dôvodu výstavby novej budovy 

   

a) zúčtovanie zostatkovej ceny budovy do obstarávacej ceny
    novej stavby 

042 

081 

b) vyradenie z dlhodobého majetku v obstar. cene 

081 

021 

5. 

Darovanie budovy 

   

a) zúčtovanie zostatkovej ceny do nákladov 

543 

081 

b) vyradenie budovy z dlhodobého majetku v obstar. cene 

081 

021 

6. 

Bezodplatný prevod stavieb na základe právneho predpisu: (napr. podľa zákona o mimosúdnych rehabilitáciách) 

   

a) zúčtovanie zostatkovej ceny do nákladov
    (jednorázový odpis) 

551 

081 

b) vyradenie stavby z dlhodobého majetku v obstar. cene 

081 

021 

7. 

Vyradenie dlhodobého hmotného majetku (napr. stroja) z dôvodu škody: 

   

a) zostatková cena 

549 

082 

b) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku v obstar. cene 

082 

022 

Poznámka

Novelou postupov účtovania platnou od 1. 1. 2005 sa z ustanovenia § 36 vypúšťa vyraďovanie dlhodobého hmotného majetku, ktorý bola účtovná jednotka povinná bezodplatne previesť nadobúdajúcej účtovnej jednotke podľa osobitných predpisov (podľa elektrizačného, vodného alebo plynárenského zákona). To znamená, že sa mení spôsob účtovania nákladov na dlhodobý majetok, pri ktorom účtovnej jednotke vznikla povinnosť ho vybudovať, financovať a ktorý musela previesť na inú účtovnú jednotku, pretože jej táto povinnosť vyplynula zo zákona. Tieto náklady budú súčasťou obstarávacej ceny majetku a do nákladov sa odpíšu počas doby použiteľnosti majetku. Nadobúdateľ účtuje o tomto majetku ako pri bezplatnom nadobudnutí. 

Účtovné súvzťažnosti vyradenia dlhodobého nehmotného majetku, napr. softvéru:  

Text 

MD 

D 

1. 

Predaj softvéru (ešte neodpísaný) 

   

a) zúčtovanie zostatkovej ceny do nákladov 

541 

073 

b) vyradenie z dlhodobého majetku v obstarávacej cene 

073 

013 

c) faktúra za predaj 

311 

641 

2. 

Predaj softvéru  (už odpísaný) 

   

a) vyradenie softvéru z dlhodobého majetku
   v obstarávacej cene 

073 

013 

b) faktúra za predaj 

311 

641 

3. 

Darovanie softvéru 

   

a) zúčtovanie zostatkovej ceny do nákladov 

543 

073 

b) vyradenie softvéru z dlhodobého majetku
   v obstarávacej cene 

073 

013 

4. 

Vyradenie softvéru ešte neodpísaného z dôvodu morálneho zastarania: 

   

a) zúčtovanie zostatkovej hodnoty 

551 

073 

b) vyradenie z dlhodobého majetku v obstarávacej cene 

073 

013 

Škoda na dlhodobom majetku  

Ako je vyššie uvedené, škoda na dlhodobom majetku sa účtuje na účte 549 – Manká a škody. Podľa § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve, škoda je neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie majetku. To znamená, že ak pôjde o škodu, ktorá sa dá odstrániť, nebude sa účtovať o škode, ale iba o oprave majetku. Na ťarchu účtu 549 sa účtujú aj manká na dlhodobom majetku. 

Ak sa rozhodne o zrušení prác na príprave alebo rozostavaní obstarávaného dlhodobého majetku (zmarené investície), sumy vzťahujúce sa na tento účtovný prípad a účtované na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa odpíšu na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, a to v deň rozhodnutia o zrušení prác na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku, ak ide o škodu. V ostatných prípadoch sa zaúčtujú na účte 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

1. 

Zmarené investície z dôvodu zastavenia prác 

548 

04x 

2. 

Zmarené investície zo škody (požiar) 

549 

04x 

Príklad:    Škoda na dlhodobom hmotnom majetku (automobil) 

Pri účtovaní o škode spôsobenej na dlhodobom hmotnom majetku je potrebné vychádzať z toho, či poškodený majetok sa dá ešte opraviť, alebo nie. 

a) poškodený majetok sa dá opraviť 

ak sa poškodený majetok dá opraviť, potom sa nebude účtovať o škode, ale sa bude účtovať iba o oprave. Majetok zostane na účte zaúčtovaný bez zmeny, tzn. v pôvodnej obstarávacej cene a v doteraz zaúčtovaných oprávkach. 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

1. 

Dodávateľská faktúra za opravu havarovaného automobilu 

511 

321 

2. 

Úhrada dodávateľskej faktúry z bankového účtu 

321 

221 

b) ak sa škoda na majetku opravou nedá odstrániť 

v tomto prípade bude účtovná jednotka účtovať o škode na dlhodobom hmotnom majetku. 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

1. 

Doúčtovanie zostatkovej ceny automobilu 

549 

082 

2. 

Vyradenie automobilu z dôvodu škody z majetku v obstar. cene 

082 

022 

Uvedené účtovné súvzťažnosti sa budú účtovať bez ohľadu na to, či majetok účtovná jednotka mala poistený a očakáva náhradu od poisťovne, alebo nie. Náhrada od poisťovne sa účtuje nasledovne: 378/648. 

Príklad: Škoda na majetku z dôvodu živelnej pohromy 

Ak by došlo ku škode na dlhodobom hmotnom majetku z dôvodu živelnej pohromy, napr. do budovy udrel blesk, ktorá zhorela, škoda z dôvodu živelnej pohromy sa bude účtovať na ťarchu účtu 582 – Škody. 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

1. 

Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy z dôvodu živelnej pohromy 

582 

081 

2. 

Vyradenie budovy z majetku účtovnej jednotky v obstar. cene 

081 

021 

Manká a škody na dlhodobom nehmotnom majetku   

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

1. 

Zúčtovanie zostatkovej ceny do nákladov 

549, 582 

07x 

2. 

Vyradenie majetku v obstarávacej cene 

07x 

01x 

Opravné položky k dlhodobému majetku (§ 18 postupov účtovania

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty  majetku. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. 

Neprehliadnite! 

Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad mimoriadny odpis dlhodobého majetku.  

Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.   

Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia. 

Neprehliadnite! 

Novelou postupov účtovania platnou od 1. 1. 2005 (§ 18 ods. 9) sa upravuje účtovanie opravných položiek v rámci upravujúcich závierkových účtovných prípadov. Na základe informácií získaných medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia sa upraví výška opravnej položky alebo sa  opravná položka k majetku vytvorí.   

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

1. 

Zníženie ocenenia majetku zistené pri inventarizácii, ktoré nemá trvalý charakter, vyjadrené prostredníctvom opravnej položky dlhodobého majetku: 

   

– nehmotného 

559 

091 

– hmotného 

559 

092 

– nedokončeného nehmotného majetku 

559 

093 

– nedokončeného hmotného majetku 

559 

094 

– poskytnutých preddavkov 

559 

095 

2. 

Zníženie alebo zrušenie opravných položiek v prípade, ak pominuli dôvody pre ich existenciu k dlhodobému majetku: 

   

– nehmotnému 

091 

659 

– hmotnému 

092 

659 

– nedokončenému nehmotnému majetku 

093 

659 

– nedokončenému hmotnému majetku 

094 

659 

– poskytnutých preddavkov 

095 

659 

Účtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku od 1. 1. 2007   

Od 1. 1. 2007 sa budú opravné položky k majetku tvoriť na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov, na ktorom sa účtuje spotreba majetku so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu opravných položiek. Z uvedeného vyplýva, že opravné položky sa už nebudú tvoriť do nákladov na účet 559 – Tvorba ostatných opravných položiek, ale priamo na nákladový účet, na ktorom sa účtuje spotreba majetku napr. v prípade materiálu to bude účet 501 – Spotreba materiálu. 

Poznámka 

Ak zanikne opodstatnenosť  existencie zaúčtovanej opravnej položky k majetku, t. j. zaniknú dôvody zníženia majetku, opravné položky sa zúčtujú v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu majetku. 

Ak by došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku (napr. predaj majetku), výška opravnej položky sa zaúčtuje na ťarchu vecne príslušného účtu opravných položiek a v prospech príslušného účtu majetku  alebo vecne príslušného účtu oprávok k dlhodobému majetku (to znamená, že sa poníži obstarávacia cena majetku). 

Príklad: Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku

Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku účtovanému na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sa zaúčtuje na stranu Má dať účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a na stranu Dal 092 – Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku. Ak by došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, opravná položka sa zaúčtuje na ťarchu účtu 092 a v prospech účtu 082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí. Zánik opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku sa zaúčtuje na stranu Má dať účtu 092 – Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku a na stranu Dal účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. 

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

1. 

Tvorba opravnej položky k stroju 

551 

092 

2. 

Trvalé zníženie hodnoty stroja 

092 

082 

3. 

Zánik opodstatnenosti existencie OP 

092 

648 

Poznámka: 

Uvedený spôsob účtovania opravných položiek vstúpi do platnosti až 1. 1. 2007. V roku 2006 sa budú opravné položky účtovať ešte podľa doterajšieho spôsobu.  

Účtovné súvzťažnosti: 

Text 

MD 

D 

1. 

Tvorba opravnej položky k DHM 

559 

092 

2. 

Čerpanie OP, jej zníženie alebo zrušenie 

092 

659 

Účtovanie dlhodobého majetku na analytických účtoch  (§ 42 postupov účtovania

Na analytických účtoch sa účtuje: 

a)    podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku, pričom pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou ocenenia je aj príslušenstvo, sa analytické účty vytvárajú pre jednotlivé súbory a pre majetok vrátane príslušenstva a ak sa k súboru hnuteľných vecí priradí ďalšia vec a ku majetku sa priradí príslušenstvo alebo sa vyradí, upraví sa ocenenie na príslušnom analytickom účte, 

b)    podľa účelu ustanoveného osobitnými predpismi alebo vyplývajúceho z požiadaviek riadenia účtovnej jednotky, 

c)    ak je účtovná jednotka nájomcom, osobitne majetok podľa § 32 ods. 2 písm. c)e) postupov účtovania (ide o technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom alebo správcom odpisuje nájomca za podmienok ustanovených zákonom o dani z príjmov a o dlhodobý hmotný majetok pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku) 

d)    osobitne majetok daný do zálohy, alebo ktorým sa iným spôsobom ručí za záväzky. 

Analytická evidencia podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku slúži na jeho identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis majetku, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01, 02 a 03, ocenenie, údaje o zvolenom postupe účtovného odpisovania a daňového odpisovania, sadzby účtovných odpisov a daňových odpisov, sumy účtovných odpisov a daňových odpisov za zdaňovacie obdobie, účtovnú zostatkovú cenu a daňovú zostatkovú cenu, dátum a spôsob vyradenia. 

Pri majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, majetku danému do zálohy alebo vecnom bremene na majetku, ak na jeho obstaranie bola poskytnutá dotácia, podpora alebo príspevok, sa v analytickej evidencii vlastníka majetku a záložného veriteľa uvedie výška poskytnutej dotácie, podpory alebo príspevkov a ďalšie skutočnosti preukazujúce úplnosť účtovného prípadu. 

Pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou je aj príslušenstvo, sa jednotlivé časti súboru a jednotlivé kusy majetku zaznamenávajú v analytickej evidencii vo fyzickom a hodnotovom vyjadrení. Ak sa k súboru hnuteľných vecí priradí ďalšia vec a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo naopak vyradí, zaznamenáva sa v analytickej evidencii aj dátum priradenia alebo vyradenia tejto veci alebo príslušenstva.