štvrtok 27. augusta 2015, Silvia

Zbierka zákonov SR > vyhľadávanie > 460/2011 Z. z.

Popis predpisu
      

Zákon č.
460/2011 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov


Redakčná poznámka:
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012 okrem čl. I bodu 65, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Konsolidované znenie k:
 

Vysvetlivky k symbolom
      

Navigačná lišta
otvorí zobrazený predpis v novom okne
prepínač: v polohe N sa všetky odkazy z predpisu budú otvárať v nových oknách, v polohe R sa všetky odkazy budú otvárať v rovnakom okne
  prepínač: tmavá hviezdička značí zobrazenie symbolov v predpise (pozri nižšie), biela hviezdička značí zobrazenie bez týchto symbolov
„podá" predpis vo formáte PDF, ktorý je možné uložiť na disk, prípadne ihneď otvoriť
vytlačí celý predpis v podobe tlačenej Zbierky zákonov
uloží záložku na otvorený predpis, záložka na dokument bude následne dostupná v sekcii „Moje rešerše"
užívateľská príručka
Symboly v predpise
derogácie: šípka dolu otvorí okno s odkazom na predpis, ktorý novelizoval (t. j. zapríčinil) zobrazené znenie riadku so šípkou, šípka hore zase otvorí okno s informáciou s odkazom na predpis(y), ktoré sú týmto riadkom novelizované 
zobrazí okno so zoznamom častí predpisov, ktoré na dané ustanovenie odkazujú
(pre optimálne využitie tejto funkcionality je vhodné mať zapnuté zobrazenie odkazov v nových oknách )
vykonávacie predpisy (vyhlášky, nariadenia vlády, opatrenia) k danému ustanoveniu právneho predpisu
dokumenty z Finančného spravodajcu, ktoré odkazujú na dané ustanovenie právneho predpisu
súdne rozhodnutia, ktoré meritórne odkazujú na dané ustanovenie právneho predpisu
základný komentár k ustanoveniu právneho predpisu
rozšírený komentár k ustanoveniu právneho predpisu
články karentovanej odbornej literatúry meritórne previazanej s daným ustanovením právneho predpisu
články ostatnej odbornej literatúry meritórne previazanej s daným ustanovením právneho predpisu
príklady z praxe previazané s daným ustanovením právneho predpisu
vzory zmlúv a právnych podaní previazané s daným ustanovením právneho predpisu
tlačivá a formuláre previazané s daným ustanovením právneho predpisu
interné firemné predpisy previazané s daným ustanovením právneho predpisu
výklad niektorých pojmov daného ustanovenia právneho predpisu
redakčné oznámenia opravujúce dané ustanovenie právneho predpisu
táto ikona sa zobrazuje len v redakčných oznámeniach a obsahuje odkazy na opravované predpisy
táto ikona zobrazí poznámku redakcie

Viac informácií nájdete
v
užívateľskej príručke
(sekcia Pomocník horného menu)
.


 

Detaily predpisu
      

 

Odborná literatúra
      

 

Lokalizuj

Požiadavka:
Hľadaj  

 

Strana: 1 2 3 4 5 z 5 | Nasledujúca


460
ZÁKON
z 29. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z. a zákona č. 406/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „poplatok“)“.

2. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h), ods. 3 a poplatku uvedeného v § 2 ods. 2 je kalendárny rok, ak § 90 ods. 3 až 6 neustanovujú inak.“.

3. V § 5 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.“.

4. V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,7)

b) záhrady,

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,7)

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,8) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

e) stavebné pozemky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:

7) Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.

8) § 12 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.“.

5. V § 6 ods. 3 sa slová „lesný hospodársky plán“ nahrádzajú slovami „program starostlivosti o lesy“.

6. V § 6 ods. 6 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

7. V § 6 ods. 7 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

8. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Základ dane

(1) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1.

(2) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2, ak v odseku 6 nie je uvedená iná hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e).

(3) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.10)

(4) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť, že namiesto nulovej hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č. 1 sa použije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení,11) ktorá nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pozemku podľa prílohy č. 1 určenej za okres, do ktorého príslušné katastrálne územie patrí. Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

(5) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku10) sa použije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení.11) Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

(6) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e) uvedenej v prílohe č. 2 sa použije hodnota pozemku uvedená vo všeobecne záväznom nariadení.11)“.

9. V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť ročné sadzby dane rôzne pre jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1. Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení.11) Ročná sadzba dane za pozemky funkčne spojené so stavbou jadrového zariadenia nesmie presiahnuť 100-násobok ročnej sadzby dane podľa odseku 1.“.

10. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na účely tohto zákona sa za pozemok funkčne spojený so stavbou jadrového zariadenia považuje pozemok, ktorý je nevyhnutne potrebný na prevádzku jadrového zariadenia a jeho fyzickú ochranu podľa osobitného predpisu.11aaa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aaa znie:

11aaa) Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

11. § 8 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) na jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu11aa) alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie,11ab) ustanoviť inú sadzbu dane ako v odseku 2. Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení11) podľa odseku 2.

(5) Ak ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená podľa odsekov 2 a 4 presiahne 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení,11) uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11aa a 11ab znejú:

11aa) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

11ab) § 2 písm. b) druhý bod zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 9 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.“.

13. § 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.“.

14. V § 12 ods. 2 prvej vete sa za slovo „časti“ vkladajú slová „alebo v jednotlivom katastrálnom území“ a v tretej vete sa slovo „40-násobok“ nahrádza slovom „10-násobok“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 104f ods. 3 neustanovuje inak.“.

15. V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.“.

16. Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.“.

17. V § 16 ods. 2 sa slovo „40-násobok“ nahrádza slovom „10-násobok“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 104f ods. 4 neustanovuje inak.“.

18. V § 17 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,“.

19. V § 17 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až g), ktoré znejú:

„d) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely,

e) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely,

f) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace na stredné vzdelávanie11c) a na vyššie odborné vzdelávanie11c) a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,

g) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť.11d)“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno h).

Poznámky pod čiarou k odkazom 11c a 11d znejú:

11c) § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11d) § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

20. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.“.

21. V § 17 ods. 3 písm. b) sa nad slovo „pomoci“ umiestňuje odkaz 20a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

22. V § 17 odsek 7 znie:

„(7) Jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení.11) Ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej časti obce, na účely ustanoveného percenta sa považuje za daňovníka len raz. Jednotlivú časť obce môže tvoriť najmä ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov.“.

23. V § 18 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.“.

24. V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

25. § 19 až 21 sa vypúšťajú.

26. § 26 vrátane nadpisu znie:

Strana: 1 2 3 4 5 z 5 | Nasledujúca    Celý predpis    Na začiatok