streda 5. augusta 2015, Hortenzia

Zbierka zákonov SR > vyhľadávanie > 582/2004 Z. z.

Popis predpisu
      

Zákon č.
582/2004 Z. z.

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(v znení č. 733/2004 Z. z., 747/2004 Z. z., 171/2005 Z. z., 517/2005 Z. z., 120/2006 Z. z., 460/2007 Z. z., 538/2007 Z. z., 465/2008 Z. z., 535/2008 Z. z., 467/2009 Z. z., 527/2010 Z. z., 406/2011 Z. z., 460/2011 Z. z., 548/2011 Z. z., 68/2012 Z. z., 286/2012 Z. z., 343/2012 Z. z., 347/2013 Z. z., 484/2013 Z. z., 268/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 361/2014 Z. z.)

Redakčná poznámka:
okrem § 106, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005


Konsolidované znenie k:
 

Konsolidované znenia
      

 

Vysvetlivky k symbolom
      

Navigačná lišta
otvorí zobrazený predpis v novom okne
prepínač: v polohe N sa všetky odkazy z predpisu budú otvárať v nových oknách, v polohe R sa všetky odkazy budú otvárať v rovnakom okne
  prepínač: tmavá hviezdička značí zobrazenie symbolov v predpise (pozri nižšie), biela hviezdička značí zobrazenie bez týchto symbolov
„podá" predpis vo formáte PDF, ktorý je možné uložiť na disk, prípadne ihneď otvoriť
vytlačí celý predpis v podobe tlačenej Zbierky zákonov
uloží záložku na otvorený predpis, záložka na dokument bude následne dostupná v sekcii „Moje rešerše"
užívateľská príručka
Symboly v predpise
derogácie: šípka dolu otvorí okno s odkazom na predpis, ktorý novelizoval (t. j. zapríčinil) zobrazené znenie riadku so šípkou, šípka hore zase otvorí okno s informáciou s odkazom na predpis(y), ktoré sú týmto riadkom novelizované 
zobrazí okno so zoznamom častí predpisov, ktoré na dané ustanovenie odkazujú
(pre optimálne využitie tejto funkcionality je vhodné mať zapnuté zobrazenie odkazov v nových oknách )
vykonávacie predpisy (vyhlášky, nariadenia vlády, opatrenia) k danému ustanoveniu právneho predpisu
dokumenty z Finančného spravodajcu, ktoré odkazujú na dané ustanovenie právneho predpisu
súdne rozhodnutia, ktoré meritórne odkazujú na dané ustanovenie právneho predpisu
základný komentár k ustanoveniu právneho predpisu
rozšírený komentár k ustanoveniu právneho predpisu
články karentovanej odbornej literatúry meritórne previazanej s daným ustanovením právneho predpisu
články ostatnej odbornej literatúry meritórne previazanej s daným ustanovením právneho predpisu
príklady z praxe previazané s daným ustanovením právneho predpisu
vzory zmlúv a právnych podaní previazané s daným ustanovením právneho predpisu
tlačivá a formuláre previazané s daným ustanovením právneho predpisu
interné firemné predpisy previazané s daným ustanovením právneho predpisu
výklad niektorých pojmov daného ustanovenia právneho predpisu
redakčné oznámenia opravujúce dané ustanovenie právneho predpisu
táto ikona sa zobrazuje len v redakčných oznámeniach a obsahuje odkazy na opravované predpisy
táto ikona zobrazí poznámku redakcie

Viac informácií nájdete
v
užívateľskej príručke
(sekcia Pomocník horného menu)
.


 

Detaily predpisu
      

 

Odkazy na predpisy EU
      


Komentáre
      

Komentár/výklad k predpisu 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Základný komentár
 

Rozhodnutia súdov
      

 

Odborná literatúra
      

 

Finančný spravodajca
      

 

Lokalizuj

Požiadavka:
Hľadaj  

 


582
ZÁKON
z 23. septembra 2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ

§ 1

Predmet úpravy

Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 2

Druhy miestnych daní

(1) Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:

a) daň z nehnuteľností,

b) daň za psa,

c) daň za užívanie verejného priestranstva,

d) daň za ubytovanie,

e) daň za predajné automaty,

f) daň za nevýherné hracie prístroje,

g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,

h) daň za jadrové zariadenie.

(2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

§ 3

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a poplatku uvedeného v § 2 ods. 2 je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 4

Daň z nehnuteľností zahŕňa

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb,

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome1) (ďalej len „daň z bytov“).
Daň z pozemkov

§ 5

Daňovník

(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je

a) vlastník pozemku,

b) správca pozemku vo vlastníctve štátu,2) správca pozemku vo vlastníctve obce3) alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku4) zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster").

(2) Daňovníkom dane z pozemkov je

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,5)

b) nájomca, ak

1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,

2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,6)

3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).

(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

§ 6

Predmet dane

(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,7)

b) záhrady,

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,7)

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,8) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

e) stavebné pozemky.

(2) Predmetom dane z pozemkov nie sú

a) pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,

b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,

c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 3.

(3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

(5) Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.

(6) Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. d) sa považujú vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.

(7) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami,9) ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2, sa považujú za pozemky podľa odseku 1 písm. c).
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
§ 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >| z 14 | Nasledujúca    Celý predpis    Na začiatok