sobota 25. októbra 2014, Aurel

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Čiastka Predpis Predpisy


č. 90


1,17 MB
294/2014 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 90/2014
Platnosť: od: 24. 10. 2014      Účinnosť: od: 28. 12. 2014   


55 kB
293/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 90/2014
Platnosť: od: 24. 10. 2014      Účinnosť: od: 2. 1. 2015   


200 kB
292/2014 Z. z. - Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 90/2014
Platnosť: od: 24. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 11. 2014   


č. 89


776 kB
291/2014 Z. z. - Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 89/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


č. 88


20 kB
r01/88/2014 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/2013 Z. z.
Typ predpisu:  ,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť:    


19 kB
290/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o obrannej spolupráci
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť:    


22 kB
289/2014 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť:    


24 kB
288/2014 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah a štruktúra výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
Typ predpisu:  Opatrenie,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


278 kB
287/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 11. 2014   


150 kB
286/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti námornej jachty a o odbornej spôsobilosti členov posádky námornej jachty
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 11. 2014   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30