streda 3. septembra 2014, Belo

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Čiastka Predpis Predpisy


č. 76


34 kB
235/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 76/2014
Platnosť: od: 28. 8. 2014      Účinnosť:    


37 kB
234/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 76/2014
Platnosť: od: 28. 8. 2014      Účinnosť: od: 1. 9. 2014   


47 kB
233/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 76/2014
Platnosť: od: 28. 8. 2014      Účinnosť: od: 1. 9. 2014   


441 kB
232/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 76/2014
Platnosť: od: 28. 8. 2014      Účinnosť: od: 1. 9. 2014   


č. 75


34 kB
r01/75/2014 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 172/2014 Z. z.
Typ predpisu:  Redakčné oznámenie,   čiastka 75/2014
Platnosť: od: 22. 8. 2014      Účinnosť: od: 1. 7. 2014   


40 kB
231/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 75/2014
Platnosť: od: 22. 8. 2014      Účinnosť: od: 1. 9. 2014   


34 kB
230/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 75/2014
Platnosť: od: 22. 8. 2014      Účinnosť: od: 1. 9. 2014   


30 kB
229/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 75/2014
Platnosť: od: 22. 8. 2014      Účinnosť: od: 1. 9. 2014   


97 kB
228/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 75/2014
Platnosť: od: 22. 8. 2014      Účinnosť: od: 1. 9. 2014   


č. 74


29 kB
227/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 74/2014
Platnosť: od: 15. 8. 2014      Účinnosť:    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24