utorok 30. júna 2015, Melánia

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2014 (zoznam) Vecný register, ročník 2014 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Čiastka Predpis Predpisy


č. 44


477 kB
144/2015 Z. z. - Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z.
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 44/2015
Platnosť: od: 27. 6. 2015      Účinnosť: od: 1. 7. 2015   


48 kB
143/2015 Z. z. - Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z.
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 44/2015
Platnosť: od: 27. 6. 2015      Účinnosť: od: 1. 7. 2015   


219 kB
142/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 44/2015
Platnosť: od: 27. 6. 2015      Účinnosť: od: 1. 7. 2015   


48 kB
141/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 44/2015
Platnosť: od: 27. 6. 2015      Účinnosť: od: 1. 7. 2015   


76 kB
140/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 44/2015
Platnosť: od: 27. 6. 2015      Účinnosť: od: 1. 7. 2015   


č. 43


38 kB
139/2015 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 58 ods. 5 až 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 116 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a § 76a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov s čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3 a čl. 22 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 7 ods. 1, čl. 10 ods. 2 a 3 a čl. 13 Listiny základných práv a slobôd a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Typ predpisu:  Nález,   čiastka 43/2015
Platnosť: od: 23. 6. 2015      Účinnosť: od: 23. 6. 2015   


č. 42


40 kB
138/2015 Z. z. - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Typ predpisu:  Rozhodnutie,   čiastka 42/2015
Platnosť: od: 20. 6. 2015      Účinnosť:    


č. 41


936 kB
137/2015 Z. z. - Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z.
Typ predpisu:  Výnos,   čiastka 41/2015
Platnosť: od: 19. 6. 2015      Účinnosť: od: 1. 7. 2015   


33 kB
136/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky č. 500/2013 Z. z.
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 41/2015
Platnosť: od: 19. 6. 2015      Účinnosť: od: 1. 7. 2015   


32 kB
135/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 41/2015
Platnosť: od: 19. 6. 2015      Účinnosť: od: 1. 7. 2015   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15