streda 1. októbra 2014, Arnold

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Čiastka Predpis Predpisy


č. 84


28 kB
267/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 84/2014
Platnosť: od: 1. 10. 2014      Účinnosť:    


32 kB
266/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z.
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 84/2014
Platnosť: od: 1. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


38 kB
265/2014 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 84/2014
Platnosť: od: 1. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 11. 2014   


39 kB
264/2014 Z. z. - Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 84/2014
Platnosť: od: 1. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2014   


31 kB
263/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 84/2014
Platnosť: od: 1. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


51 kB
262/2014 Z. z. - Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 84/2014
Platnosť: od: 1. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 11. 2014   


č. 83


38 kB
261/2014 Z. z. - Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 zo 17. septembra 2014 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovení § 5 ods. 7 v časti slov „sudca alebo“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 69a ods. 2 v časti slov „o sudcovi alebo“, § 70 ods. 1 písm. d) v časti slov „o sudcovi a“ a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Uznesenie,   čiastka 83/2014
Platnosť: od: 26. 9. 2014      Účinnosť: od: 26. 9. 2014   


34 kB
260/2014 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 10. septembra 2014 vo veci návrhu bývalého prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 7 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Typ predpisu:  Nález,   čiastka 83/2014
Platnosť: od: 26. 9. 2014      Účinnosť: od: 26. 9. 2014   


č. 82


218 kB
259/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 82/2014
Platnosť: od: 25. 9. 2014      Účinnosť: od: 1. 3. 2015   


29 kB
258/2014 Z. z. - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015
Typ predpisu:  Opatrenie,   čiastka 82/2014
Platnosť: od: 25. 9. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28