štvrtok 23. októbra 2014, Alojzia

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Čiastka Predpis Predpisy


č. 89


776 kB
291/2014 Z. z. - Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 89/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


č. 88


20 kB
r01/88/2014 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/2013 Z. z.
Typ predpisu:  ,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť:    


19 kB
290/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o obrannej spolupráci
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť:    


22 kB
289/2014 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť:    


24 kB
288/2014 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah a štruktúra výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
Typ predpisu:  Opatrenie,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


278 kB
287/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 11. 2014   


150 kB
286/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti námornej jachty a o odbornej spôsobilosti členov posádky námornej jachty
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 11. 2014   


24 kB
285/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 11. 2014   


82 kB
284/2014 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


42 kB
283/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť: od: 29. 10. 2014   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30