utorok 3. marca 2015, Bohumil/Bohumila

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4
Čiastka Predpis Predpisy


č. 11


36 kB
37/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 11/2015
Platnosť: od: 28. 2. 2015      Účinnosť:    


106 kB
36/2015 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 11/2015
Platnosť: od: 28. 2. 2015      Účinnosť: od: 1. 3. 2015   


100 kB
35/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 11/2015
Platnosť: od: 28. 2. 2015      Účinnosť: od: 1. 4. 2015   


č. 10


301 kB
34/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 10/2015
Platnosť: od: 28. 2. 2015      Účinnosť:    


114 kB
33/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 10/2015
Platnosť: od: 28. 2. 2015      Účinnosť: od: 1. 3. 2015   


44 kB
32/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 10/2015
Platnosť: od: 28. 2. 2015      Účinnosť: od: dňom vykonania najbližších volieb do ...   


67 kB
31/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 10/2015
Platnosť: od: 28. 2. 2015      Účinnosť: od: 1. 4. 2015   


44 kB
30/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 10/2015
Platnosť: od: 28. 2. 2015      Účinnosť: od: 1. 4. 2015   


47 kB
29/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 10/2015
Platnosť: od: 28. 2. 2015      Účinnosť: od: 1. 9. 2015   


č. 9


33 kB
r01/9/2015 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 9/2015 Z. z.
Typ predpisu:  Redakčné oznámenie,   čiastka 9/2015
Platnosť: od: 25. 2. 2015      Účinnosť: od: 1. 2. 2015   
1 | 2 | 3 | 4