pondelok 22. decembra 2014, Adela

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Čiastka Predpis Predpisy


č. 111


33 kB
384/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie v znení opatrenia z 11. decembra 2013 č. MF/18020/2013-74
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 111/2014
Platnosť: od: 20. 12. 2014      Účinnosť:    


31 kB
383/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení výnosu zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 111/2014
Platnosť: od: 20. 12. 2014      Účinnosť:    


31 kB
382/2014 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Poštového regulačného úradu č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 111/2014
Platnosť: od: 20. 12. 2014      Účinnosť:    


32 kB
381/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 111/2014
Platnosť: od: 20. 12. 2014      Účinnosť:    


46 kB
380/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 111/2014
Platnosť: od: 20. 12. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


31 kB
379/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky on-line pripojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 111/2014
Platnosť: od: 20. 12. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


35 kB
378/2014 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 111/2014
Platnosť: od: 20. 12. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


40 kB
377/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 111/2014
Platnosť: od: 20. 12. 2014      Účinnosť: od: 20. 12. 2014   


36 kB
376/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 111/2014
Platnosť: od: 20. 12. 2014      Účinnosť: od: 1. 2. 2015   


31 kB
375/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 111/2014
Platnosť: od: 20. 12. 2014      Účinnosť: od: 1. 2. 2015   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39