piatok 29. mája 2015, Vilma

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2014 (zoznam) Vecný register, ročník 2014 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Čiastka Predpis Predpisy


č. 34


44 kB
108/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o založení Spoločného hospodárskeho výboru
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 34/2015
Platnosť: od: 28. 5. 2015      Účinnosť:    


60 kB
107/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 34/2015
Platnosť: od: 28. 5. 2015      Účinnosť: od: 1. 6. 2015   


43 kB
106/2015 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení nariadenia vlády č. 310/2010 Z. z.
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 34/2015
Platnosť: od: 28. 5. 2015      Účinnosť: od: 1. 6. 2015   


42 kB
105/2015 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 309/2010 Z. z.
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 34/2015
Platnosť: od: 28. 5. 2015      Účinnosť: od: 1. 6. 2015   


41 kB
104/2015 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 34/2015
Platnosť: od: 28. 5. 2015      Účinnosť: od: 1. 6. 2015   


č. 33


719 kB
103/2015 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 33/2015
Platnosť: od: 27. 5. 2015      Účinnosť:    


č. 32


30 kB
102/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 32/2015
Platnosť: od: 26. 5. 2015      Účinnosť:    


35 kB
101/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 32/2015
Platnosť: od: 26. 5. 2015      Účinnosť: od: 1. 7. 2015   


39 kB
100/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 32/2015
Platnosť: od: 26. 5. 2015      Účinnosť: od: 1. 6. 2015   


565 kB
99/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 32/2015
Platnosť: od: 26. 5. 2015      Účinnosť: od: 1. 6. 2015   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11