štvrtok 30. júla 2015, Libuša

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2014 (zoznam) Vecný register, ročník 2014 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Čiastka Predpis Predpisy


č. 55


66 kB
177/2015 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 55/2015
Platnosť: od: 28. 7. 2015      Účinnosť: od: 1. 1. 2016   


81 kB
176/2015 Z. z. - Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 55/2015
Platnosť: od: 28. 7. 2015      Účinnosť: od: 1. 9. 2015   


97 kB
175/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 55/2015
Platnosť: od: 28. 7. 2015      Účinnosť: od: 1. 1. 2016   


49 kB
174/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 55/2015
Platnosť: od: 28. 7. 2015      Účinnosť: od: 1. 9. 2015   


53 kB
173/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 204/2013 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 55/2015
Platnosť: od: 28. 7. 2015      Účinnosť: od: 1. 8. 2015   


37 kB
172/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 55/2015
Platnosť: od: 28. 7. 2015      Účinnosť: od: 28. 7. 2015   


43 kB
171/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 55/2015
Platnosť: od: 28. 7. 2015      Účinnosť: od: 1. 8. 2015   


č. 54


86 kB
170/2015 Z. z. - Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 54/2015
Platnosť: od: 22. 7. 2015      Účinnosť: od: 1. 1. 2016   


43 kB
169/2015 Z. z. - Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 54/2015
Platnosť: od: 22. 7. 2015      Účinnosť: od: 1. 8. 2015   


35 kB
168/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 54/2015
Platnosť: od: 22. 7. 2015      Účinnosť: od: 1. 8. 2015   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18