nedeľa 20. apríla 2014, Marcel

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Čiastka Predpis Predpisy


č. 37


38 kB
97/2014 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 99/2011 z 11. decembra 2013 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 2 ods. 1 v časti „znížený podľa ods. 2“, § 2 ods. 2 a § 29g ods. 1 vo vzťahu k sudcom a § 29g ods. 4, 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Typ predpisu:  Nález,   čiastka 37/2014
Platnosť: od: 18. 4. 2014      Účinnosť:    


č. 36


31 kB
96/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 36/2014
Platnosť: od: 15. 4. 2014      Účinnosť:    


č. 35


137 kB
95/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri realizácii projektu plynovodu spájajúceho poľskú prepravnú sieť a slovenskú prepravnú sieť
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 35/2014
Platnosť: od: 15. 4. 2014      Účinnosť:    


č. 34


145 kB
94/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 34/2014
Platnosť: od: 15. 4. 2014      Účinnosť:    


č. 33


176 kB
93/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 33/2014
Platnosť: od: 15. 4. 2014      Účinnosť:    


č. 32


163 kB
92/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 32/2014
Platnosť: od: 11. 4. 2014      Účinnosť:    


č. 31


113 kB
91/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 31/2014
Platnosť: od: 11. 4. 2014      Účinnosť:    


28 kB
90/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 31/2014
Platnosť: od: 11. 4. 2014      Účinnosť:    


28 kB
89/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 31/2014
Platnosť: od: 11. 4. 2014      Účinnosť:    


29 kB
88/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 31/2014
Platnosť: od: 11. 4. 2014      Účinnosť:    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10