streda 30. júla 2014, Libuša

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Čiastka Predpis Predpisy


č. 70


32 kB
215/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2014
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 70/2014
Platnosť: od: 30. 7. 2014      Účinnosť:    


53 kB
214/2014 Z. z. - Zákon o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 70/2014
Platnosť: od: 30. 7. 2014      Účinnosť: od: 30. 7. 2014   


230 kB
213/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 70/2014
Platnosť: od: 30. 7. 2014      Účinnosť: od: 1. 8. 2014   


č. 69


21 kB
212/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku, podpísaná vo Varšave 18. augusta 1994
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 69/2014
Platnosť: od: 26. 7. 2014      Účinnosť:    


23 kB
211/2014 Z. z. - Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)
Typ predpisu:  Výnos,   čiastka 69/2014
Platnosť: od: 26. 7. 2014      Účinnosť: od: 1. 8. 2014   


24 kB
210/2014 Z. z. - Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo, geológia a ťažobný priemysel)
Typ predpisu:  Výnos,   čiastka 69/2014
Platnosť: od: 26. 7. 2014      Účinnosť: od: 1. 9. 2014   


53 kB
209/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 69/2014
Platnosť: od: 26. 7. 2014      Účinnosť: od: 1. 8. 2014   


33 kB
208/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 69/2014
Platnosť: od: 26. 7. 2014      Účinnosť: od: 1. 8. 2014   


38 kB
207/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 69/2014
Platnosť: od: 26. 7. 2014      Účinnosť: od: 1. 8. 2014   


50 kB
206/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 69/2014
Platnosť: od: 26. 7. 2014      Účinnosť: od: 1. 9. 2014   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22