sobota 29. augusta 2015, Nikola/Nikolaj

Popis dokumentu
      

Názov: Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti za kalendárny rok
Titul: epi
Ročník: 2011
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2011

 

Detaily dokumentu
      

Dátum publikácie v EPI: 10. 11. 2009

Právne oblasti:
Správne právo / Dane a poplatky / Dane z príjmu
Správne právo / Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo

Cieľové skupiny:
FO /

Kľúčové slová:
Potvrdenie
Zamestnávateľ / povinnosti
Príjem / zo závislej činnosti - pozri Dane z príjmov
Daň z príjmov / zrážková daň
Daň z príjmov / vyberaná zrážkou
Daň z príjmov / zdaniteľné príjmy
SEPI online / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Typológia OL / Daň z príjmov / Závislá činnosť / Povinnosti zamestnávateľa - platiteľa dane
EPI produkty / Tlačivá a formuláre
Potvrdenie / o príjme

 

Odkazované predpisy
      


Prílohy
      


Archív produktu EPI Tlačivá a formuláre

Nachádzate sa v archíve článkov produktu EPI Tlačivá a formuláre. Aktuálne znenie článku si otvoríte kliknutím na odkaz v boxe "Súvisiace príspevky" v pravej časti stránky. Aktuálne znenie je dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Tlačivá a formuláre.Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti za kalendárny rok


Anotácia:

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu, vystaviť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii. Tieto údaje zamestnávateľ vyplní na tlačive Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti za príslušné zdaňovacie obdobie. Potvrdenie o príjmoch slúži ako podklad na výpočet čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti, ktorý je súčasťou celkového ročného základu dane z príjmov fyzickej osoby. 


Toto tlačivo je zamestnávateľ povinný vyplniť a vystaviť v súlade s § 39 ods. 5 a 6 zákona o dani z príjmov.

Údaje uvedené na mzdovom liste zamestnanca za rok 2010 sa musia zhodovať s údajmi, ktoré zamestnávateľ uvedie na potvrdení o príjmoch zamestnanca za rok 2010.

Vystavené tlačivo je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi najneskôr do

a) 10. 2. 2011, ak zamestnávateľ vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, v prípade ak o vystavenie dokladu požiada zamestnanec najneskôr do 5. 2. 2011,
b) 10. 3. 2011 bez žiadosti zamestnanca. Sú to zamestnanci, ktorí budú podávať daňové priznanie,
c) 30. 4. 2011, ak zamestnávateľ vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie. Zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie, doručí tlačivo o vykonanom ročnom zúčtovaní.

Tlačivo ročného zúčtovania (tabuľka výpočtu) nenahradzuje potvrdenie o príjme!

Ak zamestnanec, ktorému už bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2010, požiada o vystavenie potvrdenia o príjme, zamestnávateľ je povinný vydať mu ho do desiatich dní od doručenia žiadosti.

Potvrdenie o súhrnných údajoch vystavuje zamestnávateľ v priebehu kalendárneho roka, najmä však na začiatku nasledujúceho kalendárneho roka z dôvodu vykonania ročného zúčtovania u iného zamestnávateľa, resp. podania daňového priznania. V priebehu kalendárneho roka potvrdenie vystavuje zamestnávateľ najmä v prípadoch poberania príležitostných príjmov brigádnikov alebo ukončenia pracovného pomeru zamestnancov.

Obsahom potvrdenia sú rozhodujúce údaje potrebné na vykonanie ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo na podanie daňového priznania. Vysporiadanie celoročných príjmov zo závislej činnosti sa vykonáva z úhrnu zúčtovaných a vyplatených príjmov, z ktorých zamestnávateľ vyberá preddavky na daň. V potvrdení zamestnávateľ uvádza aj údaje o úhrne zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti, z ktorých vyberá zrážkovú daň podľa § 43 ods. 3 písm. j) a l) zákona o dani z príjmov.

Opravné potvrdenie o príjmoch

Ak zamestnávateľ neuviedol zamestnancovi, ktorý podal daňové priznanie alebo ktorému vykonal iný zamestnávateľ ročné zúčtovanie, správne údaje do potvrdenia o príjmoch, je zamestnávateľ povinný podľa § 40 ods. 7 ZDP vystaviť zamestnancovi opravné potvrdenie o príjmoch v lehote do jedného mesiaca odo dňa, keď dodatočný platobný výmer, ktorým sa zamestnávateľovi vyrubila daň alebo rozdiel dane, nadobudol právoplatnosť. Ak zamestnávateľ vystaví opravné potvrdenie o príjmoch, zamestnanec nebude povinný platiť sankčný úrok z dôvodu nesprávne zaplatenej dane.

Vzor tlačiva

Keďže nejde o „povinné“ tlačivo, zamestnávateľ si môže formu potvrdení vypracovať sám. Musia však obsahovať potrebné a správne údaje platné na účely podania daňového priznania alebo vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2010 a vecne aj údaje, ktoré sú uvedené v tomto vzore.

Postup pri vypĺňaní tlačiva

Riadok 01 – uveďte úhrn tých zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti, ktoré boli v príslušnom zdaňovacom období zdaňované preddavkami na daň (nie daňou – tieto sa uvedú do riadku 11). V tomto riadku sa uvedú aj zdaniteľné príjmy zo sociálneho fondu a príspevky na doplkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie a poistné na životné poistenie, ktoré platil zamestnávateľ za zamestnancov (ktoré bolo potrebné v čase plnenia priebežne zdaňovať).

Ide o príjmy zo závislej činnosti, ktoré boli zamestnancovi skutočne vyplatené najneskôr do konca januára 2011, ak sa týkali roku 2010, alebo ak ide o doplatky za minulé roky (2009 a skôr).

Uvedú sa sem údaje zo mzdového listu zamestnanca, resp. z evidencie.

Ak v priebehu roka 2010 nebol príjem zo závislej činnosti, ktorý mal byť zdanený preddavkom na daň, zdanený z dôvodu, že išlo o nepeňažný príjem, ktorý nebolo možné zdaniť preto, že zamestnanec nemal žiaden peňažný príjem alebo bol v nedostatočnej výške, uvedie sa do tohto riadku aj tento nezdanený príjem. Postupuje sa podľa § 35 ods. 3 písm. a) ZDP. Toto ustanovenie sa týka vyberania a platenia preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. To znamená, že nepeňažný príjem, ktorý mal byť zdanený daňou (§ 43 ods. 11 ZDP), sa sem neuvedie.

Neuvedú sa sem však napríklad:
– príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov (napr. nárokové cestovné náhrady, podiely na zisku obchodných spoločností a družstiev vyplatené členom štatutárnych a dozorných orgánov týchto právnických osôb, úvery a pôžičky atď.),
– príjmy od dane oslobodené (napr. podiely na zisku vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancom bez účasti na základnom imaní týchto právnických osôb, nepeňažné príspevky na stravovanie zamestnancov atď.) a
– príjmy zo závislej činnosti, ktoré boli zdanené zrážkou dane (do 165,97 € mesačne za kalendárny mesiac, ak zamestnanec nemal podpísané vyhlásenie za účelom uplatnenia nezdaniteľnej sumy základu dane a daňového bonusu – § 43 ZDP).

Súčasťou údajov v riadku 01 budú aj prípadné vrátené preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ak sa týkali platenia poistného len z príjmov zo závislej činnosti, ak boli zamestnancovi vyplatené zamestnávateľom, ktorý mu toto ročné zúčtovanie vykonal.
Uvedú sa sem aj príjmy, z ktorých nevyšiel žiaden preddavok na daň.

Príjmy zúčtované do zdaňovacieho obdobia r. 2010, ktoré zamestnancovi nebudú vyplatené do konca januára 2011, sa do potvrdenia neuvedú. Podľa § 4 ods. 3 ZDP budú súčasťou čiastkového základu dane z príjmov v roku, v ktorom sa vyplatia.

Uvedú sa sem aj príjmy, z ktorých nevyšiel žiaden preddavok na daň (resp. nulový, po zohľadnení odpočtu nezdaniteľnej sumy základu dane, resp. pri vyššom daňovom bonuse, ak reálne z uvedeného dôvodu preddavok na daň nebol zamestnancovi zrazený z príjmu).

Riadok 02 – uveďte číselné označenia kalendárnych mesiacov, za ktoré boli zamestnancovi zúčtované a vyplatené príjmy zo závislej činnosti v roku 2010. Keďže tieto údaje nemusia byť vždy zhodné (výplata neskôr ako zúčtovanie), odporúčame uviesť mesiace, v ktorých boli príjmy vyplatené. Tie sú na daňové účely z hľadiska zamestnanca, ktorému sa potvrdenie bude vystavovať, podstatné (§ 35 ods. 1 až 3 ZDP).

Riadok 03 – uveďte zamestnancovi zrazené poistné na verejné zdravotné poistenie (preddavky), poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré bol zamestnávateľ povinný odviesť príslušným inštitúciám.

Ak by išlo o dobrovoľné poistné do Sociálnej poisťovne (napr. u spoločníkov s. r. o., ktorí sú v zmysle príslušného zákona dobrovoľnými poistencami), je možné v zmysle usmernenia MF SR zahrnúť do tohto riadku aj takéto poistné na účely výpočtu čiastkového základu dane (pozri Finančný spravodajca č. 2/2004).
Z uvedenej úhrnnej sumy sa samostatne uvedie poistné (preddavky) na verejné zdravotné poistenie.
Do tohto riadku sa uvádza aj nedoplatok poistného, ktorý vyplynie z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009. Týka sa len zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie preddavkov poistného na zdravotné poistenie robil zamestnávateľ.

Riadok 04 – uveďte čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2010 ako rozdiel medzi číslom uvedeným na riadku 01 a riadkom 03.

Riadok 05 – uveďte úhrn preddavkov na daň, ktoré sa týkajú príjmov zamestnancov uvedených v riadku 01, avšak vypočítaných ešte pred znížením o daňový bonus, ak si ho zamestnanec u zamestnávateľa uplatňoval v príslušnom zdaňovacom období.
Ak si zamestnanec daňový bonus neuplatňoval, tak sa uvedú zrazené preddavky na daň v skutočnej výške.
Ak však bol zamestnancovi daňový bonus uplatňovaný, uvedú sa vypočítané preddavky na daň pred znížením o daňový bonus.
Suma sa uvedie bez ohľadu na to, či ju zamestnávateľ odviedol príslušnému daňovému úradu alebo nie.
Ak daňové bonusy vyšli vyššie ako vypočítané preddavky na daň, uvedie sa rovnako výška preddavkov vypočítaná pred znížením (i keď boli bonusy alebo ich časť zamestnancom vyplatené a preddavky boli v skutočnosti nulové).

Riadok 06 – do stĺpca „kalendárne mesiace“ sa uvedú číselné označenia tých mesiacov, za ktoré bola mesačná nezdaniteľná suma základu dane na daňovníka uplatnená a realizovaná (za január a február 2010 vo výške 286,27 € a za mesiace marec až december 2010 vo výške 335,47 €) a v stĺpci „suma“ sa uvedie úhrnná suma za príslušné mesiace.

Ak sa zamestnancovi znižoval základ dane každý mesiac po celý rok 2010, suma v riadku 06 bude 4 025,70 za rok.

Riadok 07 – v tejto časti sa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia osobitne za každé dieťa, na ktoré si zamestnanec u zamestnávateľa uplatňoval daňový bonus. Podobne ako v riadku 02 sa uvedie číselné označenie kalendárnych mesiacov, v ktorých mal zamestnanec priznaný, ale aj vyplatený daňový bonus. 

Za mesiace január až jún bola daná suma daňového bonusu vo výške 20 mesačne, za mesiace júl až december suma 20,02 mesačne z dôvodu zvýšenia sumy životného minima od 1. júla 2010. Uvedie sa suma, ktorá je súčtom skutočne priznaného a vyplateného daňového bonusu. Ročná suma daňového bonusu za všetky kalendárne mesiace roku 2010 je 240,12 (6 x 20,00) + (6 x 20,02). 

Ak si zamestnanec uplatňoval daňový bonus na viac ako 5 detí, údaje o daňovom bonuse na ďalšie deti sa uvedú v členení podľa tabuľky na druhej strane tlačiva. 

Riadok 08 – uveďte súčet súm uvedených v riadkoch 1 až 5 riadka 07. Ak išlo o viac ako 5 detí, ktoré boli uvedené aj na druhej strane tlačiva v zmysle poznámky č. 4, uvedie sa konečná reálna suma priznaného a vyplateného daňového bonusu za celé zdaňovacie obdobie za všetky vyživované deti zamestnanca.

Riadok 09 – uveďte zrazené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (poistenie) z príjmov zamestnanca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona.
Ide o príspevky podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré zamestnávateľ zamestnancovi zrážal z príjmu a odvádzať príslušnej spoločnosti.
Uvedie sa údaj potrebný na uplatnenie nezdaniteľnej sumy základu dane zamestnanca za rok 2010 (platené príspevky a doplnkové dôchodkové sporenie/poistenie, spolu s platbami na účelové sporenie a poistné na životné poistenie do úhrnnej sumy 398,33 €). To znamená, že sa sem uvedú zrazené sumy len v čase od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 (t. j. vrátane zrážky v januári 2010 z výplaty za december 2009), bez zrážky v januári 2011 z výplaty za december 2010.

Tento údaj zamestnancovi slúži na účely preukázania sumy potrebnej na uplatnenie predmetnej nezdaniteľnej sumy základu dane, pokiaľ ide o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie/poistenie, ak ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti bude vykonávať iný zamestnávateľ alebo ak si túto sumu bude uplatňovať zamestnanec sám v daňovom priznaní. Uvedie sa plná zrazená suma (aj keď je vyššia ako 398,33 €). V súvislosti s aktuálnym znením § 37 ods. 1 písm. a) je však táto preukázateľnosť otázna.

Riadok 10 – Tento riadok sa týka len tých zamestnancov, ktorí vykonávajú povolanie lekára, zubného lekára, zdravotnej sestry a pôrodnej asistentky. U nich sa aj za rok 2010 bude môcť znížiť čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti o úhradu za ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR, ak ju zamestnanec preukázateľne zaplatil v priebehu roku 2010. Musia byť pritom splnené podmienky vyplývajúce z § 5 ods. 8 ZDP.
Ak zamestnávateľ takémuto zamestnancovi v roku 2010 z čistého príjmu (mzdy) zrazil takúto úhradu a odviedol príslušnej inštitúcii, tak uvedenú sumu uvedie do tohto riadku.

Riadok 11 – uveďte úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti [§ 5 ods. 1 písm. a) až g)] v peňažnej aj v nepeňažnej forme, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) a l) zákona.
Ak zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý nemal u neho v príslušnom čase podpísané vyhlásenie, vyplácal mesačne príjmy zo závislej činnosti do 165,97 €, mal ich zdaňovať daňou (19 %).
Ide o zúčtované a vyplatené príjmy najneskôr do konca januára 2011, ak sa týkali roku 2010 alebo skorších období.
Príjmy nevyplatené do konca januára 2011 (len zúčtované do zdaňovacieho obdobia roku 2010) sa sem neuvedú.

Riadok 12 – uveďte poistné a príspevky podľa § 5 ods. 8 zákona. Ak z príjmu zo závislej činnosti zdaneného zrážkou dane boli zrazené poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec (napr. by išlo o dôchodcu majúceho príjem na základe pracovného pomeru na skrátený úväzok), uvedie sa toto poistné zrazené a odpočítané na účely základu dane pred zdanením.

Riadok 13 uveďte úhrnnú sumu dane, ktorú zamestnávateľ realizoval z týchto príjmov v zmysle § 43 ods. 10 a 11 ZDP. Ide o zrazenú daň z príjmu vyplateného do konca januára 2011 (ak išlo o príjem za rok 2010), i keď sa odvod bude realizovať do 15. februára 2011.

Údaje potrebné na uplatňovanie zamestnaneckej prémie podľa § 32a zákona

Riadok Pracovný pomer“ – zamestnávateľ tu krížikom vyznačí tie mesiace, v ktorých zamestnanec poberal z príjmov uvedených v tomto potvrdení, príjmy na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru (vrátane príjmov zo sociálneho fondu), bez ohľadu na to, akým spôsobom boli zdanené. Uvedú sa prípadne aj ďalšie príjmy zo závislej činnosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) ZDP, t. j. vrátane príjmov z obdobného vzťahu a príjmov za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania.
Ak zamestnanec poberal zdaniteľné príjmy na základe uvedených vzťahov celý kalendárny rok, označí krížikom len posledný stĺpec (1 – 12).

Nevyznačí sem tie mesiace, v ktorých zamestnanec poberal príjmy plynúce len na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov. Tie sa uvedú na ďalšom riadku.

Údaj bude slúžiť na zosumarizovanie počtu mesiacov poberania týchto príjmov (musí byť aspoň šesť mesiacov v príslušnom zdaňovacom období). Údaj nebude dostatočne informatívny, pretože nie je uvedená výška týchto príjmov. V riadkoch 01 a 11 môžu byť zahrnuté aj iné príjmy zo závislej činnosti (napr. ako spoločník s. r. o.).

RiadokDohody mimo pracovného pomeru“ – vyznačia sa krížikom tie mesiace, v ktorých zamestnanec poberal zdaniteľné príjmy na základe uvedených dohôd v zmysle Zákonníka práce. Ak zamestnanec poberal takéto zdaniteľné príjmy celý rok (12 mesiacov), označí krížikom posledný stĺpec (1 – 12).
Ak zamestnanec v niektorých mesiacoch poberal len takéto príjmy, tieto mesiace sa do potrebného počtu mesiacov (aspoň šesť) poberania posudzovaných príjmov zo závislej činnosti nezahrnú. Do úvahy sa však budú brať príjmy od všetkých zamestnávateľov zamestnanca.
Ak mal zamestnanec v rovnakom mesiaci príjem u tohto istého zamestnávateľa na dohodu a aj na pracovný pomer, uvedú sa oba údaje.

V ďalšom riadku sa krížikom označí, či bol alebo nebol poskytnutý na tohto zamestnanca príspevok na podporu udržania v zamestnaní v zmysle § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti... (týka sa zamestnancov s nízkou mzdou, prijatých do pracovného pomeru z evidencie uchádzačov o zamestnanie). Ak takýto príspevok bol poskytnutý, nárok na zamestnaneckú prémiu zamestnanec mať nebude.

V poslednom riadku sa uvedie, či zamestnanec poberal od tohto zamestnávateľa (áno alebo nie) príjmy v zmysle § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 ZDP, aj keď nejde vo všetkých prípadoch vecne o príjmy zo závislej činnosti, napr.:

– podiel na zisku (dividenda) vyplatená zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva osobám, ktorí sa podieľajú na ich základnom imaní (napr. ak je zamestnanec akcionár, spoločník s.r.o., atď.), podiely na zisku členov štatutárnych a dozorných orgánov obchodných spoločností a družstiev a ďalšie, v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) ZDP,
– podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov tohto spoločenstva,
– príjem za prácu likvidátora, pokuristu, núteného správcu, člena družstva, spoločníka a konateľa s. r. o., komanditistu komanditnej spoločnosti,
– platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov, odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, členom štatutárnych orgánov právnických osôb,
– odmeny obvinených vo väzbe a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody,
– príjmy v súvislosti s výkonom závislej činnosti,
– obslužné (nielen v kasínach),
– ďalšie príjmy v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h),
– nepeňažný príjem v súvislosti s poskytnutým motorovým vozidlom zamestnávateľa zamestnancovi na používanie na súkromné a služobné účely a
– podiely na zisku vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na ich základnom imaní.

Ak zamestnanec mal niektorý z týchto príjmov vyplatený, nárok na zamestnaneckú prémiu mať nebude.

Nakoniec zamestnávateľ vyplní potrebné identifikačné údaje. Pri uvedení dátumu sa odporúča dodržať zákonné lehoty.


Zdroj tlačiva: FS 7/2009