piatok 28. augusta 2015, Augustín

Popis dokumentu
      

Názov: Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO
Titul: epi
Ročník: 2012
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2012

 

Detaily dokumentu
      

Dátum publikácie v EPI: 20. 1. 2010

Právne oblasti:
Správne právo / Dane a poplatky / Dane z príjmu
Správne právo / Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo

Cieľové skupiny:
FO /
PO /

Kľúčové slová:
Príjem
Príjemca
Vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti
Preddavok / ročné zúčtovanie
Príjem / zo závislej činnosti - pozri Dane z príjmov
SEPI online / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Typológia OL / Daň z príjmov / Fyzická osoba
Typológia OL / Ostatné / Príjmy zo závislej činnosti
EPI produkty / Tlačivá a formuláre
Daň z príjmov / 2 % zaplatenej dane

 

Odkazované predpisy
      


Archív produktu EPI Tlačivá a formuláre

Nachádzate sa v archíve článkov produktu EPI Tlačivá a formuláre. Aktuálne znenie článku si otvoríte kliknutím na odkaz v boxe "Súvisiace príspevky" v pravej časti stránky. Aktuálne znenie je dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Tlačivá a formuláre.Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO


Anotácia:

Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie, v ktorom uvedie, ktorej právnickej osobe poukazuje sumu do výšky 2 % zaplatenej dane. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti predloží toto vyhlásenie správcovi dane do 30. apríla 2012. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená.


Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Napríklad ak sa v roku 2012 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2011, uvedie sa rok 2011.

Do kolónky „Adresa“ sa uvedie adresa trvalého pobytu daňovníka na území SR. Ak daňovník nemá trvalý pobyt na území SR, uvedie sa adresa pobytu na území SR, kde sa v zdaňovacom období obvykle zdržiaval. Skutočnosť, ktorá adresa sa uvádza, sa vyznačí krížikom.

Daňovník má podľa § 50 zákona o dani z príjmov právo poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe, pričom táto suma nie je nižšia ako: 

3,32 , ak daňovníkom je fyzická osoba
8,30 pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba

Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať.

Ak daňovníkom je fyzická osoba, ktorá uplatňuje nárok na daňový bonus, tak za zaplatenú daň sa na tieto účely považuje daň znížená o daňový bonus.

Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

Právnická osoba môže poukázať 2 % zo zaplatenej dane v prospech jedného alebo viac prijímateľov.

Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania – daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať daňový nedoplatok z príjmov fyzickej osoby. Ak mal daňovník z ročného zúčtovania preddavkov na daň daňový preplatok, v riadku 14 sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.

Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná. Ak v takom prípade daňovníkovi vznikne daňový preplatok z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou do výšky 2 % z upravenej daňovej povinnosti.


Zdroj tlačiva: Oznámenie č. MF/28670/2011-72