streda 29. júla 2015, Marta


Popis dokumentu
      

Názov: Účtovná závierka obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2008
Titul: Verejná správa
Ročník: 2008
Číslo: 6
Strana: 2
Právny stav od: 10. 12. 2008

 

Detaily dokumentu
      

Dátum publikácie v EPI: 2. 1. 2009

Autori:
Ing. Miriam Majorová, PhD.
Ing. Terézia Urbanová

Právne oblasti:
Správne právo / Účtovníctvo /

Cieľové skupiny:
Štát / samospráva
Štát / štátna správa

Kľúčové slová:
Samospráva / obcí
Organizácia / príspevková
Organizácia / rozpočtová
Účtovná závierka
Rubriky titulov odbornej literatúry / Verejná správa / Téma
Typológia OL / Podvojné účtovníctvo / Účtovná závierka
Samosprávny kraj
SEPI online / Miestna samospráva / Dane a účtovníctvo
Časopisy online / Verejná správa v praxi

 

Odkazované predpisy
      


Účtovná závierka obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2008


Anotácia:

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku vyplýva účtovným jednotkám z ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Riadna účtovná závierka sa predkladá do 1. februára nasledujúceho účtovného obdobia, teda do 1. februára 2009.


Vzhľadom na blížiaci sa koniec roka, ktorý je zároveň aj termínom pre zostavenie účtovnej závierky rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov, ponúkame čitateľom príspevok zaoberajúci sa procesom zostavenia prvej účtovnej závierky podľa novej metodiky v obciach, samosprávnych krajoch a nimi zriadených organizácií. 

Neprehliadnite 
Prehľad právnych predpisov súvisiacich s účtovnou závierkou
 

1. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
v znení zákona č. 562/2003 Z. z., č.561/2004 Z. z., č. 518/2005 Z. z., č. 688/2006 Z. z., č.198/2007 Z. z., č.540/2007 Z. z., č. 621/2007 Z. z., č. 378/2008 Z. z. 

2. Opatrenie k Postupom účtovania pre obce, VÚC, RO a PO
(č. MF/16786/2007-31)
uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2007. 

3. Opatrenie k účtovnej závierke pre obce, VÚC, RO a PO
(č. MF/25755/2007-31)
uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2007. 

V účtovnej jednotke je treba rozlišovať tieto výkazy: 
1) Účtovné výkazy (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) a Poznámky obcí, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré sa predkladajú do 1. februára 2009. 
2) Ostatné finančné výkazy obcí, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré sú predkladané v zmysle Opatrenia č. MF/20414/2007-31 uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2007. 

4. Rozpočtová klasifikácia platná v roku 2008:  
a) Opatrenie MF SR č. 4283/2003-41 zo 16. apríla 2003, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia, uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2003 a funkčná klasifikácia uverejnená vo Vyhláške Štatistického úradu SR z 30. 5. 2003 č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy, 
b) Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, uverejnené vo  

c) Kódovanie zdrojov v rozpočtoch obcí a RO:  

 • Finančný spravodajca č. 3/2007, 11/2007, 6/2008, 7/2008, 9/2008 – platný pre rok 2008 
 • Finančný spravodajca č. 2/2008, 6/2008 – platný pre rok 2009  


Účtovná závierka ako dokument o finančnej situácii účtovnej jednotky 

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku vyplýva účtovným jednotkám z ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  

Účtovná závierka 

 • je definovaná v § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
 • je výsledným produktom účtovnej uzávierky, 
 • môže sa zostaviť až po uzatvorení účtovných kníh, a to na podklade údajov bežného účtovníctva. 

Účtovná uzávierka 

 • nie je definovaná v žiadnom právnom predpise, 
 • v praxi predstavuje celý súhrn prác spojených s účtovnou závierkou, ktorá je jej súčasťou, 
 • je činnosť spojená s uzavieraním účtovných kníh ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Účtovnú uzávierku možno rozdeliť na tieto časti: 

1. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh  

 • z prác uskutočňovaných pred uzatvorením účtovných kníh vyplynie potreba účtovania závierkových a upravujúcich závierkových účtovných prípadov.  

2.  Uzatvorenie účtovných kníh  

 • účty hlavnej knihy sa uzatvárajú účtovnými zápismi, pričom súvzťažné zápisy k účtom nákladov a výnosov sú na účte 710 – Účet výsledku hospodárenia a súvzťažné zápisy k účtom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sú na účte 702 – Konečný účet súvahový

3.  Zostavenie účtovnej závierky 

 • k zostaveniu účtovnej závierky môže účtovná jednotka pristúpiť po vykonaní všetkých prác pred uzatvorením účtovných kníh a po uzatvorení účtovných kníh (denníka a hlavnej knihy), pričom zostavenie účtovnej závierky je poslednou časťou účtovnej uzávierky.  

Neprehliadnite 
Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti: 

 • názov a sídlo účtovnej jednotky,  
 • identifikačné číslo, 
 • deň, ku ktorému sa zostavuje (k 31. 12.), 
 • deň jej zostavenia (napr. 25. 1. alebo iný dátum v nasledujúcom účtovnom období, najneskôr však 1. február nasledujúceho účtovného obdobia), 
 • obdobie, za ktoré sa zostavuje (1. 1. – 31. 12.), 
 • podpisový záznam: 
  • štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky, 
  • osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, 
  • osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva. 


Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti: 

 • súvahu 
 • výkaz ziskov a strát 
 • poznámky 

Riadna účtovná závierka sa predkladá do 1. februára nasledujúceho účtovného obdobia, teda do 1. februára 2009. 

Účtovná závierka rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií sa predkladá zriaďovateľovi. 

Účtovná závierka obce sa predkladá daňovému úradu. 

Účtovná závierka vyššieho územného celku sa predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky. 

Pri zostavení individuálnej účtovnej závierky za rok 2008 sa v Súvahe stĺpce 4 a 6 a vo Výkaze ziskov a strát stĺpec 4 nevykazujú (tzn. nevykazuje sa bezprostredne predchádzajúce obdobie).  

Výkaz ziskov a strát priamo nadväzuje na súvahu, a to v položke výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ktorý je súčasťou vlastného imania vykázaného v súvahe, a vo výkaze ziskov a strát a vyčísli sa ako rozdiel výnosov a nákladov za účtovné obdobie.  

Súvaha riadok 125 stĺpec 5 = Výkaz ziskov a strát riadok 138 stĺpec 3. 

Účtovná závierka sa považuje za zostavenú po pripojení podpisových záznamov k požadovaným všeobecným náležitostiam účtovnej závierky a k jej jednotlivým súčastiam. Týmto sa zároveň potvrdzuje skutočnosť, že účtovná jednotka sa nezbavuje zodpovednosti: 

 • za vedenie účtovníctva,  
 • za zostavenie účtovnej závierky,  
 • za preukázateľnosť účtovníctva na území SR ani v prípade, že poverí vedením účtovníctva inú právnickú alebo fyzickú osobu. 

Neprehliadnite 
Sumár prác vykonaných pred uzatvorením účtovných kníh 

 • kontrola bilančnej kontinuity, 
 • inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, 
 • zaúčtovanie opravných položiek, 
 • zaúčtovanie rezerv, nevyfakturovaných dodávok, 
 • kontrola a zaúčtovanie odpisov, 
 • zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov, 
 • účtovanie kurzových rozdielov, 
 • zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok, 
 • doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia napr. účet 351, 355 ....,  
 • výpočet výsledku hospodárenia,  
 • výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov. 


Uzatvorenie účtovných kníh sa realizuje prostredníctvom účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia a účtu 702 – Konečný účet súvahový. 

Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov dôležité pre ich vykazovanie v účtovnej závierke 

Z časového hľadiska sa majetok člení na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok a záväzky na dlhodobé záväzky a krátkodobé záväzky, pričom 

a) dlhodobým majetkom je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba  splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok, 
b) krátkodobým majetkom je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok, 
c) krátkodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok. 

Ak pri konkrétnom druhu majetku a konkrétnom druhu záväzku nie je možné ich členenie podľa vyššie uvedeného textu, rozhodujúci pre členenie majetku a záväzkov je zámer účtovnej jednotky, s akým sa obstarával majetok alebo vznikal záväzok. 

Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa pohľadávky a záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné analytické účty k syntetickým účtom. 

Zostatková doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  

Poznámka 
Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka. 

Kontrola bilančnej kontinuity 

V účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva sa musí dodržať zásada, že konečné zostatky účtov, ktoré sa vykazujú k poslednému dňu účtovného obdobia, musia byť zhodné so začiatočnými stavmi týchto účtov k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia. To platí aj pre podsúvahové účty.  

Touto činnosťou účtovná jednotka skontroluje, či bol zachovaný princíp bilančnej kontinuityúčtovníctve pri prechode z roku 2007 do roku 2008 a zároveň skontroluje aplikáciu prevodového mostíka a zaúčtovanie účtovných prípadov k 1. 1. 2008 podľa platnej metodiky účtovania. 

Inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov 

Upozornenie 
Účtovníctvo je preukázateľné, ak účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. Inventarizáciou sa zabezpečuje preukázateľnosť vedenia účtovníctva, ochrana majetku a zodpovednosť za majetok. 

Fyzickú inventúru hmotného majetku, okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia.  

Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia. 

EURO a účtovníctvo (novela zákona

Ak účtovná jednotka nevykonala inventarizáciu v inej lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve, možno fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura, vykonať v priebehu posledných troch mesiacov predo dňom, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura.  

Neprehliadnite 
Fyzickú inventúru zásob možno vykonávať v období od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura. Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky hmotného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura. 

Pri inventarizácii sa odporúča prepočítať jednotkové ocenenie majetku a záväzkov na menu euro (inventúrny súpis v SKK a €). 

Inventarizačné rozdiely sa účtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. 

Inventarizačné rozdiely sa účtujú podľa charakteru na príslušné účty nákladov alebo výnosov s výnimkou:  
a) schodku peňažných prostriedkov a cenín, ktorý sa účtuje ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe, 
b) chýbajúcich cenných papierov, ktorých úbytok sa vykáže na analytickom účte Cenné papiere v umorovacom konaní, ak sa začne umorovacie konanie, 
c) prebytku dlhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku a v prospech účtu 384 –Výnosy budúcich období v reprodukčnej obstarávacej cene.  

Prebytok nakupovaných zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy.  

Prebytok nakupovaných zásob, ak sa nepreukáže chybné účtovanie, sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. Skutočný úbytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy.  

Prebytok zásob vlastnej výroby vrátane zvierat sa účtuje na príslušné účty účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.  

Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 01 – Dlhodobý nehmotný majetok  

  

Text účtovného prípadu 

Suma v tis. Sk 

MD 

D 

 

Inventarizačný rozdiel – prebytok 

  

  

   

1. 

Prebytok dlhodobého nehmotného majetku zistený pri inventarizácii majetku v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný. Novozistený dlhodobý nehmotný majetok je ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou. 

100 

01x 

384 

2. 

Prebytok drobného dlhodobého nehmotného majetku zistený pri inventarizácii majetku v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný. Novozistený drobný dlhodobý nehmotný majetok je ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou. 

 40 

018 

384 

  

Inventarizačný rozdiel – manko 

  

  

  

1. 

Vyradenie dlhodobého nehmotného majetku v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, ktorý nie je plne odpísaný. 
OC = 100 000 Sk, oprávky = 80 000 Sk, ZC = 20 000 Sk 
Vyradenie DNM v obstarávacej cene. 

 20 
100 

549 
07x 

07x 
01x 

2. 

Vyradenie drobného dlhodobého nehmotného majetku v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, ktorý nie je plne odpísaný. 
OC = 40 000 Sk, oprávky = 20 000 Sk, ZC = 20 000 Sk 
Vyradenie drobného DNM v obstarávacej cene. 

20 
40 

549 
078 

078 
018 

Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 02 – Dlhodobý hmotný majetok  

  

Text účtovného prípadu 

Suma v tis. Sk 

MD 

  

Inventarizačný rozdiel – prebytok 

  

  

  

1. 

Novozistená stavba ocenená reprodukčnou obstarávacou cenou. Prebytok zistený pri inventarizácii majetku. Stavba, ktorú ÚJ podľa listu vlastníctva z katastra nehnuteľností vlastní, v účtovníctve doteraz nebola zaúčtovaná. 

100 

021 

384 

2. 

Prebytok odpisovaného dlhodobého hmotného majetku zistený pri inventarizácii majetku v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný. Novozistený dlhodobý hmotný majetok je ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou. 

100 

02x 

384 

3. 

Prebytok odpisovaného drobného dlhodobého hmotného majetku zistený pri inventarizácii majetku v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný. Novozistený drobný dlhodobý hmotný majetok je ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou. 

 20 

028 

384 

  

Inventarizačný rozdiel – manko 

   

  

   

4. 

Vyradenie budovy v dôsledku manka, ktorá nie je plne odpísaná. ÚJ pri inventarizácii zistila, že v katastri nehnuteľností nie je zapísaná ako vlastník budovy. 
OC = 100 000 Sk, oprávky = 70 000 Sk, ZC = 30 000 Sk 
Vyradenie v obstarávacej cene. 

 30 
100 

549 
081 

081 
021 

5. 

Vyradenie dlhodobého hmotného majetku v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, ktorý nie je plne odpísaný. 
OC = 100 000 Sk, oprávky = 80 000 Sk, ZC = 20 000 Sk 
Vyradenie DHM v obstarávacej cene. 

 20 
100 

549 
08x 

08x 
02x 

6. 

Vyradenie drobného dlhodobého hmotného majetku v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, ktorý nie je plne odpísaný. 
OC = 25 000 Sk, oprávky = 20 000 Sk, ZC = 5 000 Sk 
Vyradenie drobného DHM v obstarávacej cene. 

  5 
25 

549 
088 

088 
028 

Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný  

  

Text účtovného prípadu 

Suma v tis. Sk 

MD 

Inventarizačný rozdiel – prebytok 

  

  

  

1. 

Novozistený pozemok ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou – prebytok zistený pri inventarizácii majetku podľa listu vlastníctva z katastra nehnuteľností v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný. 

     

  

  

v obci, príspevkovej organizácii 

100 

031 

648 

v rozpočtovej organizácii 

100 

031 

355, 353 

2. 

Prebytok neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku zistený pri inventarizácii majetku v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný. Novozistený neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok je ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou. 

   

  

    

v obci, príspevkovej organizácii 

100 

03x 

648 

v rozpočtovej organizácii 

100 

03x 

355, 353 

  

Inventarizačný rozdiel – manko 

  

  

3. 

Vyradenie pozemku v dôsledku manka. ÚJ pri inventarizácii zistila, že v katastri nehnuteľností nie je zapísaná ako vlastník pozemku. 
OC = 1 500 000 Sk. Vyradenie v obstarávacej cene. 

1 500  

549 

031 

4. 

Vyradenie neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii. 
OC = 500 000 Sk. Vyradenie v obstarávacej cene. 

500 

549 

03x 

Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 04 – Obstaranie dlhodobého majetku  

Text účtovného prípadu 

Suma v tis. Sk 

MD 

D 

1. 

Zmarená investícia – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DNM 

    

  

    

– v prípade škody 

200 

549 

041 

– v ostatných prípadoch 

200 

548 

041 

2. 

Manko na nedokončenom DNM 

200 

549 

041 

3. 

Prebytok na nedokončenom DNM 

200 

041 

384 

4. 

Zmarená investícia – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DHM 

   

   

  

v prípade škody 

200 

549 

042 

v ostatných prípadoch 

200 

548 

042 

5. 

Manko na nedokončenom DHM 

200 

549 

042 

6. 

Prebytok na nedokončenom odpisovanom DHM 

200 

042 

384 

Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 11 – Materiál pri spôsobe A 

   

Text účtovného prípadu 

Suma v tis. Sk 

MD 

D 

  

Inventarizačný rozdiel – prebytok 

   

  

  

1. 

Prebytok zistený pri inventarizácii materiálu 

  

  

  

ak došlo k chybnému účtovaniu pri vyskladnení zásob 

10 

112 

501 

ak sa nepreukáže chybné účtovanie 

10 

112 

648 

  

Inventarizačný rozdiel – manko 

  

  

  

2. 

Manko zistené pri inventarizácii materiálu 

10 

549 

112 

3. 

Skutočný úbytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu 

10 

501 

112 

4. 

Úbytok materiálu v rámci noriem prirodzených úbytkov stanovených účtovnou jednotkou vo vnútornom predpise 

 5 

501 

112 

5. 

Nárok na náhradu manka a škody na zásobách od zamestnanca 

 5 

335 

648 

6. 

Nárok na náhradu manka a škody na zásobách voči inej osobe 

 5 

378 

648 

Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 11 – Materiál pri spôsobe B 

  

Text účtovného prípadu 

Suma v tis. Sk 

MD 

D 

  

Inventarizačný rozdiel – prebytok 

  

   

  

1. 

Prebytok zistený pri inventarizácii materiálu 

   

  

  

ak došlo k chybnému účtovaniu pri vyskladnení zásob 

10 

112 

501 

ak sa nepreukáže chybné účtovanie 

10 

112 

648 

   

Inventarizačný rozdiel – manko 

   

  

  

2. 

Manko zistené pri inventarizácii materiálu 

10 

549 

501 

3. 

Nárok na náhradu manka a škody na zásobách od zamestnanca 

 5 

335 

648 

4. 

Nárok na náhradu manka a škody na zásobách voči
inej osobe 

 5 

378 

648 

Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 13 – Tovar pri spôsobe B 

  

Text účtovného prípadu 

Suma v tis. Sk 

MD 

D 

   

Inventarizačný rozdiel – prebytok 

   

  

  

1. 

Prebytok zistený pri inventarizácii tovaru 

   

   

  

ak došlo k chybnému účtovaniu pri vyskladnení zásob 

10 

132 

504 

ak sa nepreukáže chybné účtovanie 

10 

132 

648 

  

Inventarizačný rozdiel – manko 

   

  

  

2. 

Manko zistené pri inventarizácii tovaru 

10 

549 

504 

3. 

Nárok na náhradu manka a škody na zásobách od zamestnanca 

 5 

335 

648 

4. 

Nárok na náhradu manka a škody na zásobách voči inej osobe 

 5 

378 

648 

Účtovanie inventarizačných rozdielov v účtovej skupine 21 – Peniaze  

  

Text účtovného prípadu 

Suma v tis. Sk 

MD 

  

Inventarizačný rozdiel – prebytok 

  

  

  

1. 

Prebytok pokladničnej hotovosti zistený pri inventarizácii pokladnice 

211 

668 

2. 

Prebytok cenín zistený pri inventarizácii cenín 

213 

668 

   

Inventarizačný rozdiel – schodok 

   

  

  

1. 

Schodok pokladničnej hotovosti zistený pri inventarizácii pokladnice 

335 

211 

2. 

Schodok cenín zistený pri inventarizácii cenín 

335 

213