piatok 3. júla 2015, Miloslav

Komentáre >  563/2009 Z. z.

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Typ komentára: Základný komentár

Autor(i) komentára: Beňová Marcela, JUDr. ; Čerbová Jarmila, Ing. ; Gašparovičová Adela, Ing. ; Maderová Ľudmila, JUDr. ; Mišánková Alena, Ing.
Anotácia komentára:

V súlade s Koncepciou reformy daňovej a colnej správy, s výhľadom na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov, ktorá je realizovaná prostredníctvom programu UNITAS, bol 1. decembra 2009 Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej daňový poriadok). Daňový poriadok s účinnosťou od 1. januára 2012 s výnimkou niektorých ustanovení upravujúcich elektronické doručovanie (§ 14, podľa ktorého sa postupuje od 1. januára 2014, a § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56, podľa ktorých sa postupuje od 1. januára 2015) zrušil zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o správe daní).


Zobraziť predhovor
Právne oblasti komentára:
Oblasti práva/Dane a poplatky /Správa daní a poplatkov

Komentovaný právny predpis: 563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 331/2011 Z. z., 332/2011 Z. z., 384/2011 Z. z., 546/2011 Z. z., 69/2012 Z. z., 91/2012 Z. z., 235/2012 Z. z., 246/2012 Z. z., 440/2012 Z. z., 218/2013 Z. z., 435/2013 Z. z., 213/2014 Z. z., 218/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 361/2014 Z. z., 130/2015 Z. z.)
Platnosť:od 23. 12. 2009
Účinnosť zobrazenej časovej verzie predpisu:od 1. 7. 2015


Zobraziť s predpisom
Minimalizovať