štvrtok 31. júla 2014, Ignác

Legislatívne správy
Návrh zákona o dani z motorových vozidiel

Cieľom návrhu zákona je odstránenie disproporcií, ktoré vznikajú pri aplikácii ustanovení citovaného zákona o miestnych daniach vo vzťahu k zdaňovaniu motorových vozidiel. Najmä zo strany podnikateľov podliehali kritike postupy jednotlivých vyšších územných celkov pri určovaní sadzieb dane a úľav na dani.


Viac | 16. júla 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca špecificky určeného na podporu zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.


Viac | 16. júla 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

Hlavnou zmenou, ktorú prináša návrh zákona, je zrušenie právnej subjektivity úradov ako rozpočtových organizácií. Cieľom je najmä zmodernizovať výkon štátnej správy tak, aby bola vykonávaná a organizovaná flexibilne, diferencovane podľa potrieb obyvateľov a regiónov, v ktorých žijú, a aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre všetkých občanov pri výkone štátnej správy v predmetnej oblasti.


Viac | 4. júla 2014 | Legislatívne správy

 

Opatrenia na zlepšenie ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva

Európska komisia prijala dve oznámenia – akčný plán na riešenie porušení práv duševného vlastníctva v EÚ a stratégiu na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva (PDV) v tretích krajinách. V akčnom pláne EÚ sa stanovuje niekoľko opatrení, ktorých cieľom je, aby sa politika EÚ v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva zameriavala na porušenia na obchodnej úrovni.


Viac | 2. júla 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh na urýchlenie zrušenia e-bariér

Európska komisia prijala návrh nového programu, ktorý pomôže členským štátom modernizovať ich verejné správy a poskytovať interoperabilné digitálne služby na vnútroštátnej a európskej úrovni. Nový program – ISA2 – nadväzuje na svojho predchodcu ISA (program na riešenie interoperability pre európske orgány verejnej správy), a ponúka plynulú medzinárodnú a medzirezortnú vzájomnú komunikáciu európskych orgánov verejnej správy.


Viac | 30. júna 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o dohľade nad finančným trhom

Cieľom návrhu zákona je úloha predložiť návrh legislatívnych zmien výkonu ochrany finančného spotrebiteľa nad subjektmi dohliadanými Národnou bankou Slovenska a návrh legislatívnych zmien riešenia financovania súvisiaceho s rozšírením pôsobnosti Národnej banky Slovenska v oblasti výkonu ochrany finančného spotrebiteľa nad subjektmi dohliadanými Národnou bankou Slovenska.


Viac | 24. júna 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe

Návrhom zákona sa má nahradiť v súčasnosti platný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s výnimkou inštitútu vyvlastnenia, ktorý bude upravený samostatným zákonom s rovnakou účinnosťou,  ako je navrhovaná pre nový stavebný zákon.


Viac | 24. júna 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb

Hlavným cieľom návrhu zákona je zakotviť právnu reguláciu vyvlastnenia v samostatnej zákonnej úprave. Navrhovaný zákon nadväzuje na novú právnu úpravu územného plánovania a stavebného poriadku, ktorá už nebude upravovať problematiku vyvlastnenia, pričom návrh zákona upravuje problematiku vyvlastnenia z hľadiska hmotnoprávneho aj procesnoprávneho.


Viac | 24. júna 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o štátnej štatistike

Cieľom návrhu zákona je najmä integrovať do zákona požiadavky Kódexu postupov pre európsku štatistiku, vytvorenie právneho rámca pre podstatnú elektronizáciu komunikácie úradu so spravodajskými jednotkami a vytvoriť potrebné podmienky na zníženie zaťaženosti podnikateľských subjektov realizovaním zámerov úradu v oblasti využívania administratívnych zdrojov údajov.


Viac | 19. júna 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. sú dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorý tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní.


Viac | 19. júna 2014 | Legislatívne správy

 Stránka 1/69 (689)