utorok 3. marca 2015, Bohumil/Bohumila

Legislatívne správy
Novela zákona o ochrane pred požiarmi Novela zákona nanovo ustanovuje podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi.

Viac | 19. februára 2015 | Legislatívne správy

 

Novela zákona o účtovníctve Podľa novely zákona o účtovníctve budú subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu.

Viac | 19. februára 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR: Novela zákona o cenných papieroch Návrh ruší bariéry na vytváranie nových finančných produktov (investičné certifikáty) na trh, napr. obmedzenia pri vydávaní, kde doteraz platila právna úprava, že ich môžu vydávať len banky.

Viac | 12. februára 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR: Návrh zákona o registri adries

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec pre zriadenie registra adries, ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov.


Viac | 12. februára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorého správcom bude Štatistický úrad SR.

Viac | 2. februára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti Cieľom návrhu zákona je najmä užšie vymedziť pojem „kultúrno-osvetová činnosť“, zaviesť evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na krajskej a celoslovenskej úrovni a určiť, kto môže kultúrno-osvetovú činnosť vykonávať.

Viac | 26. januára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o verejnom obstarávaní

Medzi ciele návrhu patrí zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh.


Viac | 26. januára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o dráhach

Medzi cieľmi návrhu zákona je aj prebratie schválenej smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v transpozičnej lehote do 16. júna 2015.


Viac | 20. januára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o sociálnom poistení Cieľom návrhu zákona je zaviesť nové právne inštitúty ako minimálny dôchodok, ktorý má zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. 

Viac | 20. januára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o archívoch a registratúrach Cieľom návrhu zákona je v prvom rade prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu.

Viac | 8. januára 2015 | Legislatívne správy

 Stránka 1/75 (741)