piatok 28. novembra 2014, Henrieta

Legislatívne správy
Návrh zákona o knižniciach

Cieľom predloženého návrhu zákona je predovšetkým zavedenie novej úpravy a precizovanie pojmov, ktoré obsahovo zohľadňujú súčasné formy a spôsoby výkonu odborných činností knižníc; redefinovanie úloh jednotlivých typov knižníc a ich funkcií v knižničnom systéme Slovenskej republiky vrátane vymedzenia ich pôsobnosti.


Viac | 19. novembra 2014 | Legislatívne správy

 

Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Predkladaným opatrením sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby. Vzor použijú právnické osoby, ak im osobitný zákon ustanovuje schválenie účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby (valné zhromaždenie, členská schôdza, správna rada).


Viac | 19. novembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o peňažných príspevkoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Viac | 14. novembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o sociálnych službách

Návrhom zákona sa zabezpečuje možnosť poskytovateľa sociálnych služieb v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou službou, ktorý túto sociálnu službu poskytoval k 31. 12. 2013, prispôsobiť prevádzkovanie objektu tohto zariadenia reálnemu dopytu po sociálnej službe v domove sociálnych služieb s celoročným pobytom.


Viac | 14. novembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o azyle

Hlavným dôvodom predloženia Návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa ustanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie).


Viac | 7. novembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o cenných papieroch a investičných službách

Medzi ciele návrhu patrí aj odbúranie legislatívnych bariér brániacich uvádzaniu nových finančných produktov (investičné certifikáty) na trh, napr. obmedzenia pri vydávaní, kde doteraz platila právna úprava, že ich môžu vydávať len banky,  predmetným návrhom sa toto vydávanie rozširuje aj na obchodníkov s cennými papiermi.


Viac | 7. novembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh vyhlášky o centrálnom registri exekúcií

Účelom návrhu vyhlášky je upraviť lehoty a postup zápisu, zmeny a výmazu údajov z registra exekúcií podľa § 211a ods. 1 a 2 zákona a výšku odmeny, ktorá patrí Slovenskej komore exekútorov za prístup do registra exekúcií a za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je.


Viac | 7. novembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o investičnej pomoci

Návrhom zákona sa predovšetkým zefektívňuje proces schvaľovania investičnej pomoci, a to jednak zavedením oprávnenia začatia prác na investičnom zámere už podaním investičného zámeru bez povinnosti vydávania potvrdenia o splnení podmienok a jednak skrátením jednotlivých lehôt konania o schválení poskytnutia investičnej pomoci za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti Slovenskej republiky.


Viac | 7. novembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o registri adries

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec pre fungovanie registra adries, ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, a to tak na účely ich využitia ako referenčných údajov inými štátnymi orgánmi na výkon ich činnosti, ako aj na účely podpory činnosti orgánov štátu majúcich v kompetencii zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku osôb.


Viac | 24. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o poisťovníctve

Predmetom návrhu zákona sú niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činností poisťovní a zaisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky, úprava reorganizácie a niektorých vzťahov súvisiacich s ich zánikom.


Viac | 21. októbra 2014 | Legislatívne správy

 Stránka 1/73 (721)