pondelok 22. decembra 2014, Adela

Legislatívne správy
Návrh novely zákona o rodine

Konkrétne ciele návrhu zákona sú širokospektrálne a ich spoločným menovateľom je riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.


Viac | 19. decembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o ochrane pred požiarmi

Návrh novely zákona reaguje na výsledky výkonu štátneho požiarneho dozoru a na poznatky a zmeny v oblasti zabezpečovania činností na úseku ochrany pred požiarmi.


Viac | 19. decembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

Návrh stratégie rámcovo mapuje kultúrne a kreatívne sektory ako oblasť tradičného umenia, výtvarné a divadelné umenie, film, audiovíziu, televízne a rozhlasové vysielanie, počítačové hry, hudbu či vydavateľskú činnosť, ako aj dizajn, architektúru, reklamu, pamäťové a fondové inštitúcie a príbuzné oblasti (napr. vývoj softvéru) z hľadiska ich ekonomického potenciálu.


Viac | 18. decembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami

Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre reálne využívanie kontroly dodržiavania niektorých (najmä súdnych) rozhodnutí technickými prostriedkami so zámerom zlepšenia využívania alternatívnych trestov alebo odklonov v trestnom konaní.


Viac | 12. decembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím Predmetom úpravy návrhu zákona je úprava pôsobnosti, postavenia, voľby, podmienok výkonu funkcie a skončenia výkonu funkcie nových inštitútov ochrany práv špecifických skupín – komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj zriadenie, organizácia a úlohy Úradu komisára pre deti a Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Viac | 5. decembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o povodniach

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do legislatívneho konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. Účelom Návrhu zákona je zabezpečiť úplnú a správnu transpozíciu smernice EP a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík do právneho poriadku SR.


Viac | 1. decembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

Cieľom predkladaného návrhu zákona je znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov ustanovením prísnejších podmienok účasti na verejnom obstarávaní, a to uložením ďalších podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúcich sa majetkového postavenia právnických osôb zúčastňujúcich sa verejného obstarávania.


Viac | 1. decembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o knižniciach

Cieľom predloženého návrhu zákona je predovšetkým zavedenie novej úpravy a precizovanie pojmov, ktoré obsahovo zohľadňujú súčasné formy a spôsoby výkonu odborných činností knižníc; redefinovanie úloh jednotlivých typov knižníc a ich funkcií v knižničnom systéme Slovenskej republiky vrátane vymedzenia ich pôsobnosti.


Viac | 19. novembra 2014 | Legislatívne správy

 

Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Predkladaným opatrením sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby. Vzor použijú právnické osoby, ak im osobitný zákon ustanovuje schválenie účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby (valné zhromaždenie, členská schôdza, správna rada).


Viac | 19. novembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o peňažných príspevkoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Viac | 14. novembra 2014 | Legislatívne správy

 Stránka 1/73 (728)