utorok 31. marca 2015, Benjamín

Legislatívne správy
Nové pravidlá pre zaznamenávanie informácií v sektore mlieka

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3. 2015 schválila nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.


Viac | 20. marca 2015 | Legislatívne správy

 

Nové pravidlá poskytovania podpory v sektore vína

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie, ktoré predstavuje právnu úpravu na vykonanie nových pravidiel poskytovania podpory v sektore vína.


Viac | 20. marca 2015 | Legislatívne správy

 

Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu Nariadenie vlády Slovenskej republiky roztrieďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa úrovne nebezpečenstva a s ohľadom na spôsob ich použitia, účel alebo hladinu hluku.

Viac | 20. marca 2015 | Legislatívne správy

 

Novela Trestného zákona Návrhom sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o európskom zatýkacom rozkaze.

Viac | 5. marca 2015 | Legislatívne správy

 

Novela zákona o ochrane pred požiarmi Novela zákona nanovo ustanovuje podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi.

Viac | 19. februára 2015 | Legislatívne správy

 

Novela zákona o účtovníctve Podľa novely zákona o účtovníctve budú subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu.

Viac | 19. februára 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR: Novela zákona o cenných papieroch Návrh ruší bariéry na vytváranie nových finančných produktov (investičné certifikáty) na trh, napr. obmedzenia pri vydávaní, kde doteraz platila právna úprava, že ich môžu vydávať len banky.

Viac | 12. februára 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR: Návrh zákona o registri adries

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec pre zriadenie registra adries, ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov.


Viac | 12. februára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorého správcom bude Štatistický úrad SR.

Viac | 2. februára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti Cieľom návrhu zákona je najmä užšie vymedziť pojem „kultúrno-osvetová činnosť“, zaviesť evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na krajskej a celoslovenskej úrovni a určiť, kto môže kultúrno-osvetovú činnosť vykonávať.

Viac | 26. januára 2015 | Legislatívne správy

 Stránka 1/75 (745)