štvrtok 2. októbra 2014, Levoslav

Legislatívne správy
Návrh novely zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ako iniciatívny materiál mimo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014.


Viac | 2. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely Notárskeho poriadku

Hlavným zámerom predloženia návrhu zákona je zabezpečenie riadnej aplikácie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve  v praxi, ako i riešenie aktuálnych aplikačných problémov a precizovanie právnej úpravy.


Viac | 2. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o pohľadávkach štátu

Návrh zákona upravuje nakladanie s pohľadávkami vo vlastníctve Slovenskej republiky vykonávané správcami majetku štátu a konsolidáciu pohľadávok štátu právnickou osobou so 100 % majetkovou účasťou štátu, pretože prax preukázala nevyhnutnosť efektívnejšieho vymáhania pohľadávok štátu jednotným a koordinovaným postupom.


Viac | 2. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

Cieľom navrhovaného zákona je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona súčasne taxatívne ustanovuje oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona ďalej na základe požiadaviek aplikačnej praxe precizuje ustanovenia, ktoré upravujú podmienky poskytovania dotácií na účely podľa § 2 ods. 1 písm. a) až k), napríklad sa ukladá povinnosť zriadenia osobitného účtu v banke.


Viac | 22. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone ochranných opatrení v občianskych veciach

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade jej premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na báze uznania ochranného opatrenia.


Viac | 22. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva...

Návrh zákona bol vypracovaný s cieľom vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých poľnohospodárov. Súčasne tým chce prispieť k riešeniu generačnej výmeny v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, kde jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí je poľnohospodárstvo.


Viac | 12. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia...

Cieľom predloženého návrhu je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním poplatkov a doplatkov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od občana. Navrhuje sa jednoznačne určiť súčasti zdravotného výkonu. Oproti doterajšej právnej úprave sa ustanovuje, že zdravotné výkony poskytované pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu, bude schvaľovať príslušný VÚC.


Viac | 12. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

Cieľom predloženého návrhu zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Návrh zákona ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok, tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. 


Viac | 12. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh nového zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu

Prioritou navrhovaného zákona je zaviesť do praxe efektívny systém krízového manažmentu vytvorený Smernicou BRRD (smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk) pre zapracovanie vo všetkých členských štátoch EÚ. Tento systém umožní riešenie krízových situácií finančných inštitúcií bez ohrozenia stability finančných trhov a zaistí kontinuitu základných finančných služieb zlyhávajúcej finančnej inštitúcie.


Viac | 5. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona Správneho súdneho poriadku

Predkladaný návrh zákona je súčasťou procesných kódexov, ktoré nahrádzajú súčasný Občiansky súdny poriadok. Cieľom novej právnej úpravy konania v správnom súdnictve je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia čo najviac sa priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov účastníkov konania za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.


Viac | 5. septembra 2014 | Legislatívne správy

 Stránka 1/71 (708)