utorok 27. januára 2015, Bohuš

Legislatívne správy
Návrh zákona o verejnom obstarávaní

Medzi ciele návrhu patrí zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh.


Viac | 26. januára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o dráhach

Medzi cieľmi návrhu zákona je aj prebratie schválenej smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v transpozičnej lehote do 16. júna 2015.


Viac | 20. januára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o sociálnom poistení Cieľom návrhu zákona je zaviesť nové právne inštitúty ako minimálny dôchodok, ktorý má zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. 

Viac | 20. januára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o archívoch a registratúrach Cieľom návrhu zákona je v prvom rade prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu.

Viac | 8. januára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o priestupkoch Návrh zákona má za cieľ zamedziť zneužívaniu inštitútu uhradenia blokovej pokuty blokom na pokutu nezaplatenú na mieste osobami, ktoré už v momente prevzatia takéhoto bloku sú si vedomé, že udelenú pokutu nezaplatia.

Viac | 8. januára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o účtovníctve Podľa návrhu novely zákona budú subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami  povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu.

Viac | 23. decembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh nového autorského zákona

Cieľom koncepcie nového autorského zákona je moderný a flexibilný právny predpis, ktorý zabezpečí autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv v rámcoch stanovených európskym a medzinárodným právom.


Viac | 23. decembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o rodine

Konkrétne ciele návrhu zákona sú širokospektrálne a ich spoločným menovateľom je riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.


Viac | 19. decembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o ochrane pred požiarmi

Návrh novely zákona reaguje na výsledky výkonu štátneho požiarneho dozoru a na poznatky a zmeny v oblasti zabezpečovania činností na úseku ochrany pred požiarmi.


Viac | 19. decembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

Návrh stratégie rámcovo mapuje kultúrne a kreatívne sektory ako oblasť tradičného umenia, výtvarné a divadelné umenie, film, audiovíziu, televízne a rozhlasové vysielanie, počítačové hry, hudbu či vydavateľskú činnosť, ako aj dizajn, architektúru, reklamu, pamäťové a fondové inštitúcie a príbuzné oblasti (napr. vývoj softvéru) z hľadiska ich ekonomického potenciálu.


Viac | 18. decembra 2014 | Legislatívne správy

 Stránka 1/74 (735)