nedeľa 21. septembra 2014, Matúš

Legislatívne správy
Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva...

Návrh zákona bol vypracovaný s cieľom vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých poľnohospodárov. Súčasne tým chce prispieť k riešeniu generačnej výmeny v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, kde jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí je poľnohospodárstvo.


Viac | 12. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia...

Cieľom predloženého návrhu je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním poplatkov a doplatkov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od občana. Navrhuje sa jednoznačne určiť súčasti zdravotného výkonu. Oproti doterajšej právnej úprave sa ustanovuje, že zdravotné výkony poskytované pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu, bude schvaľovať príslušný VÚC.


Viac | 12. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

Cieľom predloženého návrhu zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Návrh zákona ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok, tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. 


Viac | 12. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh nového zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu

Prioritou navrhovaného zákona je zaviesť do praxe efektívny systém krízového manažmentu vytvorený Smernicou BRRD (smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk) pre zapracovanie vo všetkých členských štátoch EÚ. Tento systém umožní riešenie krízových situácií finančných inštitúcií bez ohrozenia stability finančných trhov a zaistí kontinuitu základných finančných služieb zlyhávajúcej finančnej inštitúcie.


Viac | 5. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona Správneho súdneho poriadku

Predkladaný návrh zákona je súčasťou procesných kódexov, ktoré nahrádzajú súčasný Občiansky súdny poriadok. Cieľom novej právnej úpravy konania v správnom súdnictve je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia čo najviac sa priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov účastníkov konania za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.


Viac | 5. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona Civilný sporový poriadok

Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.


Viac | 22. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a zákona o štátnej štatistike

Hlavným cieľom návrhu zákona je využitie získaných praktických skúseností z aplikačnej praxe v rámci problematiky európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), a to so zámerom zjednodušiť a zlepšiť fungovanie EZÚS a zabezpečiť právnu istotu členom takýchto zoskupení v ich každodennej činnosti.


Viac | 22. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely banského zákona

Zámerom predloženia návrhu zákona je plnenie pozitívneho záväzku SR na úseku sociálnych práv a práv na priaznivé životné prostredie ustanovením zákazu umiestňovania skládok, úložísk alebo odkladísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania, keďže uvedenými činnosťami môže dôjsť k ohrozeniu a poškodeniu životného prostredia, ako aj zdravia populácie.


Viac | 19. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o strelných zbraniach

Dôvodom na predloženie navrhovaného zákona je opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do týchto zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.


Viac | 19. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o audiovízii

Cieľom predloženého návrhu zákona je komplexná úprava práv a povinností osôb pôsobiacich v oblasti audiovízie, úprava jednotlivých evidencií v oblasti audiovízie, jednotného systému označovania, postavenia a pôsobnosti Slovenského filmového ústavu a úprava podmienok na odborné uchovávanie originálnych nosičov audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov tvoriacich audiovizuálne dedičstvo Slovenskej republiky.


Viac | 19. augusta 2014 | Legislatívne správy

 Stránka 1/71 (703)