sobota 1. novembra 2014, Denisa/Denis

Legislatívne správy
Návrh zákona o registri adries

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec pre fungovanie registra adries, ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, a to tak na účely ich využitia ako referenčných údajov inými štátnymi orgánmi na výkon ich činnosti, ako aj na účely podpory činnosti orgánov štátu majúcich v kompetencii zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku osôb.


Viac | 24. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o poisťovníctve

Predmetom návrhu zákona sú niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činností poisťovní a zaisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky, úprava reorganizácie a niektorých vzťahov súvisiacich s ich zánikom.


Viac | 21. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

Návrh zákona sa predkladá v súvislosti s prijatím nového nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.


Viac | 16. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh novely nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Cieľom návrhu nariadenia je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov.


Viac | 16. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Nový vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa...

Opatrenie Ministerstva financií SR z .... 2014 č. MF/021249/2014-725 ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99d ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Viac | 10. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ako iniciatívny materiál mimo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014.


Viac | 2. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely Notárskeho poriadku

Hlavným zámerom predloženia návrhu zákona je zabezpečenie riadnej aplikácie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve  v praxi, ako i riešenie aktuálnych aplikačných problémov a precizovanie právnej úpravy.


Viac | 2. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o pohľadávkach štátu

Návrh zákona upravuje nakladanie s pohľadávkami vo vlastníctve Slovenskej republiky vykonávané správcami majetku štátu a konsolidáciu pohľadávok štátu právnickou osobou so 100 % majetkovou účasťou štátu, pretože prax preukázala nevyhnutnosť efektívnejšieho vymáhania pohľadávok štátu jednotným a koordinovaným postupom.


Viac | 2. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

Cieľom navrhovaného zákona je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona súčasne taxatívne ustanovuje oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona ďalej na základe požiadaviek aplikačnej praxe precizuje ustanovenia, ktoré upravujú podmienky poskytovania dotácií na účely podľa § 2 ods. 1 písm. a) až k), napríklad sa ukladá povinnosť zriadenia osobitného účtu v banke.


Viac | 22. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone ochranných opatrení v občianskych veciach

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade jej premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na báze uznania ochranného opatrenia.


Viac | 22. septembra 2014 | Legislatívne správy

 Stránka 1/72 (713)