nedeľa 2. augusta 2015, Gustáv

Legislatívne správy
Pripravuje sa zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu Ministerstvo financií SR chce prostredníctvom návrhu novely zákona o pohľadávkach štátu zefektívniť systém vymáhania pohľadávok štátu, ktorý je v súčasnosti často zdĺhavý.

Viac | 21. júla 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o hnojivách

Navrhovaným zákonom sa upravujú správne aplikačné postupy tak, aby nedošlo k bodovému znečisteniu pôdy a aby sa predišlo možnej kontaminácii podzemných vôd s následným vstupom nežiaducich látok do potravinového reťazca obyvateľov.


Viac | 10. júla 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh nového zákona o štátnej pomoci

Návrh zákona o štátnej pomoci vymedzuje len základné pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci a minimálnej pomoci, a to vzhľadom na to, že legislatívu v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci prijíma Európska únia na základe čl. 109 Zmluvy o fungovaní EÚ.


Viac | 10. júla 2015 | Legislatívne správy

 

Novela zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Návrh spresňuje a upravuje rozsah ambulantného predaja sladkovodných trhových rýb a vianočných stromčekov, mení sa formulácia a odborná terminológia v časti zákazu predaja niektorých výrobkov


Viac | 10. júla 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií

Návrhom nariadenia sa určuje, že predmetnou právnickou osobou je s.r.o. založená Ministerstvom financií SR, pričom jej posilnené vlastné zdroje financovania sú vo výške 20 miliónov eur.


Viac | 10. júla 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

Cieľom novely zákona je chrániť životné prostredie znižovaním a predchádzaním emisií fluórovaných skleníkových plynov, stanoviť pravidlá obmedzovania, používania, zhodnotenia a zneškodnenia týchto plynov, ako aj výrobkov a zariadení, ktoré tieto plyny obsahujú.

 


Viac | 10. júla 2015 | Legislatívne správy

 

Nové kódexy civilného procesného práva si vyžiadajú zmeny v 170 právnych predpisoch Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. od 1. júla 2016 nahradia tri nové kódexy. Ide o rozsiahlu zmenu, s ktorou prichádzajú nové procesné inštitúty, ale aj terminológia.

Viac | 9. júla 2015 | Legislatívne správy

 

NR SR schválila novelu školského zákona NR SR po viacerých odkladoch schválila dňa 30. 6. 2015 novelu školského zákona. Najviac diskutovanou bola zmena o právomociach miest, obcí a žúp pri voľbe riaditeľa základnej či strednej školy.

Viac | 1. júla 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely Trestného zákona Návrhom zákona sa  transponuje do právneho poriadku SR Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o  európskom zatýkacom rozkaze.

Viac | 26. júna 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o platobných službách sľubuje zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov V prípade, ak by bola novela zákona prijatá v podobe, v akej je momentálne predložená, bude môcť spotrebiteľ jednoduchšie presunúť platobný účet k inému poskytovateľovi platobných služieb.

Viac | 22. júna 2015 | Legislatívne správy

 Stránka 1/77 (762)