sobota 23. mája 2015, Želmíra

Legislatívne správy
NR SR schválila kódexy civilného práva

Dňa 21. mája 2015 Národná rada SR schválila reformu civilného práva procesného. Nové kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok) nahradia socialistický Občiansky súdny poriadok z roku 1963.


Viac | 22. mája 2015 | Legislatívne správy

 

Novela Notárskeho poriadku Vláda Slovenskej republiky schválila 20. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

Viac | 21. mája 2015 | Legislatívne správy

 

Novela zákona o strelných zbraniach a strelive Navrhuje sa zavedenie evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v SR.

Viac | 5. mája 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR schválila návrh nového autorského zákona Návrh nového autorského zákona sa sústreďuje na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov.

Viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR schválila návrh novely zákona o rodine Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky ochrany detí a riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.

Viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza definícia konečného užívateľa výhod na účely tohto zákona. 

Viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Prezident SR Andrej Kiska podpísal nový zákon o odpadoch Najväčšou zmenou, ktorú prináša nový zákon, je zrušenie Recyklačného fondu a z toho vyplývajúce zrušenie povinnosti výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok.

Viac | 9. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Nové pravidlá pre zaznamenávanie informácií v sektore mlieka

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3. 2015 schválila nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.


Viac | 20. marca 2015 | Legislatívne správy

 

Nové pravidlá poskytovania podpory v sektore vína

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie, ktoré predstavuje právnu úpravu na vykonanie nových pravidiel poskytovania podpory v sektore vína.


Viac | 20. marca 2015 | Legislatívne správy

 

Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu Nariadenie vlády Slovenskej republiky roztrieďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa úrovne nebezpečenstva a s ohľadom na spôsob ich použitia, účel alebo hladinu hluku.

Viac | 20. marca 2015 | Legislatívne správy

 Stránka 1/76 (752)