piatok 22. augusta 2014, Tichomír

Legislatívne správy
Návrh zákona Civilný sporový poriadok

Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.


Viac | 22. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a zákona o štátnej štatistike

Hlavným cieľom návrhu zákona je využitie získaných praktických skúseností z aplikačnej praxe v rámci problematiky európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), a to so zámerom zjednodušiť a zlepšiť fungovanie EZÚS a zabezpečiť právnu istotu členom takýchto zoskupení v ich každodennej činnosti.


Viac | 22. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely banského zákona

Zámerom predloženia návrhu zákona je plnenie pozitívneho záväzku SR na úseku sociálnych práv a práv na priaznivé životné prostredie ustanovením zákazu umiestňovania skládok, úložísk alebo odkladísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania, keďže uvedenými činnosťami môže dôjsť k ohrozeniu a poškodeniu životného prostredia, ako aj zdravia populácie.


Viac | 19. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o strelných zbraniach

Dôvodom na predloženie navrhovaného zákona je opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do týchto zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.


Viac | 19. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o audiovízii

Cieľom predloženého návrhu zákona je komplexná úprava práv a povinností osôb pôsobiacich v oblasti audiovízie, úprava jednotlivých evidencií v oblasti audiovízie, jednotného systému označovania, postavenia a pôsobnosti Slovenského filmového ústavu a úprava podmienok na odborné uchovávanie originálnych nosičov audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov tvoriacich audiovizuálne dedičstvo Slovenskej republiky.


Viac | 19. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch

Návrh zákona sa zameriava na prijatie krokov, ktoré prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu kontroly na trhu spotrebiteľských úverov. Návrhom zákona sa zavádzajú dve meritórne zmeny: zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a vytvorenie registra údajov o spotrebiteľských úveroch. Predkladateľ návrhom zákona zavádza proces pre získanie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov.


Viac | 4. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely Zákonníka práce

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, bol vypracovaný a predložený do legislatívneho procesu na základe vlastnej iniciatívy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodov potreby riešenia problémov v oblasti dočasného prideľovania zamestnancov. Cieľom návrhu novely Zákonníka práce je riešenie problémov vyskytujúcich sa v aplikačnej praxi pri dočasnom prideľovaní zamestnancov.


Viac | 1. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o zahraničnej službe

Cieľom návrhu zákona je súčasne reagovať na zmeny, ktoré nastali od roku 2010 a vyplynuli z potrieb aplikačnej praxe, ako aj na prevzatie nových kompetencií ministerstvom, ktoré priniesla novelizácia zákona č. 575/2001 Z. z. Novela zákona zahŕňa teda aj problematiku výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí (v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí), ekonomickej diplomacii a  európskym záležitostiam.


Viac | 1. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

Cieľom návrhu zákona je transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013. Zámerom transpozície smernice je zlepšiť kvalitu investícií inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (v podmienkach zákona č. 650/2004 Z. z. ide o doplnkové dôchodkové spoločnosti alebo zamestnanecké dôchodkové spoločnosti v rozsahu ich činností vykonávaných na území Slovenskej republiky) a ochraňovať tým investorov.


Viac | 1. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o dani z motorových vozidiel

Cieľom návrhu zákona je odstránenie disproporcií, ktoré vznikajú pri aplikácii ustanovení citovaného zákona o miestnych daniach vo vzťahu k zdaňovaniu motorových vozidiel. Najmä zo strany podnikateľov podliehali kritike postupy jednotlivých vyšších územných celkov pri určovaní sadzieb dane a úľav na dani.


Viac | 16. júla 2014 | Legislatívne správy

 Stránka 1/70 (698)