štvrtok 17. apríla 2014, Rudolf

Legislatívne správy
Nové pravidlá na odstránenie prekážok vo voľnom pohybe pracovníkov

Rada ministrov EÚ prijala novú smernicu, ktorá má na národnej úrovni zabezpečiť lepšie uplatňovanie práva občanov EÚ pracovať v inom členskom štáte. Cieľom nových pravidiel je preklenúť rozdiel medzi deklarovanými právami a skutočnosťou a uľahčiť ľuďom, ktorí pracujú alebo si hľadajú zamestnanie v inej krajine, uplatňovanie ich práv v praxi. Členské štáty majú teraz dva roky na to, aby túto smernicu transponovali do vnútroštátneho práva.


Viac | 15. apríla 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Jedným z hlavných cieľov predkladaného návrhu zákona je legislatívna úprava zavedenia štátneho odborného dozoru a s tým súvisiace porušenia tohto zákona a vyriešenie niektorých problémov na základe podnetov z aplikačnej praxe. Prijatím navrhovaných zmien sa v oblasti povinnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov zavádza štátny odborný dozor nad školiacimi zariadeniami a v prípade porušení sa do zákona zavádzajú pokuty za správne delikty, poriadkové pokuty a priestupky.


Viac | 11. apríla 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Cieľom návrhu zákona je odstrániť niektoré interpretačné nejasnosti vyplývajúce z praxe, taktiež zjednodušiť správu miestnych daní, posilniť právnu istotu daňovníkov a umožniť zavedenie úľav pri poplatku za komunálny odpad pre vybrané skupiny obyvateľov. Navrhuje sa, aby sa do zákona doplnilo nové splnomocnenie pre správcov dane v súvislosti so zdanením pozemkov, ktoré umožní obciam určiť inú sadzbu dane z pozemkov pre tie pozemky, na ktorých sa nachádzajú transformačné stanice alebo predajné stánky.


Viac | 11. apríla 2014 | Legislatívne správy

 

Európska komisia vyzýva na prijatie prísnych regulačných noriem pre civilné dróny

Európska komisia dnes navrhla nové prísne normy na reguláciu operácií civilných drónov (diaľkovo riadených lietadiel, RPAS – remotely piloted aircraft sytems). Nové normy sa budú týkať bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, ochrany súkromia, ochrany údajov, poistenia a zodpovednosti. Cieľom je, aby sa európsky priemysel mohol stať celosvetovým lídrom na trhu tejto vznikajúcej technológie, a zároveň zabezpečiť zavedenie všetkých potrebných bezpečnostných záruk.


Viac | 9. apríla 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Návrh zákona s cieľom naplniť vyššie uvedené ciele poskytuje preventívnu ochranu zamestnancom, ktorí sa významnou mierou podieľali na odhalení závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie.


Viac | 8. apríla 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o životnom minime a ktorým sa mení zákon o rodičovskom príspevku

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavuje základný právny predpis, podľa ktorého sa postupuje pri aplikácii iných právnych predpisov, ktoré zakladajú buď nárok na určitú dávku, na určité plnenie, prípadne na zľavu, alebo úľavu z určitého plnenia.


Viac | 7. apríla 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach obmedzených prekurzorov výbušnín

Hlavným cieľom návrhu zákona je upraviť pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach sprístupňovania, dovozu, vlastníctva a používania obmedzených prekurzorov výbušnín v podmienkach Slovenskej republiky a zároveň stanoviť opatrenia súvisiace s látkami a zmesami uvedenými v prílohách nariadenia (EÚ) č. 98/2013, ktoré by mohli byť zneužité na nedovolenú výrobu výbušnín.


Viac | 7. apríla 2014 | Legislatívne správy

 

Flexibilnejšie vízové pravidlá

Mnohí štátni príslušníci tretích krajín, ktorí chcú cestovať do EÚ, často čelia komplikovaným, zdĺhavým a nákladným postupom udeľovania víz. Predložené návrhy výrazne skrátia a zjednodušia postupy tým, ktorí chcú prísť do EÚ na krátkodobé pobyty, prinesú väčšie úspory nákladov a zníženie byrokracie pri zachovaní rovnakej úrovne bezpečnosti. Uľahčenie vstupu do schengenského priestoru oživí hospodársku činnosť a vytváranie pracovných miest napríklad v oblasti cestovného ruchu, ako aj v súvisiacich oblastiach – v gastronómii či doprave.


Viac | 1. apríla 2014 | Legislatívne správy

 

Podpora návratu Európy k udržateľnému hospodárskemu rastu

Európska komisia prijala súbor opatrení, ktoré majú stimulovať nové a rôzne spôsoby uvoľňovania dlhodobého financovania a podporiť návrat Európy k udržateľnému hospodárskemu rastu. V rámci stratégie Európa 2020 a klimaticko-energetického balíka 2030 budú potrebné značné dlhodobé investície v oblasti infraštruktúry, nových technológií a inovácií, výskumu a vývoja a ľudského kapitálu.


Viac | 31. marca 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona o komore geodetov a kartografov

Hlavným zámerom návrhu zákona je korektne a systematicky definovať a upraviť základné pojmy, vzťahy, kompetencie a tiež práva a povinnosti subjektov na úseku geodézie a kartografie, pričom vychádza z aktuálnej situácie na úseku geodézie a kartografie a z potrieb praxe.


Viac | 21. marca 2014 | Legislatívne správy

 Stránka 1/66 (657)