utorok 21. apríla 2015, Ervín

Legislatívne správy
Vláda SR schválila návrh nového autorského zákona Návrh nového autorského zákona sa sústreďuje na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov.

Viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR schválila návrh novely zákona o rodine Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky ochrany detí a riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.

Viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza definícia konečného užívateľa výhod na účely tohto zákona. 

Viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Prezident SR Andrej Kiska podpísal nový zákon o odpadoch Najväčšou zmenou, ktorú prináša nový zákon, je zrušenie Recyklačného fondu a z toho vyplývajúce zrušenie povinnosti výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok.

Viac | 9. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Nové pravidlá pre zaznamenávanie informácií v sektore mlieka

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3. 2015 schválila nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.


Viac | 20. marca 2015 | Legislatívne správy

 

Nové pravidlá poskytovania podpory v sektore vína

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie, ktoré predstavuje právnu úpravu na vykonanie nových pravidiel poskytovania podpory v sektore vína.


Viac | 20. marca 2015 | Legislatívne správy

 

Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu Nariadenie vlády Slovenskej republiky roztrieďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa úrovne nebezpečenstva a s ohľadom na spôsob ich použitia, účel alebo hladinu hluku.

Viac | 20. marca 2015 | Legislatívne správy

 

Novela Trestného zákona Návrhom sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o európskom zatýkacom rozkaze.

Viac | 5. marca 2015 | Legislatívne správy

 

Novela zákona o ochrane pred požiarmi Novela zákona nanovo ustanovuje podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi.

Viac | 19. februára 2015 | Legislatívne správy

 

Novela zákona o účtovníctve Podľa novely zákona o účtovníctve budú subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu.

Viac | 19. februára 2015 | Legislatívne správy

 Stránka 1/75 (749)