utorok 2. septembra 2014, Linda

Aktuálne informácie > Komentáre k zákonom
Nový komentár k z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Komentáre k zákonomZákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich v spotrebiteľských vzťahoch založených na základe tzv. zmluvy  na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a spotrebiteľské vzťahy súvisiace s organizovaním tzv. predajných akcií a na ne nadväzujúcim predajom tovaru a poskytovaním služieb.

Viac | 15. júla 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa – aktualizácia

Komentáre k zákonomDoplnila sa nová definícia predmetu právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa, a to „produkt“. Menia a dopĺňajú sa ustanovenia ohľadom nekalých obchodných praktík. Zavádza sa detailnejšia úprava informačných povinností pred uzavretím zmluvy.


Viac | 27. júna 2014 | Komentáre k zákonom

 

Aktualizácia komentára k vyhláške Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
Komentáre k zákonomAktualizovaný komentár k vyhláške a zákonu po zmenách v úprave ochrany osobných údajov. Už nie je potrebné vypracovať samostatnú bezpečnostnú smernicu. Od 15. apríla 2014 sú už iba dva typy bezpečnostných opatrení. Zákon neodkazuje presne na ustanovenie prílohy vyhlášky, iba všeobecne necháva na prevádzkovateľovi, aby posúdil, čo všetko považuje za bezpečnostné opatrenia.

Viac | 28. mája 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – aktualizácia Komentáre k zákonomZmeny v súvislosti s novým spôsobom zverejňovania účtovných závierok, výročných správ a správ audítora v registri účtovných jednotiek.

Viac | 7. marca 2014 | Komentáre k zákonom

 

Nový komentár k zákonu č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Komentáre k zákonomCieľom zákona nie je nahrádzať existujúce predpisy (najmä upravujúce správne/súdne konanie), ale ustanoviť k „ listinnému“ spôsobu výkonu verejnej moci elektronickú alternatívu. Upravuje nové pojmy, ktoré nie sú definované v dnešnom práve a sú pre plnohodnotný výkon verejnej moci v elektronickej podobe nevyhnutné (napríklad konverzia dokumentov, elektronické schránky).

Viac | 24. februára 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení – aktualizácia

Komentáre k zákonomOd 1. januára 2014 zákon o DDS upravuje okrem možnosti sporenia vo viacerých fondoch aj možnosť účastníka rozložiť si doteraz nasporený majetok do viacerých príspevkových dôchodkových fondov. Došlo k zásadným zmenám v podávaní informácií pre verejnosť.


Viac | 17. februára 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 289/2008 Z. z. o o používaní elektronickej registračnej pokladnice – aktualizácia

Komentáre k zákonomUstanovením nových povinností od 1.  januára 2014 bude kontrolným orgánom umožnený ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici. Podnikatelia na požiadanie daňového alebo colného úradu budú predkladať kontrolné záznamy a sprístupňovať pre kupujúcich vyobrazenie pokladničného dokladu.


Viac | 15. januára 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach – aktualizácia Komentáre k zákonomAktualizovaný komentár k zákonu, ktorý bol naposledy novelizovaný zákonom č. 347/2013 Z. z. a zákonom č. 484/2013 Z. z. Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce alebo pre jej jednotlivé katastrálne územia. Bolo doplnené ukladanie pokút po kontrole a po podaní dodatočného priznania alebo dodatočného čiastkového priznania.

Viac | 13. januára 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce Komentáre k zákonomAktualizovaný komentár k zákonu, ktorý bol naposledy zmenený z. č. 308/2013 Z. z. Účelom zmeny je sústredenie výkonu inšpekcie práce na dozor a poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri nelegálnom zamestnávaní dvoch a viac fyzických osôb súčasne, môže byť uložená pokuta najmenej 5 000 eur.

Viac | 7. januára 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností – aktualizácia Komentáre k zákonomK zákonu č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam Vám ponúkame aktualizovaný komentár.

Viac | 16. decembra 2013 | Komentáre k zákonom

 Stránka 1/13 (122)