nedeľa 26. októbra 2014, Demeter

Aktuálne informácie > Komentáre k zákonom
Komentár k zákonu č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – aktualizácia Komentáre k zákonomK zákonu č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Vám ponúkame aktualizovaný komentár. Zmeny sa týkajú povinností zamestnávateľa súvisiacich so zabezpečením zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov.

Viac | 20. októbra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 305/2013 Z. z. o e-governmente – aktualizácia Komentáre k zákonomK zákonu o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (e-Governmente), ktorý bol zmenený zákonom č. 214/2014 Z. z. ponúkame aktualizovaný komentár. Aj počas prechodného obdobia je možné zriadenú elektronickú schránku právnickej osoby aktivovať, ak o to požiada.

Viac | 9. októbra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach – aktualizácia Komentáre k zákonomK zákonu č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach Vám ponúkame aktualizovaný komentár.

Viac | 26. septembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – aktualizácia

KOmentáre k zákonomAktualizovaný komentár k zmenám zavedeným zákonom č. 218/2014 Z. z. od 1. októbra 2014 a od 1. januára 2015. Zmeny sa týkajú zníženia hranice pre možnosť podávať štvrťročný súhrnný výkaz zo 100 000 € na 50 000 €, elektronických služieb a miesta dodania telekomunikačných služieb.


Viac | 12. septembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k z. č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok – aktualizácia

Komentáre k zákonomDaňový poriadok bol menený zákonmi č. 435/2013 Z. z. a č. 213/2014 Z. z. S účinnosťou od 1. 9. 2014 bol zvedený nový inštitút, tzv. záväzné stanovisko k uplatneniu daňových zákonov. Od 1. 1. 2015 sa menia podmienky zverejňovania zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a výmazu z tohto registra.


Viac | 9. septembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Nový komentár k z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Komentáre k zákonomZákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich v spotrebiteľských vzťahoch založených na základe tzv. zmluvy  na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a spotrebiteľské vzťahy súvisiace s organizovaním tzv. predajných akcií a na ne nadväzujúcim predajom tovaru a poskytovaním služieb.

Viac | 15. júla 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa – aktualizácia

Komentáre k zákonomDoplnila sa nová definícia predmetu právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa, a to „produkt“. Menia a dopĺňajú sa ustanovenia ohľadom nekalých obchodných praktík. Zavádza sa detailnejšia úprava informačných povinností pred uzavretím zmluvy.


Viac | 27. júna 2014 | Komentáre k zákonom

 

Aktualizácia komentára k vyhláške Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
Komentáre k zákonomAktualizovaný komentár k vyhláške a zákonu po zmenách v úprave ochrany osobných údajov. Už nie je potrebné vypracovať samostatnú bezpečnostnú smernicu. Od 15. apríla 2014 sú už iba dva typy bezpečnostných opatrení. Zákon neodkazuje presne na ustanovenie prílohy vyhlášky, iba všeobecne necháva na prevádzkovateľovi, aby posúdil, čo všetko považuje za bezpečnostné opatrenia.

Viac | 28. mája 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – aktualizácia Komentáre k zákonomZmeny v súvislosti s novým spôsobom zverejňovania účtovných závierok, výročných správ a správ audítora v registri účtovných jednotiek.

Viac | 7. marca 2014 | Komentáre k zákonom

 

Nový komentár k zákonu č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Komentáre k zákonomCieľom zákona nie je nahrádzať existujúce predpisy (najmä upravujúce správne/súdne konanie), ale ustanoviť k „ listinnému“ spôsobu výkonu verejnej moci elektronickú alternatívu. Upravuje nové pojmy, ktoré nie sú definované v dnešnom práve a sú pre plnohodnotný výkon verejnej moci v elektronickej podobe nevyhnutné (napríklad konverzia dokumentov, elektronické schránky).

Viac | 24. februára 2014 | Komentáre k zákonom

 Stránka 1/13 (127)