streda 28. januára 2015, Alfonz

Aktuálne informácie > Komentáre k zákonom
Komentár k zákonu č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení – aktualizácia Komentáre k zákonomNovela zákona o starobnom dôchodkovom sporení č. 183/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2015 obsahuje komplexnú právnu úpravu vyplácania dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia. Zo starobného dôchodkového sporenia sa bude vyplácať starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostné dôchodky.

Viac | 27. januára 2015 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k novému zákonu č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel Komentáre k zákonomDaň z motorových vozidiel od 1. 1. 2015 upravuje samostatný zákon. Základné podmienky zdaňovania motorových vozidiel, ako predmet dane, daňovník, zdaňovacie obdobie, základ dane, platenie preddavkov na daň, správu dane sú ponechané tak, ako to bolo upravené v jedenástej časti zákona č. 582/2004 Z. z. Zavádzajú sa jednotné ročné sadzby dane, oslobodenia od dane, zvýšenia a zníženia ročných sadzieb daní.

Viac | 15. januára 2015 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach – aktualizácia

KOmentáre k zákonomUpravuje sa výpočet násobku ročnej sadzby dane z pozemkov. Zaviedla sa nová sadzba poplatku podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov. Do predmetu dane zo stavieb bola zaradená stavba hromadných garáží umiestnená pod zemou. Daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daň z motorových vozidiel s účinnosťou od 1. januára 2015 upravuje zákon č. 361/2014 Z. z.


Viac | 29. decembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 663/2007 z. z. o minimálnej mzde – aktualizácia k 1. 1. 2015 Komentáre k zákonomNa obdobie roku 2015 je minimálna mzda ustanovená nariadením vlády SR č. 297/2014 Z. sumou 380 eur mesačne, resp. sumou 2,184 eura za hodinu. Aktualizované príklady k minimálnej mzde, ako aj výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nájdete v komentári.

Viac | 19. decembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – aktualizácia Komentáre k zákonomNovela č. 205/2014 Z. z. vymedzila viacero nových pojmov: prevádzka, údržba, oprava, rekonštrukcia a modernizácia, čo v praxi spresní chápanie týchto pojmov pri vymedzení činností realizovateľných z fondu prevádzky, údržby a opráv. Ďalšie zmeny sa týkajú zverejnenia postupu pri obstarávaní tovarov a služieb, zohľadnenia miery využívania spoluvlastníctva pri platbe do fondu i spracovávania osobných údajov a zverejňovania neplatičov.

Viac | 15. decembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – aktualizácia

Komentáre k zákonomAktualizovaný komentár k novelám účinným od 15. októbra 2014 a od 1. decembra 2014, ktorými sa upravuje výpočet násobku ročnej sadzby dane z pozemkov a zmenili sa ustanovenia v časti dane zo stavieb, oslobodenia od dane a zníženia dane z nehnuteľností, v dani za ubytovanie. Zaviedla sa pri množstvovom zbere nová sadzba poplatku podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov.


Viac | 4. decembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Komentáre k zákonomS účinnosťou od 2. januára 2015 nastáva prechod z právneho režimu informačných, reklamných a propagačných zariadení do právneho režimu reklamných stavieb. K tejto zmene stavebného zákona zavedenej zákonom č. 293/2014 Z. z Vám ponúkame aktualizovaný komentár. 


Viac | 7. novembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – aktualizácia Komentáre k zákonomK zákonu č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Vám ponúkame aktualizovaný komentár. Zmeny sa týkajú povinností zamestnávateľa súvisiacich so zabezpečením zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov.

Viac | 20. októbra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 305/2013 Z. z. o e-governmente – aktualizácia Komentáre k zákonomK zákonu o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (e-Governmente), ktorý bol zmenený zákonom č. 214/2014 Z. z. ponúkame aktualizovaný komentár. Aj počas prechodného obdobia je možné zriadenú elektronickú schránku právnickej osoby aktivovať, ak o to požiada.

Viac | 9. októbra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach – aktualizácia Komentáre k zákonomK zákonu č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach Vám ponúkame aktualizovaný komentár.

Viac | 26. septembra 2014 | Komentáre k zákonom

 Stránka 1/14 (134)