štvrtok 30. júla 2015, Libuša

Aktuálne informácie > Komentáre k zákonom
Nový komentár k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva Komentáre k zákonomKomentovaný zákon predstavuje prvú komplexnú úpravu volieb v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Nahrádza až šesť zákonov, ktoré do účinnosti tohto zákona t. j. do 1. 7. 2015, upravovali jednotlivé druhy volieb, resp. verejných hlasovaní. Zákon zjednocuje jednotlivé inštitúty a terminológiu volebného práva.

Viac | 10. júla 2015 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní Komentare k zákonomSpory medzi dodávateľom a spotrebiteľom, vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo s ňou súvisiace môžu byť v rozhodcovskom konaní rozhodované len na základe spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy. Iba spotrebiteľská rozhodcovská zmluva vyhotovená podľa tohto zákona môže platne založiť právomoc stáleho rozhodcovského súdu v spotrebiteľských sporoch.

Viac | 8. júna 2015 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – aktualizácia

Komentáre k zákonomK zmene odpisovania hmotného majetku prenajatého formou finančného prenájmu, k spresneniu pojmu daňový výdavok a posudzovaniu oprávnenosti daňových výdavkov a k ďalším zmenám v aktuálnom znení zákona o dani z príjmov Vám prinášame aktualizovaný komentár s príkladmi.


Viac | 2. marca 2015 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice - aktualizácia

Komentáre k zákonomDopĺňa sa povinnosť evidovať tržby podľa zákona o používaní ERP pre nové skupiny subjektov, vrátane advokátov, lekárov, cestovných agentúr. Novodoplnené skupiny subjektov môžu používať od 1. apríla 2015 aj virtuálnu registračnú pokladnicu. Ak vznikla podnikateľovi povinnosť používať ERP pred 1. januárom 2015, môže začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu najskôr od 1. januára 2016.


Viac | 13. februára 2015 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu o doplnkovom dôchodkovom sporení - aktualizácia

Komentáre k zákonomK zákonu č. 650/2004 Z. z. , ktorý bol naposledy menený s účinnosťou k 1. januáru a 1. marcu 2015 Vám ponúkame aktualizovaný komentár s príkladmi. S účinnosťou od 1. marca 2015 sa v zákone o DDS doplnila možnosť účastníka vybrať si v rámci predčasného výberu aj časť svojich úspor tvorenú z jeho príspevkov a nielen celú nasporenú sumu.


Viac | 9. februára 2015 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení – aktualizácia Komentáre k zákonomNovela zákona o starobnom dôchodkovom sporení č. 183/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2015 obsahuje komplexnú právnu úpravu vyplácania dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia. Zo starobného dôchodkového sporenia sa bude vyplácať starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostné dôchodky.

Viac | 27. januára 2015 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k novému zákonu č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel Komentáre k zákonomDaň z motorových vozidiel od 1. 1. 2015 upravuje samostatný zákon. Základné podmienky zdaňovania motorových vozidiel, ako predmet dane, daňovník, zdaňovacie obdobie, základ dane, platenie preddavkov na daň, správu dane sú ponechané tak, ako to bolo upravené v jedenástej časti zákona č. 582/2004 Z. z. Zavádzajú sa jednotné ročné sadzby dane, oslobodenia od dane, zvýšenia a zníženia ročných sadzieb daní.

Viac | 15. januára 2015 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach – aktualizácia

KOmentáre k zákonomUpravuje sa výpočet násobku ročnej sadzby dane z pozemkov. Zaviedla sa nová sadzba poplatku podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov. Do predmetu dane zo stavieb bola zaradená stavba hromadných garáží umiestnená pod zemou. Daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daň z motorových vozidiel s účinnosťou od 1. januára 2015 upravuje zákon č. 361/2014 Z. z.


Viac | 29. decembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 663/2007 z. z. o minimálnej mzde – aktualizácia k 1. 1. 2015 Komentáre k zákonomNa obdobie roku 2015 je minimálna mzda ustanovená nariadením vlády SR č. 297/2014 Z. sumou 380 eur mesačne, resp. sumou 2,184 eura za hodinu. Aktualizované príklady k minimálnej mzde, ako aj výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nájdete v komentári.

Viac | 19. decembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – aktualizácia Komentáre k zákonomNovela č. 205/2014 Z. z. vymedzila viacero nových pojmov: prevádzka, údržba, oprava, rekonštrukcia a modernizácia, čo v praxi spresní chápanie týchto pojmov pri vymedzení činností realizovateľných z fondu prevádzky, údržby a opráv. Ďalšie zmeny sa týkajú zverejnenia postupu pri obstarávaní tovarov a služieb, zohľadnenia miery využívania spoluvlastníctva pri platbe do fondu i spracovávania osobných údajov a zverejňovania neplatičov.

Viac | 15. decembra 2014 | Komentáre k zákonom

 Stránka 1/14 (139)