piatok 19. decembra 2014, Judita

Aktuálne informácie > Komentáre k zákonom
Komentár k zákonu č. 663/2007 z. z. o minimálnej mzde – aktualizácia k 1. 1. 2015 Komentáre k zákonomNa obdobie roku 2015 je minimálna mzda ustanovená nariadením vlády SR č. 297/2014 Z. sumou 380 eur mesačne, resp. sumou 2,184 eura za hodinu. Aktualizované príklady k minimálnej mzde, ako aj výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nájdete v komentári.

Viac | 19. decembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – aktualizácia Komentáre k zákonomNovela č. 205/2014 Z. z. vymedzila viacero nových pojmov: prevádzka, údržba, oprava, rekonštrukcia a modernizácia, čo v praxi spresní chápanie týchto pojmov pri vymedzení činností realizovateľných z fondu prevádzky, údržby a opráv. Ďalšie zmeny sa týkajú zverejnenia postupu pri obstarávaní tovarov a služieb, zohľadnenia miery využívania spoluvlastníctva pri platbe do fondu i spracovávania osobných údajov a zverejňovania neplatičov.

Viac | 15. decembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – aktualizácia

Komentáre k zákonomAktualizovaný komentár k novelám účinným od 15. októbra 2014 a od 1. decembra 2014, ktorými sa upravuje výpočet násobku ročnej sadzby dane z pozemkov a zmenili sa ustanovenia v časti dane zo stavieb, oslobodenia od dane a zníženia dane z nehnuteľností, v dani za ubytovanie. Zaviedla sa pri množstvovom zbere nová sadzba poplatku podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov.


Viac | 4. decembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Komentáre k zákonomS účinnosťou od 2. januára 2015 nastáva prechod z právneho režimu informačných, reklamných a propagačných zariadení do právneho režimu reklamných stavieb. K tejto zmene stavebného zákona zavedenej zákonom č. 293/2014 Z. z Vám ponúkame aktualizovaný komentár. 


Viac | 7. novembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – aktualizácia Komentáre k zákonomK zákonu č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Vám ponúkame aktualizovaný komentár. Zmeny sa týkajú povinností zamestnávateľa súvisiacich so zabezpečením zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov.

Viac | 20. októbra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 305/2013 Z. z. o e-governmente – aktualizácia Komentáre k zákonomK zákonu o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (e-Governmente), ktorý bol zmenený zákonom č. 214/2014 Z. z. ponúkame aktualizovaný komentár. Aj počas prechodného obdobia je možné zriadenú elektronickú schránku právnickej osoby aktivovať, ak o to požiada.

Viac | 9. októbra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach – aktualizácia Komentáre k zákonomK zákonu č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach Vám ponúkame aktualizovaný komentár.

Viac | 26. septembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – aktualizácia

KOmentáre k zákonomAktualizovaný komentár k zmenám zavedeným zákonom č. 218/2014 Z. z. od 1. októbra 2014 a od 1. januára 2015. Zmeny sa týkajú zníženia hranice pre možnosť podávať štvrťročný súhrnný výkaz zo 100 000 € na 50 000 €, elektronických služieb a miesta dodania telekomunikačných služieb.


Viac | 12. septembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k z. č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok – aktualizácia

Komentáre k zákonomDaňový poriadok bol menený zákonmi č. 435/2013 Z. z. a č. 213/2014 Z. z. S účinnosťou od 1. 9. 2014 bol zvedený nový inštitút, tzv. záväzné stanovisko k uplatneniu daňových zákonov. Od 1. 1. 2015 sa menia podmienky zverejňovania zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a výmazu z tohto registra.


Viac | 9. septembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Nový komentár k z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Komentáre k zákonomZákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich v spotrebiteľských vzťahoch založených na základe tzv. zmluvy  na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a spotrebiteľské vzťahy súvisiace s organizovaním tzv. predajných akcií a na ne nadväzujúcim predajom tovaru a poskytovaním služieb.

Viac | 15. júla 2014 | Komentáre k zákonom

 Stránka 1/14 (131)