štvrtok 24. apríla 2014, Juraj

Aktuálne informácie > Komentáre k zákonom
Komentár k zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – aktualizácia Komentáre k zákonomZmeny v súvislosti s novým spôsobom zverejňovania účtovných závierok, výročných správ a správ audítora v registri účtovných jednotiek.

Viac | 7. marca 2014 | Komentáre k zákonom

 

Nový komentár k zákonu č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Komentáre k zákonomCieľom zákona nie je nahrádzať existujúce predpisy (najmä upravujúce správne/súdne konanie), ale ustanoviť k „ listinnému“ spôsobu výkonu verejnej moci elektronickú alternatívu. Upravuje nové pojmy, ktoré nie sú definované v dnešnom práve a sú pre plnohodnotný výkon verejnej moci v elektronickej podobe nevyhnutné (napríklad konverzia dokumentov, elektronické schránky).

Viac | 24. februára 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení – aktualizácia

Komentáre k zákonomOd 1. januára 2014 zákon o DDS upravuje okrem možnosti sporenia vo viacerých fondoch aj možnosť účastníka rozložiť si doteraz nasporený majetok do viacerých príspevkových dôchodkových fondov. Došlo k zásadným zmenám v podávaní informácií pre verejnosť.


Viac | 17. februára 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 289/2008 Z. z. o o používaní elektronickej registračnej pokladnice – aktualizácia

Komentáre k zákonomUstanovením nových povinností od 1.  januára 2014 bude kontrolným orgánom umožnený ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici. Podnikatelia na požiadanie daňového alebo colného úradu budú predkladať kontrolné záznamy a sprístupňovať pre kupujúcich vyobrazenie pokladničného dokladu.


Viac | 15. januára 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach – aktualizácia Komentáre k zákonomAktualizovaný komentár k zákonu, ktorý bol naposledy novelizovaný zákonom č. 347/2013 Z. z. a zákonom č. 484/2013 Z. z. Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce alebo pre jej jednotlivé katastrálne územia. Bolo doplnené ukladanie pokút po kontrole a po podaní dodatočného priznania alebo dodatočného čiastkového priznania.

Viac | 13. januára 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce Komentáre k zákonomAktualizovaný komentár k zákonu, ktorý bol naposledy zmenený z. č. 308/2013 Z. z. Účelom zmeny je sústredenie výkonu inšpekcie práce na dozor a poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri nelegálnom zamestnávaní dvoch a viac fyzických osôb súčasne, môže byť uložená pokuta najmenej 5 000 eur.

Viac | 7. januára 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností – aktualizácia Komentáre k zákonomK zákonu č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam Vám ponúkame aktualizovaný komentár.

Viac | 16. decembra 2013 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 326/2005 Z. z. o lesoch – aktualizácia Kokmentáre k zákonomK zákonu č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorý bol naposledy menený zákonom č. 180/2013 Z. z. Vám ponúkame aktualizovaný komentár.

Viac | 18. novembra 2013 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Komentáre k zákonomKomentár k novému zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, k vyhláške č. 165/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške zodpovednej osoby a k vyhláške č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.


Viac | 24. októbra 2013 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti

Komentáre k zákonomK zákonu č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti prinášame nový komentár. Zákon upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti. Nezáleží na tom, na základe akého právneho dôvodu k presunu hotovosti. Hodnotou platby v hotovosti je aj súčet hodnôt samostatných platieb, ak je táto platba rozdelená na niekoľko samostatných platieb a tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu, napr. na základe jednej zmluvy.


Viac | 11. októbra 2013 | Komentáre k zákonom

 Stránka 1/12 (119)