nedeľa 1. februára 2015, Tatiana

Komentáre

InformácieProdukt Komentáre k zákonom v novej, lepšej kvalite!

Obsahuje viac ako sto priebežne aktualizovaných komentárov k jednotlivým ustanoveniam vybraných právnych predpisov z rôznych oblastí práva.Funkcionalita komentárov

  • rýchlejšie vyhľadanie komentára (3 registre komentárov na úvodnej stránke s farebným odlíšením platných/modré a zrušených /červené okomentovaných predpisov)
  • navigácia - prístup ku komentárom z obsahu komentovaného predpisu (keď viete komentár k akému predpisu, resp. ustanoveniu hľadáte + možnosť orientácie podľa názvov zákonných ustanovení)
  • fulltextové vyhľadávanie v komentároch (hľadáte konkrétny pojem, slovo? – zadajte do vyhľadávača na úvodnej stránke a vyhľadá Vám ho v texte všetkých komentárov z databázy, pre vyhľadanie v konkrétnom komentári použite podrobný vyhľadávač)
  • zobrazenie komentárov je prednastavené k aktuálnemu dátumu (keď potrebujete iba komentár v aktuálnom znení )
  • zobrazenie komentára k zvolenému dátumu (potrebujete „archívnu“ informáciu k určitému dátumu, komentár k staršej časovej verzii predpisu? – zvoľte dátum a zobrazí sa Vám komentár účinný v tom čase)
  • tlač vybranej časti komentára alebo celého komentára

Text komentára sa zobrazí pod navigáciou po kliknutí na zvolenú časť v navigácii, celý komentár sa zobrazí po kliknutí na slovo Obsah v navigácii.

Pre viac informácii kliknite prosím na nasledovný odkaz alebo použite Užívateľskú príručku


 

Komentár k zákonu č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení – aktualizácia Komentáre k zákonomNovela zákona o starobnom dôchodkovom sporení č. 183/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2015 obsahuje komplexnú právnu úpravu vyplácania dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia. Zo starobného dôchodkového sporenia sa bude vyplácať starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostné dôchodky.

viac | 27. januára 2015 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k novému zákonu č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel Komentáre k zákonomDaň z motorových vozidiel od 1. 1. 2015 upravuje samostatný zákon. Základné podmienky zdaňovania motorových vozidiel, ako predmet dane, daňovník, zdaňovacie obdobie, základ dane, platenie preddavkov na daň, správu dane sú ponechané tak, ako to bolo upravené v jedenástej časti zákona č. 582/2004 Z. z. Zavádzajú sa jednotné ročné sadzby dane, oslobodenia od dane, zvýšenia a zníženia ročných sadzieb daní.

viac | 15. januára 2015 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach – aktualizácia

KOmentáre k zákonomUpravuje sa výpočet násobku ročnej sadzby dane z pozemkov. Zaviedla sa nová sadzba poplatku podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov. Do predmetu dane zo stavieb bola zaradená stavba hromadných garáží umiestnená pod zemou. Daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daň z motorových vozidiel s účinnosťou od 1. januára 2015 upravuje zákon č. 361/2014 Z. z.


viac | 29. decembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 663/2007 z. z. o minimálnej mzde – aktualizácia k 1. 1. 2015 Komentáre k zákonomNa obdobie roku 2015 je minimálna mzda ustanovená nariadením vlády SR č. 297/2014 Z. sumou 380 eur mesačne, resp. sumou 2,184 eura za hodinu. Aktualizované príklady k minimálnej mzde, ako aj výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nájdete v komentári.

viac | 19. decembra 2014 | Komentáre k zákonom