nedeľa 20. apríla 2014, Marcel

Komentáre

InformácieProdukt Komentáre k zákonom v novej, lepšej kvalite!

Obsahuje viac ako sto priebežne aktualizovaných komentárov k jednotlivým ustanoveniam vybraných právnych predpisov z rôznych oblastí práva.Funkcionalita komentárov

  • rýchlejšie vyhľadanie komentára (3 registre komentárov na úvodnej stránke s farebným odlíšením platných/modré a zrušených /červené okomentovaných predpisov)
  • navigácia - prístup ku komentárom z obsahu komentovaného predpisu (keď viete komentár k akému predpisu, resp. ustanoveniu hľadáte + možnosť orientácie podľa názvov zákonných ustanovení)
  • fulltextové vyhľadávanie v komentároch (hľadáte konkrétny pojem, slovo? – zadajte do vyhľadávača na úvodnej stránke a vyhľadá Vám ho v texte všetkých komentárov z databázy, pre vyhľadanie v konkrétnom komentári použite podrobný vyhľadávač)
  • zobrazenie komentárov je prednastavené k aktuálnemu dátumu (keď potrebujete iba komentár v aktuálnom znení )
  • zobrazenie komentára k zvolenému dátumu (potrebujete „archívnu“ informáciu k určitému dátumu, komentár k staršej časovej verzii predpisu? – zvoľte dátum a zobrazí sa Vám komentár účinný v tom čase)
  • tlač vybranej časti komentára alebo celého komentára

Text komentára sa zobrazí pod navigáciou po kliknutí na zvolenú časť v navigácii, celý komentár sa zobrazí po kliknutí na slovo Obsah v navigácii.

Pre viac informácii kliknite prosím na nasledovný odkaz alebo použite Užívateľskú príručku


 

Komentár k zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – aktualizácia Komentáre k zákonomZmeny v súvislosti s novým spôsobom zverejňovania účtovných závierok, výročných správ a správ audítora v registri účtovných jednotiek.

viac | 7. marca 2014 | Komentáre k zákonom

 

Nový komentár k zákonu č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Komentáre k zákonomCieľom zákona nie je nahrádzať existujúce predpisy (najmä upravujúce správne/súdne konanie), ale ustanoviť k „ listinnému“ spôsobu výkonu verejnej moci elektronickú alternatívu. Upravuje nové pojmy, ktoré nie sú definované v dnešnom práve a sú pre plnohodnotný výkon verejnej moci v elektronickej podobe nevyhnutné (napríklad konverzia dokumentov, elektronické schránky).

viac | 24. februára 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení – aktualizácia

Komentáre k zákonomOd 1. januára 2014 zákon o DDS upravuje okrem možnosti sporenia vo viacerých fondoch aj možnosť účastníka rozložiť si doteraz nasporený majetok do viacerých príspevkových dôchodkových fondov. Došlo k zásadným zmenám v podávaní informácií pre verejnosť.


viac | 17. februára 2014 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 289/2008 Z. z. o o používaní elektronickej registračnej pokladnice – aktualizácia

Komentáre k zákonomUstanovením nových povinností od 1.  januára 2014 bude kontrolným orgánom umožnený ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici. Podnikatelia na požiadanie daňového alebo colného úradu budú predkladať kontrolné záznamy a sprístupňovať pre kupujúcich vyobrazenie pokladničného dokladu.


viac | 15. januára 2014 | Komentáre k zákonom