štvrtok 2. júla 2015, Berta

Komentáre

InformácieProdukt Komentáre k zákonom v novej, lepšej kvalite!

Obsahuje viac ako sto priebežne aktualizovaných komentárov k jednotlivým ustanoveniam vybraných právnych predpisov z rôznych oblastí práva.Funkcionalita komentárov

  • rýchlejšie vyhľadanie komentára (3 registre komentárov na úvodnej stránke s farebným odlíšením platných/modré a zrušených /červené okomentovaných predpisov)
  • navigácia - prístup ku komentárom z obsahu komentovaného predpisu (keď viete komentár k akému predpisu, resp. ustanoveniu hľadáte + možnosť orientácie podľa názvov zákonných ustanovení)
  • fulltextové vyhľadávanie v komentároch (hľadáte konkrétny pojem, slovo? – zadajte do vyhľadávača na úvodnej stránke a vyhľadá Vám ho v texte všetkých komentárov z databázy, pre vyhľadanie v konkrétnom komentári použite podrobný vyhľadávač)
  • zobrazenie komentárov je prednastavené k aktuálnemu dátumu (keď potrebujete iba komentár v aktuálnom znení )
  • zobrazenie komentára k zvolenému dátumu (potrebujete „archívnu“ informáciu k určitému dátumu, komentár k staršej časovej verzii predpisu? – zvoľte dátum a zobrazí sa Vám komentár účinný v tom čase)
  • tlač vybranej časti komentára alebo celého komentára

Text komentára sa zobrazí pod navigáciou po kliknutí na zvolenú časť v navigácii, celý komentár sa zobrazí po kliknutí na slovo Obsah v navigácii.

Pre viac informácii kliknite prosím na nasledovný odkaz alebo použite Užívateľskú príručku


 

Komentár k zákonu č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní Komentare k zákonomSpory medzi dodávateľom a spotrebiteľom, vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo s ňou súvisiace môžu byť v rozhodcovskom konaní rozhodované len na základe spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy. Iba spotrebiteľská rozhodcovská zmluva vyhotovená podľa tohto zákona môže platne založiť právomoc stáleho rozhodcovského súdu v spotrebiteľských sporoch.

viac | 8. júna 2015 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – aktualizácia

Komentáre k zákonomK zmene odpisovania hmotného majetku prenajatého formou finančného prenájmu, k spresneniu pojmu daňový výdavok a posudzovaniu oprávnenosti daňových výdavkov a k ďalším zmenám v aktuálnom znení zákona o dani z príjmov Vám prinášame aktualizovaný komentár s príkladmi.


viac | 2. marca 2015 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice - aktualizácia

Komentáre k zákonomDopĺňa sa povinnosť evidovať tržby podľa zákona o používaní ERP pre nové skupiny subjektov, vrátane advokátov, lekárov, cestovných agentúr. Novodoplnené skupiny subjektov môžu používať od 1. apríla 2015 aj virtuálnu registračnú pokladnicu. Ak vznikla podnikateľovi povinnosť používať ERP pred 1. januárom 2015, môže začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu najskôr od 1. januára 2016.


viac | 13. februára 2015 | Komentáre k zákonom

 

Komentár k zákonu o doplnkovom dôchodkovom sporení - aktualizácia

Komentáre k zákonomK zákonu č. 650/2004 Z. z. , ktorý bol naposledy menený s účinnosťou k 1. januáru a 1. marcu 2015 Vám ponúkame aktualizovaný komentár s príkladmi. S účinnosťou od 1. marca 2015 sa v zákone o DDS doplnila možnosť účastníka vybrať si v rámci predčasného výberu aj časť svojich úspor tvorenú z jeho príspevkov a nielen celú nasporenú sumu.


viac | 9. februára 2015 | Komentáre k zákonom