sobota 29. augusta 2015, Nikola/Nikolaj

Jednoduché účtovníctvo

Účtovníctvo podnikateľa zisťuje a zachytáva celý priebeh jednotlivých hospodárskych činností a ich ekonomické výsledky. Účtovníctvo poskytuje podnikateľovi – fyzickej osobe, informácie o:

- stave, prírastkoch a úbytkoch majetku,
- príjmoch z podnikateľskej činnosti,
- výdavkoch vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,
- výsledku hospodárenia, ktoré dosiahol za určité časové obdobie, tzn. zisk alebo stratu.

Najvyššími právnymi normami, ktoré upravujú vedenie účtovníctva, sú:

- Obchodný zákonník, t. j. zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje podnikateľom viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom stanoveným v zákone o účtovníctve,

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý sa týka všetkých účtovných jednotiek v SR, ktoré účtujú v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Všeobecne záväznou právnou normou pre vedenie JÚ, ktorá doplňuje ZÚ, sú Postupy účtovania v sústave JÚ, ktoré sú od 1. januára 2008 upravené v:

- opatrení z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Správne a riadne vedené účtovníctvo má podávať v peňažnom vyjadrení spoľahlivé informácie o podnikateľských aktivitách, z ktorých je možné získať pravdivý a vecný obraz:

- o majetkovej situácii podnikateľa, napríklad v akých druhoch majetku má podnikateľ viazané peniaze, ako je tento majetok ocenený, ako je opotrebovaný a podobne,

- o zdrojoch, z ktorých bol majetok obstaraný, napríklad o výške úverov, pôžičkách, záväzkoch podnikateľa, o tom, či nehrozí podnikateľovi pre veľkú zadlženosť likvidácia, konkurz (upozorňujem podnikateľov, že návrh na konkurz môže byť daný aj na FO) a podobne,

- o finančnej situácii podnikateľa, napríklad aký výsledok hospodárenia za daný rok dosiahol (zisk alebo stratu), či je schopný uhradiť načas svoje záväzky, či nejde o platobnú neschopnosť a podobne.

Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve podnikateľ – ÚJ, ktorý účtuje v sústave JÚ, účtuje v týchto účtovných knihách:

- v peňažnom denníku,
- v knihe pohľadávok,
- v knihe záväzkov,
- v pomocných knihách, ktorými sú:

- kniha dlhodobého majetku,
- kniha zásob,
- kniha cenín,
- pokladničná kniha,
- kniha účet v banke,
- kniha rezerv,
- pomocné knihy o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov,
- kniha sociálneho fondu.