utorok 3. marca 2015, Bohumil/Bohumila

Interné firemné predpisy – Vnútropodnikové smernice

O produkte

Produkt Interné firemné predpisy obsahuje interné firemné predpisy: základné, pracovnoprávne, z oblasti BOZP, pre požiarnu ochranu a účtovné. Cieľom produktu je poskytnúť užívateľom určitý návod, postup a pomoc pri tvorbe vnútorných predpisov podnikateľských subjektov prostredníctvom vypracovania ich možných vzorov.

Vzory interných firemných predpisov sú len návodom pri ich tvorbe, preto je potrebné prispôsobiť ich vlastným potrebám s ohľadom na konkrétne podmienky podnikateľských subjektov. Samotný vzor interného predpisu spolu s prílohami k predpisu sa nachádza v prílohe (dole), ktorú si môže používateľ otvoriť, pozmeniť, uložiť a vytlačiť.

 

Aktuality

 

Spracovanie a ochrana osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Interné firemné predpisyOsobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.


viac | 3. októbra 2013 | Interné firemné predpisy

 

Podpisový poriadok spoločnosti a organizačná štruktúra Interné firemné predpisyPodpisový poriadok upravuje oprávnenia a povinnosti podpisovať písomnosti pochádzajúce z činnosti spoločnosti. Podpisový poriadok spoločnosti sa vytvára najmä v obchodných spoločnostiach so zložitou organizačnou štruktúrou.

viac | 17. januára 2011 | Interné firemné predpisy

 

Rekondičné pobyty Interné firmené predpisyNa účely poskytovania rekon­dič­ných pobytov sú vybranými po­vo­la­niami tie, ktoré spĺňajú kritériá sťažených pracovných podmienok a sú­časne spĺňajú podmienky účel­nosti rekondičného pobytu z hľadis­ka prevencie profesijného poškodenia zdravia. Náklady na rekondičné po­byty uhrádza zamestnávateľ.

viac | 7. januára 2011 | Interné firemné predpisy

 

Postupy prác pri uzatváraní účtovných kníh a zostavovaní účtovnej závierky (harmonogram účtovnej závierky) Interné firemné predpisyÚčtovná uzávierka je súbor prác, ktoré súvisia s uzatvorením účtovných kníh, t. j. všetkých účtov bežného účtovníctva. Účtovná uzávierka je činnosť, ktorá sa vykonáva ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Je to prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto údaje využívajú. Musí poskytovať užívateľom verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.

viac | 3. januára 2011 | Interné firemné predpisy