štvrtok 30. júla 2015, Libuša

Dôvodové správy


O produkte

Dôvodová správa je dokument vysvetľujúci hlavné dôvody návrhov zmien a tvorby nových zákonov. Produkt obsahuje dôvodové správy zákonov, ktoré vyšli v Zbierke zákonov SR od roku 2003 po súčasnosť a priebežne dopĺňané dôvodové správy z 1. a 2. volebného obdobia. Počet dôvodových správ v produkte je v súčasnosti viac ako 1800.


Novinka v produkte:
Dôvodové správy sú tvorené v úvodnom procese schvaľovania zákona a nie vždy sú v súlade s jeho schváleným znením. Preto vám od 6. volebného obdobia k dôvodovým správam prinášame pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú k nim zverejnené a nájdete ich v prílohe.
Vďaka tejto pridanej hodnote budete mať kompletnú dôvodovú správu k schválenému zneniu zákona dostupnú na jednom mieste.


 

 

Aktuality

 

Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok) Dôvodové správyCieľom novej právnej úpravy konania v správnom súdnictve je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia čo najviac sa priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov účastníkov konania za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.

viac | 21. júla 2015 | Dôvodové správy

 

Dôvodová správa k zákonu č. 98/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke cestná premávkaCieľom právnej úpravy je dosiahnuť, aby držitelia vodičského oprávnenia skupiny B mohli zároveň viesť aj motorové vozidlá podskupiny A1 - ľahké motocykle s kubatúrou do 125 cm3.

viac | 14. mája 2013 | Dôvodové správy

 

Dôvodová správa k zákonu č. 64/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov Občiansky súdny poriadokÚčelom zákona je zabezpečiť dôsledné plnenie úloh prokuratúry SR pri ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu v súlade s čl. 149 Ústavy SR. A to vo veciach uvedených v § 35 ods. 2 OSP, ktorý taxatívne vymedzuje prípady, kedy je prokurátor oprávnený vstúpiť do začatého občianskeho súdneho konania.

viac | 4. apríla 2013 | Dôvodové správy

 

Novinka v produkte Dôvodové správy

dôvodové správyDôvodové správy sú tvorené v úvodnom procese schvaľovania zákona a nie vždy sú v súlade s jeho schváleným znením. Preto vám od 6. volebného obdobia k dôvodovým správam prinášame pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú k nim zverejnené a nájdete ich v prílohe.


viac | 5. septembra 2012 | Dôvodové správy