pondelok 20. októbra 2014, Vendelín

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
EPI Knihy
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Technické zhodnotenie pri prenájme nebytových priestorov

Zlúčenie obchodných spoločností

K zlučovaniu firiem dochádza hlavne z dôvodu kumulácie kapitálu a posilňovania ich trhovej pozície.

S. r. o. za euro v návrhu novely Obchodného zákonníka

S. r. o. za euro v návrhu novely Obchodného zákonníka


Niekoľko úvah o základnom imaní.

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

Akú zmluvu je oprávnený uzavrieť zamestnávateľ so samostatne zárobkovo činnou osobou a akú so zamestnancom?


všetky »
Aktuálne informácie
CRM systém a negativny postoj obchodnikov k nemu. CRM systém a negativny postoj obchodnikov k nemu. Približne 40% obchodov na zmenu IS vo firme stroskotá na negatívnom postoji zamestnancov, obchodníkov a ľudí ktorý sa nepozerajú do budúcnosti spoločnosti. Nemajú záujem na jeho raste a nerozumejú súvislostiam, načo treba sledovať údaje z CRM systému alebo akéhokoľvek systému na riadenie spoločnosti.

viac | 20. októbra 2014 | Inzercia

 

Riešite otázku komína? STADREKO – výroba komínovPokiaľ zvažujete aký komín si vybrať, určite zvážte firmu STADREKO. Máme za sebou 23 rokov poctivej práce. Zameriavame sa totiž na kvalitu materiálov, presnosť výroby a jednoduchú montáž. Týmto spôsobom sme vyrástli do dnešnej podoby.

viac | 15. októbra 2014 | Inzercia

 

Odklon od zásady rovnosti podielov pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov Odborné článkyČlánok analyzuje základné princípy uplatňujúce sa pri modifikácii podielov v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a skúma okolnosti odôvodňujúce odklon od zásady parity, a to s poukazom na aktuálnu rozhodovaciu činnosť súdov.

viac | 17. októbra 2014 | Odborné články

 

Oznámenie o preradení zamestnanca na inú prácu (§ 55 ods. 2 Zákonníka práce)

Vzory zmlúv a právnych podaníPreradenie na inú prácu spočíva vo vykonávaní práce iného druhu alebo na inom mieste zamestnancom, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve. Preradenie na inú prácu je jednostranným právnym úkonom zamestnávateľa, ktorým dochádza k zmene pracovných podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve a musí mať výnimočnú povahu. Dôvody preradenia zamestnanca na inú prácu sú taxatívne uvedené v § 55 ods. 2 ZP a nemožno ich rozširovať.


viac | 15. októbra 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Faktúra za osobný automobil kúpený v autobazári na Slovensku Príklady z praxeFyzická osoba kúpila osobný automobil z bazáru na Slovensku. Vyhotovili jej faktúru bez DPH. Je to správne?

viac | 14. októbra 2014 | Príklady z praxe

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

Návrh zákona sa predkladá v súvislosti s prijatím nového nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.


viac | 16. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh novely nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Cieľom návrhu nariadenia je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov.


viac | 16. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Nový vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa...

Opatrenie Ministerstva financií SR z .... 2014 č. MF/021249/2014-725 ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99d ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


viac | 10. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
EKONOMIKA: Metodika ESA 2010 zvýšila HDP Slovensku aj celej EÚ Hrubý domáci produkt Európskej únie sa podľa novej metodiky v roku 2010 oproti skorším údajom zvýšil o 3,7 % a v eurozóne vzrástol o 3,5 %. Slovensku sa HDP zväčšil o 1,9 % HDP. To znamená, že dopady na úrovne verejných dlhov členských štátov v pomere k HDP sú z pohľadu rozpočtových pravidiel EÚ iba minimálne.

viac | 20. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

NR SR: Rokovanie ukončila diskusia o zmenách v Obchodnom zákonníku Ministerstvo spravodlivosti navrhuje v Obchodnom zákonníku vytvoriť dva typy spoločností s ručením obmedzeným. Podľa vzoru Nemecka by sa mali deliť na tzv. riadne, v ktorých sa v absolútnom vyjadrení zvýši požiadavka na vytváranie základného imania a na start-up spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré bude možné vytvárať už so základným imaním od jedného eura.

viac | 20. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Tretí sektor sa obáva dopadu zníženia asignácie Mimovládne organizácie nesúhlasia so znížením asignácie z daní z príjmov právnických osôb v prospech neziskoviek. Tá by sa mala od roku 2015 znížiť na 1 % zo zaplatenej dane. Mimovládne organizácie však tvrdia, že zníženie asignácie od budúceho roka na 1 % bude mať katastrofálny dopad na verejnoprospešné aktivity.

viac | 20. októbra 2014 | Spravodajstvo