piatok 22. augusta 2014, Tichomír

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
EPI Knihy
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Novela zákona o DPH účinná od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015

Novela zákona o DPH

Vybrané témy schválenej novely zákona účinnej od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015.

Oslobodenie od súdnych poplatkov

Oslobodenie od súdnych poplatkov

 

Podmienky jeho priznania, pomery účastníka konania.

Životné minimum sa od 1. júla 2014 nezvýši

Životné minimum sa od 1. júla 2014 nezvýši

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby.


všetky »
Aktuálne informácie
Darovanie odpísaného auta spoločníkovi Príklady z praxeSpoločnosť chce darovať plne odpísaný automobil svojmu spoločníkovi. Vyplývajú z uvedeného nejaké povinnosti účtovnej jednotke z hľadiska DPH a dane z príjmu? Ako postupovať u spoločníka? Má sa tento dar oceniť a prípadne zdaniť?

viac | 21. augusta 2014 | Príklady z praxe

 

Súčasnosť a budúcnosť trestnej zodpovednosti právnických osôb Odborné článkyTrestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické, ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

viac | 18. augusta 2014 | Odborné články

 

Rozsudok NS SR sp. zn. 5Obdo/22/2012 k zriadenému exekučnému záložnému právu na majetok patriaci do konkurzu Rozhodnutia súdovZriadené exekučné záložné právo na majetok patriaci do konkurzu nevytvára veriteľovi v konkurznom konaní postavenie zabezpečeného (oddeleného) veriteľa.

viac | 13. augusta 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Splnenie peňažného záväzku zmenkou Odborné článkyČlánok rozoberá možnosti platby peňažného záväzku zmenkou, právnu úpravu platby zmenkou v legislatíve Slovenskej republiky a úskalia, ktoré takáto platba môže v praxi priniesť.

viac | 8. augusta 2014 | Odborné články

 

FerratumBank je správna a rýchla voľba Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Váš finančný život nie je práve zrovna ideálny? Už vás asi nebaví donekonečna počítať každú mincu a vyhovárať sa pred každou platbou. Zmeňte to! A zmeňte to s pôžičkou. Nemajte strach, každá pôžička nie je rovnaká. Spoločnosť Ferratum sa zaoberá malými úvermi, ktoré sú určené pre ľudí v aktuálnej núdzi. Ak je to váš prípad, čítajte ďalej a určite si túto službu obľúbite už po prvom využití.

viac | 7. augusta 2014 | Inzercia

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh novely banského zákona

Zámerom predloženia návrhu zákona je plnenie pozitívneho záväzku SR na úseku sociálnych práv a práv na priaznivé životné prostredie ustanovením zákazu umiestňovania skládok, úložísk alebo odkladísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania, keďže uvedenými činnosťami môže dôjsť k ohrozeniu a poškodeniu životného prostredia, ako aj zdravia populácie.


viac | 19. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o strelných zbraniach

Dôvodom na predloženie navrhovaného zákona je opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do týchto zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.


viac | 19. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o audiovízii

Cieľom predloženého návrhu zákona je komplexná úprava práv a povinností osôb pôsobiacich v oblasti audiovízie, úprava jednotlivých evidencií v oblasti audiovízie, jednotného systému označovania, postavenia a pôsobnosti Slovenského filmového ústavu a úprava podmienok na odborné uchovávanie originálnych nosičov audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov tvoriacich audiovizuálne dedičstvo Slovenskej republiky.


viac | 19. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
VLÁDA: Odvodové úľavy pri študentských brigádach sa zvýšia Hranica zárobku pri dohodách o brigádnickej práci, do ktorej študenti neplatia odvody, sa pre študentov stredných a vysokých škôl od začiatku budúceho roka zvýši na jednotnú sumu 200 eur. Počíta s tým návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý schválila vláda.

viac | 21. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

VLÁDA: Kabinet odobril založenie s.r.o. s eurovým základným imaním Ministerstvo spravodlivosti navrhuje vytvoriť dva typy spoločností s ručením obmedzeným. Podľa vzoru Nemecka by sa mali deliť na tzv. riadne, v ktorých sa v absolútnom vyjadrení zvýši požiadavka na vytváranie základného imania a na start-up spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré bude možné vytvárať už so základnými imaním od jedného eura.

viac | 21. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

VLÁDA: Zákon o dani z príjmov čakajú zmeny Zákon o dani z príjmov čakajú zmeny. Ministerstvo financií SR v návrhu novely, ktorý schválila vláda, navrhlo sprísniť definíciu daňových a nedaňových výdavkov. Taktiež chce napr. zaviesť limity pri kúpe vozidla určeného na podnikanie, počet odpisových skupín by sa mal rozšíriť zo štyri na šesť.

viac | 21. augusta 2014 | Spravodajstvo