piatok 22. augusta 2014, Tichomír

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
EPI Knihy
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Novela zákona o DPH účinná od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015

Novela zákona o DPH

Vybrané témy schválenej novely zákona účinnej od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015.

Oslobodenie od súdnych poplatkov

Oslobodenie od súdnych poplatkov

 

Podmienky jeho priznania, pomery účastníka konania.

Životné minimum sa od 1. júla 2014 nezvýši

Životné minimum sa od 1. júla 2014 nezvýši

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby.


všetky »
Aktuálne informácie
Darovanie odpísaného auta spoločníkovi Príklady z praxeSpoločnosť chce darovať plne odpísaný automobil svojmu spoločníkovi. Vyplývajú z uvedeného nejaké povinnosti účtovnej jednotke z hľadiska DPH a dane z príjmu? Ako postupovať u spoločníka? Má sa tento dar oceniť a prípadne zdaniť?

viac | 21. augusta 2014 | Príklady z praxe

 

Súčasnosť a budúcnosť trestnej zodpovednosti právnických osôb Odborné článkyTrestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické, ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

viac | 18. augusta 2014 | Odborné články

 

Rozsudok NS SR sp. zn. 5Obdo/22/2012 k zriadenému exekučnému záložnému právu na majetok patriaci do konkurzu Rozhodnutia súdovZriadené exekučné záložné právo na majetok patriaci do konkurzu nevytvára veriteľovi v konkurznom konaní postavenie zabezpečeného (oddeleného) veriteľa.

viac | 13. augusta 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Splnenie peňažného záväzku zmenkou Odborné článkyČlánok rozoberá možnosti platby peňažného záväzku zmenkou, právnu úpravu platby zmenkou v legislatíve Slovenskej republiky a úskalia, ktoré takáto platba môže v praxi priniesť.

viac | 8. augusta 2014 | Odborné články

 

FerratumBank je správna a rýchla voľba Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Váš finančný život nie je práve zrovna ideálny? Už vás asi nebaví donekonečna počítať každú mincu a vyhovárať sa pred každou platbou. Zmeňte to! A zmeňte to s pôžičkou. Nemajte strach, každá pôžička nie je rovnaká. Spoločnosť Ferratum sa zaoberá malými úvermi, ktoré sú určené pre ľudí v aktuálnej núdzi. Ak je to váš prípad, čítajte ďalej a určite si túto službu obľúbite už po prvom využití.

viac | 7. augusta 2014 | Inzercia

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh zákona Civilný sporový poriadok

Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.


viac | 22. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a zákona o štátnej štatistike

Hlavným cieľom návrhu zákona je využitie získaných praktických skúseností z aplikačnej praxe v rámci problematiky európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), a to so zámerom zjednodušiť a zlepšiť fungovanie EZÚS a zabezpečiť právnu istotu členom takýchto zoskupení v ich každodennej činnosti.


viac | 22. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely banského zákona

Zámerom predloženia návrhu zákona je plnenie pozitívneho záväzku SR na úseku sociálnych práv a práv na priaznivé životné prostredie ustanovením zákazu umiestňovania skládok, úložísk alebo odkladísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania, keďže uvedenými činnosťami môže dôjsť k ohrozeniu a poškodeniu životného prostredia, ako aj zdravia populácie.


viac | 19. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
VLÁDA: Zamestnávanie mladých má podporiť nový príspevok od štátu Od začiatku budúceho roka sa má zaviesť nový príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý schválila vláda. Má ísť o príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov, ktorí predtým nemali pravidelne platené zamestnanie trvajúce najmenej pol roka.

viac | 22. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

VLÁDA: Komunikácia subjektov so štatistikmi bude elektronická Komunikácia podnikateľských subjektov so Štatistickým úradom SR pri zisťovaní štatistických údajov sa bude vykonávať takmer výhradne elektronickou formou. Predpokladá to novela zákona o štátnej štatistike, ktorú schválila vláda. Okrem elektronizácie komunikácie úradu so spravodajskými jednotkami je tiež cieľom novely integrovať do zákona požiadavky Kódexu postupov pre európsku štatistiku.

viac | 22. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

VLÁDA: Kabinet schválil zmeny v dani z motorových vozidiel Od budúceho roka by sa mal úplne zmeniť súčasný systém dane z motorových vozidiel. Vyplýva to z návrhu zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý schválila vláda. Daň bude podľa návrhu spravodlivejšia, ekologickejšia a prehľadnejšia. Sadzby dane sa zjednotia a budú rovnaké pre celé Slovensko, pričom pri výške sadzieb bude veľkú úlohu zohrávať najmä ekologickosť vozidla a jeho vplyv na životné prostredie.

viac | 22. augusta 2014 | Spravodajstvo