streda 23. apríla 2014, Vojtech

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Tematické balíčky
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
EPI Knihy
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Zmeny v zdaňovaní príjmov od 1. 1. 2014

Zmeny v zdaňovaní príjmov od 1. 1. 2014
V zdaňovaní fyzických aj právnických osôb došlo od 1. januára 2014 k významným zmenám.

Krátkodobý nájom bytu

Krátkodobý nájom bytu

 

 

Nový zákon účinný od 1. mája 2014.

Manuál mzdovej účtovníčky (na rok 2014)

Manuál mzdovej účtovníčky (na rok 2014)
Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov a poskytovaním mzdy od 1. januára 2014.


všetky »
Aktuálne informácie
Konsolidácia pôžičky vyrieši problémy so splátkami Splácanie úveru oberá rozpočet o množstvo financií. Pokiaľ máte pôžičiek niekoľko, môžu sa problémy so splácaním ešte prehlbovať. Jedným z riešení je refinancovanie pôžičky – pomôže vám na pôžičke ušetriť a mesačnú splátku znížiť.

viac | 22. apríla 2014 | Inzercia

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. Sžr 150/2012, R 79/2014 k ochrane spotrebiteľa pri úverových zmluvách uzavretých nebankovými spoločnosťami Rozhodnutia súdovAk je splnomocniteľovi – úverovému dlžníkovi odňatá možnosť určiť a vybrať si osobu splnomocnenca a osoba splnomocnenca viackrát vystupuje v úverových obchodoch spoločnosti, ktorá poskytla úver, táto skutočnosť sama osebe musí nutne vyvolávať pochybnosti u konajúceho katastrálneho orgánu o tom, či výkon práv a povinností splnomocnenca pri uzavretí záložnej zmluvy je skutočne v medziach riadneho zastupovania záujmov úverového dlžníka.

viac | 23. apríla 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Motivačné štipendium žiaka Príklady z praxeKto vypláca motivačné štipendium žiakovi pri praktickom vyučovaní žiaka – fyzická osoba, právnická osoba alebo škola? Považuje sa štipendium za príjem zo závislej činnosti alebo je štipendium oslobodené od dane z príjmov? Ako je to s vybratím preddavku na daň a odvodu poistného z vyplatenej odmeny za produktívnu prácu žiakovi? 

viac | 22. apríla 2014 | Príklady z praxe

 

Odvolanie proti rozsudku krajského súdu vo veci povolenia na trvalý pobyt Vzory zmlúv a právnych podaníZákon o  pobyte cudzincov upravuje udelenie trvalého pobytu, ktorý sa rozdeľuje na tri základné druhy, a to trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas a pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom EÚ. Taxatívne sa uvádzajú dôvody zamietnutia žiadosti a dôvody zániku trvalého pobytu, pričom v prípade zániku zrušením trvalého pobytu sa ustanovujú prípady, keď napriek splneniu podmienok nedôjde k jeho zrušeniu.

viac | 16. apríla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Splatnosť poistného zamestnávateľa Príklady z praxeZamestnávateľ má stanovený výplatný termín 13. deň v mesiaci. Do akého termínu je povinný uhradiť poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie?

viac | 15. apríla 2014 | Príklady z praxe

 

všetky »
Legislatívne správy
EP schválil nový Európsky námorný a rybársky fond

Európsky parlament dnes prevažnou väčšinou hlasov schválil Európsky námorný a rybársky fond (EMFF). S rozpočtom 6,5 miliardy EUR na roky 2014 – 2020 bude fond financovať projekty na realizáciu novej reformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP) a rybárom a pobrežným komunitám poskytne financie na to, aby sa prispôsobili zmeneným pravidlám. Fond bude financovať aj projekty na podporu tzv. „modrého“ rastu a zamestnanosti v rámci integrovanej námornej politiky Európskej únie (INP).


viac | 17. apríla 2014 | Legislatívne správy

 

Nové pravidlá na odstránenie prekážok vo voľnom pohybe pracovníkov

Rada ministrov EÚ prijala novú smernicu, ktorá má na národnej úrovni zabezpečiť lepšie uplatňovanie práva občanov EÚ pracovať v inom členskom štáte. Cieľom nových pravidiel je preklenúť rozdiel medzi deklarovanými právami a skutočnosťou a uľahčiť ľuďom, ktorí pracujú alebo si hľadajú zamestnanie v inej krajine, uplatňovanie ich práv v praxi. Členské štáty majú teraz dva roky na to, aby túto smernicu transponovali do vnútroštátneho práva.


viac | 15. apríla 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Jedným z hlavných cieľov predkladaného návrhu zákona je legislatívna úprava zavedenia štátneho odborného dozoru a s tým súvisiace porušenia tohto zákona a vyriešenie niektorých problémov na základe podnetov z aplikačnej praxe. Prijatím navrhovaných zmien sa v oblasti povinnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov zavádza štátny odborný dozor nad školiacimi zariadeniami a v prípade porušení sa do zákona zavádzajú pokuty za správne delikty, poriadkové pokuty a priestupky.


viac | 11. apríla 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
SOCIÁLNE: Richter chce nezamestnanosť v SR znížiť na priemer eurozóny Minister práce a sociálnych vecí si dáva za cieľ znížiť mieru nezamestnanosti na Slovensku do konca roka 2016 na 11,8 %, čo bola priemerná miera nezamestnanosti v štátoch eurozóny v decembri minulého roka. Podľa neho novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá sa v praxi uplatňuje od mája minulého roka, už prináša pozitívne výsledky.

viac | 23. apríla 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Prvé kontrolné výkazy ukázali tisícky rizikových transakcií Zavedenie kontrolných výkazov k dani z pridanej hodnoty ukázalo daňovej správe už po krátkom čase stovky podozrivých firiem a tisícky najrizikovejších transakcií. Podarilo sa identifikovať vyše stovky nových rizikových reťazcov firiem, ktoré tvorí spolu vyše 800 spoločností. V rámci nich identifikovali viac ako 39 tisíc najrizikovejších transakcií. Trestná sadzba pri najzávažnejších daňových trestných činoch sa má pritom zvýšiť.

viac | 22. apríla 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Odvodové úľavy dali prácu 2 852 dlhodobo nezamestnaným Od začiatku novembra 2013 sa výrazne znížili zamestnávateľom odvody pri zamestnaní osoby, ktorá je evidovaná na úrade práce viac ako jeden rok. Sociálna poisťovňa od začiatku novembra do 4. apríla zaevidovala 3 815 žiadostí o registráciu zamestnanca s odvodovou úľavou pre 1 847 zamestnávateľov. Odvodové úľavy pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného dali do 4. apríla tohto roka prácu 2 852 osobám.

viac | 22. apríla 2014 | Spravodajstvo