pondelok 22. septembra 2014, Móric

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
EPI Knihy
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Vybrané zmeny zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov k 1. októbru 2014

Vybrané zmeny  zákona o vlastníctve bytov


Účinné k 1. októbru 2014.

Zmeny v dohodách od 1. júla 2014

Zmeny v dohodách od 1. júla 2014

Prehľad zmien v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.


všetky »
Aktuálne informácie
Metodický pokyn č. MF/018162/2014-1721 z 28. 7. 2014 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami Finančný spravodajcaMetodický pokyn č. MF/018162/2014-1721 z 28. 7. 2014 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami

viac | 22. septembra 2014 | Finančný spravodajca

 

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov Odborné článkyPrijatím novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov SR pod číslom 205/2014 Z. z. prešla na prvý pohľad pomerne zásadnou zmenou právna úprava hlasovania vlastníkov v domoch.

viac | 18. septembra 2014 | Odborné články

 

Ferratum vám vždy pomôže keď to potrebujete Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Hneváte sa sami na seba že žijete každý mesiac z ruky do huby? Aj napriek veľkým a pravidelným škrtom vo výdajoch nedokážete ustrážiť úspory a tie sa vám rozkotúľajú ihneď ako sa na ne pozriete. V čom robíte chybu? Možno máte skutočne len malý plat. Možno vás zaskočili nečakané výdavky. Stať sa totiž môže čokoľvek. Nech je to radostná udalosť ako svadba, či oslava, alebo choroba či nedajbože pohreb. Život je už raz taký. My vám však pomôžeme za akýchkoľvek okolností.

viac | 18. septembra 2014 | Inzercia

 

Hygiena rúk LORIKA.SK V tomto blogu by som sa rád vyjadril k niektorým bodom týkajúcich sa každodennej hygieny vo všeobecnosti. Dôkladná hygiena je minimum, ktoré vieme urobiť pre svoje zdravie.

viac | 17. septembra 2014 | Inzercia

 

Pracovný úraz pri telepráci Príklady z praxeAko je to s pracovným úrazom pri práci vykonávanej doma? Zamestnanec s použitím informačných technológií prácu (teleprácu) vykonáva doma. Telepráca nie je podmienkou zamestnávateľa, požiadal o ňu zamestnanec.

viac | 16. septembra 2014 | Príklady z praxe

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

Cieľom navrhovaného zákona je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona súčasne taxatívne ustanovuje oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona ďalej na základe požiadaviek aplikačnej praxe precizuje ustanovenia, ktoré upravujú podmienky poskytovania dotácií na účely podľa § 2 ods. 1 písm. a) až k), napríklad sa ukladá povinnosť zriadenia osobitného účtu v banke.


viac | 22. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone ochranných opatrení v občianskych veciach

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade jej premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na báze uznania ochranného opatrenia.


viac | 22. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva...

Návrh zákona bol vypracovaný s cieľom vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých poľnohospodárov. Súčasne tým chce prispieť k riešeniu generačnej výmeny v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, kde jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí je poľnohospodárstvo.


viac | 12. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
VLÁDA: Informácie o čerpaní fondov a dotácií majú byť na webe Na internete by sa mala približne do roka objaviť webstránka o využívaní peňazí z európskych, nórskych či iných fondov. Takúto úlohu obsahuje návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2014 - 2015, ktorý poslal rezort vnútra do pripomienkového konania.

viac | 22. septembra 2014 | Spravodajstvo

 

MV: Zníženie niektorých pokút premietli do nového sadzobníka Nový sadzobník pokút platí od 1. júla, pre policajtov je záväzný. Zjednocuje výšku pokút, ktoré ukladajú policajti na celom území Slovenskej republiky v súlade so zákonom o priestupkoch. Do sadzobníka premietli zníženie niektorých druhov blokových pokút a tiež viaceré novinky.

viac | 22. septembra 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Lekári v júli na podnet SP ukončili takmer 3 tisíc PN Sociálna poisťovňa pravidelne u lekárov i u poistencov vykonáva kontroly opodstatnenosti dočasnej práceneschopnosti a dodržiavania liečebného režimu, čím sa snaží zabrániť zneužívaniu sociálneho systému. Ošetrujúci lekári na podnet poisťovne ukončili v júli takmer 3 tisíc dočasných práceneschopností.

viac | 22. septembra 2014 | Spravodajstvo