sobota 28. februára 2015, Zlatica

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
Eurokódex literatúra
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky
Kalkulačky na výpočet odpisov
Kalkulačka náhrad advokátov

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi Vývoj Software a WEB aplikácii na mieru
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2014

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2014

Daňové priznanie sa podáva do 31. 3. 2015. Novinkou je daňová licencia.

Nadobúdanie

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku


K výkladu novej právnej úpravy z roku 2014.

Vybrané zmeny v zdaňovaní príjmov od 1. januára 2015

Vybrané zmeny v zdaňovaní príjmov od 1. januára 2015

Najdôležitejšou úpravou pri príjmoch zo závislej činnosti je tzv. brutácia nepeňažného príjmu zamestnanca.


všetky »
Aktuálne informácie
Potešte ženy na MDŽ! Darujte darčekové poukážky DOXX Plus! Už o pár dní oslavujeme Medzinárodný deň žien (8.marec). Muži aj zamestnávatelia stoja pred dôležitým rozhodnutím – aký darček je pre ženy najvhodnejší k tomuto sviatku? Kvetina, čokoláda alebo nejaká drobnosť? A čo tak darček, ktorý ocenia naozaj všetky ženy?

viac | 27. februára 2015 | Inzercia

 

Nové druhy ochranných známok

Odborné článkyPríspevok sa bližšie zaoberá špecifickými druhmi ochranných známok. Popri tradičných, v právnych predpisoch výslovne uvedených ochranných známkach sa zameriava aj na tie, ktorým nie je venovaná až taká pozornosť, konkrétne pohybové a polohové ochranné známky, či ochranné známky holografické.


viac | 25. februára 2015 | Odborné články

 

Rozsudok ESD sp. zn. C 212/13 k prevádzkovaniu kamerového systému na dome Rozhodnutia súdovPrevádzkovanie kamerového systému umiestneného fyzickou osobou na jej rodinnom dome na účely ochrany majetku, zdravia a života majiteľov domu, ktorý umožňuje obrazový záznam osôb ukladaný do nahrávacieho zariadenia, na ktorom sa záznam priebežne nahráva na harddisk, pričom tento systém sníma tiež verejné priestranstvo, nepredstavuje spracovanie údajov na výkon výlučne osobných alebo domácich činností v zmysle článku 3 smernice 95/46/EHS.

viac | 23. februára 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Výpoveď krátkodobého nájmu bytu Vzory zmlúv a právnych podaníVýpoveď krátkodobého nájmu bytu je jeden zo spôsobov zániku tohto nájomného vzťahu. Zákon o krátkodobom nájme bytu umožňuje vypovedať krátkodobý nájom bytu prenajímateľovi, ako aj nájomcovi.

viac | 19. februára 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Práca na dohodu o brigádnickej práci študentov Príklady z praxeAko zamestnať študenta na programátorské práce? Pracovná zmluva nie je možná vzhľadom na nepravidelnú dochádzku. Je možné uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov na programátorské práce, príp. aká je možnosť zamestnať študenta na takú príležitostnú výpomoc pri programátorských prácach?

viac | 17. februára 2015 | Príklady z praxe

 

všetky »
Legislatívne správy
Novela zákona o ochrane pred požiarmi Novela zákona nanovo ustanovuje podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi.

viac | 19. februára 2015 | Legislatívne správy

 

Novela zákona o účtovníctve Podľa novely zákona o účtovníctve budú subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu.

viac | 19. februára 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR: Novela zákona o cenných papieroch Návrh ruší bariéry na vytváranie nových finančných produktov (investičné certifikáty) na trh, napr. obmedzenia pri vydávaní, kde doteraz platila právna úprava, že ich môžu vydávať len banky.

viac | 12. februára 2015 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
SOCIÁLNE: SR patrí v únii k štátom s najvyšším rastom minimálnej mzdy V rámci 22 členských krajín Európskej únie, ktoré majú určenú minimálnu mzdu, patrí Slovensko s minimálnou mzdou 380 eur do skupiny krajín s minimálnou mzdou pod úrovňou 500 eur. Rast na Slovensku, ktorý bol 58 %, bol tretí najrýchlejší v rámci EÚ.

viac | 27. februára 2015 | Spravodajstvo

 

BANKY: Klient by mal mať podľa PMÚ možnosť presunúť účet aj s číslom Protimonopolný úrad SR navrhuje, aby vznikla možnosť presunúť si bežný účet zo starej banky na novú bez nevyhnutnosti zmeniť číslo bežného účtu, čím by sa mohli v maximálnej miere znížiť administratívne prekážky prechodu klientov medzi bankami.

viac | 27. februára 2015 | Spravodajstvo

 

MS: Upravujú pravidlá zapretia otcovstva Manžel, ktorý sa dozvedel, že nie je otcom dieťaťa, bude môcť o zapretie otcovstva požiadať tri roky odvtedy, ako to bude hodnoverne vedieť. Takúto hranicu chce zaviesť v novele zákona o rodine ministerstvo spravodlivosti. Pôvodne stanovená lehota na zapretie otcovstva bola do troch rokov, odkedy sa manžel matky dozvedel o narodení dieťaťa.

viac | 26. februára 2015 | Spravodajstvo