štvrtok 31. júla 2014, Ignác

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
EPI Knihy
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Zmena právnej formy a. s. na spoločnosť s r. o.

Zmena právnej formy a. s. na spoločnosť s r. o.

Postup pri zmene právnej formy a. s. na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Konanie o odporovacej žalobe

Konanie o odporovacej žalobe

 

 

Právne následky a judikatúra.

Čerpanie dovolenky

Čerpanie dovolenky

Právo zamestnanca, ktoré sa nemôže previesť na inú osobu a je vždy viazané len na FO v pracovnom pomere.


všetky »
Aktuálne informácie
Slovenské a České s.r.o. na predaj Máte v pláne expandovať do Českej republiky alebo ste sa rozhodli podnikať na Slovensku? Kúpa hotovej s.r.o. môže byť pre vás najvhodnejšou možnosťou ako začať aktívne s podnikaním.

viac | 28. júla 2014 | Inzercia

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi spoločnosti Príklady z praxeObchodná spoločnosť platí za členov predstavenstva a dozornej rady poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi spoločnosti. Je tento výdavok pre obchodnú spoločnosť uznaný za daňový výdavok? Ako je to s prihlasovaním na zdravotné poistenie a sociálne poistenie?

viac | 30. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Rozsudok NS SR sp. zn. 1MObdoV/2/2009, R 114/2014 zo Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR č. 7/2014 Rozhodnutia súdovDôkazné bremeno, že určitá obchodná zvyklosť existuje, aký je jej obsah a že sa zachováva, postihuje stranu, ktorá sa tejto zvyklosti dovoláva. Faktúra je platobný účtovný doklad, ktorému nemožno pripisovať účinky dvojstranného právneho úkonu. Jej záväznosť je daná obsahom dohody strán. Od samotnej skutočnosti, že predávajúci cenu tovaru fakturoval a na faktúre uvádza jednostranne lehoty splatnosti kúpnej ceny, nemožno odvodzovať zvyklosť alebo prax, ktorú strany medzi sebou zaviedli a teda ani úmysel strán.

viac | 25. júla 2014 | Rozhodnutia súdov

 

S Ferratum bankou je život krajší Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Určite máte skvelú náladu, keď je krásne slnečno. Naplnení energiou nepotrebujete už žiadny stimul na to, aby vám bolo veselo. Lúče slnka spália všetok stres a pochmúrne myšlienky. Čo však robiť ak sa zamračí. Starosti sa vracajú a vy si musíte nájsť iný spôsob pre zlepšenie nálady. Pokiaľ vás ťažia len peniaze, vieme vám pomôcť raz dva. Kto sme? Ferratum – váš finančný partner, ktorý urobí z každého dňa oslavu života a nového začiatku.

viac | 24. júla 2014 | Inzercia

 

Odpis pohľadávky v priebehu roka Príklady z praxeJe možné odpísať pohľadávku v podvojnom účtovníctve aj v priebehu roka alebo len k 31. 12. 20..?

viac | 22. júla 2014 | Príklady z praxe

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh zákona o dani z motorových vozidiel

Cieľom návrhu zákona je odstránenie disproporcií, ktoré vznikajú pri aplikácii ustanovení citovaného zákona o miestnych daniach vo vzťahu k zdaňovaniu motorových vozidiel. Najmä zo strany podnikateľov podliehali kritike postupy jednotlivých vyšších územných celkov pri určovaní sadzieb dane a úľav na dani.


viac | 16. júla 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca špecificky určeného na podporu zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.


viac | 16. júla 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

Hlavnou zmenou, ktorú prináša návrh zákona, je zrušenie právnej subjektivity úradov ako rozpočtových organizácií. Cieľom je najmä zmodernizovať výkon štátnej správy tak, aby bola vykonávaná a organizovaná flexibilne, diferencovane podľa potrieb obyvateľov a regiónov, v ktorých žijú, a aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre všetkých občanov pri výkone štátnej správy v predmetnej oblasti.


viac | 4. júla 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
SLUŽBY: Indikátor dôvery v službách sa v júli opätovne zvýšil Za posledné tri mesiace sa podnikateľská situácia oproti predchádzajúcemu prieskumu opätovne zlepšila. Konjunkturálne saldo zo sezónne očistených údajov vzrástlo o 5 bodov. Spomedzi 473 respondentov, zlepšenie podnikateľskej situácie pociťuje 39 % z nich, zhoršenie uviedlo 13 % firiem a stabilizovaný vývoj malo 48 % podnikov.

viac | 30. júla 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Počet poberateľov nezamestnaneckej dávky klesol V prvom polroku tohto roka dostávalo dávku v nezamestnanosti priemerne mesačne 36,8 tis. osôb, čo je v porovnaní s prvým polrokom vlaňajška pokles o 6,8 tis. ľudí. Na dávku v nezamestnanosti majú nárok tí nezamestnaní, ktorí boli poistení v nezamestnanosti najmenej dva roky v posledných troch rokoch. Dávka v nezamestnanosti dosahuje 50 % z hrubého príjmu poistenca.

viac | 30. júla 2014 | Spravodajstvo

 

ENERGETIKA: V ČR sa chystá nová daň na ropné produkty České ministerstvo priemyslu a obchodu navrhuje zavedenie novej dane z ropnej bezpečnosti. Táto daň by mala byť vo výške 25 až 30 halierov na jeden liter. Podľa nových pravidiel by tak subjekty na zásoby prispievali podľa toho, koľko ropných produktov spotrebujú.

viac | 30. júla 2014 | Spravodajstvo