nedeľa 1. februára 2015, Tatiana

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
Eurokódex literatúra
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky
Kalkulačky na výpočet odpisov

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi Vývoj Software a WEB aplikácii na mieru
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave PÚ za rok 2014

Účtovná závierka v sústave PÚ za rok 2014

Účtovnú závierku budú zostavovať podnikatelia na nových tlačivách.

Oprava poškodeného vozidlaUrčenie výšky náhrady škody.

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Pri vypĺňaní evidenčného listu vychádza zamestnávateľ z údajov uvedených na mzdovom liste.


všetky »
Aktuálne informácie
Začnite rok správne s rýchlou pôžičkou od FerratumBank Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Po sviatkoch to má väčšina ľudí rovnako. Peniaze sú minuté a regenerácia zatiaľ neprichádza. Pokúste sa trochu uvoľniť a zabudnite na pošramotený rozpočet. My vám v tom pomôžeme. Hľadáte cestu ako začať znovu? V tom prípade sa obráťte na nás – FerratumBank. Dokážeme vám, že pri pôžičke prevažujú pozitíva. Na úvod ponúkame novým zákazníkom úver na 15 dní a 150 euro zadarmo. Neplatíte úrok a môžete začať s posviatočnou regeneráciou.

viac | 30. januára 2015 | Inzercia

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty... (2015) Tlačivá a formuláreDaňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

viac | 26. januára 2015 | Tlačivá a formuláre

 

Aktuálne zmeny Občianskeho súdneho poriadku účinné od 1. januára a 1. marca 2015 Odborné článkyNárodná rada Slovenskej republiky prijala hneď dva zákony, ktoré novelizujú OSP s účinnosťou od 1. 1. 2015, resp.1. 3. 2015. Prvým je zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a druhým je zákon č. 353/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

viac | 30. januára 2015 | Odborné články

 

Referendum, pracovné voľno zamestnanca Príklady z praxeZamestnanec sa má zúčastniť školenia ako člen komisie do referenda. Má nárok na tento deň na pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas? Ak áno, na základe akého zákona? Ak sa zúčastní ako člen komisie referenda a bude mať nariadenú prácu, má na tento deň nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy?

viac | 28. januára 2015 | Príklady z praxe

 

Komentár k zákonu č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení – aktualizácia Komentáre k zákonomNovela zákona o starobnom dôchodkovom sporení č. 183/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2015 obsahuje komplexnú právnu úpravu vyplácania dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia. Zo starobného dôchodkového sporenia sa bude vyplácať starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostné dôchodky.

viac | 27. januára 2015 | Komentáre k zákonom

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh zákona o verejnom obstarávaní

Medzi ciele návrhu patrí zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh.


viac | 26. januára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o dráhach

Medzi cieľmi návrhu zákona je aj prebratie schválenej smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v transpozičnej lehote do 16. júna 2015.


viac | 20. januára 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o sociálnom poistení Cieľom návrhu zákona je zaviesť nové právne inštitúty ako minimálny dôchodok, ktorý má zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. 

viac | 20. januára 2015 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
PRIESKUM: Na Slovensku sa faktúry v priemere platia 24 dní po termíne Kým Slováci zaplatia faktúry, tak uplynú v priemere viac ako tri týždne od vypršania lehoty splatnosti. Celoslovenský priemer je 24 dní. Najhoršiu platobnú disciplínu majú Španieli, priemerne platia 46 dní po termíne.

viac | 30. januára 2015 | Spravodajstvo

 

NR SR: Poslanci schválili novelu obstarávania napriek výhradám Kisku Parlament opätovne schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú vrátil prezident na opätovné prerokovanie. Poslanci schválili tri z ôsmich pripomienok hlavy štátu. Zmeny v obstarávaní by mali znemožniť schránkovým firmám s neznámymi vlastníkmi získavať verejné zákazky.

viac | 29. januára 2015 | Spravodajstvo

 

NR SR: Poslanci prelomili veto a opäť schválili novelu Zákonníka práce Parlament opätovne a v pôvodnom znení schválil novelu Zákonníka práce, ktorou sa od začiatku marca tohto roka sprísnia podmienky pre agentúrne zamestnávanie. Spolu so Zákonníkom práce sa novelizoval aj zákon o pedagogických zamestnancoch. Pracovný pomer na určitý čas tak bude možné s pedagogickým zamestnancom dohodnúť najkratšie do 31. augusta.

viac | 29. januára 2015 | Spravodajstvo