streda 3. septembra 2014, Belo

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
EPI Knihy
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Novela zákona o DPH účinná od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015

Novela zákona o DPH

Vybrané témy schválenej novely zákona účinnej od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015.

Oslobodenie od súdnych poplatkov

Oslobodenie od súdnych poplatkov

 

Podmienky jeho priznania, pomery účastníka konania.

Životné minimum

Životné minimum


Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby.


všetky »
Aktuálne informácie
Prvá pomoc po dovolenke je FerratumBank Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Veríme, že si leto užívate so všetkým, čo k nemu patrí. Možno máte pred dovolenkou, alebo sa nachádzate v nejakej svojej vysnenej krajine. Sŕkate koktejl za koktejlom a chytáte bronz. No môže vás zaskočiť nepríjemná situácia. Peniaze vám dochádzajú a do ďalšej výplaty ďaleko. Čo urobiť? Necháte si prepadnúť polovicu dovolenky a smutní sa privalíte do sychravého domova? Alebo to urobíte pre tento krát trochu inak a zvolíte krajšiu cestu. Cestu bez rizika, no s dávkou dobrodružstva. Touto cestou je Ferratum – poskytovateľ krátkodobých pôžičiek.

viac | 28. augusta 2014 | Inzercia

 

Nález Ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 499/2012-47 k povinnosti exekučného súdu dať oprávnenému možnosť sa vyjadriť k vykonaným dôkazom Rozhodnutia súdovAk exekučný súd pri rozhodovaní o vydaní poverenia podľa § 44 ods. 2 EP vykonáva iné dôkazy než tie, ktoré sú výslovne uvedené v citovanom ustanovení, ako aj v prípadoch, keď exekučný súd (či už po vykonaní takýchto dôkazov, alebo bez toho) na ťarchu oprávneného reviduje skutkový stav, na ktorom je založený exekučný titul, je povinný dať oprávnenému možnosť sa k takto vykonaným dôkazom a takto novo vytvorenej procesnej situácii vyjadriť.

viac | 2. septembra 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Premlčanie nároku v spotrebiteľských veciach po novele zákona o ochrane spotrebiteľa zákonom č. 102/2014 Z. z. Odborné článkyZákon č. 102/2014 Z. z. mení okrem iného aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. V súvislosti s problematikou premlčania a jeho zákonnej úpravy sa stáva sporným s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku, pretože v § 5b stanovuje povinnosť, aby orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy z úradnej moci skúmal a vyhodnocoval prekážky uplatnenia práva predávajúceho voči spotrebiteľovi.

viac | 27. augusta 2014 | Odborné články

 

Oslobodenie od súdnych poplatkov (PO)

Tlačivá a formuláreNa návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.


viac | 25. augusta 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Darovanie odpísaného auta spoločníkovi Príklady z praxeSpoločnosť chce darovať plne odpísaný automobil svojmu spoločníkovi. Vyplývajú z uvedeného nejaké povinnosti účtovnej jednotke z hľadiska DPH a dane z príjmu? Ako postupovať u spoločníka? Má sa tento dar oceniť a prípadne zdaniť?

viac | 21. augusta 2014 | Príklady z praxe

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh zákona Civilný sporový poriadok

Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.


viac | 22. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a zákona o štátnej štatistike

Hlavným cieľom návrhu zákona je využitie získaných praktických skúseností z aplikačnej praxe v rámci problematiky európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), a to so zámerom zjednodušiť a zlepšiť fungovanie EZÚS a zabezpečiť právnu istotu členom takýchto zoskupení v ich každodennej činnosti.


viac | 22. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely banského zákona

Zámerom predloženia návrhu zákona je plnenie pozitívneho záväzku SR na úseku sociálnych práv a práv na priaznivé životné prostredie ustanovením zákazu umiestňovania skládok, úložísk alebo odkladísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania, keďže uvedenými činnosťami môže dôjsť k ohrozeniu a poškodeniu životného prostredia, ako aj zdravia populácie.


viac | 19. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
SOCIÁLNE: Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy nedohodli Sociálni partneri sa nedohodli na zvýšení minimálnej mzdy zo súčasných 352 eur na 380 eur. Asociácia zamestnávateľských zväzov a Republiková únia zamestnávateľov nesúhlasili so zdôvodnením, že hlavne v tých vyšších triedach minimálnej mzdy to bude mať stále dopady na jednotlivé firmy.

viac | 2. septembra 2014 | Spravodajstvo

 

EKONOMIKA: Nespokojnosť podnikateľov napriek zmierneniu pretrváva Prepad kvality podnikateľského prostredia na Slovensku sa v druhom štvrťroku podľa hodnotení podnikateľov výraznejšie spomalil. Podnikatelia sú naďalej najviac nespokojní hlavne s vymožiteľnosťou práva, s uplatňovaním princípu rovnosti pred zákonom a s mierou administratívneho zaťaženia.

viac | 2. septembra 2014 | Spravodajstvo

 

VLÁDA: Petície by sa mohli podávať aj cez portál verejnej správy Úrad vlády pripravil novelu zákona, ktorá by umožnila vytvárať či podporovať petíciu, a napokon ju aj podať, aj na Ústrednom portáli verejnej správy. Novelou sa zavedie aj povinné zverejňovanie výsledku vybavenia petície.

viac | 2. septembra 2014 | Spravodajstvo