nedeľa 19. apríla 2015, Jela

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
Eurokódex literatúra
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky
Kalkulačky na výpočet odpisov
Kalkulačka náhrad advokátov

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi Vývoj Software a WEB aplikácii na mieru
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Používanie registračnej pokladnice v roku 2015

Používanie registračnej pokladnice v roku 2015

Od 1. apríla 2015 môžu podnikatelia používať virtuálnu registračnú pokladnicu.

Plynutie času v práve alebo praktický sprievodca lehotami

Praktický sprievodca lehotami

Najčastejšie omyly pri uplatňovaní časovo obmedzených nárokov.

Ako poukázať 2 % z dane?

Ako poukázať 2 % z dane?

 

Praktické informácie o poskytnutí 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane.


všetky »
Aktuálne informácie
Zmeny v Občianskom súdnom poriadku od 1. mája 2015 Zbierka zákonov SRZákon č. 73/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 5. 2015 dopĺňa do zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok ustanovenia  o konaní o niektorých otázkach ochranných opatrení a rozširuje možnosti súdu ukladať predbežné opatrenia.

viac | 17. apríla 2015 | Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia

 

Kúpa podniku a daňová licencia Príklady z praxeV septembri 2014 bola kúpená už existujúca firma (s. r. o.). Má nový majiteľ zaplatiť daňovú licenciu v pomernej časti alebo za celý rok, resp. sa nemusí za rok 2014 platiť vôbec?

viac | 16. apríla 2015 | Príklady z praxe

 

Návrh obvineného na podmienečné zastavenie trestného stíhania Vzory zmlúv a právnych podaníPodmienečné zastavenie trestného stíhania je jedným zo spôsobov, ktorým môže skončiť trestná vec v prípravnom konaní. Podmienky, za ktorých možno k nemu pristúpiť, ustanovuje Trestný poriadok v § 216.

viac | 14. apríla 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Dovolanie v návrhoch dvoch civilných procesných kódexov Odborné článkyV príspevku sú špecifikované niektoré z najzásadnejších zmien v dovolacom konaní, ktoré sú navrhované v Civilnom sporovom poriadku resp. v Civilnom mimosporovom poriadku.

viac | 13. apríla 2015 | Odborné články

 

Účinky vyhlásenia konkurzu vo vzťahu ku skončenému daňovému konaniu a k postaveniu správkyne konkurznej podstaty Rozhodnutia súdovVzhľadom k tomu, že daňové konanie, ktorého predmetom bolo určenie preskúmavanej daňovej povinnosti, bolo právoplatne skončené, vo vzťahu k ďalšiemu prieskumu zákonnosti právoplatného administratívneho rozhodnutia žalovaného nastupujú účinky vyhlásenia konkurzu podľa § 47 ZKR, a nie účinky vyhlásenia konkurzu a povolenia reštrukturalizácie podľa § 95a zákona o správe daní.

viac | 10. apríla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

všetky »
Legislatívne správy
Vláda SR schválila návrh nového autorského zákona Návrh nového autorského zákona sa sústreďuje na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov.

viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR schválila návrh novely zákona o rodine Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky ochrany detí a riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.

viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza definícia konečného užívateľa výhod na účely tohto zákona. 

viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
DANE: Chorvátsko zvýšilo spotrebné dane z benzínu a tabaku Chorvátska vláda zvýšila spotrebné dane z benzínu a tabaku s cieľom podporiť príjmy štátneho rozpočtu a zmenšiť schodok verejných financií. Cena benzínu vzrastie o 0,2 HRK na liter. Chorvátske spotrebné dane z benzínu a tabaku sú stále pod úrovňou, ktorú žiada Európska komisia a preto sa môže v budúcnosti očakávať ďalšie zvýšenie.

viac | 17. apríla 2015 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Premiér Fico by rád zvýšil minimálnu mzdu na 400 eur Premiér Robert Fico by bol rád, keby sa minimálna mzda na Slovensku na rok 2016 priblížila k úrovni 400 eur. Uviedol to počas stretnutia s odborármi. Minimálna mzda na Slovensku sa pritom od začiatku tohto roka zvýšila z pôvodných 352 eur na 380 eur.

viac | 17. apríla 2015 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Zaťaženie práce daňami a odvodmi v SR dosahuje 41 % Priemerný zamestnanec na Slovensku odviedol v minulom roku na daniach a odvodoch z nákladov práce, ktoré zahŕňajú hrubú mzdu a odvody zamestnávateľa, približne 41 %. Daňovo-odvodové zaťaženie práce na Slovensku je vyššie ako v priemere krajín OECD, kde dosahuje 36 %. Je však nižšie než v okolitých krajinách s výnimkou Poľska.

viac | 16. apríla 2015 | Spravodajstvo