sobota 30. mája 2015, Ferdinand

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
Eurokódex literatúra
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky
Kalkulačky na výpočet odpisov
Kalkulačka náhrad advokátov

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi Vývoj Software a WEB aplikácii na mieru
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Transferové oceňovanie: Definícia závislých osôb

Transferové oceňovanie: Definícia závislých osôb

Medzi závislými osobami sa uplatňujú pravidlá transferového oceňovania.

Zmeny v právnej úprave obchodných spoločností

Zmeny v právnej úprave obchodných spoločností

Prehľad najdôležitejších zmien spojených s konkurzom a reštrukturalizáciou.

Kto by mal zostať v 2. pilieri?

Kto by mal zostať v 2. pilieri?

Od 15. marca do 15. júna 2015 môžu sporitelia ovplyvniť výšku svojho dôchodku.


všetky »
Aktuálne informácie
Rozsudok NS SR, R 21/2015 k prijímaniu úplatku v súvislosti s výkonom funkcie vyšetrovateľa a k povinnosti zachovávať mlčanlivosť obhajcu

Najvyšší súd SRTrestný čin prijímania úplatku podľa § 329 TZ, spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo prijatí sľubu úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ktorá vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 TZ.


viac | 29. mája 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Zo zasadnutia Vlády SR dňa 27. mája 2015

Vláda SR na svojom 164. zasadnutí dňa 27. mája 2015 schválila aj návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou by sa zaviedla možnosť posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa. Návrhom nového stavebného zákona si vláda kladie za cieľ riešiť aj aktuálny celospoločenský problém zníženia úrovne disciplíny vo výstavbe.


viac | 28. mája 2015 | Aktuálne informácie

 

Žaloba na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom

Vzory zmlúv a právnych podaníNávrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom možno podať až po vyčerpaní odvolania voči rozhodnutiu o priestupku ako riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.


viac | 25. mája 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Softvér Tribunal - nový štandard v elektronizácii advokátskych kancelárií V modernom svete sa už žiadny právnik nezaobíde bez počítača. Či si to pripúšťame, alebo nie, elektronizácia práce sa veľmi úzko dotýka aj práce advokátov resp. celých advokátskych kancelárií. Dnes už nie je možné vykonávať advokátsku prax bez pomoci počítačov.

viac | 25. mája 2015 | Inzercia

 

K právnej úprave prokúry Odborné článkyČlánok sa zaoberá vymedzením prokúry ako osobitnej formy obchodného zastúpenia, ktorú môže využiť len podnikateľ zapísaný v obchodnom registri. Komparatívnou metódou je poukázané na spôsob, akým zahraničné právne úpravy pristupujú k vymedzeniu prokúry, ako aj na nedostatky platnej právnej úpravy prokúry obsiahnutej v Obchodnom zákonníku, s cieľom formulovať určité odporúčania pre jej skvalitnenie.

viac | 22. mája 2015 | Odborné články

 

všetky »
Legislatívne správy
NR SR schválila kódexy civilného práva

Dňa 21. mája 2015 Národná rada SR schválila reformu civilného práva procesného. Nové kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok) nahradia socialistický Občiansky súdny poriadok z roku 1963.


viac | 22. mája 2015 | Legislatívne správy

 

Novela Notárskeho poriadku Vláda Slovenskej republiky schválila 20. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

viac | 21. mája 2015 | Legislatívne správy

 

Novela zákona o strelných zbraniach a strelive Navrhuje sa zavedenie evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v SR.

viac | 5. mája 2015 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
PREZIDENT: Podpísal zákon o knižniciach a o strelných zbraniach Prezident podpísal niekoľko zákonov, ktorými sa menia alebo dopĺňajú jednotlivé zákony. Ide napr. o zákon o knižniciach, ktorým sa novelizuje zároveň aj zákon o múzeách a galériách, zákon o vojenských obvodoch, zákon o strelných zbraniach a strelive či zákon o príspevku športovým reprezentantom.

viac | 29. mája 2015 | Spravodajstvo

 

PREZIDENT: Podpísal novelu zákona o znížení mýtnych pokút Prezident podpísal novelu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Výška pokút za mýtne priestupky a správne delikty sa tak od 1. júla zníži zhruba o polovicu. Cestní nákladní dopravcovia za nezaplatenie mýta uhradia pokutu najviac 1 050 eur namiesto súčasných 2 250 eur a v blokovom konaní 700 eur namiesto 1 500 eur.

viac | 29. mája 2015 | Spravodajstvo

 

DANE: EÚ poodhalila plány zdaňovania nadnárodných firiem Európska komisia načrtla plány boja proti znižovaniu daňovej povinnosti veľkých nadnárodných firiem zo ziskov v Európe pomocou kreatívneho účtovníctva. Detaily pripravovaných daňových opatrení by mala zverejniť 17. júna. Krajiny EÚ budú musieť zdieľať informácie o daňových dohodách s veľkými firmami.

viac | 28. mája 2015 | Spravodajstvo