sobota 23. mája 2015, Želmíra

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
Eurokódex literatúra
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky
Kalkulačky na výpočet odpisov
Kalkulačka náhrad advokátov

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi Vývoj Software a WEB aplikácii na mieru
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Transferové oceňovanie: Definícia závislých osôb

Transferové oceňovanie: Definícia závislých osôb

Medzi závislými osobami sa uplatňujú pravidlá transferového oceňovania.

Zmeny v právnej úprave obchodných spoločností

Zmeny v právnej úprave obchodných spoločností

Prehľad najdôležitejších zmien spojených s konkurzom a reštrukturalizáciou.

Kto by mal zostať v 2. pilieri?

Kto by mal zostať v 2. pilieri?

Od 15. marca do 15. júna 2015 môžu sporitelia ovplyvniť výšku svojho dôchodku.


všetky »
Aktuálne informácie
K právnej úprave prokúry Odborné článkyČlánok sa zaoberá vymedzením prokúry ako osobitnej formy obchodného zastúpenia, ktorú môže využiť len podnikateľ zapísaný v obchodnom registri. Komparatívnou metódou je poukázané na spôsob, akým zahraničné právne úpravy pristupujú k vymedzeniu prokúry, ako aj na nedostatky platnej právnej úpravy prokúry obsiahnutej v Obchodnom zákonníku, s cieľom formulovať určité odporúčania pre jej skvalitnenie.

viac | 22. mája 2015 | Odborné články

 

Vykonávanie závislej práce na základe živnostenského oprávnenia

Príklady z praxeMôže zamestnávateľ prikázať zamestnankyniam v pracovnom pomere, aby si založili živnosť a pracovali na živnosť v pracovnej pozícii ako upratovačky?


viac | 20. mája 2015 | Príklady z praxe

 

Ušetrite čas pri platení zdravotného poistenia Faktúry, dane, odvody... Vecí, ktoré musí podnikateľ či firma, ak sa chce vyhnúť problémom,  ustriehnuť každý mesiac, nie je málo. Jednou z povinností je aj poslať včas a v správnej výške poistné do zdravotnej poisťovne. Urobiť sa to dá aj pohodlne a rýchlo.

viac | 19. mája 2015 | Inzercia

 

Výška bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku vlastníkom budovy, ku ktorej nie je umožnený prístup Ústavný súd ČRPodľa názoru Ústavného súdu ČR, pokiaľ je obmedzený obsah vlastníckeho práva, keď sťažovateľka nemôže užívať budovy vo svojom vlastníctve, musí byť nevyhnutne obmedzená aj výška prípadného bezdôvodného obohatenia, o ktoré sa ako užívateľka cudzích pozemkov obohacuje (analogicky by nájomca určite platil nižšie nájomné za užívanie bytu, ak by jeho nájomné právo nezahŕňalo napr. využívanie vody a tepla).

viac | 18. mája 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Návrh páchateľa na výkon rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác Vzory zmlúv a právnych podaníUstanovenie § 88a ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení umožňuje páchateľovi priestupku podať návrh na výkon rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác, za predpokladu, že sú splnené nasledovné kritériá:
– ide o rozhodnutie o uložení pokuty, ktoré prevyšuje sumu 60 eur,
– táto pokuta nebola uložená v blokovom konaní

viac | 15. mája 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

všetky »
Legislatívne správy
NR SR schválila kódexy civilného práva

Dňa 21. mája 2015 Národná rada SR schválila reformu civilného práva procesného. Nové kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok) nahradia socialistický Občiansky súdny poriadok z roku 1963.


viac | 22. mája 2015 | Legislatívne správy

 

Novela Notárskeho poriadku Vláda Slovenskej republiky schválila 20. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

viac | 21. mája 2015 | Legislatívne správy

 

Novela zákona o strelných zbraniach a strelive Navrhuje sa zavedenie evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v SR.

viac | 5. mája 2015 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
NR SR: Majetkové priznania sa nezmenia Parlament neschválil novelu zákona o majetkových priznaniach niektorých verejných činiteľov, ktorou chceli nezaradení poslanci znížiť počet zamestnancov, ktorí musia podávať majetkové priznania o takmer 70 percent a u zvyšných výrazne sprísniť kontrolné mechanizmy, aby podávanie priznaní nebolo len formalitou.

viac | 22. mája 2015 | Spravodajstvo

 

NR SR: OĽaNO opätovne nepresadilo platby faktúr podľa splatnosti Hnutie OĽaNO v parlamente opätovne neuspelo s novelou Obchodného zákonníka, ktorou chceli docieliť, aby podnikatelia platili faktúry v poradí podľa dátumu splatnosti. Poslanci ich návrh zamietli. Novela mala zamedziť uprednostňovaniu určitých osôb pri vyplácaní faktúr alebo iných peňažných záväzkov.

viac | 22. mája 2015 | Spravodajstvo

 

NR SR: Slovensko je v čerpaní eurofondov na chvoste Európskej únie V rámci rozpravy k správe vlády o implementácii peňazí Európskej únie v programovom období 2007 - 2013 poslanec Zajac upozornil, že Slovensko je v čerpaní eurofondov na chvoste členských štátov Európskej únie. Vládnemu Smeru vyčítal, že ho nezaujíma transparentné a efektívne využívanie eurofondov.

viac | 21. mája 2015 | Spravodajstvo