pondelok 27. apríla 2015, Jaroslav

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
Eurokódex literatúra
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky
Kalkulačky na výpočet odpisov
Kalkulačka náhrad advokátov

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi Vývoj Software a WEB aplikácii na mieru
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Novely daňového poriadku schválené v roku 2014

Novely daňového poriadku schválené v roku 2014

V priebehu roka 2014 boli schválené štyri novely daňového poriadku.

Plynutie času v práve alebo praktický sprievodca lehotami

Praktický sprievodca lehotami

Najčastejšie omyly pri uplatňovaní časovo obmedzených nárokov.

Ako poukázať 2 % z dane?

Ako poukázať 2 % z dane?

 

Praktické informácie o poskytnutí 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane.


všetky »
Aktuálne informácie
Zákon o odpadoch Zbierka zákonov SR a konsolidované zneniaZákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016, okrem vybraných ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. 7. 2016 a 1. januára 2017 prináša nové pravidlá a kľúčové zmeny, ako napríklad rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobky od výroby až po spracovanie ako odpadu, zrušenie Recyklačného fondu, sprísnenie výkupu kovov od fyzických osôb nepodnikateľov, boj proti nelegálnym „čiernym“ skládkam.

viac | 27. apríla 2015 | Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia

 

Možnosť poukázať podiel zaplatenej dane pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania Príklady z praxeSpoločnosť oznámi daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 31. 5. 2015. Stratí tým možnosť poukázať 1,5 % podiel zo zaplatenej dane? 

viac | 24. apríla 2015 | Príklady z praxe

 

Pozemok vo vlastníctve fyzickej osoby užívaný obcou Odborné článkyPríspevok sa zaoberá problémom, kedy obce a vyššie územné celky vlastnia viaceré stavby, ktoré sú postavené na majetkovoprávne neusporiadaných pozemkoch. Zákon č. 66/2009 Z. z., ktorý danú problematiku rieši, zaviedol 2 možnosti tohto usporiadania, a to formou zámennej zmluvy alebo zriadením vecného bremena v prospech obce.

viac | 23. apríla 2015 | Odborné články

 

Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia Tlačivá a formuláreDaň je povinný odviesť platiteľ dane (je ním FO, ale aj PO), ktorým je príjemca nepeňažného plnenia (je to poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník), ktorý ho od držiteľa prijal. Daň je povinný odviesť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté, pričom v tejto lehote je platiteľ dane povinný aj predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane.

viac | 21. apríla 2015 | Tlačivá a formuláre

 

K dobrovoľnému vydaniu dôkazov podozrivým bez náležitého poučenia a k účelu bezpečnostnej prehliadky Krajský súdKrajský súd v Trenčíne rozhodoval o skutkovej situácii, pri ktorej všetko nasvedčovalo tomu, že podozrivý vydal v súvislosti s bežnou kontrolou vozidla príslušníkom Policajného zboru skladačku s pervitínom a náčinie pre užívanie drogy. Krajský súd získaný materiál nepovažoval za zákonne získaný dôkaz, pretože príslušníci Policajného zboru podozrivého náležitým spôsobom nepoučili o tom, že nie je povinný obviňovať sám seba.

viac | 20. apríla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

všetky »
Legislatívne správy
Vláda SR schválila návrh nového autorského zákona Návrh nového autorského zákona sa sústreďuje na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov.

viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR schválila návrh novely zákona o rodine Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky ochrany detí a riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.

viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza definícia konečného užívateľa výhod na účely tohto zákona. 

viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
MS: Pripravilo nový zákon upravujúci legislatívne pravidlá Ministerstvo spravodlivosti pripravilo nový zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR a predložilo ho do pripomienkového konania. Na základe tohto zákona vznikne oficiálna záväzná elektronická Zbierka zákonov, ktorá bude rovnocenná papierovej podobe.

viac | 27. apríla 2015 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Dlhodobá nezamestnanosť za súčasnej vlády rastie Úrady práce na Slovensku evidovali ku koncu marca tohto roka takmer 77,6 tisíc osôb, ktoré boli bez práce viac ako štyri roky. V porovnaní s koncom marca 2012 ide o nárast takmer o 21,9 tisíc osôb. Počet dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú v evidencii úradov práce viac ako štyri roky, v období od marca 2012 do marca 2015 vzrástol vo všetkých krajoch na Slovensku.

viac | 24. apríla 2015 | Spravodajstvo

 

NR SR: Parlament schválil novelu Obchodného zákonníka Novela Obchodného zákonníka mení podmienky reštrukturalizácií v reakcii na problémy malých veriteľov spoločnosti Váhostav. Zavádza sa register diskvalifikácií, prísne postihy pri odďaľovaní riešenia úpadku firmy, zavádzajú sa opatrenia zamedzujúce tunelovanie firiem. Vzniknúť má tiež inštitút krízy obchodnej spoločnosti.

viac | 24. apríla 2015 | Spravodajstvo