nedeľa 20. apríla 2014, Marcel

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Tematické balíčky
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
EPI Knihy
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Zmeny v zdaňovaní príjmov od 1. 1. 2014

Zmeny v zdaňovaní príjmov od 1. 1. 2014
V zdaňovaní fyzických aj právnických osôb došlo od 1. januára 2014 k významným zmenám.

Používanie služobného auta s GPS a ochrana osobných údajov

Používanie služobného auta s GPS a ochrana osobných údajov


Ako ochrániť firmu a zároveň aj osobné údaje zamestnanca?

Manuál mzdovej účtovníčky (na rok 2014)

Manuál mzdovej účtovníčky (na rok 2014)
Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov a poskytovaním mzdy od 1. januára 2014.


všetky »
Aktuálne informácie
Odvolanie proti rozsudku krajského súdu vo veci povolenia na trvalý pobyt Vzory zmlúv a právnych podaníZákon o  pobyte cudzincov upravuje udelenie trvalého pobytu, ktorý sa rozdeľuje na tri základné druhy, a to trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas a pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom EÚ. Taxatívne sa uvádzajú dôvody zamietnutia žiadosti a dôvody zániku trvalého pobytu, pričom v prípade zániku zrušením trvalého pobytu sa ustanovujú prípady, keď napriek splneniu podmienok nedôjde k jeho zrušeniu.

viac | 16. apríla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Splatnosť poistného zamestnávateľa Príklady z praxeZamestnávateľ má stanovený výplatný termín 13. deň v mesiaci. Do akého termínu je povinný uhradiť poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie?

viac | 15. apríla 2014 | Príklady z praxe

 

Svetlá a odvrátená tvár stávkovania na športové výsledky Odborné článkyPríspevok upozorňuje na nevyhnutnú potrebu legislatívnej úpravy športového stávkovania a s ním súvisiacich prejavov a aspektov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Na príkladoch iných krajín a vychádzajúc z aktuálnej praxe na Slovensku sme poukazuje na úskalia súčasnej legislatívnej úpravy u nás.

viac | 14. apríla 2014 | Odborné články

 

Zákon o ochrane osobných údajov Zbierka zákonov a konsolidované zneniaS účinnosťou od 15. apríla 2014 prináša zákon č. 84/2014  Z. z. zmeny v zákone č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

viac | 11. apríla 2014 | Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia

 

Mobilný telefón ako nový prostriedok páchania trestnej činnosti

Odborné článkyMobilný telefón je v súčasnosti fenomén, bez ktorého si väčšina populácie dnes nevie predstaviť svoj život. No ako môže byť mobilný telefón použitý na zvládnutie nárokov čoraz dynamickejšieho života, na pozitívne konanie – napr. privolanie pomoci, oznámenie hroziaceho nebezpečenstva..., tak môže prísť aj k zneužitiu mobilného telefónu na páchanie trestnej činnosti.


viac | 11. apríla 2014 | Odborné články

 

všetky »
Legislatívne správy
EP schválil nový Európsky námorný a rybársky fond

Európsky parlament dnes prevažnou väčšinou hlasov schválil Európsky námorný a rybársky fond (EMFF). S rozpočtom 6,5 miliardy EUR na roky 2014 – 2020 bude fond financovať projekty na realizáciu novej reformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP) a rybárom a pobrežným komunitám poskytne financie na to, aby sa prispôsobili zmeneným pravidlám. Fond bude financovať aj projekty na podporu tzv. „modrého“ rastu a zamestnanosti v rámci integrovanej námornej politiky Európskej únie (INP).


viac | 17. apríla 2014 | Legislatívne správy

 

Nové pravidlá na odstránenie prekážok vo voľnom pohybe pracovníkov

Rada ministrov EÚ prijala novú smernicu, ktorá má na národnej úrovni zabezpečiť lepšie uplatňovanie práva občanov EÚ pracovať v inom členskom štáte. Cieľom nových pravidiel je preklenúť rozdiel medzi deklarovanými právami a skutočnosťou a uľahčiť ľuďom, ktorí pracujú alebo si hľadajú zamestnanie v inej krajine, uplatňovanie ich práv v praxi. Členské štáty majú teraz dva roky na to, aby túto smernicu transponovali do vnútroštátneho práva.


viac | 15. apríla 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Jedným z hlavných cieľov predkladaného návrhu zákona je legislatívna úprava zavedenia štátneho odborného dozoru a s tým súvisiace porušenia tohto zákona a vyriešenie niektorých problémov na základe podnetov z aplikačnej praxe. Prijatím navrhovaných zmien sa v oblasti povinnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov zavádza štátny odborný dozor nad školiacimi zariadeniami a v prípade porušení sa do zákona zavádzajú pokuty za správne delikty, poriadkové pokuty a priestupky.


viac | 11. apríla 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
DANE: Rezort financií pripravil zmeny v daňových zákonoch Daňové zákony na Slovensku čakajú viaceré zmeny. Ministerstvo financií pripravilo sériu novelizácií, ktorými chce zaviesť zmeny pri správe dane z pridanej hodnoty, používaní registračných pokladníc či pri daňových kontrolách. Daňové úrady by mali dostať možnosť vrátiť preverenú časť nadmerných odpočtov DPH ešte pred ukončením daňovej kontroly. Posilniť sa majú aj kompetencie colníkov pri strážení ich objektov.

viac | 16. apríla 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Počet poberateľov nezamestnaneckej dávky klesol Sociálna poisťovňa vyplatila v marci tohto roka dávku v nezamestnanosti vyše 37,9 tis. osobám. V porovnaní s februárom sa počet poberateľov tejto dávky znížil o 850 osôb. Medziročne počet poberateľov dávky minulý mesiac klesol o vyše 7,7 tis. ľudí. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

viac | 16. apríla 2014 | Spravodajstvo

 

EKONOMIKA: Podnikateľské prostredie nie je podľa SOPK adekvátne Slovenská obchodná a priemyselná komora nepovažuje kvalitu podnikateľského prostredia a snahu slovenskej vlády o jej zlepšenie za adekvátne pre primeraný ekonomický rast. Podľa nej by sa mal vytvoriť systém osobnej zodpovednosti za čerpanie fondov EÚ v novom rozpočtovom období na všetkých úrovniach. SOPK tiež požaduje zjednodušenie odvodového systému a následne zníženie odvodového zaťaženia pre právnické osoby.

viac | 16. apríla 2014 | Spravodajstvo