pondelok 3. augusta 2015, Jerguš

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
Eurokódex literatúra
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky
Kalkulačky na výpočet odpisov
Kalkulačka náhrad advokátov

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi Vývoj Software a WEB aplikácii na mieru
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy

Zisťovanie základu dane po 1. 1. 2015

Zisťovanie základu dane po 1. 1. 2015

Okrem daňových a nedaňových výdavkov je významnou oblasťou aj problematika zisťovania základu dane.

Predaj značkových tovarov tzv. pod cenu

Predaj značkových tovarov tzv. pod cenu

Tipy pre majiteľov ochranných známok

Ukončenie štúdia a daňový bonus

Ukončenie štúdia a daňový bonus

V súvislosti s ukončením štúdia je potrebné sledovať, za ktoré mesiace ešte nárok na daňový bonus trvá.


všetky »
Aktuálne informácie
Návrh na vydanie rozkazu na plnenie Vzory zmlúv a právnych podaníRozkaz na plnenie predstavuje formu rozhodnutia súdu v skrátenom konaní.

viac | 30. júla 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Nadbytočnosť zamestnanca pri neakceptovaní skráteného úväzku Odborné článkyV rámci uvažovania o nadbytočnosti zamestnanca a následnom výpovednom dôvode z tohto titulu by mohla vyvstať otázka, či je možné zamestnanca prepustiť z dôvodu nadbytočnosti aj vtedy, ak odmietne prijať ponúkaný skrátený úväzok oproti tomu, ktorý má na základe platnej pracovnej zmluvy.

viac | 29. júla 2015 | Odborné články

 

K zodpovednosti právnickej osoby za konanie fyzickej osoby proti dobrým mravom Judikát Nejvyšší soud ČRPrávnická osoba je povinná ctiť dobré mravy a spôsob uplatnenia práva z jej strany nesmie byť v rozpore s tým, čo je vnímané ako základné pravidlo slušnosti v rozumnom usporiadaní medziľudských vzťahov.

viac | 28. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Register adries ako informačný systém verejnej správy Register adries ako informačný systém verejnej správyÚčelom novej právnej úpravy zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries je zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy, ktorý má zaznamenávať referenčné údaje – adresy a adresné body bytových a nebytových budov, ktoré budú získavané z evidencií orgánov verejnej správy. Ide o jeden z mnohých nástrojov informatizácie verejnej správy, ktoré slúžia na vybudovanie e-Governmentu na Slovensku.

viac | 27. júla 2015 | Odborné články

 

Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne k trestnoprávnym aspektom neoprávneného užívania SIM karty Krajský súdPodstata protiprávneho konania obžalovaného totiž spočívala v tom, že po „získaní“ cudzej SIM karty, ktorá sama osebe nemá prakticky žiadnu hodnotu, neoprávnene zasiahol do tohto miniatúrneho technického zariadenia tým spôsobom, že proti vôli jej zmluvného užívateľa túto kartu vo svojom telefónnom prístroji „oživil“ (zadaním príslušného správneho kódu).

viac | 23. júla 2015 | Rozhodnutia súdov

 

všetky »
Legislatívne správy
Pripravuje sa zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu Ministerstvo financií SR chce prostredníctvom návrhu novely zákona o pohľadávkach štátu zefektívniť systém vymáhania pohľadávok štátu, ktorý je v súčasnosti často zdĺhavý.

viac | 21. júla 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o hnojivách

Navrhovaným zákonom sa upravujú správne aplikačné postupy tak, aby nedošlo k bodovému znečisteniu pôdy a aby sa predišlo možnej kontaminácii podzemných vôd s následným vstupom nežiaducich látok do potravinového reťazca obyvateľov.


viac | 10. júla 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh nového zákona o štátnej pomoci

Návrh zákona o štátnej pomoci vymedzuje len základné pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci a minimálnej pomoci, a to vzhľadom na to, že legislatívu v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci prijíma Európska únia na základe čl. 109 Zmluvy o fungovaní EÚ.


viac | 10. júla 2015 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
Sociálna poisťovňa podľa Mihála pri SZČO porušuje zákon Ako upozornil na štvrtkovej tlačovej besede, Sociálna poisťovňa si nesplnila svoju zákonnú povinnosť zaslať samostatne zárobkovo činným osobám do 20. júla tohto roka informáciu o tom, či sú alebo nie sú sociálne poistené.

viac | 31. júla 2015 | Spravodajstvo

 

SP predlžuje SZČO termín splatnosti júlových odvodov Pre technické problémy Finančnej správy SR pri exporte údajov do Sociálnej poisťovne poisťovňa dočasne pozastavila zasielanie oznámení samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) o ich odvodovej povinnosti, ktorú majú od 1. júla 2015.

viac | 30. júla 2015 | Spravodajstvo

 

V júni na Slovensku pracovalo takmer 22,9 tis. cudzincov Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu majú občania Rumunska, ktorých ku koncu prvého polroka tohto roka na Slovensku pracovalo takmer 5,8 tisíc.

viac | 27. júla 2015 | Spravodajstvo