pondelok 24. novembra 2014, Emília

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
EPI Knihy
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Daňová licencia

Daňová licencia


Zavedením daňovej licencie zákon stanovuje minimálnu výšku dane z príjmov PO.

Daňová licencia

Bilbordy po novom


Novela stavebného zákona od 2. 1. 2015

Vyplácanie dôchodkov z II. piliera

Vyplácanie dôchodkov z II. piliera

Prehľad zmien v zákone
o starobnom dôchodkovom sporení.


všetky »
Aktuálne informácie
Aplikačné problémy spojené s povinným zverejňovaním zmlúv

Odborné článkyPredmetom príspevku je analýza právnej úpravy povinného zverejňovania zmlúv a následné poukázanie na nedostatky vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám


viac | 21. novembra 2014 | Odborné články

 

Novela opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Finančný spravodajcaOpatrenie Ministerstva financií SR z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

viac | 19. novembra 2014 | Finančný spravodajca

 

Nárok zamestnanca pri pracovnom úraze

Príklady z praxeMá zamestnanec nárok na stratu na zárobku pri pracovnom úraze, z ktorého bol uznaný za dočasne práceneschopného? Kto mu túto náhradu vyplatí a ako má o ňu požiadať?


viac | 18. novembra 2014 | Príklady z praxe

 

FerratumBank sa prispôsobuje svojim klientom Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Máte skúsenosti s pôžičkami? Určite drvivá väčšina z vás áno. A určite sa nájde mnoho z vás, pre ktorých bola, či je táto skúsenosť negatívna. Čím to asi bude. Prečo vám pôžička nevyhovovala? Zlý prístup spoločnosti, zle nastavené splátky, neochota pracovníkov, zdĺhavé vybavovanie, zložité papierovanie, nejasná zmluva, zatajovanie dôležitých informácií, skryté poplatky... Toto je len hŕstka nekalostí, ktoré väčšina poskytovateľov pôžičiek praktikuje každý deň. Tisíce ľudí tak oberajú o peniaze a čas. Vari to nejde inak?

viac | 14. novembra 2014 | Inzercia

 

Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka Zbierka zákonov SR a konsolidované zneniaNariadenie vlády č. 303/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2015 mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

viac | 13. novembra 2014 | Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh zákona o knižniciach

Cieľom predloženého návrhu zákona je predovšetkým zavedenie novej úpravy a precizovanie pojmov, ktoré obsahovo zohľadňujú súčasné formy a spôsoby výkonu odborných činností knižníc; redefinovanie úloh jednotlivých typov knižníc a ich funkcií v knižničnom systéme Slovenskej republiky vrátane vymedzenia ich pôsobnosti.


viac | 19. novembra 2014 | Legislatívne správy

 

Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Predkladaným opatrením sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby. Vzor použijú právnické osoby, ak im osobitný zákon ustanovuje schválenie účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby (valné zhromaždenie, členská schôdza, správna rada).


viac | 19. novembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o peňažných príspevkoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


viac | 14. novembra 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
VLÁDA: Kabinet odobril zavedenie odvodovej úľavy Vláda odobrila avizovanú odvodovú odpočítateľnú položku, ktorá má znížiť zdravotné odvody nízkopríjmových zamestnancov. Jej zavedením sa kompenzuje nárast minimálnej mzdy v roku 2015. Na odvodovú úľavu budú mať nárok tí zamestnanci, ktorí zarobia menej ako 570 eur mesačne, resp. 6 840 eur ročne.

viac | 21. novembra 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Slovensko je na stom mieste v hodnotení systému platenia daní V celkovom hodnotení systému platenia daní Slovensko obsadilo stú priečku. Vyplynulo to zo štúdie, ktorú vydala skupina Svetovej banky v spolupráci s PwC. Slovensko si tak medziročne polepšilo o dve priečky. Štúdia vychádza z legislatívy platnej ku koncu roka 2013 a je súčasťou projektu o podnikaní, ktorý pracuje s modelovou spoločnosťou.

viac | 21. novembra 2014 | Spravodajstvo

 

PREZIDENT: Zamestnancom štátu v zahraničí sa plat o 16 eur nezvýši Diplomati a štátni zamestnanci pracujúci v zahraničí nebudú mať o 16 eur vyšší plat tak ako ostatní ľudia v štátnej a verejnej správe, ktorým sa o túto sumu zvýšili platy od 1. januára tohto roku. Vyplýva to z novely zákona o zahraničnej službe, ktorú podpísal prezident Andrej Kiska.

viac | 20. novembra 2014 | Spravodajstvo