piatok 25. júla 2014, Jakub

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
EPI Knihy
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Zmena právnej formy a. s. na spoločnosť s r. o.

Zmena právnej formy a. s. na spoločnosť s r. o.

Postup pri zmene právnej formy a. s. na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Konanie o odporovacej žalobe

Konanie o odporovacej žalobe

 

 

Právne následky a judikatúra.

Čerpanie dovolenky

Čerpanie dovolenky

Právo zamestnanca, ktoré sa nemôže previesť na inú osobu a je vždy viazané len na FO v pracovnom pomere.


všetky »
Aktuálne informácie
S Ferratum bankou je život krajší Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Určite máte skvelú náladu, keď je krásne slnečno. Naplnení energiou nepotrebujete už žiadny stimul na to, aby vám bolo veselo. Lúče slnka spália všetok stres a pochmúrne myšlienky. Čo však robiť ak sa zamračí. Starosti sa vracajú a vy si musíte nájsť iný spôsob pre zlepšenie nálady. Pokiaľ vás ťažia len peniaze, vieme vám pomôcť raz dva. Kto sme? Ferratum – váš finančný partner, ktorý urobí z každého dňa oslavu života a nového začiatku.

viac | 24. júla 2014 | Inzercia

 

Odpis pohľadávky v priebehu roka Príklady z praxeJe možné odpísať pohľadávku v podvojnom účtovníctve aj v priebehu roka alebo len k 31. 12. 20..?

viac | 22. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu Vzory zmlúv a právnych podaníSpotrebiteľ môže tovar reklamovať e-mailom na adrese prevádzkovateľa alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra.

viac | 21. júla 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Použitie vozidla na súkromné a služobné účely Príklady z praxePodľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov je nepeňažným príjmom zamestnanca používanie služobného automobilu pre súkromné účely. Automobil obstaral zamestnávateľ v júli 2013 a zamestnancovi odovzdal do používania na súkromné účely v júni 2014. Vstupnú cenu určí zamestnávateľ v roku 2014 ako v druhom roku – teda zníženú o 12,5 %, keďže do "užívania" bolo zaradené v roku 2013?

viac | 16. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Nový komentár k z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Komentáre k zákonomZákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich v spotrebiteľských vzťahoch založených na základe tzv. zmluvy  na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a spotrebiteľské vzťahy súvisiace s organizovaním tzv. predajných akcií a na ne nadväzujúcim predajom tovaru a poskytovaním služieb.

viac | 15. júla 2014 | Komentáre k zákonom

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh zákona o dani z motorových vozidiel

Cieľom návrhu zákona je odstránenie disproporcií, ktoré vznikajú pri aplikácii ustanovení citovaného zákona o miestnych daniach vo vzťahu k zdaňovaniu motorových vozidiel. Najmä zo strany podnikateľov podliehali kritike postupy jednotlivých vyšších územných celkov pri určovaní sadzieb dane a úľav na dani.


viac | 16. júla 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca špecificky určeného na podporu zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.


viac | 16. júla 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

Hlavnou zmenou, ktorú prináša návrh zákona, je zrušenie právnej subjektivity úradov ako rozpočtových organizácií. Cieľom je najmä zmodernizovať výkon štátnej správy tak, aby bola vykonávaná a organizovaná flexibilne, diferencovane podľa potrieb obyvateľov a regiónov, v ktorých žijú, a aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre všetkých občanov pri výkone štátnej správy v predmetnej oblasti.


viac | 4. júla 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
DANE: Prezident podpísal zachovanie 20-percentnej sadzby DPH Prezident SR podpísal novelu zákona o DPH, ktorou sa zachováva sadzba dane na úrovni 20 %. Súčasťou zmien je aj umožnenie správcovi dane počas daňovej kontroly vyhotoviť čiastkový protokol, na základe ktorého môže vrátiť preverenú časť nadmerného odpočtu ešte pred ukončením daňovej kontroly. Skráti sa aj obdobie, v ktorom je platiteľ DPH vedený v zozname subjektov, pri ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie.

viac | 25. júla 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Živnostníci v júli zaplatili omeškané poistné 105 tis. eur Sociálna poisťovňa aj počas júla zasielala živnostníkom správy o nedoplatkoch na poistnom za uplynulý mesiac. Živnostníci a ostatné SZČO dostali dohromady 4 690 sms a emailových správ. Takéto včasné informácie pomáhajú živnostníkom, aby sa v prípade rýchlej úhrady dlhu vyhli narastaniu penále, prípadne exekúcii.

viac | 25. júla 2014 | Spravodajstvo

 

SKE: Praktiky šmejdov by obmedzilo elektronické prideľovanie spisov Slovenská komora exekútorov dlhodobo presadzuje zavedenie náhodného elektronického prideľovania spisov na krajovom princípe ako výrazný protikorupčný nástroj, ktorý by zrovnoprávnil veľkého veriteľa s bežným občanom, zlacnil exekučné konanie a zvýšil vymáhateľnosť práva.

viac | 24. júla 2014 | Spravodajstvo