nedeľa 30. augusta 2015, Ružena

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
Eurokódex literatúra
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky
Kalkulačky na výpočet odpisov
Kalkulačka náhrad advokátov

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi Vývoj Software a WEB aplikácii na mieru
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy

Superodpočet nákladov na výskum a vývoj

Superodpočet nákladov na výskum a vývoj

Od 1. 1. 2015 je umožnený tzv. superodpočet nákladov na výskum a vývoj od základu dane z príjmov.

Zmeny v konaní o dedičstve s medzinárodným prvkom

Zmeny v konaní o dedičstve s medzinárodným prvkom

Nový systém v členských štátoch EÚ od 17. 8. 2015.

Pracovné súdy a vymožiteľnosť mzdových nárokov

Pracovné súdy a vymožiteľnosť mzdových nárokov

Spôsoby, ako sa zamestnanci môžu domáhať vyplatenia svojich mzdových nárokov.


všetky »
Aktuálne informácie
Aký je postup založenia s. r. o. v roku 2015? Postup na založenie spoločnosti záleží od platnej legislatívy. To, čo platilo v roku 2013, neplatí v tomto roku. V roku 2013 ste nemuseli splácať základné imanie na bankový účet, stačilo vám vyhlásenie správcu vkladu o tom, že základné imanie ste splatili v hotovosti. Ako musíte postupovať teraz?

viac | 19. augusta 2015 | Inzercia

 

Rozsudok NS ČR k zodpovednosti nájomcu za škodu aj po skončení nájmu a k lehote na jej uplatnenie

Judikát Nejvyšší soud ČRAj v dobe medzi skončením nájmu a odovzdaním veci má povinnosť vec užívať spôsobom dojednaným alebo primeraným povahe a určeniu veci a zodpovedá aj za to, že tak budú činiť aj osoby, ktoré od neho odvodzujú svoj prístup k veci. Náhrady je možné domáhať sa len do 6 mesiacov od vrátenia veci, inak nárok zanikne.


viac | 28. augusta 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Iná zárobková činnosť štatutára Príklady z praxeČo sa považuje za „inú zárobkovú činnosť“ v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.? Je takouto činnosťou aj výkon funkcie hlavného kontrolóra, do ktorej bol zvolený na 6-ročné obdobie?

viac | 26. augusta 2015 | Príklady z praxe

 

Ohlásenie reklamnej stavby (pre reklamné stavby, ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2) Vzory zmlúv a právnych podaníPri reklamných stavbách, ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť do 3 m2, stačí ohlásenie stavebnému úradu, takto ohlásenú reklamnú stavbu môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu

viac | 24. augusta 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

K škode na zdraví spôsobenej pri futbalovom zápase a porušeniu prevenčnej povinnosti

Judikát Nejvyšší soud ČRNie každé porušenie pravidiel hry je bez ďalšieho porušením prevenčnej povinnosti v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka. Odvolací súd správne podotkol, že pri neprimeraných požiadavkách na opatrnosť hráčov by futbal prestal byť atraktívnou hrou, pretože hráči by v obave zo súdnych sporov prestali súperiť, a tým by tento šport úplne stratil zmysel.


viac | 21. augusta 2015 | Rozhodnutia súdov

 

všetky »
Legislatívne správy
Vybavovanie sťažností obvinených a odsúdených po novom Dňa 6. 8. 2015 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie o návrhu novely zákona o Zbore väzenskej a justičnej strážeJeho cieľom je najmä vytvorenie osobitnej úpravy vybavovania sťažností obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.

viac | 10. augusta 2015 | Legislatívne správy

 

Pripravuje sa zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu Ministerstvo financií SR chce prostredníctvom návrhu novely zákona o pohľadávkach štátu zefektívniť systém vymáhania pohľadávok štátu, ktorý je v súčasnosti často zdĺhavý.

viac | 21. júla 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o hnojivách

Navrhovaným zákonom sa upravujú správne aplikačné postupy tak, aby nedošlo k bodovému znečisteniu pôdy a aby sa predišlo možnej kontaminácii podzemných vôd s následným vstupom nežiaducich látok do potravinového reťazca obyvateľov.


viac | 10. júla 2015 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
SOCIÁLNE: Výdavky SP na nemocenské dávky medziročne stúpli V prvom polroku 2014 vyplatila Sociálna poisťovňa 822 524 nemocenských dávok v celkovej výške 194 682 302 eur. Poisťovňa vypláca z nemocenského poistenia nemocenské dávky, ktorými sú nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávacia dávka.

viac | 28. augusta 2015 | Spravodajstvo

 

VLÁDA: Kabinet schválil návrh nového zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie pripravil návrh zákona, ktorý preberá tri nové európske smernice o verejnom obstarávaní z roku 2014. Vláda schválila návrh nového zákona s pripomienkami. Novelou sa majú zefektívniť a urýchliť procesy verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, zvýšiť flexibilita a znížiť administratívna záťaž.

viac | 27. augusta 2015 | Spravodajstvo

 

VLÁDA: Odsúhlasila trestné stíhanie právnických osôb Právnické osoby budú môcť byť trestne stíhané za približne 50 trestných činov. Ide o okruh trestných činov, k prijatiu ktorého nás vyzývajú medzinárodné organizácie a zaväzujú viaceré dohovory. Vláda s týmto návrhom z dielne rezortu spravodlivosti súhlasila, na rade je teraz parlament.

viac | 27. augusta 2015 | Spravodajstvo