štvrtok 30. júla 2015, Libuša

Čísla

9
13
 

Vyhľadávanie

 

Informácie


Daňový a účtovný poradca podnikateľa

Mesačník Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP) spoľahlivo vysvetľuje a komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia.
Prostredníctvom rád, príkladov, návodov a poučení priblíži aj praktickú stránku daní a účtovníctva.

DÚPP je spoľahlivým sprievodcom sférou:

Daňovou:

 • komplexné výklady k daňovým zákonom
 • tipy ako zvládnuť daňovú kontrolu
 • postupy na optimalizáciu daní v rámci zákona
 • prehľady v zmenách daňových zákonov
 • riešenia v príkladoch

Účtovnou:

 • užitočné rady pri práci s odpismi, nákladovými položkami 
 • odporúčané postupy pri účtovnej závierke 
 • príklady z praxe
 • riešenia neštandardných účtovných operácií
 • odporúčania pri inventarizácii

Infoblesk

Súčasťou produktu DÚPP je aj rubrika Infoblesk s kalendárom podnikateľa a kurzovým lístkom ECB.

Príhovor redaktora

Časopis DÚPP si kladie za svoju hlavnú úlohu informovať podnikateľov o aktuálnych zmenách v daňových a účtovných predpisoch rôznej právnej sily – t. j. zákonoch, nariadeniach vlády, vyhláškach, ako aj  opatreniach a metodických pokynoch. V prípade rozsiahlejších zmien DÚPP publikuje úplné znenia zákonov vrátane komentárov, ktorých autormi sú zväčša pracovníci štátnej správy podieľajúci sa na tvorbe spomínaných právnych predpisov v rámci legislatívneho procesu. V priebehu ročníka sa tak objavujú v časopise všetky daňové a účtovné zákony, a to v rubrike Právne predpisy.

Jedna z najobľúbenejších rubrík Téma mesiaca sa venuje vybranému problému, a to z pohľadu právneho, daňového a účtovného. Mottom uvedenej rubriky je „všetko v jednom“, aby čitateľ v jednom čísle dostal vyčerpávajúci návod na riešenie daného problému.

Odborné články zamerané na riešenie konkrétnej daňovej alebo účtovnej problematiky sa nachádzajú v rubrike Dane a účtovníctvo. Jednotlivé príspevky sú uverejňované v zrozumiteľnej forme, ilustrované na modelových príkladoch.

Otázky z oblasti miezd, sociálneho poistenia a pracovného práva rozoberá rubrika V mzdovej učtárni.

Problematika uplatňovania dane z pridanej hodnoty v praxi a riešenie otázok a postupov z tejto oblasti je súčasťou rubriky Pre platiteľov DPH.

Podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva určite nájdu pomocnú ruku v rubrike ...A účtovníctvo je jednoduché.

Problémom zo života podnikateľov sa venuje aj naša Listáreň, ktorá je tvorená na základe písomných otázok  predplatiteľov DÚPP.

Na konci aktuálneho čísla publikácie uverejňujeme Vyhľadávač DÚPP, v ktorom si podľa kľúčového slova vyhľadáte akýkoľvek zákon, vyhlášku, článok či spracovanú tému s uvedením čísla a strany časopisu, na ktorej sa nachádza.

Bonusy

Zákony

 1. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom
 2. zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov s komentárom 
 3. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s komentárom
 4. zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s komentárom
 5. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s komentárom
 6. Oznámenie č. 740/2002 Z. z. – úplné znenie postupov účtovania v PÚ
 7. Oznámenie č. 123/2003 Z. z. – úplné znenie opatrenia na zostavenie účtovnej závierky v PÚ
 8. Oznámenie č. 628/2007 Z. z. – úplné znenie postupov účtovania v JÚ

Prehľadové tabuľky

 1. Cestovné náhrady
 2. Životné minimum

Príklady z praxe

 1. Ubytovanie zamestnancov v sídle spoločnosti
 2. Mýto a účtovanie
 3. Daňový výdavok
 4. Výpožička motorového vozidla
 5. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z EÚ

Vzory zmlúv a právnych podaní

 1. Oznámenie o nepoberaní príjmov podliehajúcich dani
 2. Žiadosť o započítanie daňových pohľadávok (§ 63a ZSDP)
 3. Žiadosť o zaplatenie dane v splátkach (§ 59 ZSDP)
 4. Námietka proti postupu zamestnanca správcu dane (§ 15 ods. 8 ZSDP)
 5. Vyjadrenie k protokolu o daňovej kontrole (§ 15 ods. 10 ZSDP)