utorok 4. augusta 2015, Dominik/Dominika

Dane a poplatky

Tematická oblasť Dane a poplatky je zostavená pre odborníkov, ktorí sa venujú daňovej problematike i účtovníctvu:

  • daňových poradcov,
  • audítorov, pracovníkov daňových úradov,
  • odborných pracovníkov orgánov štátnej správy,
  • účtovníkov a
  • finančných poradcov.

Je teda nápomocná pre všetkých, ktorí používajú daňové zákony v praxi, ale tiež pre manažment firiem a v neposlednom rade aj pre všetkých daňovníkov – živnostníkov.

Obsahuje všetky dôležité daňové predpisy, ktoré sú v našej legislatíve prijaté a používané. Zákony sú doplnené kvalifikovanými komentármi spracovanými daňovými odborníkmi a pracovníkmi, ktorí sa zúčastňujú prípravy týchto legislatívnych noriem.

Okrem zákonov a komentárov k nim, ktoré sú doplnené o príklady, upozornenia, judikatúru, v praxi sa vyskytujúce chyby a ich riešenia, v tejto oblasti nájdete aj aktuálne vyhlášky a metodické predpisy, ktoré Ministerstvo financií publikuje vo Finančnom spravodajcovi.

Táto oblasť obsahuje aj príklady z praxe, editovateľné tlačivá a formuláre, vzory zmlúv a právnych podaní, ako aj odborné články s daňovou tematikou.

Samostatná časť legislatívy je venovaná poplatkom. Obsahuje aktuálne znenia zákonov, ktoré upravujú platenie poplatkov:

  • súdnych,
  • správnych,
  • notárskych a ďalších.

Legislatívne aktuality