streda 29. júla 2015, Marta

Tematické balíčky > Balíčky 2012 > Účtovné súvsťažnosti 2012

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

31 – Pohľadávky
  311 Odberatelia
  312 Zmenky na inkaso
  313 Pohľadávky za eskontované cenné papiere
  314 Poskytnuté preddavky
  315 Ostatné pohľadávky
  316 Čistá hodnota zákazky
32 – Záväzky
  321 Dodávatelia
  322 Zmenky na úhradu
  323 Krátkodobé rezervy
  324 Prijaté preddavky
  325 Ostatné záväzky
  326 Nevyfakturované dodávky
33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
  331 Zamestnanci
  333 Ostatné záväzky voči zamestnancom
  335 Pohľadávky voči zamestnancom
  336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
34 – Zúčtovanie daní a dotácií
  341 Daň z príjmov
  342 Ostatné priame dane
  343 Daň z pridanej hodnoty
  345 Ostatné dane a poplatky
  346 Dotácie zo štátneho rozpočtu
  347 Ostatné dotácie
35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
  351 Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
  353 Pohľadávky za upísané vlastné imanie
  354 Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty
  355 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
  358 Pohľadávky voči účastníkom združenia
36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu
  361 Záväzky v rámci konsolidovaného celku
  364 Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
  365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
  366 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
  367 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
  368 Záväzky voči účastníkom združenia
37 – Iné pohľadávky a iné záväzky
  371 Pohľadávky z predaja podniku
  372 Záväzky z kúpy podniku
  373 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
  374 Pohľadávky z nájmu
  375 Pohľadávky z vydaných dlhopisov
  376 Nakúpené opcie
  377 Predané opcie
  378 Iné pohľadávky
  379 Iné záväzky
38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
  381 Náklady budúcich období
  382 Komplexné náklady budúcich období
  383 Výdavky budúcich období
  384 Výnosy budúcich období
  385 Príjmy budúcich období
39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
  391 Opravná položka k pohľadávkam
  395 Vnútorné zúčtovanie
  398 Spojovací účet pri združení