sobota 29. augusta 2015, Nikola/Nikolaj

Legislatívne správy

Zákon o štátnej službe

Vláda predložila na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje vzťahy štátnych zamestnancov k štátu pri vykonávaní štátnej služby v súlade s požiadavkami praxe a trendami v krajinách Európskej únie. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť štátnym zamestnancom nevyhnutné podmienky na riadne vykonávanie štátnej služby a vytvoriť priestor na odborné plnenie úloh orgánov štátnej správy a úloh štátnych orgánov vykonávajúcich štátne záležitosti.

Navrhovaný zákon predovšetkým

 • vychádza z princípov profesionality, nestrannosti, efektivity, stability štátnozamestnaneckého pomeru, politickej neutrality a etiky,
 • vzťahuje sa na štátnych zamestnancov pri plnení úloh štátnej správy alebo plnení štátnych záležitostí v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi,
 • nevzťahuje sa na právne vzťahy fyzických osôb vykonávajúcich štátnu správu v služobnom pomere podľa osobitných predpisov, napríklad príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a podobne,
 • nevzťahuje sa na právne vzťahy fyzických osôb pri výkone konkrétnych funkcií napríklad poslanec NR SR, členovia vlády, sudcovia Ústavného súdu SR, sudcovia, prokurátori a verejný ochranca práv,
 • nanovo upravuje vznik štátnozamestnaneckého pomeru na základe služobnej zmluvy uzatvorenej medzi štátnym zamestnancom a štátom reprezentovaným služobným úradom,
 • upravuje osobitné  predpoklady štátneho zamestnanca vo vzťahu k verejnosti, plat upravený zákonom, práva, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca, právo na osobitné plnenie, možnosť dočasnej zmeny služobných podmienok jednostranne služobným úradom zostáva zachovaná ako je zakotvená v zákone č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe,
 • nahrádza prípravnú štátnu službu adaptačným obdobím ako súčasť štátnozamestnaneckého pomeru, počas ktorého zamestnanec absolvuje vstupné adaptačné vzdelanie,
 • upravuje skúšobnú dobu štátneho zamestnanca v trvaní tri mesiace,
 • neupravuje nominovanú štátnu službu ako samostatný druh štátnej služby z dôvodu vecného neopodstatnenia,
 • upravuje novým spôsobom podmienky vzdelávania, s možnosťou špecifikácie v služobných predpisoch jednotlivých služobných úradov,
 • upravuje platovú tarifu štátneho zamestnanca závisiacu od dĺžky odbornej praxe, a to za jeden rok praxe zvýšenie o 1%,
 • zavádza nový inštitút, osobný plat  ako odmenu štátnemu zamestnancovi, ktorý plní mimoriadne náročné alebo osobitne významné úlohy, za ktorých splnenie zodpovedá služobný úrad,
 • zavádza nový príplatok za vedenie služobného motorového vozidla a starostlivosť oň v sume do 13 resp. 20 eur mesačne.

Predkladaný zákon nadobudne účinnosť 1. novembra 2009 okrem čl. I § 84 ods. 1 písm. a) druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2010.