nedeľa 2. augusta 2015, Gustáv

Legislatívne správy

Návrh zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predložilo návrh zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom navrhovaného zákona je podľa ministerstva ustanoviť podmienky uvádzania  pomocných prípravkov v ochrane rastlín (ďalej len „pomocný prípravok“) na trh, podmienky ich používania, skúšania ich účinnosti, podmienky kontroly a dohľadu nad dodržiavaním zákona a  sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom. Návrhom zákona sa zároveň vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánu štátnej odbornej kontroly v oblasti pomocných prípravkov a povinnosti osôb pri uvádzaní pomocných prípravkov na trh, ich distribúcii, skladovaní, manipulácii, používaní a zneškodňovaní pomocných prípravkov a ich obalov.

Podľa navrhovaného zákona je pomocným prípravkom  prípravok na zisťovanie výskytu škodlivých organizmov alebo užitočných organizmov, bioagens alebo prípravok aplikovaný na rastliny alebo rastlinné produkty, ktorý má taký spôsob účinku, že nepatrí do rozsahu definície pre prípravok na ochranu rastlín podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo pre hnojivo podľa zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.

Pomocné prípravky sú pre ochranu rastlín veľmi významné, aplikujú sa samostatne (antitranspiranty, bioagens, prípravky na obmedzenie strát pri zbere, prípravky na ošetrenie rán alebo úpravu vzhľadu rastlín, prípravky na zisťovanie výskytu škodlivých alebo užitočných organizmov) alebo s prípravkom na ochranu rastlín (farbivá, surfaktanty).

Cieľom navrhovaného zákona je zabezpečiť uvádzanie  pomocných prípravkov na trh a ich používanie v súlade so  zásadami obozretnosti a prevencie pri ochrane zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia. S tým súvisia aj ustanovenia o kompetenčných vzťahoch a o kontrolných a sankčných nástrojoch pri zabezpečení dodržiavania povinností ustanovených navrhovaným zákonom.

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. júla 2013.

Autor: Mgr. Matej Trnavský