sobota 1. augusta 2015, Božidara

Legislatívne správy

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako zodpovedná inštitúcia predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom predloženého návrhu zákona je zapracovať požiadavky aplikačnej praxe.

Návrh zákona obsahuje úpravu samotného postupu udelenia akreditácie. Navrhuje sa doplniť postup udelenia akreditácie o možnosť zastaviť konanie, ak žiadateľ  nespĺňa akreditačné požiadavky alebo požiadavky zákona alebo sám predloží písomnú žiadosť o zastavenie konania. Navrhuje sa, aby rozhodnutie o udelení akreditácii obsahovalo tiež konštatovanie zhody činnosti akreditovanej osoby s technickou normou a odvolanie sa na technické normy alebo iné normatívne dokumenty použité pri posudzovaní žiadosti.

Návrh zákona zavádza zmenu lehoty pre rozhodnutie akreditačného orgánu v konaní o udelenie akreditácie, resp. reakreditácie; akreditačnému orgánu sa v konaní o udelení akreditácie navrhuje skrátiť lehota pre rozhodnutie na najviac štyri mesiace od začatia konania, čo bude prínosom pre žiadateľa alebo akreditovanú osobu. Zároveň sa doplnila povinnosť pre akreditovanú osobu požiadať akreditačný orgán o vykonanie dohľadu počas platnosti akreditácie. V prípade podania žiadosti akreditovanej osoby o reakreditáciu, podanej najneskôr štyri mesiace pred uplynutím platnosti akreditácie, sa navrhuje skrátiť lehota pre rozhodnutie na najviac štyri mesiace od začatia konania.

Návrhom zákona sa spresňujú povinnosti riaditeľa Slovenskej národnej akreditačnej služby najmä prostredníctvom precizovania povinností voči Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a kompetencií dozornej rady. Upravuje sa požiadavka pre vymenovanie občana Slovenskej republiky za riaditeľa Slovenskej národnej akreditačnej služby formou vypustenia povinnosti desaťročnej praxe v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, čím sa umožňuje uchádzať sa o túto pozíciu širšiemu okruhu kandidátov. Dopĺňa sa požiadavka kritéria pre menovanie riaditeľa Slovenskej národnej akreditačnej služby o osobitné kvalifikačné požiadavky, najmä znalosť cudzieho jazyka, ktorá vyplýva z charakteru práce riaditeľa Slovenskej národnej akreditačnej služby. Spresňuje sa nezlučiteľnosť funkcie riaditeľa s inými funkciami, činnosťami a členstvom riaditeľa v orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody.

Návrhom zákona sa ďalej upravuje a precizuje výpočet kompetencií dozornej rady Slovenskej akreditačnej služby. Navrhuje sa zmeniť počet členov dozornej rady na troch členov.

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2014.

Autor: Mgr. Matej Trnavský