pondelok 3. augusta 2015, Jerguš

Legislatívne správy

Návrh smernice Európskej únie o prístupnosti niektorých webových sídiel orgánov verejného sektora

Európska komisia navrhuje nové spoločné pravidlá webovej prístupnosti, ktoré by občanom Európskej únie mohli zabezpečiť jednoduchšie využívanie verejných online služieb, napr. pri hľadaní zamestnania, registrácii vozidla, podávaní daňového priznania či žiadosti o cestovný pas.

Podľa návrhu smernice by sa od konca roka 2015 mali začať zavádzať povinné prvky prístupnosti štandardizované na úrovni Európskej únie pre určených 12 typov webových sídiel. Povinná prístupnosť by sa vzťahovala na základné služby verejnej správy ako napr. sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva, hľadania zamestnania, prihlášok na univerzitné štúdium, vydávania osobných dokladov a osvedčení.

Návrh smernice predpokladá implikácie súvisiace so zosúladením národných štandardov k prístupnosti webových sídiel, čo sa môže prejaviť aj v nákladoch orgánov verejnej správy za úpravu súčasných webových sídiel v ich správe a prevádzke, pokiaľ nebudú spadať do smernicou určeného zoznamu. Občania by mali profitovať zo širšieho prístupu k online službám verejného sektora a mali by dostávať služby a informácie, vďaka ktorým budú môcť ľahšie vykonávať svoje práva na celom území Európskej únie.

Harmonizovaná koncepcia by orgánom verejného sektora a podnikom v Únii mala umožniť získať hospodárske a spoločenské výhody, ktoré prináša rozšírenie poskytovania online služieb tak, aby boli k dispozícii väčšiemu počtu občanov a podnikov.

Požiadavky na prístupnosť webových sídiel sú v návrhu smernice vymedzené na základe dvoch rozmerov: orientácia na používateľa a orientácia na trh a interoperabilita. Vzhľadom na to, že požiadavky sa môžu zmeniť v dôsledku nepriaznivého technologického a spoločenského vývoja, navrhuje sa Komisii udeliť právomoc prijímať delegované akty, ktorými sa vo vhodných prípadoch dajú bližšie špecifikovať harmonizované požiadavky potrebné na zabezpečenie prístupnosti dotknutých webových sídiel.

Autor: JUDr. Peter Rohaľ