piatok 31. júla 2015, Ignác

Novinky v Občianskom súdnom poriadku

 Novinky v Občianskom súdnom poriadku

S prijatím tzv. veľkej novely zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii zákonom č. 335/2012 Z. z. došlo okrem iného zároveň k úprave a doplneniu niektorých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, ktorých cieľom bolo najmä opätovne zrýchliť, resp. zjednodušiť súdny proces v prípadoch tzv. drobných sporov a dosiahnuť tak v čo najväčšej možnej miere naplnenie zásady hospodárnosti občianskeho súdneho konania.

I. Drobné spory

Novela Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) č. 388/2011 Z. z. z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou bola s účinnosťou od 1. 1. 2012 bez akéhokoľvek vysvetlenia v dôvodovej správe zrušená možnosť rozhodovať tzv. drobné spory bez nariadenia pojednávania, bola dlhodobo vnímaná odbornou verejnosťou a najmä súdmi ako nepochopiteľná. Neprejednávanie vecí, ktorých hodnota nepresahovala výšku 500 €, na verejnom pojednávaní predstavovalo základný prvok rýchleho, efektívneho a najmä hospodárneho konania. Zrušením tejto možnosti boli súdy donútené predvolávať účastníkov konania na pojednávanie vo veciach nezaplatenia elektrickej energie, účtu za telefón či pokuty za parkovanie, čo v konečnom dôsledku dospelo k neúmernému časovému a najmä finančnému zaťaženiu nielen súdov, ale najmä účastníkov konania.

S účinnosťou od 1. 1. 2013 Národná rada SR schválila novelu Občianskeho súdneho poriadku, v rámci ktorej došlo k opätovnému zakotveniu procesných výhod spojených s prejednávaním drobných sporov do tohto kódexu. Zásadnou zmenou je však nielen možnosť prejednať vec bez nariadenia pojednávania podľa § 115a ods. 2 OSP, ale najmä zvýšenie hranice hodnoty sporu, v rámci ktorej sa bude predmet konania považovať za „drobný“. Po novom podľa § 200ea ods. 1 OSP bude drobným sporom každý spor až do hodnoty 1 000 €, namiesto pôvodných 500 €.

Potreba pojednávať v drobných sporoch bude obligatórna len na odvolacom súde, a to iba v prípade, ak súd prvého stupňa rozhodne podľa § 115a bez nariadenia pojednávania a vo veci je potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie.

II. Obmedzenie zastúpenia všeobecným zástupcom

Zákon č. 335/2012 Z. z. priniesol zmenu aj vo vzťahu k obmedzeniu možnosti účastníka konania dať sa v konaní zastúpiť ktoroukoľvek fyzickou osobou spôsobilou na právne úkony, tzv. všeobecným zástupcom podľa § 27 OSP. S účinnosťou od 1. 1. 2013 už nebude v konkrétnych, zákonom taxatívne vymedzených prípadoch možné dať sa zastúpiť nekvalifikovaným právnym zástupcom. Ide o konania vo veciach ochrany osobnosti, vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, v sporoch o ochranu hospodárskej súťaže, v sporoch z porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo, v sporoch týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov, v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva, v konaní s cudzím prvkom, v konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov, vo veciach tzv. absolútnych obchodov podľa § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka a v konaniach podľa Exekučného poriadku.

Podľa dôvodovej správy k novele OSP nová úprava neznamená automaticky povinné zastúpenie, účastník môže naďalej vo všetkých ostatných konaniach konať sám, ak však bude chcieť byť pred súdom zastúpený vo vymenovaných konaniach, bude musieť požiadať o spoluprácu osobu, ktorá má oprávnenie na poskytovanie právnych služieb.

III. Vstup prokurátora do konania

Do začatých súdnych konaní vo veciach vrátenia dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu pri medzinárodných únosoch detí budú môcť podľa § 35 ods. 1 písm. d) OSP vstupovať prokurátori, pričom zmyslom tejto zmeny je eliminovať problémy, ktoré vznikajú pri aplikácii Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí.

IV. Predĺženie lehoty na rozhodnutie veci starostlivosti o maloletých s cudzím prvkom

Vo veciach starostlivosti o maloletých s cudzím prvkom sa novela OSP navracia k aplikácii všeobecnej šesťmesačnej lehoty, v rámci ktorej súd musí vec rozhodnúť (počas roka 2012 platila kratšia trojmesačná lehota, ktorá sa však ukázala ako nevykonateľná). Súd je však stále povinný rozhodovať bez zbytočného odkladu.

V. Nový dôvod obnovy konania

Do výnimiek z limitu trojročnej objektívnej lehoty na podanie návrhu na obnovu konania novela zavádza nové ustanovenie § 230 ods. 2 písm. b) OSP, podľa ktorého je možné po troch rokoch od právoplatnosti rozsudku podať návrh na obnovu konania aj z dôvodu predpokladaného v § 228 ods. 1 písm. a) alebo b) OSP, ak nové dôkazy súvisia s novými vedeckými metódami, ktoré v pôvodnom konaní nebolo možné použiť.

Podľa dôvodovej správy k zákonu ide o reakciu na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Paulík vs. Slovenská republika z 10. 10. 2006, kde sťažovateľ namietal, že štát mu neposkytol právne prostriedky na zapretie otcovstva, ktoré mu bolo v roku 1970 určené súdom na základe krvnej skúšky, napriek tomu, že neskôr, v roku 2004, vykonaná analýza DNA jeho otcovstvo vylúčila, a teda že nemal k dispozícii prostriedok nápravy, ktorým by mohol na základe nových biologických dôkazov napadnúť súdom určené otcovstvo.

Autor: JUDr. Mária Kostolná

Súvisiace právne predpisy:

Súvisiace rozhodnutia súdov: