sobota 29. augusta 2015, Nikola/Nikolaj

Informácie

Katalóg produktov vydavateľstva Poradca podnikateľa

Poradca podnikateľa, spol. s r. o. je odborné vydavateľstvo, ktoré pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1993. Značka „PP“ (Poradca podnikateľa) je lídrom na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike. Prvá publikácia sa pod touto značkou dostala na trh už v roku 1990. Počas svojej existencie si publikácie radu PP získali medzi podnikateľskou verejnosťou vysokú dôveru a vďaka našim dlhoročným skúsenostiam zastáva naše vydavateľstvo vedúce postavenie na trhu ekonomickej a právnej tlače. Pre Vás, našich zákazníkov, tvoríme odborné publikácie prevažne ekonomického a právneho charakteru od redakčného cez technické spracovanie až po samotnú tlač a distribúciu produktov.

 

UPOZORNENIE
Uvedené produkty si môžete objednať na stránke Vydavateľstva Poradca podnikateľa alebo telefonicky na tel. čísle: +421 41 7053 222 a na www.zakon.sk.

Obsah:


Periodická literatúra

DÚPP – Daňový a účtovný poradca podnikateľa
Mesačník Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP) spoľahlivo vysvetľuje a komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia. Prostredníctvom rád, príkladov, návodov a poučení priblíži aj praktickú stránku daní a účtovníctva.

PMPP – Personálny a mzdový poradca podnikateľa
Mesačník je určený najmä pre mzdových účtovníkov, personalistov, manažérov, právnikov, zamestnancov. Poskytuje ucelený prehľad o legislatívnych novinkách v oblastí pracovného práva, odmeňovania a personalistiky. Vysvetľuje najaktuálnejšie zmeny v uvedených oblastiach prostredníctvom komentárov k zákonom, odborných článkov a praktických príkladov.

DaÚ – Dane a Účtovníctvo
Mesačník Dane a Účtovníctvo prináša informácie najmä pre účtovníkov a mzdárov, audítorov, daňových poradcov, právnické a fyzické osoby. Prináša v rozšírenom vydaní nielen informácie, rady a tipy z daní a účtovníctva, ale aj zaujímavé témy z oblasti vrcholového manažmentu a riadenia firmy. Neoddeliteľnou súčasťou je praktický pomocník – Kalendár podnikateľa – s povinnosťami na jednotlivé dni daného kalendárneho mesiaca.

PaM – Práca, mzdy a odmeňovanie
Mesačník Práca, mzdy a odmeňovanie je plný aktuálnych informácií a názorných riešení reagujúci na legislatívu, podnety a problémy čitateľov. Prakticky, jednoducho a zrozumiteľne poskytuje návod, ako postupovať pri riešení personálnych a mzdových otázok a otázok z oblastí sociálneho zabezpečenia.

ÚZ – Úplné znenia
Úplné znenia prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení), ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu – ihneď postrehnete zmeny v zákone.

Ponúkajú možnosť vybrať si úplné znenia zákonov podľa vlastných potrieb, a to objednaním si:
ÚZ – úplných znení zákonov
ÚZ – vybraných úplných znení
ÚZ – jednej vybranej oblasti

Zisk - nový časopis pre manažérov
„Jediný zdroj informácií, ktorý nepretržite myslí na zvyšovanie Vášho zisku.“

Pri čítaní Zisku sa nemusíte predierať zdĺhavými a zložitými traktátmi a poučkami, ale pohodovým čítaním získate návod na efektívne riešenia každodenných manažérskych situácií:

 • ako riadiť a motivovať zamestnancov,
 • ako zabezpečiť trvalý rast svojho podnikania,
 • ako získať náskok pred konkurenciou,
 • ako vylepšiť svoj produkt,
 • čo zmeniť pri neúspechu v obchode.


Štátne periodiká

Justičná revue

Odborný časopis, ktorý ako jeden z mála spája právnu teóriu spolu s právnou praxou.

Uverejňuje: pravidelné rubriky „Články“, „Diskusia“, „Za a proti“ so zaujímavými článkami, v ktorých špecialisti jednotlivých právnych disciplín riešia problémy týkajúce sa aplikácie práva, najmä v súdnej praxi; významné rozhodnutia Ústavného súdu SR; recenzie – anotácie k literatúre z právnej oblasti.

Predplatiteľské výhody: ku každému číslu navyše samostatná príloha na CD z oblastí: rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.

Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Uverejňuje: metodické pokyny, tlačivá, vzory, články, výnosy a vyhlášky, právoplatné rozhodnutia úradu o cenách v sieťových odvetviach, rozhodnutia úradu v správnom konaní, nálezy z kontrolnej činnosti úradu.

Predplatiteľské výhody: archív Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na CD-ROMe.

Zbierka zákonov SR

Záruka bezpečného podnikania a úspory financií. Pri svojej práci sa už nemusíte obávať chybného postupu, ktorý stojí vašu firmu peniaze.

Jediný oficiálny zdroj informácií: informácie uverejnené v Zbierke zákonov SR sú záväzne právoplatné, zverejnené všetky schválené zákony, novelizácie a nariadenia vlády.

Najrýchlejší prístup k informáciám o platnej legislatíve: právne predpisy sú právoplatné až dňom uverejnenia v Zbierke zákonov SR, distribúcia do 48 hodín od redakčného spracovania.

Finančný spravodajca

Uverejňuje výklad a doplnenie daňových a účtovných zákonov zverejnených v Zbierke zákonov SR vo forme: pokynov a opatrení, oznámení, dodatkov, vzorov tlačív Ministerstva financií SR.

Získate informácie z oblasti: účtovnej, rozpočtovej, daňovej, dotačnej, cenovej, finančnej kontroly colnej.

Predplatiteľské výhody: archív na CD-ROMe (Upozornenie: CD len na požiadanie).


Neperiodická literatúra

Účtovné súvzťažnosti
Publikácia ponúka komplexné spracovanie viac ako 5 000 účtovných súvzťažností na všetkých syntetických účtoch účtovej osnovy.

Súčasťou sú súvisiace právne predpisy:
- zákon o účtovníctve
- postupy účtovania
- opatrenie k účtovnej závierke
- opatrenie k účtovnej závierke pre mikro   účtovné jednotky

Vedenie jednoduchého účtovníctva
Praktická príručka pre účtovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. Publikácia obsahuje praktické príklady, vyplnené vzory tlačív a formulárov, znenie zákona o účtovníctve a postupov účtovania v JÚ.

Zákony SR

Publikácia prináša aktuálne úplné znenia vybraných právnych predpisov k 1. januáru z oblastí:


 • daní a účtovníctva
  • zákon o dani z príjmov
  • zákon o dani z pridanej hodnoty
  • zákon o správe daní a poplatkov
  • zákon o účtovníctve
  • zákon o cestovných náhradách

 • občianskeho a obchodného práva
  • Občiansky zákonník
  • Obchodný zákonník
  • Živnostenský zákon

 • pracovného a sociálneho práva
  • Zákonník práce
  • zákon o službách zamestnanosti
  • zákon o sociálnom poistení
  • zákon o starobnom dôchodkovom sporení
  • zákon o zdravotnom poistení


Časopisy on-line

Daňový a účtovný poradca podnikateľa on-line
Elektronická verzia časopisu Daňový a účtovný poradca podnikateľa, prostredníctvom ktorej získate jednoduchý a rýchly prístup k aktuálnym a overeným informáciám z daňovej a účtovnej oblasti.
Poskytuje ľahkú orientáciu v časopise, prehľadné usporiadanie textu, prístup do zaplateného ročníka „navždy“, archív čísel od roku 2007 a množstvo pridanej hodnoty (editovateľne vybrané vzory tlačív a zmlúv, príklady z praxe, Kalendár daňových a odvodových povinností, Správy pre podnikateľov...)

Dane a Účtovníctvo on-line
Elektronická verzia časopisu Dane a účtovníctvo, prostredníctvom ktorej získate jednoduchý a rýchly prístup k aktuálnym a v praxi overeným tipom a názorným riešeniam z oblastí všetkých druhov daní, účtovníctva a miezd, nielen vo formáte odborných článkov, ale hlavne vo forme: otázka – odpoveď, príklad – riešenie.
Poskytuje ľahkú orientáciu v časopise, prehľadné usporiadanie textu, prístup do zaplateného ročníka „navždy“, archív čísel od roku 2007 a množstvo pridanej hodnoty (editovateľne vybrané vzory tlačív a zmlúv, príklady z praxe, Kalendár daňových a odvodových povinností, Správy pre podnikateľov...)

Práca, mzdy a odmeňovanie on-line
Elektronická verzia časopisu Práca, mzdy a odmeňovanie, prostredníctvom ktorej získate jednoduchý a rýchly prístup k informáciám z oblasti pracovného práva, mzdového účtovníctva a personalistiky (návod, ako postupovať pri riešení personálnych a mzdových otázok a otázok z oblastí sociálneho zabezpečenia.)
Poskytuje ľahkú orientáciu v časopise, prehľadné usporiadanie textu, prístup do zaplateného ročníka „navždy“, archív čísel od roku 2007 a množstvo pridanej hodnoty (editovateľne vybrané vzory tlačív a zmlúv, príklady z praxe, Kalendár daňových a odvodových povinností, Správy pre podnikateľov...)

Personálny a mzdový poradca podnikateľa on-line
Elektronická verzia časopisu PMPP, prostredníctvom ktorej získate jednoduchý a rýchly prístup k informáciám z pracovného práva, mzdového účtovníctva a personalistiky - v článkoch, príkladoch z praxe, vzoroch, zákonoch a komentároch.
Poskytuje ľahkú orientáciu v časopise, prehľadné usporiadanie textu, prístup do zaplateného ročníka „navždy“, archív čísel od roku 2007 a množstvo pridanej hodnoty (editovateľne vybrané vzory tlačív a zmlúv, príklady z praxe, Kalendár daňových a odvodových povinností, Správy pre podnikateľov...)


CALL CENTRUM

Služba osobného operátora na call centre
V súčasnosti zamestnávame viac ako 40 odborne vyškolených operátorov – poradcov, ktorí sú Vám k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 16:00. V rámci aplikovaného CRM systému má každý operátor pridelený segment zákazníkov, o ktorý sa stará, tzn. osobne kontaktuje každého zákazníka: informuje ho o novinkách, vybavuje jeho požiadavky a zaznamenáva zmeny údajov v databáze.

TELEFONICKÉ A PÍSOMNÉ ODBORNÉ PORADENSTVO

Prostredníctvom renomovaných odborníkov z praxe zabezpečujeme pre Vás – našich zákazníkov, odborné služby vo forme:


 • telefonického poradenstva, kde v pracovných dňoch denne v čase 9.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod. odborníci radia z oblastí:
  • dane a účtovníctvo – na tel. čísle 0900 411 535, 0900 411 737, 0900 411 838 
  • mzdy, personalistika a pracovné právo – na tel. čísle 0900 411 636

Cena hovoru je 1 € za minútu. Cena hovoru je uvedená s DPH.

 • písomného poradenstva, kde odborníci zašlú písomnú odpoveď na otázku z vybranej oblasti:
  • fax: 041/705 34 34
  • e-mail: listaren@epi.sk
  • korešpondenčná adresa:
   Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
   Martina Rázusa 23A,
   010 01 Žilina