štvrtok 27. augusta 2015, Silvia

Eurokódex komentáre

Eurokódex komentár k Občianskemu zákonníku (rozšírený komentár)

Eurokódex komentár k Občianskemu zákonníku

Objednajte si

Eurokódex komentár k Občianskemu zákonníku

Čo je Eurokódex komentár k Občianskemu zákonníku?

Eurokódex komentár k Občianskemu zákonníku je jediná online verzia rozsiahleho diela JUDr. Imricha Feketeho, CSc., ktorá vám ponúka vyše 3 500 normostrán v elektronickej podobe s fulltextovým vyhľadávaním, zobrazenie bez alebo s komentovaným právnym predpisom, ľahkú orientáciu podľa okomentovaných paragrafov, možnosť tlače, časové verzie a prelinkovanie na súvisiace právne predpisy.

Eurokódex komentár je postupne aktualizovaný tak, aby zodpovedal zneniu Občianskeho zákonníka po každej jeho novelizácii (ukážka).

Aktualizácie:

10. 07. 2014 § 39a, § 52- § 54, § 614, §614a, § 879p, §879r novelizácia – z. č. 102/2014 Z. z. a 106/2014 Z. z.
10. 05. 2012 k § 879i a § 879o novelizácia - zákon č. 69/2012 Z. z.
04. 07. 2011 k § 53, § 53b, § 789, § 879g –  novelizácia - zákon č. 161/2011 Z. z.
08. 06. 2011 k § 151me, k prílohe č. 1 novelizácia - zákon č. 130/2011 Z. z.
20. 01. 2011 k § 47a, § 490, § 582a, § 583, § 879n  novelizácia - zákon č. 546/2010 Z. z.
10. 01. 2011 k § 149 doplnenie súvisiacej literatúry, judikátov a podrobnejší rozbor problematiky
21. 12. 2010 k § 3 doplnenie textu o príklady a judikatúru
13. 12. 2010 k § 133 zmena súvisiacich právnych predpisov

Autor o svojom diele

Odporúčania odborníkov

JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

... Stručne zhrnuté, Imrich Fekete odviedol pri príprave svojho diela impozantnú prácu, ktorú po niekoľkých rokoch zavŕšil uverejnením obdivuhodného komentára k Občianskemu zákonníku. Komentár je nadčasový, očividne sa oplatí po ňom siahnuť nielen dnes, ale aj o niekoľko desaťročí. (pokračovanie)

Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.

Legis interpretatio legis vim obtinet (Výklad zákona nadobúda silu zákona) je základným mottom najnovšieho (z pohľadu slovenskej právnickej spisby však stále aj ojedinelého) komentára k základnej právnej norme súkromného práva – Občianskemu zákonníku. Už tento samotný fakt robí z diela výnimočnú udalosť ... (pokračovanie)

JUDr. Martin Kubinec

... Podstatná časť publikácie predstavuje podrobný a precízny komentár k jednotlivým normám Občianskeho zákonníka. Autor v ňom použitím početných metód interpretácie zrozumiteľným jazykom a vyčerpávajúco, no súčasne odborným štýlom predstavuje a analyzuje jednotlivé občianskoprávne inštitúty. (pokračovanie)

JUDr. Miloslav Kováč

Komentár je spracovaný netradičným spôsobom tak, že namiesto obvyklých citácií judikatúry a časti dôvodovej správy obsahuje rozsiahle, fundované a ucelené vysvetlivky autora k jednotlivým ustanoveniam Občianskeho zákonníka. (pokračovanie)

Vaše námety a pripomienky

Vaše námety a pripomienky